İktisada Giriş 2

 1. Bir ekonomide çalışıyor görünmelerine rağmen iş alanından çekilmeleri durumunda, üretimde hiçbir azalmanın olmadığı kişilerin oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Friksiyonel işsizlik
 3. B) Gizli işsizlik
 4. C) Yapısal işsizlik
 5. D) Mevsimsel işsizlik
 6. E) Konjonktürel işsizlik
 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve İthalat
 3. B) Gelir ve Harcama
 4. C) Tüketim ve Tasarruf
 5. D) Tüketim ve Yatırım
 6. E) Gelir ve Yatırım

 

 1. Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Talep fazlalığı
 3. B) Aşırı istihdam
 4. C) Eksik istihdam
 5. D) Aşırı emek talebi
 6. E) Emek arzı eksiği

 

 1. Gayrisafi yurtiçi hasılanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Bir ekonomide belli bir dönemde (1 yıl) üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.
 3. B) Bir ekonomide bir yılda üretilen malların hacimsel yapısıdır.
 4. C) Bir ekonomide belli bir dönemdeki (1 yıl) mal akımlarının toplamıdır.
 5. D) Bir ekonomide bir yılda gerçekleştirilen tüm hizmetlerin parasal değerleridir.
 6. E) Bir ekonomide belli bir andaki mal ve hizmet akımlarının toplamıdır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkilerinden biri değildir?
 2. A) İthalatın artması
 3. B) Ulusal paradan kaçış yaşanması
 4. C) Gelir dağılımının bozulması
 5. D) İhracatın artması
 6. E) Tasarruf oranlarının azalması

 

 1. Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Döviz spekülasyonu
 3. B) Arbitraj
 4. C) Net ihracat
 5. D) Konvertibilite
 6. E) Satın alma gücü paritesi

 

 1. GSYH deflatörü nedir?
 2. A) Reel GSYH’nin nominal GSYH’ye oranıdır.
 3. B) Reel GSYH’nin fiyatlar genel seviyesine oranıdır.
 4. C) Nominal GSYH’nin reel GSYH’ye oranıdır.
 5. D) Nominal GSYH’nin yıllık büyüme oranıdır.
 6. E) Reel GSYH’nin yıllık büyüme oranıdır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan ekonomik unsurlardan biri değildir?
 2. A) Yasa dışı ekonomik aktiviteler
 3. B) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
 4. C) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
 5. D) Mal ve hizmetlerin kalitesi
 6. E) Tamamlanmış mal ve hizmetler

 

 1. Safi milli hasıla (SMH) eşitliği, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 2. A) SMH= GSMHAmortismanlar
 3. B) SMH= GSMH+Amortismanlar
 4. C) SMH= MGDolaylı Vergiler
 5. D) SMH= MG+Sübvansiyonlar
 6. E) SMH= MGAmortismanlar

 

 1. Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir?
 2. A) Deflatör
 3. B) Ekonomik büyüme
 4. C) Net faktör geliri
 5. D) Reel GSYH
 6. E) Nominal GSYH

 

 1. Toplam gelirden devlete ödenen vergiler çıkarıldığında, geriye kalan kısma ne ad verilir?
 2. A) Net yatırımlar
 3. B) Servet
 4. C) Tüketim harcamaları
 5. D) Toplam harcanabilir gelir
 6. E) Milli gelir

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Optimum tüketim
 3. B) Negatif tüketim
 4. C) Marjinal harcamalar
 5. D) Uyarılmış tüketim harcamaları
 6. E) Sürekli tüketim

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
 2. A) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
 3. B) Kiralar + vergiler
 4. C) Sermaye mallarının maliyeti + vergiler
 5. D) Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet
 6. E) Finansal sermayenin maliyeti + vergiler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 3. B) Faiz oranı + vade uzunluğu
 4. C) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
 5. D) Faiz oranı + para miktarı
 6. E) Nominal faiz oranı + vergi oranı

 

 1. Ekonomideki toplam tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Toplam vergi gelirleri ile hane halklarının tasarruflarının toplamıdır.
 3. B) Gelirin, hane halkları ile devlet tarafından tüketilmeyen kısmıdır.
 4. C) Gelirin, hane halkları tarafından tüketilmeyen kısmıdır.
 5. D) Gelirin, devlet tarafından tüketilmeyen kısmıdır.
 6. E) Gelirin, ithalat harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan kısmıdır.

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
 2. A) Toplam işgücü katsayısı
 3. B) Marjinal sermaye katsayısı
 4. C) Toplam hasıla eşitliği
 5. D) Toplam faktör verimliliği
 6. E) Azalan marjinal verimlilik

 

 1. Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8
 6. E) 10

 

 1. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
 2. A) Okun Yasası
 3. B) Pareto optimumu
 4. C) Gresham Yasası
 5. D) Leontief Paradoksu
 6. E) Say Yasası

 

 1. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Optimum emek değeri
 5. D) Optimum hasıla katsayısı
 6. E) Marjinal ürün hasılası

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Marjinal faktör maliyeti
 5. D) Marjinal ürün hasılatı
 6. E) Optimum maliyet katsayısı
 7. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 8. A) Gelir ve İthalat
 9. B) Tüketim ve Tasarruf
 10. C) Gelir ve Harcama
 11. D) Tüketim ve Yatırım
 12. E) Gelir ve Yatırım

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
 2. A) Net faktör gelirleri
 3. B) Net işgücü gelirleri
 4. C) Toplam sermaye gelirleri
 5. D) Finansal gelirler
 6. E) Dış yardımlar

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal tüketim eğilimi
 3. B) Ortalama tüketim eğilimi
 4. C) Tüketim çarpanı
 5. D) Harcama çarpanı
 6. E) Gelire bağlı tüketim harcamaları

 

 1. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Optimum emek değeri
 5. D) Optimum hasıla katsayısı
 6. E) Marjinal ürün hasılası

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Hedging
 4. C) Arbitraj
 5. D) Portföy
 6. E) Forward

 

 1. Merkez Bankası’nın para arzını düzenlemek için piyasada tahvil ve bono alıp satmasına ne ad verilir?
 2. A) Açık piyasa işlemleri
 3. B) Arbitraj
 4. C) Zorunlu rezerv işlemleri
 5. D) Hedging
 6. E) Swap

 

 1. Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
 2. A) Mal para
 3. B) Fiyat para
 4. C) Swap
 5. D) Hedging
 6. E) Pahalı para

 

 1. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
 2. A) İşlem maliyeti
 3. B) Marjinal maliyet
 4. C) Ortalama maliyet
 5. D) Arbitraj maliyeti
 6. E) Fırsat maliyeti

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal bütçe çarpanı
 3. B) Ortalama çarpan
 4. C) Optimum çarpan
 5. D) Minimum çarpan
 6. E) Denk bütçe çarpanı

 

 1. Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal değişim
 3. B) Çarpan
 4. C) Arbitraj
 5. D) Gelir etkisi
 6. E) Hedging

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Arbitraj
 4. C) Resesyon
 5. D) Revalüasyon
 6. E) Hedging

 

 1. İkiz açık nedir?
 2. A) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
 3. B) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
 4. C) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
 5. D) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
 6. E) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.

 

 1. Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
 2. A) GSYH artar, enflasyon oluşur.
 3. B) GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer.
 4. C) GSYH ve istihdam artar.
 5. D) Fiyatlar genel seviyesi ve istihdam artar.
 6. E) Devalüasyon ve enflasyon oluşur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, toplam talep eğrisinin sağa kaymasının sonuçlarından biridir?
 2. A) Fiyatlar genel seviyesinin azalması
 3. B) İşsizliğin artması
 4. C) Milli gelir düzeyinin düşmesi
 5. D) Milli gelir düzeyinin artması
 6. E) Vergi oranlarının artması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Tüketim
 3. B) Vergi
 4. C) Yatırım
 5. D) Kamu harcamaları
 6. E) Net ihracat

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Revalüasyon
 6. E) Deflasyon

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
 2. A) Sterilizasyon
 3. B) Forward işlemi
 4. C) Arbitraj
 5. D) Kotasyon
 6. E) Hedging

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Hedging
 4. C) Senyoraj
 5. D) Swap
 6. E) Damping

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Sıkı para politikası
 3. B) Paranın devalüasyonu
 4. C) Ticaretin serbestleştirilmesi
 5. D) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 6. E) Ücretlerin kontrolü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
 2. A) Sıkı para politikası
 3. B) Devalüasyon
 4. C) Sübvansiyonların artırılması
 5. D) Kamu açığının azaltılması
 6. E) Kamu gelirinin artırılması

 

 

 1. Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mevsimlik işsizlik
 3. B) Gizli işsizlik
 4. C) Konjonktürel işsizlik
 5. D) Friksiyonel işsizlik
 6. E) Yapısal işsizlik

 

 1. Gayrisafi yurtiçi hasılanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Bir ekonomide bir yılda üretilen malların hacimsel yapısıdır.
 3. B) Bir ekonomide belli bir dönemdeki (1 yıl) mal akımlarının toplamıdır.
 4. C) Bir ekonomide bir yılda gerçekleştirilen tüm hizmetlerin parasal değerleridir.
 5. D) Bir ekonomide belli bir andaki mal ve hizmet akımlarının toplamıdır.
 6. E) Bir ekonomide değerlerinin toplamıdır belli bir dönemde (1 yıl) üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) İşsizlik ve istihdam
 3. B) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
 4. C) Tüketici faydası
 5. D) Dış ekonomik ilişkiler
 6. E) Ekonomik büyüme

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 2. A) Enflasyon
 3. B) Stagflasyon
 4. C) Deflasyon
 5. D) Hiperenflasyon
 6. E) Konvertibilite

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve İthalat
 3. B) Tüketim ve Tasarruf
 4. C) Tüketim ve Yatırım
 5. D) Gelir ve Harcama
 6. E) Gelir ve Yatırım

 

 1. Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir?
 2. A) Deflatör
 3. B) Net faktör geliri
 4. C) Reel GSYH
 5. D) Ekonomik büyüme
 6. E) Nominal GSYH

 

 1. Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Döviz spekülasyonu
 3. B) Arbitraj
 4. C) Satın alma gücü paritesi
 5. D) Net ihracat
 6. E) Konvertibilite

 

 1. GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Üretim, tüketim
 3. B) Gelir, üretim, ithalat
 4. C) Gelir, üretim, harcama
 5. D) Gelir, tasarruf
 6. E) Tasarruf, yatırım

 

 1. Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
 2. A) Döviz arbitrajı
 3. B) Nominal döviz kuru
 4. C) Satın alma gücü paritesi
 5. D) Yurtdışı fiyat endeksi
 6. E) Yurtiçi fiyat endeksi

 

 1. İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Dolaylı bir vergi türüdür.
 3. B) Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
 4. C) Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
 5. D) Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
 6. E) Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.

 

 1. Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Kârlı yatırımları
 3. B) Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı
 4. C) Özel sektör yatırımlarını
 5. D) Görünen yatırımları
 6. E) Yatırımcıların ödediği vergileri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
 2. A) Çarpan katsayısı
 3. B) Tüketim çarpanı katsayısı
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Harcama katsayısı
 6. E) Marjinal tasarruf eğilimi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 3. B) Faiz oranı + vade uzunluğu
 4. C) Faiz oranı + para miktarı
 5. D) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 6. E) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Uyarılmış tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim
 4. C) Negatif tüketim
 5. D) Marjinal harcamalar
 6. E) Sürekli tüketim

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Ödünleşim
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Damping
 5. D) Maksimizasyon
 6. E) Konvertibilite

 

 1. Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8
 6. E) 10

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Marjinal ürün hasılatı
 5. D) Optimum maliyet katsayısı
 6. E) Marjinal faktör maliyeti

 

 1. Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH’yi reel olarak hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 2. A) Fiyat endeksi
 3. B) Cari açık
 4. C) GINI katsayısı
 5. D) Net faktör ödemeleri
 6. E) Net ihracat

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
 2. A) Toplam işgücü katsayısı
 3. B) Toplam faktör verimliliği
 4. C) Marjinal sermaye katsayısı
 5. D) Toplam hasıla eşitliği
 6. E) Azalan marjinal verimlilik

 

 1. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Optimum emek değeri
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 

 1. İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Teknoloji
 3. B) Emek
 4. C) Sermaye
 5. D) Büyüme
 6. E) Rant

 

 1. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
 2. A) Ara malı
 3. B) Dayanıksız mal
 4. C) Serbest mal
 5. D) Nihai mal
 6. E) Tamamlayıcı mal

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Optimum tüketim harcamaları
 3. B) Marjinal tüketim harcamaları
 4. C) Ortalama tüketim harcamaları
 5. D) Otonom tüketim harcamaları
 6. E) Değişken tüketim harcamaları

 

 1. Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Faktör büyüme oranı
 3. B) Faktör teknolojisi
 4. C) Faktör oranı
 5. D) Verimlilik
 6. E) Üretim teknolojisi

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Portföy
 3. B) Swap
 4. C) Hedging
 5. D) Arbitraj
 6. E) Forward

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Hedging
 4. C) Marjinalite
 5. D) Swap
 6. E) Likitide

 

 1. Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
 2. A) Mal para
 3. B) Ufaklık para
 4. C) Swap
 5. D) Pahalı para
 6. E) Efektif

 

 1. Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Para arzının piyasadaki mal miktarına eşit olması
 3. B) Toplam kamu gelirlerinin toplam kamu harcamalarına eşit olması
 4. C) Varlık arzının varlık talebine eşit olması
 5. D) Varlık arzının para arzına eşit olması
 6. E) Varlık arzının kamu gelirlerine eşit olması

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
 2. A) 0,33
 3. B) 2,2
 4. C) 4
 5. D) 5
 6. E) 5,5

 

 1. Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal değişim
 3. B) Arbitraj
 4. C) Çarpan
 5. D) Gelir etkisi
 6. E) Hedging

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Arbitraj
 4. C) Resesyon
 5. D) Hedging
 6. E) Revalüasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = Y + C + I
 3. B) AE = C + S
 4. C) AE = I + S
 5. D) AE = Y – S
 6. E) AE = C + I

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Tüketim
 3. B) Yatırım
 4. C) Kamu harcamaları
 5. D) Vergi
 6. E) Net ihracat

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
 2. A) Arz şokları
 3. B) Talep şokları
 4. C) Verimlilikteki volatalite
 5. D) Emek dışı girdi fiyatları
 6. E) Ücret oranları

 

 1. Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
 2. A) GSYH artar, enflasyon oluşur.
 3. B) GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer.
 4. C) GSYH ve istihdam artar.
 5. D) Fiyatlar genel seviyesi ve istihdam artar.
 6. E) Devalüasyon ve enflasyon oluşur.

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Revalüasyon
 6. E) Deflasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
 2. A) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
 3. B) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
 4. C) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
 5. D) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi
 6. E) Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Sıkı para politikası
 3. B) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 4. C) Paranın devalüasyonu
 5. D) Ticaretin serbestleştirilmesi
 6. E) Ücretlerin kontrolü

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
 2. A) Forward işlemi
 3. B) Arbitraj
 4. C) Kotasyon
 5. D) Sterilizasyon
 6. E) Hedging

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj
 3. B) Arbitraj
 4. C) Hedging
 5. D) Swap
 6. E) Damping
 7. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 8. A) Enflasyon
 9. B) Stagflasyon
 10. C) Deflasyon
 11. D) Damping
 12. E) Konvertibilite

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilen zarar
 3. B) Yasa dışı ekonomik aktiviteler
 4. C) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
 5. D) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
 6. E) Tamamlanmış mal ve hizmetler

 

 1. Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Katma değer
 3. B) Gayri safi yurtiçi hasıla
 4. C) Net faktör gelirleri
 5. D) Satın alma gücü paritesi
 6. E) İnsani gelişme indeksi

 

 1. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Ara Malı
 3. B) Katma Değer
 4. C) Nihai Mal
 5. D) Milli Gelir
 6. E) Fiyat

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
 2. A) Net faktör gelirleri
 3. B) Net işgücü gelirleri
 4. C) Toplam sermaye gelirleri
 5. D) Finansal gelirler
 6. E) Dış yardımlar

 

 1. GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Tasarruf, yatırım
 3. B) Üretim, tüketim
 4. C) Gelir, üretim, ithalat
 5. D) Gelir, tasarruf
 6. E) Gelir, üretim, harcama

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) İşsizlik ve istihdam
 3. B) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
 4. C) Tüketici faydası
 5. D) Dış ekonomik ilişkiler
 6. E) Ekonomik büyüme

 

 1. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?
 2. A) 1614
 3. B) 1776
 4. C) 1785
 5. D) 1816
 6. E) 1891

 

 1. Piyasada geçerli olan ücreti kabul ettiği takdirde çalışabilecek durumda olan ancak iş olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gizli
 3. B) Mevsimlik
 4. C) İradi
 5. D) Yapısal
 6. E) Geçici

 

 1. XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
 2. A) Enerji
 3. B) Globalleşme
 4. C) İstihdam
 5. D) Bilgi
 6. E) Dışa açılma

 

 1. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 7
 3. B) 8
 4. C) 9
 5. D) 10
 6. E) 12

 

 1. Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Faktör büyüme oranı
 3. B) Verimlilik
 4. C) Faktör teknolojisi
 5. D) Faktör oranı
 6. E) Üretim teknolojisi

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Damping
 3. B) Maksimizasyon
 4. C) Konvertibilite
 5. D) Ödünleşim
 6. E) Optimizasyon

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim harcamaları
 4. C) Otonom tüketim harcamaları
 5. D) Değişken tüketim harcamaları
 6. E) Ortalama tüketim harcamaları

 

 1. Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum emek değeri
 3. B) Marjinal faktör maliyeti
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
 2. A) Harcama katsayısı
 3. B) Marjinal tasarruf eğilimi
 4. C) Tüketim çarpanı katsayısı
 5. D) Marjinal tüketim eğilimi
 6. E) Çarpan katsayısı

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Optimum faktör maliyeti
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Marjinal ürün hasılatı
 6. E) Optimum maliyet katsayısı

 

 1. Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
 3. B) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
 4. C) Toplam gelirin devlet ve hane halkları tarafından harcanmayan kısmıdır.
 5. D) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır.
 6. E) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
 2. A) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı maliyetleri
 3. B) Alınan krediler + faizler
 4. C) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
 5. D) Sabit maliyetler + faizler
 6. E) Öz sermaye + kredi faizleri

 

 1. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
 2. A) Pareto Optimumu
 3. B) Leontief Paradoksu
 4. C) Gresham Yasası
 5. D) Say Yasası
 6. E) Okun Yasası

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve Yatırım
 3. B) Gelir ve Harcama
 4. C) Gelir ve İthalat
 5. D) Tüketim ve Yatırım
 6. E) Tüketim ve Tasarruf

 

 1. Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın, ekonominin gerçek büyüklüğünü ve gelişimini sağlıklı olarak göstermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Üretilen mal ve hizmet miktarını dikkate almaması
 3. B) Mal ve hizmet kalitesini dikkate almaması
 4. C) Kullanılan üretim faktörü miktarlarını dikkate almaması
 5. D) Yıldan yıla fiyatlardaki değişmeyi de içermesi
 6. E) Fiyat artışlarından arındırılmış olması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Faiz oranı + vade uzunluğu
 3. B) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 4. C) Faiz oranı + para miktarı
 5. D) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 6. E) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
 2. A) Yalnız ithal malları hesaba katmak
 3. B) Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
 4. C) Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
 5. D) Yalnız ara malları hesaba katmak
 6. E) Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek

 

 1. Ticari bankaların her bir TL'lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?
 2. A) Para arbitrajı
 3. B) Para çarpanı
 4. C) Senyoraj
 5. D) Para marjı
 6. E) Rezerv esnekliği

 

 1. Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Ufaklık para
 4. C) Mal para
 5. D) Efektif
 6. E) Pahalı para

 

 1. İkiz açık ne demektir?
 2. A) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
 3. B) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
 4. C) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
 5. D) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
 6. E) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Optimum çarpan
 3. B) Marjinal bütçe çarpanı
 4. C) Ortalama çarpan
 5. D) Denk bütçe çarpanı
 6. E) Minimum çarpan

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = I + S
 3. B) AE = Y + C + I
 4. C) AE = C + S
 5. D) AE = C + I
 6. E) AE = Y – S

 

 1. Reeskont faiz oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Merkez bankasının diğer bankalara koyduğu mevduat sınırıdır.
 3. B) Diğer bankaların merkez bankasındaki mevduatlarıdır.
 4. C) Bankaların senet ıskontosuna uyguladığı faiz oranıdır.
 5. D) Merkez bankasının sistem içindeki bankalara kredi açma durumunda uyguladığı faiz oranıdır.
 6. E) El değiştiren bonoların ıskonto oranıdır.

 

 1. Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Varlık arzının kamu gelirlerine eşit olması
 3. B) Varlık arzının varlık talebine eşit olması
 4. C) Toplam kamu gelirlerinin toplam kamu harcamalarına eşit olması
 5. D) Para arzının piyasadaki mal miktarına eşit olması
 6. E) Varlık arzının para arzına eşit olması

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Swap
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Konvertibilite
 6. E) Revalüasyon

 

 1. “Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Keynes
 3. B) Linder
 4. C) Singer
 5. D) Friedman
 6. E) Vernon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonlarından biri değildir?
 2. A) Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olmak
 3. B) Bankacılık sisteminin riskini azaltmak
 4. C) Likitide yönetimini gerçekleştirmek
 5. D) Para arzını ayarlamak
 6. E) Senyoraj gelirini azaltmak

 

Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?

 1. A) Talep şokları
 2. B) Emek dışı girdi fiyatları
 3. C) Verimlilikteki volatalite
 4. D) Ücret oranları
 5. E) Arz şokları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Tüketim
 3. B) Net ihracat
 4. C) Vergi
 5. D) Yatırım
 6. E) Kamu harcamaları

 

 1. Stagflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Sinsi enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.
 3. B) Ekonomik kriz ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 4. C) Ekonomik daralma ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 5. D) Resesyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur.
 6. E) Hiper enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.

 

 1. Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj eğrisi
 3. B) Toplam tasarruf eğrisi
 4. C) Toplam talep eğrisi
 5. D) Toplam arz eğrisi
 6. E) Marjinal tüketim eğrisi

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
 2. A) Sterilizasyon
 3. B) Forward işlemi
 4. C) Arbitraj
 5. D) Kotasyon
 6. E) Hedging

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Ücretlerin kontrolü
 3. B) Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi
 4. C) Ticaretin serbestleştirilmesi
 5. D) Paranın revalüasyonu
 6. E) Sıkı para politikası
 7. Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın, ekonominin gerçek büyüklüğünü ve gelişimini sağlıklı olarak göstermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 8. A) Üretilen mal ve hizmet miktarını dikkate almaması
 9. B) Mal ve hizmet kalitesini dikkate almaması
 10. C) Kullanılan üretim faktörü miktarlarını dikkate almaması
 11. D) Yıldan yıla fiyatlardaki değişmeyi de içermesi
 12. E) Fiyat artışlarından arındırılmış olması

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve Yatırım
 3. B) Gelir ve Harcama
 4. C) Gelir ve İthalat
 5. D) Tüketim ve Yatırım
 6. E) Tüketim ve Tasarruf

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Faiz oranı + vade uzunluğu
 3. B) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 4. C) Faiz oranı + para miktarı
 5. D) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 6. E) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
 2. A) Yalnız ithal malları hesaba katmak
 3. B) Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
 4. C) Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
 5. D) Yalnız ara malları hesaba katmak
 6. E) Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek

 

 1. Ticari bankaların her bir TL'lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?
 2. A) Para arbitrajı
 3. B) Para çarpanı
 4. C) Senyoraj
 5. D) Para marjı
 6. E) Rezerv esnekliği

 

 1. Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Ufaklık para
 4. C) Mal para
 5. D) Efektif
 6. E) Pahalı para

 

 1. İkiz açık ne demektir?
 2. A) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
 3. B) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
 4. C) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
 5. D) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
 6. E) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Optimum çarpan
 3. B) Marjinal bütçe çarpanı
 4. C) Ortalama çarpan
 5. D) Denk bütçe çarpanı
 6. E) Minimum çarpan

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = I + S
 3. B) AE = Y + C + I
 4. C) AE = C + S
 5. D) AE = C + I
 6. E) AE = Y – S

 

 1. Reeskont faiz oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Merkez bankasının diğer bankalara koyduğu mevduat sınırıdır.
 3. B) Diğer bankaların merkez bankasındaki mevduatlarıdır.
 4. C) Bankaların senet ıskontosuna uyguladığı faiz oranıdır.
 5. D) Merkez bankasının sistem içindeki bankalara kredi açma durumunda uyguladığı faiz oranıdır.
 6. E) El değiştiren bonoların ıskonto oranıdır.

 

 1. Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Varlık arzının kamu gelirlerine eşit olması
 3. B) Varlık arzının varlık talebine eşit olması
 4. C) Toplam kamu gelirlerinin toplam kamu harcamalarına eşit olması
 5. D) Para arzının piyasadaki mal miktarına eşit olması
 6. E) Varlık arzının para arzına eşit olması

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Swap
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Konvertibilite
 6. E) Revalüasyon

 

 1. “Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Keynes
 3. B) Linder
 4. C) Singer
 5. D) Friedman
 6. E) Vernon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonlarından biri değildir?
 2. A) Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olmak
 3. B) Bankacılık sisteminin riskini azaltmak
 4. C) Likitide yönetimini gerçekleştirmek
 5. D) Para arzını ayarlamak
 6. E) Senyoraj gelirini azaltmak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
 2. A) Talep şokları
 3. B) Emek dışı girdi fiyatları
 4. C) Verimlilikteki volatalite
 5. D) Ücret oranları
 6. E) Arz şokları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Tüketim
 3. B) Net ihracat
 4. C) Vergi
 5. D) Yatırım
 6. E) Kamu harcamaları

 

 1. Stagflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Sinsi enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.
 3. B) Ekonomik kriz ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 4. C) Ekonomik daralma ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 5. D) Resesyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur.
 6. E) Hiper enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.

 

 1. Her fiyat seviyesinden; hanehalkları, firmalar ve hükümetin satın almak istediği mal ve hizmetlerin miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj eğrisi
 3. B) Toplam tasarruf eğrisi
 4. C) Toplam talep eğrisi
 5. D) Toplam arz eğrisi
 6. E) Marjinal tüketim eğrisi

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
 2. A) Sterilizasyon
 3. B) Forward işlemi
 4. C) Arbitraj
 5. D) Kotasyon
 6. E) Hedging

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Ücretlerin kontrolü
 3. B) Piyasa faiz oranlarının yükseltilmesi
 4. C) Ticaretin serbestleştirilmesi
 5. D) Paranın revalüasyonu
 6. E) Sıkı para politikası
 7. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal bir ekonominin yıllara göre performans değerlendirmesinde kullanılan önemli değişkenlerden biridir?
 8. A) İklim değişmeleri
 9. B) Gayrisafi yurtiçi hasıla
 10. C) Doğal çevrenin korunma oranı
 11. D) İthalat engelleri
 12. E) Bireysel yatırım düzeyi

 

 1. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyininaşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Deflasyon
 3. B) Enflasyon
 4. C) Revalüasyon
 5. D) Devalüasyon
 6. E) Fiyat istikrarı

 

 1. Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mevsimlik işsizlik
 3. B) Gizli işsizlik
 4. C) Friksiyonel işsizlik
 5. D) Konjonktürel işsizlik
 6. E) Yapısal işsizlik

 

 1. Bir ekonomide üretim faktörlerinin tamamının kullanılmasına ne ad verilir?
 2. A) Tam üretim
 3. B) Tamamlanmış üretim
 4. C) Tam emek arzı
 5. D) Tam istihdam
 6. E) Tam zamanlı üretim

 

 1. Makro iktisat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Piyasa türleri, piyasaların işleyiş mekanizmaları ve farklı piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu inceler.
 3. B) Ekonominin az sayıda ve büyük ölçüde toplulaştırılmış değişkenleriyle ilgilidir.
 4. C) İstihdam ve büyüme sorunlarıyla ilgilenir.
 5. D) Enflasyon, kamu dengesi, dış ticaret ve ödemeler dengesi gibi konularla ilgilidir.
 6. E) Ekonomi bir bütün olarak ele alınmaktadır.

 

 1. Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
 2. A) Döviz arbitrajı
 3. B) Satın alma gücü paritesi
 4. C) Yurtdışı fiyat endeksi
 5. D) Nominal döviz kuru
 6. E) Yurtiçi fiyat endeksi

 

 1. Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Döviz spekülasyonu
 3. B) Satın alma gücü paritesi
 4. C) Arbitraj
 5. D) Net ihracat
 6. E) Konvertibilite

 

 1. İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Dolaylı bir vergi türüdür.
 3. B) Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
 4. C) Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
 5. D) Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
 6. E) Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.

 

 1. GSYH deflatörü nedir?
 2. A) Reel GSYH’nin nominal GSYH’ye oranıdır.
 3. B) Reel GSYH’nin fiyatlar genel seviyesine oranıdır.
 4. C) Nominal GSYH’nin yıllık büyüme oranıdır.
 5. D) Nominal GSYH’nin reel GSYH’ye oranıdır.
 6. E) Reel GSYH’nin yıllık büyüme oranıdır.

 

 

 

 

Türkiye’de;

Tüketim Harcamaları: 80.000 Türk Lirası

Yatırım Harcamaları: 15.000 Türk Lirası

Kamu Harcamaları: 30.000 Türk Lirası

Net İhracat: 70.000 Türk Lirası

Net Faktör Gelirleri: 50.000 Türk Lirası

Amortismanlar: 3.000 Türk Lirası’dır.

 1. Buna göre Türkiye’de Safi Milli Hasıla kaç Türk Lirası’dır?
 2. A) 192.000
 3. B) 232.000
 4. C) 242.000
 5. D) 245.000
 6. E) 252.000

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 3. B) Faiz oranı + vade uzunluğu
 4. C) Faiz oranı + para miktarı
 5. D) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
 6. E) Nominal faiz oranı + vergi oranı

 

 1. Toplam gelirden devlete ödenen vergiler çıkarıldığında, geriye kalan kısma ne ad verilir?
 2. A) Toplam harcanabilir gelir
 3. B) Net yatırımlar
 4. C) Servet
 5. D) Tüketim harcamaları
 6. E) Milli gelir

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Gelire bağlı tüketim harcamaları
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Ortalama tüketim eğilimi
 5. D) Tüketim çarpanı
 6. E) Harcama çarpanı

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Otonom tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim harcamaları
 4. C) Marjinal tüketim harcamaları
 5. D) Ortalama tüketim harcamaları
 6. E) Değişken tüketim harcamaları

 

 1. Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Kârlı yatırımları
 3. B) Özel sektör yatırımlarını
 4. C) Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı
 5. D) Görünen yatırımları
 6. E) Yatırımcıların ödediği vergileri

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
 2. A) Toplam işgücü katsayısı
 3. B) Toplam faktör verimliliği
 4. C) Marjinal sermaye katsayısı
 5. D) Toplam hasıla eşitliği
 6. E) Azalan marjinal verimlilik

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Marjinal ürün hasılatı
 5. D) Optimum maliyet katsayısı
 6. E) Marjinal faktör maliyeti

 

 1. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
 2. A) Pareto optimumu
 3. B) Okun Yasası
 4. C) Gresham Yasası
 5. D) Leontief Paradoksu
 6. E) Say Yasası

 

 1. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Optimum emek değeri
 5. D) Optimum hasıla katsayısı
 6. E) Marjinal ürün hasılası

 

 1. Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8
 6. E) 10

 

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve İthalat
 3. B) Gelir ve Harcama
 4. C) Tüketim ve Tasarruf
 5. D) Tüketim ve Yatırım
 6. E) Gelir ve Yatırım

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
 2. A) Net işgücü gelirleri
 3. B) Toplam sermaye gelirleri
 4. C) Finansal gelirler
 5. D) Dış yardımlar
 6. E) Net faktör gelirleri

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal tüketim eğilimi
 3. B) Ortalama tüketim eğilimi
 4. C) Gelire bağlı tüketim harcamaları
 5. D) Tüketim çarpanı
 6. E) Harcama çarpanı

 

 1. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Optimum emek değeri
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 1. Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
 2. A) Fiyat para
 3. B) Mal para
 4. C) Swap
 5. D) Hedging
 6. E) Pahalı para

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Portföy
 4. C) Hedging
 5. D) Arbitraj
 6. E) Forward

 

 1. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal maliyet
 3. B) Ortalama maliyet
 4. C) İşlem maliyeti
 5. D) Arbitraj maliyeti
 6. E) Fırsat maliyeti

 

 1. Merkez Bankası’nın para arzını düzenlemek için piyasada tahvil ve bono alıp satmasına ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Zorunlu rezerv işlemleri
 4. C) Hedging
 5. D) Swap
 6. E) Açık piyasa işlemleri

 

 1. Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal değişim
 3. B) Arbitraj
 4. C) Gelir etkisi
 5. D) Çarpan
 6. E) Hedging

 

 1. İkiz açık nedir?
 2. A) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
 3. B) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
 4. C) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
 5. D) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
 6. E) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Arbitraj
 4. C) Resesyon
 5. D) Revalüasyon
 6. E) Hedging

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit´olmasına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal bütçe çarpanı
 3. B) Ortalama çarpan
 4. C) Optimum çarpan
 5. D) Minimum çarpan
 6. E) Denk bütçe çarpanı

 

 1. Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
 2. A) GSYH artar, enflasyon oluşur.
 3. B) GSYH ve istihdam artar.
 4. C) Fiyatlar genel seviyesi ve istihdam artar.
 5. D) GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer.
 6. E) Devalüasyon ve enflasyon oluşur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Vergi
 3. B) Tüketim
 4. C) Yatırım
 5. D) Kamu harcamaları
 6. E) Net ihracat

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, toplam talep eğrisinin sağa kaymasının sonuçlarından biridir?
 2. A) Fiyatlar genel seviyesinin azalması
 3. B) Milli gelir düzeyinin artması
 4. C) İşsizliğin artması
 5. D) Milli gelir düzeyinin düşmesi
 6. E) Vergi oranlarının artması

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Stagflasyon
 3. B) Devalüasyon
 4. C) Optimizasyon
 5. D) Revalüasyon
 6. E) Deflasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar

programlarında ödemeler dengesini

iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına

almak için genellikle kullanılan araçlardan

biri değildir?

 1. A) Sıkı para politikası
 2. B) Devalüasyon
 3. C) Sübvansiyonların artırılması
 4. D) Kamu açığının azaltılması
 5. E) K amu gelirinin artırılması

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Senyoraj
 4. C) Hedging
 5. D) Swap
 6. E) Damping

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 3. B) Sıkı para politikası
 4. C) Paranın devalüasyonu
 5. D) Ticaretin serbestleştirilmesi
 6. E) Ücretlerin kontrolü

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
 2. A) Forward işlemi
 3. B) Arbitraj
 4. C) Sterilizasyon
 5. D) Kotasyon
 6. E) Hedging

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) Tüketici faydası
 3. B) İşsizlik ve istihdam
 4. C) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
 5. D) Dış ekonomik ilişkiler
 6. E) Ekonomik büyüme

 

 1. Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mevsimlik işsizlik
 3. B) Gizli işsizlik
 4. C) Friksiyonel işsizlik
 5. D) Konjonktürel işsizlik
 6. E) Yapısal işsizlik

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve İthalat
 3. B) Gelir ve Harcama
 4. C) Tüketim ve Tasarruf
 5. D) Tüketim ve Yatırım
 6. E) Gelir ve Yatırım

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 2. A) Stagflasyon
 3. B) Enflasyon
 4. C) Deflasyon
 5. D) Hiperenflasyon
 6. E) K onvertibilite

 

 1. Gayrisafi yurtiçi hasılanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Bir ekonomide bir yılda üretilen malların hacimsel yapısıdır.
 3. B) Bir ekonomide belli bir dönemdeki (1 yıl) mal akımlarının toplamıdır.
 4. C) Bir ekonomide bir yılda gerçekleştirilen tüm hizmetlerin parasal değerleridir.
 5. D) Bir ekonomide belli bir andaki mal ve hizmet akımlarının toplamıdır.
 6. E) Bir ekonomide belli bir dönemde (1 yıl) üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin toplamıdır.

 

 1. GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Üretim, tüketim
 3. B) Gelir, üretim, harcama
 4. C) Gelir, üretim, ithalat
 5. D) Gelir, tasarruf
 6. E) Tasarruf, yatırım

 

 1. Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
 2. A) Döviz arbitrajı
 3. B) Satın alma gücü paritesi
 4. C) Nominal döviz kuru
 5. D) Yurtdışı fiyat endeksi
 6. E) Yurtiçi fiyat endeksi

 

 1. İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Dolaylı bir vergi türüdür.
 3. B) Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
 4. C) Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
 5. D) Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
 6. E) Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.

 

 1. Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Satın alma gücü paritesi
 3. B) Döviz spekülasyonu
 4. C) Arbitraj
 5. D) Net ihracat
 6. E) Konvertibilite

 

 1. Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir?
 2. A) Deflatör
 3. B) Net faktör geliri
 4. C) Reel GSYH
 5. D) Ekonomik büyüme
 6. E) Nominal GSYH

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Optimum tüketim
 3. B) Negatif tüketim
 4. C) Marjinal harcamalar
 5. D) Uyarılmış tüketim harcamaları
 6. E) Sürekli tüketim
 7. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
 8. A) Çarpan katsayısı
 9. B) Marjinal tüketim eğilimi
 10. C) Tüketim çarpanı katsayısı
 11. D) Harcama katsayısı
 12. E) Marjinal tasarruf eğilimi

 

 1. Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Kârlı yatırımları
 3. B) Özel sektör yatırımlarını
 4. C) Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı
 5. D) Görünen yatırımları
 6. E) Yatırımcıların ödediği vergileri

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Optimizasyon
 3. B) Damping
 4. C) Maksimizasyon
 5. D) Konvertibilite
 6. E) Ödünleşim

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
 3. B) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 4. C) Faiz oranı + vade uzunluğu
 5. D) Faiz oranı + para miktarı
 6. E) Nominal faiz oranı + vergi oranı

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Marjinal ürün hasılatı
 5. D) Marjinal faktör maliyeti
 6. E) Optimum maliyet katsayısı

 

 1. Cari fiyatlarla hesaplanmış GSMH’yi reel olarak hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 2. A) Cari açık
 3. B) GINI katsayısı
 4. C) Fiyat endeksi
 5. D) Net faktör ödemeleri
 6. E) Net ihracat

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
 2. A) Toplam işgücü katsayısı
 3. B) Marjinal sermaye katsayısı
 4. C) Toplam hasıla eşitliği
 5. D) Azalan marjinal verimlilik
 6. E) Toplam faktör verimliliği

 

 

 

 1. Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal ürün hasılası
 3. B) Marjinal faktör maliyeti
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Optimum emek değeri
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 1. Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8
 6. E) 10

 

 

 1. İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Teknoloji
 3. B) Sermaye
 4. C) Büyüme
 5. D) Rant
 6. E) Emek

 

 1. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
 2. A) Ara malı
 3. B) Dayanıksız mal
 4. C) Serbest mal
 5. D) Nihai mal
 6. E) Tamamlayıcı mal

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Optimum tüketim harcamaları
 3. B) Otonom tüketim harcamaları
 4. C) Marjinal tüketim harcamaları
 5. D) Ortalama tüketim harcamaları
 6. E) Değişken tüketim harcamaları

 

 1. Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Faktör büyüme oranı
 3. B) Faktör teknolojisi
 4. C) Verimlilik
 5. D) Faktör oranı
 6. E) Üretim teknolojisi

 

 1. Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
 2. A) Ufaklık para
 3. B) Swap
 4. C) Mal para
 5. D) Pahalı para
 6. E) Efektif

 

 

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Hedging
 4. C) Marjinalite
 5. D) Swap
 6. E) Likitide

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Hedging
 4. C) Arbitraj
 5. D) Portföy
 6. E) Forward

 

 1. Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Para arzının piyasadaki mal miktarına eşit olması
 3. B) Toplam kamu gelirlerinin toplam kamu harcamalarına eşit olması
 4. C) Varlık arzının para arzına eşit olması
 5. D) Varlık arzının varlık talebine eşit olması
 6. E) Varlık arzının kamu gelirlerine eşit olması

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Revalüasyon
 4. C) Arbitraj
 5. D) Resesyon
 6. E) Hedging

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = Y + C + I
 3. B) AE = C + S
 4. C) AE = I + S
 5. D) AE = C + I
 6. E) AE = Y – S

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
 2. A) 0,33
 3. B) 2,2
 4. C) 4
 5. D) 5
 6. E) 5,5

 

 1. Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
 2. A) Çarpan
 3. B) Marjinal değişim
 4. C) Arbitraj
 5. D) Gelir etkisi
 6. E) Hedging

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Tüketim
 3. B) Yatırım
 4. C) Vergi
 5. D) Kamu harcamaları
 6. E) Net ihracat

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
 2. A) Arz şokları
 3. B) Talep şokları
 4. C) Verimlilikteki volatalite
 5. D) Emek dışı girdi fiyatları
 6. E) Ücret oranları

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Revalüasyon
 5. D) Deflasyon
 6. E) Stagflasyon

 

 1. Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
 2. A) GSYH artar, enflasyon oluşur.
 3. B) GSYH ve fiyatlar genel seviyesi düşer.
 4. C) GSYH ve istihdam artar.
 5. D) Fiyatlar genel seviyesi ve istihdam artar.
 6. E) Devalüasyon ve enflasyon oluşur.

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Hedging
 4. C) Swap
 5. D) Damping
 6. E) Senyoraj

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 3. B) Sıkı para politikası
 4. C) Paranın devalüasyonu
 5. D) Ticaretin serbestleştirilmesi
 6. E) Ücretlerin kontrolü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
 2. A) Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
 3. B) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
 4. C) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
 5. D) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
 6. E) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak Belirlenmesi

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
 2. A) Forward işlemi
 3. B) Arbitraj
 4. C) Kotasyon
 5. D) Sterilizasyon
 6. E) Hedging

 

 1. GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Gelir, üretim, harcama
 3. B) Üretim, tüketim
 4. C) Gelir, üretim, ithalat
 5. D) Gelir, tasarruf
 6. E) Tasarruf, yatırım

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) Dış ekonomik ilişkiler
 3. B) Ekonomik büyüme
 4. C) Tüketici faydası
 5. D) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
 6. E) İşsizlik ve istihdam

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 2. A) Stagflasyon
 3. B) Enflasyon
 4. C) Deflasyon
 5. D) Damping
 6. E) Konvertibilite

 

 1. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Fiyat
 3. B) Ara Malı
 4. C) Nihai Mal
 5. D) Milli Gelir
 6. E) Katma Değer

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilen zarar
 3. B) Yasa dışı ekonomik aktiviteler
 4. C) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
 5. D) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
 6. E) Tamamlanmış mal ve hizmetler

 

 1. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?
 2. A) 1614
 3. B) 1776
 4. C) 1785
 5. D) 1816
 6. E) 1891

 

 1. Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Satın alma gücü paritesi
 3. B) Katma değer
 4. C) Net faktör gelirleri
 5. D) Gayri safi yurtiçi hasıla
 6. E) İnsani gelişme indeksi

 

 1. Piyasada geçerli olan ücreti kabul ettiği takdirde çalışabilecek durumda olan ancak iş olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Geçici
 3. B) Yapısal
 4. C) Mevsimlik
 5. D) İradi
 6. E) Gizli

 

 1. yüzyılın ortalarında temel üretim

faktörlerine aşağıdakilerden hangisi

eklenmiştir?

9.

 1. A) Globalleşme
 2. B) Enerji
 3. C) Bilgi
 4. D) Dışa açılma
 5. E) İstihdam

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
 2. A) Dış yardımlar
 3. B) Toplam sermaye gelirleri
 4. C) Net işgücü gelirleri
 5. D) Finansal gelirler
 6. E) Net faktör gelirleri

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Otonom tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim harcamaları
 4. C) Marjinal tüketim harcamaları
 5. D) Ortalama tüketim harcamaları
 6. E) Değişken tüketim harcamaları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
 2. A) Çarpan katsayısı
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Tüketim çarpanı katsayısı
 5. D) Harcama katsayısı
 6. E) Marjinal tasarruf eğilimi

 

 1. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 7
 3. B) 8
 4. C) 9
 5. D) 10
 6. E) 12

 

 1. Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Verimlilik
 3. B) Faktör büyüme oranı
 4. C) Faktör teknolojisi
 5. D) Faktör oranı
 6. E) Üretim teknolojisi

 

 1. Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
 3. B) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır.
 4. C) Toplam gelirin devlet ve hane halkları tarafından harcanmayan kısmıdır.
 5. D) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.
 6. E) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.

 

 1. Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum emek değeri
 3. B) Marjinal faktör maliyeti
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Maksimizasyon
 3. B) Konvertibilite
 4. C) Ödünleşim
 5. D) Optimizasyon
 6. E) Damping

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
 2. A) Sabit maliyetler + faizler
 3. B) Öz sermaye + kredi faizleri
 4. C) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
 5. D) Alınan krediler + faizler
 6. E) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı maliyetleri

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum faktör maliyeti
 3. B) Marjinal ürün hasılatı
 4. C) Optimum maliyet katsayısı
 5. D) Marjinal tüketim eğilimi
 6. E) Marjinal faktör maliyeti

 

 1. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
 2. A) Leontief Paradoksu
 3. B) Say Yasası
 4. C) Pareto Optimumu
 5. D) Okun Yasası
 6. E) Gresham Yasası

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi net ihracat değerini ifade eder?
 2. A) İhracat - ithalat
 3. B) İhracat - ulaştırma giderleri
 4. C) (İhracat - ithalat) - ulaştırma giderleri
 5. D) İthalat - sigorta ve ulaştırma giderleri
 6. E) (İhracat - ihraç malları maliyeti) – sigortalar

 

 1. "Bırakınız yapsınlar – Bırakınız geçsinler" felsefesini kabul eden modeller aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Post keynesyen modeller
 3. B) Monetarist modeller
 4. C) Keynesyen modeller
 5. D) Klasik modeller
 6. E) Merkantilist modeller

 

 1. Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Vergi maliyeti
 3. B) Kredi maliyeti
 4. C) Senyoraj maliyeti
 5. D) Arbitraj maliyeti
 6. E) Yatırımın maliyeti

 

 1. Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj geliri
 3. B) Kamu tasarrufu
 4. C) Net vergi hasılatı
 5. D) Arbitraj geliri
 6. E) Kamu yatırımı

 

 1. "Ödünleşim" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Borçların ertelenmesidir.
 3. B) Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur.
 4. C) İktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır.
 5. D) Vergi borcunun kapatılmasıdır.
 6. E) Üretilen son birimin maliyetinin sıfırlanmasıdır.

 

 1. Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Nominal GSYH
 3. B) Reel GSYH
 4. C) Fiziki GSYH
 5. D) Etken GSYH
 6. E) Esnek GSYH

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 2. A) Deflasyon
 3. B) Enflasyon
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Konvertibilite
 6. E) Damping

 

 1. Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
 2. A) Üretim esnekliği
 3. B) Teknoloji katsayısı
 4. C) Üretim fonksiyonu
 5. D) Arz esnekliği
 6. E) Verimlilik katsayısı

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal tüketim eğilimi
 3. B) Optimum faktör maliyeti
 4. C) Optimum maliyet katsayısı
 5. D) Marjinal ürün hasılatı
 6. E) Marjinal faktör maliyeti

 

 1. Bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasındaki değişimi yansıtan indeks aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Toplam eşya fiyat indeksi
 3. B) GSYH deflatörü
 4. C) Satın alma gücü paritesi
 5. D) Tüketici fiyat indeksi
 6. E) Genel fiyat indeksi

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
 2. A) 0,33
 3. B) 2,2
 4. C) 4
 5. D) 5
 6. E) 5,5

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Marjinalite
 3. B) Arbitraj
 4. C) Hedging
 5. D) Likidite
 6. E) Swap

 

 1. Ticari bankaların her bir TL'lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?
 2. A) Para çarpanı
 3. B) Senyoraj
 4. C) Para arbitrajı
 5. D) Para marjı
 6. E) Rezerv esnekliği

 

 1. İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
 3. B) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
 4. C) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.
 5. D) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
 6. E) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.

 

 1. İşlem maliyetinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Reel maliyettir.
 3. B) Arbitraj maliyetidir.
 4. C) Enflasyon maliyetidir.
 5. D) Mal ve hizmetlerin değişimi için harcanan emek, zaman ve çabaların toplamıdır.
 6. E) Senyoraj maliyetidir.

 

 1. Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Yapışkan Fiyat Teorisi
 3. B) Faktör Yoğunluğu Teorisi
 4. C) Yapışkan Ücret Teorisi
 5. D) Maliyet Esnekliği Teorisi
 6. E) Yanlış Algı Teorisi

 

 1. Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) İnsanların ellerinde tuttukları servetleridir.
 3. B) Belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamıdır.
 4. C) Belirli bir zaman döneminde ekonomide ithalat için yapılan ödemelerin toplamıdır.
 5. D) Belirli bir zaman döneminde ekonomideki kira gelirlerinin toplamıdır.
 6. E) Mal ve hizmetlerin toplam fiyatlarının toplam vergi gelirine oranıdır.

 

 1. Heteredoks istikrar programları, genellikle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı ekonomilerde tercih edilir?
 2. A) Düşük ithalat bağımlılığı
 3. B) Tam istihdam
 4. C) Ekonomik büyüme
 5. D) Dış ödemeler fazlası
 6. E) Yüksek kronik enflasyon

 

 1. Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Devletin, merkez bankası üzerindeki otoritesidir.
 3. B) Merkez bankasının otonom olmasıdır.
 4. C) Faiz oranlarında yaşanan beklenmedik düşüştür.
 5. D) Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farktır.
 6. E) Devletin, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.

 

 1. “Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Friedman
 3. B) Vernon
 4. C) Keynes
 5. D) Linder
 6. E) Singer
 7. Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
 8. A) Üretim fonksiyonu
 9. B) Teknoloji katsayısı
 10. C) Üretim esnekliği
 11. D) Arz esnekliği
 12. E) Verimlilik katsayısı

 

 1. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
 2. A) Serbest mal
 3. B) Dayanıksız mal
 4. C) Ara malı
 5. D) Nihai mal
 6. E) Tamamlayıcı mal

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Gelir ve ithalat
 3. B) Gelir ve harcama
 4. C) Gelir ve yatırım
 5. D) Tüketim ve tasarruf
 6. E) Tüketim ve yatırım

 

 1. Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranının çıkarılmasıyla elde edilen faiz oranına ne ad verilir?
 2. A) Brüt faiz oranı
 3. B) Net değer oranı
 4. C) Arbitraj oranı
 5. D) Reel faiz oranı
 6. E) Senyoraj oranı

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Konvertibilite
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Damping
 5. D) Maksimizasyon
 6. E) Ödünleşim

 

 1. Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal ürün hasılası
 3. B) Marjinal faktör maliyeti
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Optimum emek değeri
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mutlak Yoksulluk Endeksi
 3. B) Toplam Tüketici Endeksi
 4. C) İnsani Gelişme Endeksi
 5. D) Kalkınmışlık Endeksi
 6. E) Satın Alma Gücü Endeksi

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 2. A) Deflasyon
 3. B) Stagflasyon
 4. C) Konvertibilite
 5. D) Damping
 6. E) Enflasyon

 

 1. Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj geliri
 3. B) Kamu tasarrufu
 4. C) Senyoraj geliri
 5. D) Net vergi hasılatı
 6. E) Kamu yatırımı

 

 1. Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Etken GSYH
 3. B) Nominal GSYH
 4. C) Reel GSYH
 5. D) Fiziki GSYH
 6. E) Esnek GSYH

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Likidite
 3. B) Arbitraj
 4. C) Hedging
 5. D) Marjinalite
 6. E) Swap

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kişilerin portföy dağıtım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
 2. A) Varlıkların riski
 3. B) Varlığın getiri dönemi
 4. C) Varlıkların beklenen getirisi
 5. D) Varlıkların arbitraj oranı
 6. E) Varlıkların likitidesi

 

 1. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
 2. A) Reel maliyet
 3. B) Ayni maliyet
 4. C) İşlem maliyeti
 5. D) Para dışı maliyet
 6. E) Parasal maliyet

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,2 ise vergi çarpanının değeri kaçtır?
 2. A) - 3
 3. B) - 4
 4. C) - 5
 5. D) - 6
 6. E) – 7

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = Y – S + C
 3. B) AE = I + S / C
 4. C) AE = C + S + I
 5. D) AE = Y + C + I
 6. E) AE = C + I + G

 

 1. Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
 2. A) Fiyat düzeyi ile net ihracat
 3. B) Döviz kuru ile ithalat
 4. C) Verimlilik ile net ihracat
 5. D) Faiz oranı ile net ihracat
 6. E) Para değeri ile talep

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında yer alan önlemlerden biridir?
 2. A) Sübvansiyonların uygulanması
 3. B) Fiyatların sabitlenmesi
 4. C) Döviz kurunun revalüasyonu
 5. D) Kamu açıklarının artırılması
 6. E) Sıkı para politikası

 

 1. IMF Tipi İstikrar Programları'nın uygulanmasını gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) İşsizliğin artması
 3. B) Enflasyonun artması
 4. C) Dış ödemeler dengesinde açıkların ortaya çıkması
 5. D) Üretimin düşmesi
 6. E) Durgunluğun ortaya çıkması

 

 1. Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mal ve hizmetlerin toplam fiyatlarının toplam vergi gelirine oranıdır.
 3. B) Belirli bir zaman döneminde ekonomideki kira gelirlerinin toplamıdır.
 4. C) İnsanların ellerinde tuttukları servetleridir.
 5. D) Belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamıdır.
 6. E) Belirli bir zaman döneminde ekonomide ithalat için yapılan ödemelerin toplamıdır.

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Senyoraj
 4. C) Hedging
 5. D) Damping
 6. E) Arbitraj

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Tamamlanmış mal ve hizmetler
 3. B) Yasa dışı ekonomik aktiviteler
 4. C) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
 5. D) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
 6. E) Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilen zarar

 

 

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
 2. A) Tüketim harcamaları
 3. B) Kamu harcamaları
 4. C) Net ihracat
 5. D) Yatırım harcamaları
 6. E) Vergiler

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
 2. A) Stagflasyon
 3. B) Konvertibilite
 4. C) Damping
 5. D) Enflasyon
 6. E) Deflasyon

 

 1. Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir?
 2. A) Deflatör
 3. B) Net faktör geliri
 4. C) Optimizasyon
 5. D) Nominal GSYH
 6. E) Ekonomik büyüme

 

 1. Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Net ihracat
 3. B) Döviz spekülasyonu
 4. C) Arbitraj
 5. D) Satın alma gücü paritesi
 6. E) Konvertibilite

 

 1. XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
 2. A) Dışa açılma
 3. B) Globalleşme
 4. C) Bilgi
 5. D) İstihdam
 6. E) Enerji

 

 1. Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Konjonktürel işsizlik
 3. B) Friksiyonel işsizlik
 4. C) Gizli işsizlik
 5. D) Mevsimlik işsizlik
 6. E) Yapısal işsizlik

 

 1. Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Net faktör gelirleri
 3. B) İnsani gelişme indeksi
 4. C) Satın alma gücü paritesi
 5. D) Katma değer
 6. E) Gayri safi yurtiçi hasıla

 

 1. İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Sermaye
 3. B) Rant
 4. C) Emek
 5. D) Teknoloji
 6. E) Büyüme

 

 1. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden hangisi olarak kabul edilir?
 2. A) 1614
 3. B) 1776
 4. C) 1785
 5. D) 1816
 6. E) 1891

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Ortalama tüketim eğilimi
 3. B) Tüketim çarpanı
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Harcama çarpanı
 6. E) Gelire bağlı tüketim harcamaları

 

 1. Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Optimum hasıla katsayısı
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Optimum emek değeri

 

 1. "Ödünleşim" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Borçların ertelenmesidir.
 3. B) Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur.
 4. C) Üretilen son birimin maliyetinin sıfırlanmasıdır.
 5. D) İktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır.
 6. E) Vergi borcunun kapatılmasıdır.

 

 1. Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
 3. B) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır.
 4. C) Toplam gelirin devlet ve hane halkları tarafından harcanmayan kısmıdır.
 5. D) Gelirin gayrimenkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
 6. E) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.

 

 1. Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın, ekonominin gerçek büyüklüğünü ve gelişimini sağlıklı olarak göstermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Fiyatlardaki yıldan yıla gerçekleşen değişmeyi de içermesi
 3. B) Mal ve hizmet kalitesini dikkate almaması
 4. C) Kullanılan üretim faktörü miktarlarını dikkate almaması
 5. D) Fiyat artışlarından arındırılmış olması
 6. E) Üretilen mal ve hizmet miktarını dikkate almaması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
 2. A) Öz sermaye + kredi faizleri
 3. B) Alınan krediler + faizler
 4. C) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
 5. D) Sabit maliyetler + faizler
 6. E) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı maliyetleri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tasarruf edildiğini gösterir?
 2. A) Tasarruf paradoksu
 3. B) Sabit tasarruf eğilimi
 4. C) Ortalama tüketim eğilimi
 5. D) Marjinal tasarruf eğilimi
 6. E) Sabit tüketim eğilimi

 

 1. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 7
 3. B) 8
 4. C) 9
 5. D) 10
 6. E) 12

 

 1. Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal ürün hasılası
 4. C) Ortalama faktör maliyeti
 5. D) Toplam ürün maliyeti
 6. E) Marjinal sabit maliyet

 

 1. Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Faktör oranı
 3. B) Verimlilik
 4. C) Üretim teknolojisi
 5. D) Faktör büyüme oranı
 6. E) Faktör teknolojisi

 

 1. Veri teknoloji altında, işgücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
 2. A) Üretim fonksiyonu
 3. B) Teknoloji katsayısı
 4. C) Üretim esnekliği
 5. D) Arz esnekliği
 6. E) Verimlilik katsayısı

 

 1. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Katma değer
 3. B) Fiyat
 4. C) Ara malı
 5. D) Nihai mal
 6. E) Milli gelir

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Faiz oranı + para miktarı
 3. B) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
 4. C) Faiz oranı + vade uzunluğu
 5. D) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 6. E) Nominal faiz oranı - vergi oranı

 

 1. XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
 2. A) Globalleşme
 3. B) Enerji
 4. C) Dışa açılma
 5. D) Bilgi
 6. E) İstihdam

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Denk bütçe çarpanı
 3. B) Marjinal bütçe çarpanı
 4. C) Ortalama çarpan
 5. D) Optimum çarpan
 6. E) Minimum çarpan

 

 1. Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Mal para
 4. C) Pahalı para
 5. D) Hedging
 6. E) Fiyat para

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamaları çarpanı 5 ise marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
 2. A) 0,8
 3. B) 0,7
 4. C) 0,6
 5. D) 0,5
 6. E) 0,3

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Marjinalite
 3. B) Likidite
 4. C) Arbitraj
 5. D) Hedging
 6. E) Swap

 

 1. Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
 2. A) Gevşek para politikası
 3. B) Sıkı para politikası
 4. C) Kemer sıkma politikası
 5. D) Parasal etki süreci
 6. E) Parasal geçiş mekanizması

 

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Forward
 3. B) Swap
 4. C) Hedging
 5. D) Arbitraj
 6. E) Portföy

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Resesyon
 3. B) Arbitraj
 4. C) Revalüasyon
 5. D) Devalüasyon
 6. E) Hedging

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = I + S
 3. B) AE = G + C + I
 4. C) AE = Y – S
 5. D) AE = C + S
 6. E) AE = C + I

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
 2. A) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
 3. B) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
 4. C) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
 5. D) Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
 6. E) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun olduğu ve dışa açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Net ihracat
 3. B) Vergi
 4. C) Kamu harcamaları
 5. D) Tüketim
 6. E) Yatırım

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Damping
 3. B) Hedging
 4. C) Senyoraj
 5. D) Swap
 6. E) Arbitraj

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
 2. A) Kamu açıklarının azaltılması
 3. B) Sıkı para politikası
 4. C) Sübvansiyonların artırılması
 5. D) Kamu gelirlerinin artırılması
 6. E) Devalüasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
 2. A) Emek dışı girdi fiyatları
 3. B) Talep şokları
 4. C) Arz şokları
 5. D) Verimlilikteki volatalite
 6. E) Ücret oranları

 

 1. Her fiyat seviyesinden, firmaların üretip satmak istedikleri mal ve hizmet miktarlarını gösteren eğriye ne ad verilir?
 2. A) Toplam talep eğrisi
 3. B) Marjinal tüketim eğrisi
 4. C) Engel eğrisi
 5. D) Toplam arz eğrisi
 6. E) Ortalama tasarruf eğrisi

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Revalüasyon
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Devalüasyon
 5. D) Stagflasyon
 6. E) Deflasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Ücretlerin kontrolü
 3. B) Paranın devalüasyonu
 4. C) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 5. D) Ticaretin serbestleştirilmesi
 6. E) Sıkı para politikası
 7. İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 8. A) Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
 9. B) Dolaylı bir vergi türüdür.
 10. C) Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
 11. D) Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
 12. E) Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamasının değişimini yansıtır?
 2. A) Optimum fiyat indeksi
 3. B) Genel fiyat indeksi
 4. C) GSYH deflatörü
 5. D) Toplam eşya fiyat indeksi
 6. E) Satın alma gücü paritesi

 

 1. Piyasada geçerli olan ücreti kabul ettiği takdirde çalışabilecek durumda olan ancak iş olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gizli
 3. B) Mevsimlik
 4. C) Geçici
 5. D) İradi
 6. E) Yapısal

 

 1. Bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisindeki reel artışına ne ad verilir?
 2. A) Deflatör
 3. B) Net faktör geliri
 4. C) Optimizasyon
 5. D) Nominal GSYH
 6. E) Ekonomik büyüme

 

 1. Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
 2. A) Döviz arbitrajı
 3. B) Nominal döviz kuru
 4. C) Satın alma gücü paritesi
 5. D) Yurtdışı fiyat endeksi
 6. E) Yurtiçi fiyat endeksi

 

 1. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Deflasyon
 3. B) Stagflasyon
 4. C) Fiyat İstikrarı
 5. D) Devalüasyon
 6. E) Enflasyon

 

 1. Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj fazlası
 3. B) Talep fazlalığı
 4. C) Aşırı istihdam
 5. D) Senyoraj açığı
 6. E) Eksik istihdam

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) İşsizlik ve istihdam
 3. B) Tüketici faydası
 4. C) Dış ekonomik ilişkiler
 5. D) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
 6. E) Ekonomik büyüme

 

 1. İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?
 2. A) 18.
 3. B) 17.
 4. C) 16.
 5. D) 15.
 6. E) 14.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
 3. B) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
 4. C) Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilen zarar
 5. D) Tamamlanmış mal ve hizmetler
 6. E) Yasa dışı ekonomik aktiviteler

 

 

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Uyarılmış tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim
 4. C) Negatif tüketim
 5. D) Marjinal harcamalar
 6. E) Sürekli tüketim

 

 1. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 7
 3. B) 8
 4. C) 9
 5. D) 10
 6. E) 12

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tasarruf edildiğini gösterir?
 2. A) Sabit tüketim eğilimi
 3. B) Tasarruf paradoksu
 4. C) Marjinal tasarruf eğilimi
 5. D) Ortalama tüketim eğilimi
 6. E) Sabit tasarruf eğilimi

 

 1. Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Verimlilik
 3. B) Faktör büyüme oranı
 4. C) Faktör teknolojisi
 5. D) Faktör oranı
 6. E) Üretim teknolojisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
 2. A) Finansal sermayenin maliyeti + vergiler
 3. B) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti
 4. C) Kiralar + vergiler
 5. D) Sermaye mallarının maliyeti + vergiler
 6. E) Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet

 

 1. İçinde tanımlanmış bir mal demeti bulunan sepeti satın alabilmek için cari yılda yapılacak harcama ile aynı sepeti baz yılda satın alabilmek için yapılan ödemenin birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Satın alma gücü paritesi
 3. B) Maliyet endeksi
 4. C) Sermaye endeksi
 5. D) Verimilik oranı
 6. E) Fiyat endeksi

 

 1. Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gelirin gayrimenkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
 3. B) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
 4. C) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır.
 5. D) Toplam gelirin devlet ve hane halkları tarafından harcanmayan kısmıdır.
 6. E) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.

 

 

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Maksimizasyon
 3. B) Ödünleşim
 4. C) Konvertibilite
 5. D) Optimizasyon
 6. E) Damping

 

 1. Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum emek değeri
 3. B) Optimum hasıla katsayısı
 4. C) Marjinal faktör maliyeti
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Marjinal tüketim eğilimi

 

 1. Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın, ekonominin gerçek büyüklüğünü ve gelişimini sağlıklı olarak göstermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mal ve hizmet kalitesini dikkate almaması
 3. B) Üretilen mal ve hizmet miktarını dikkate almaması
 4. C) Kullanılan üretim faktörü miktarlarını dikkate almaması
 5. D) Fiyat artışlarından arındırılmış olması
 6. E) Fiyatlardaki yıldan yıla gerçekleşen değişmeyi de içermesi
 7. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
 8. A) Ara malı
 9. B) Katma değer
 10. C) Nihai mal
 11. D) Fiyat
 12. E) Milli gelir

 

 1. XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
 2. A) Enerji
 3. B) İstihdam
 4. C) Dışa açılma
 5. D) Globalleşme
 6. E) Bilgi

 

 1. Veri teknoloji altında, işgücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
 2. A) Üretim esnekliği
 3. B) Üretim fonksiyonu
 4. C) Arz esnekliği
 5. D) Verimlilik katsayısı
 6. E) Teknoloji katsayısı

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı
 3. B) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 4. C) Faiz oranı + para miktarı
 5. D) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 6. E) Faiz oranı + vade uzunluğu

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Forward
 3. B) Hedging
 4. C) Swap
 5. D) Arbitraj
 6. E) Portföy

 

 1. Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
 2. A) Kemer sıkma politikası
 3. B) Parasal etki süreci
 4. C) Parasal geçiş mekanizması
 5. D) Sıkı para politikası
 6. E) Gevşek para politikası

 

 1. Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Mal para
 4. C) Pahalı para
 5. D) Hedging
 6. E) Fiyat para

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = C + S
 3. B) AE = Y – S
 4. C) AE = G + C + I
 5. D) AE = I + S
 6. E) AE = C + I

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Ortalama çarpan
 3. B) Marjinal bütçe çarpanı
 4. C) Denk bütçe çarpanı
 5. D) Minimum çarpan
 6. E) Optimum çarpan

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamaları çarpanı 5 ise marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
 2. A) 0,8
 3. B) 0,7
 4. C) 0,6
 5. D) 0,5
 6. E) 0,3

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Resesyon
 3. B) Hedging
 4. C) Revalüasyon
 5. D) Devalüasyon
 6. E) Arbitraj

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Likidite
 3. B) Hedging
 4. C) Swap
 5. D) Arbitraj
 6. E) Marjinalite

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Sıkı para politikası
 3. B) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 4. C) Paranın devalüasyonu
 5. D) Ticaretin serbestleştirilmesi
 6. E) Ücretlerin kontrolü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
 2. A) Talep şokları
 3. B) Arz şokları
 4. C) Verimlilikteki volatalite
 5. D) Emek dışı girdi fiyatları
 6. E) Ücret oranları

 

 1. Her fiyat seviyesinden, firmaların üretip satmak istedikleri mal ve hizmet miktarlarını gösteren eğriye ne ad verilir?
 2. A) Toplam talep eğrisi
 3. B) Marjinal tüketim eğrisi
 4. C) Engel eğrisi
 5. D) Toplam arz eğrisi
 6. E) Ortalama tasarruf eğrisi

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Damping
 3. B) Hedging
 4. C) Senyoraj
 5. D) Swap
 6. E) Arbitraj

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Revalüasyon
 3. B) Deflasyon
 4. C) Devalüasyon
 5. D) Stagflasyon
 6. E) Optimizasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Kamu gelirlerinin artırılması
 4. C) Sıkı para politikası
 5. D) Sübvansiyonların artırılması
 6. E) Kamu açıklarının azaltılması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun olduğu ve dışa açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Yatırım
 3. B) Tüketim
 4. C) Net ihracat
 5. D) Vergi
 6. E) Kamu harcamaları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
 2. A) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
 3. B) Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
 4. C) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
 5. D) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
 6. E) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi
 7. Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
 8. A) Net ihracat
 9. B) Döviz spekülasyonu
 10. C) Arbitraj
 11. D) Satın alma gücü paritesi
 12. E) Konvertibilite

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin gayrisafi yurtiçi hasılaya eklenmesi ile gayrisafi milli hasılaya ulaşılır?
 2. A) Net faktör gelirleri
 3. B) Bütçe açığı
 4. C) Toplam sermaye gelirleri
 5. D) Finansal gelirler
 6. E) Dış yardımlar

 

 1. "Bırakınız yapsınlar – Bırakınız geçsinler" felsefesi aşağıdaki iktisadi ekollerden hangisi tarafından savunulmuştur?
 2. A) Sürrealist
 3. B) Klasik
 4. C) Merkantalist
 5. D) Keynesyen
 6. E) Marksist

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
 2. A) Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
 3. B) Yalnız ara malları hesaba katmak
 4. C) Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
 5. D) Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
 6. E) Yalnız ithal malları hesaba katmak

 

 1. İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?
 2. A) 18.
 3. B) 17.
 4. C) 16.
 5. D) 15.
 6. E) 14.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) Ekonomik büyüme
 3. B) Enflasyon ve fiyatlar genel seviyesi
 4. C) Tüketici faydası
 5. D) İşsizlik ve istihdam
 6. E) Dış ekonomik ilişkiler

 

 1. Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
 2. A) Döviz arbitrajı
 3. B) Nominal döviz kuru
 4. C) Satın alma gücü paritesi
 5. D) Yurtdışı fiyat endeksi
 6. E) Yurtiçi fiyat endeksi

 

 1. Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Talep fazlalığı
 3. B) Arbitraj fazlası
 4. C) Aşırı istihdam
 5. D) Eksik istihdam
 6. E) Senyoraj açığı

 

 1. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
 2. A) Dayanıksız mal
 3. B) Tamamlayıcı mal
 4. C) Serbest mal
 5. D) Nihai mal
 6. E) Ara malı

 

 1. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Deflasyon
 3. B) Fiyat İstikrarı
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Enflasyon
 6. E) Devalüasyon

 

 1. Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8
 6. E) 10

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Ortalama tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim harcamaları
 4. C) Marjinal tüketim harcamaları
 5. D) Otonom tüketim harcamaları
 6. E) Değişken tüketim harcamaları

 

 1. Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Optimum emek değeri
 3. B) Marjinal faktör maliyeti
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Marjinal ürün hasılası
 6. E) Optimum hasıla katsayısı

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
 2. A) Toplam işgücü katsayısı
 3. B) Toplam faktör verimliliği
 4. C) Marjinal sermaye katsayısı
 5. D) Toplam hasıla eşitliği
 6. E) Azalan marjinal verimlilik

 

 1. Tasarrufun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
 3. B) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
 4. C) Gelirin gayrimenkul kıymetlere aktarılan kısmıdır.
 5. D) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan kısmıdır.
 6. E) Toplam gelirin devlet ve hane halkları tarafından harcanmayan kısmıdır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tasarruf edildiğini gösterir?
 2. A) Sabit tasarruf eğilimi
 3. B) Ortalama tüketim eğilimi
 4. C) Marjinal tasarruf eğilimi
 5. D) Tasarruf paradoksu
 6. E) Sabit tüketim eğilimi

 

 1. "Ödünleşim" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Vergi borcunun kapatılmasıdır.
 3. B) Üretilen son birimin maliyetinin sıfırlanmasıdır.
 4. C) Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğudur.
 5. D) İktisadi aktörlerin uzlaşmasıdır.
 6. E) Borçların ertelenmesidir.

 

 1. Cari fiyatlar ile hesaplanan GSYH'nın, ekonominin gerçek büyüklüğünü ve gelişimini sağlıklı olarak göstermemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Üretilen mal ve hizmet miktarını dikkate almaması
 3. B) Kullanılan üretim faktörü miktarlarını dikkate almaması
 4. C) Fiyatlardaki yıldan yıla gerçekleşen değişmeyi de içermesi
 5. D) Fiyat artışlarından arındırılmış olması
 6. E) Mal ve hizmet kalitesini dikkate almaması

 

 1. Bir ekonomik birimin sahip olduğu varlıklarının toplamından, borçlarının toplamının çıkarılmasıyla elde edilen miktara ne ad verilir?
 2. A) Sahip olunan reel varlıklar
 3. B) Sahip olunan cari varlıklar
 4. C) Senyoraj
 5. D) Sahip olunan finansal varlıklar
 6. E) Servet

 

 1. Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?
 2. A) Marjinal faktör maliyeti
 3. B) Marjinal ürün hasılası
 4. C) Ortalama faktör maliyeti
 5. D) Toplam ürün maliyeti
 6. E) Marjinal sabit maliyet
 7. Veri teknoloji altında, işgücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
 8. A) Üretim esnekliği
 9. B) Arz esnekliği
 10. C) Teknoloji katsayısı
 11. D) Verimlilik katsayısı
 12. E) Üretim fonksiyonu

 

 1. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Katma değer
 3. B) Ara malı
 4. C) Milli gelir
 5. D) Nihai mal
 6. E) Fiyat

 

 1. XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
 2. A) Enerji
 3. B) İstihdam
 4. C) Dışa açılma
 5. D) Bilgi
 6. E) Globalleşme

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 3. B) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 4. C) Faiz oranı + para miktarı
 5. D) Faiz oranı + vade uzunluğu
 6. E) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı

 

 1. Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
 2. A) Sıkı para politikası
 3. B) Parasal etki süreci
 4. C) Parasal geçiş mekanizması
 5. D) Gevşek para politikası
 6. E) Kemer sıkma politikası

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = C + S
 3. B) AE = Y – S
 4. C) AE = G + C + I
 5. D) AE = I + S
 6. E) AE = C + I

 

 1. Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Mal para
 4. C) Pahalı para
 5. D) Hedging
 6. E) Fiyat para

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Swap
 3. B) Forward
 4. C) Portföy
 5. D) Arbitraj
 6. E) Hedging

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Denk bütçe çarpanı
 3. B) Minimum çarpan
 4. C) Marjinal bütçe çarpanı
 5. D) Optimum çarpan
 6. E) Ortalama çarpan

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Revalüasyon
 4. C) Hedging
 5. D) Resesyon
 6. E) Arbitraj

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamaları çarpanı 5 ise marjinal tüketim eğilimi kaçtır?
 2. A) 0,8
 3. B) 0,7
 4. C) 0,6
 5. D) 0,5
 6. E) 0,3

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Hedging
 3. B) Likidite
 4. C) Arbitraj
 5. D) Swap
 6. E) Marjinalite

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
 2. A) Sıkı para politikası
 3. B) Sübvansiyonların artırılması
 4. C) Devalüasyon
 5. D) Kamu açıklarının azaltılması
 6. E) Kamu gelirlerinin artırılması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun olduğu ve dışa açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
 2. A) Net ihracat
 3. B) Vergi
 4. C) Kamu harcamaları
 5. D) Tüketim
 6. E) Yatırım

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
 2. A) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi
 3. B) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
 4. C) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
 5. D) Uygulamadan sorumlu kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
 6. E) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi

 

 1. Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Damping
 3. B) Hedging
 4. C) Senyoraj
 5. D) Swap
 6. E) Arbitraj

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
 2. A) Piyasa faiz oranlarının düşürülmesi
 3. B) Ücretlerin kontrolü
 4. C) Paranın devalüasyonu
 5. D) Sıkı para politikası
 6. E) Ticaretin serbestleştirilmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
 2. A) Ücret oranları
 3. B) Arz şokları
 4. C) Verimlilikteki volatalite
 5. D) Talep şokları
 6. E) Emek dışı girdi fiyatları

 

 1. Her fiyat seviyesinden, firmaların üretip satmak istedikleri mal ve hizmet miktarlarını gösteren eğriye ne ad verilir?
 2. A) Toplam talep eğrisi
 3. B) Marjinal tüketim eğrisi
 4. C) Engel eğrisi
 5. D) Toplam arz eğrisi
 6. E) Ortalama tasarruf eğrisi

 

 

 

 1. Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
 2. A) Devalüasyon
 3. B) Deflasyon
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Optimizasyon
 6. E) Revalüasyon

 

 1. GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Nominal GSYH’nın dış alem gelirlerine oranıdır.
 3. B) Reel GSYH’nın nominal GSYH’ya oranıdır.
 4. C) Reel GSYH’nın vergi gelirlerine oranıdır.
 5. D) Reel GSYH’nın bütçe açığına oranıdır.
 6. E) Nominal GSYH’nın reel GSYH’ya oranıdır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
 2. A) Büyük bunalımın ortaya çıkması
 3. B) Uluslararası ticaretin artması
 4. C) Paranın kullanıma girmesi
 5. D) İşsizliğin azalması
 6. E) Üretimin artması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?
 2. A) Gresham Yasası
 3. B) Engel Eğrisi
 4. C) Phillips Eğrisi
 5. D) Say Yasası
 6. E) Lorenz Eğrisi

 

 1. "Bırakınız yapsınlar – Bırakınız geçsinler" felsefesi aşağıdaki iktisat ekollerinden hangisi tarafından savunulmuştur?
 2. A) Keynesyen
 3. B) Klasik
 4. C) Sürrealist
 5. D) Merkantilist
 6. E) Marksist

 

 1. Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
 2. A) Tüketim ve tasarruf
 3. B) Tüketim ve yatırım
 4. C) Gelir ve ithalat
 5. D) Gelir ve harcama
 6. E) Gelir ve yatırım

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplanırken dikkate alınamayan unsurlardan biri değildir?
 2. A) Kayıt dışı ekonomik aktiviteler
 3. B) Tamamlanmış mal ve hizmetler
 4. C) Yasa dışı ekonomik aktiviteler
 5. D) Piyasa dışı ekonomik aktiviteler
 6. E) Mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi sırasında çevreye verilen zarar

 

 1. İnsani Gelişme Endeksi, aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
 2. A) Uluslararası İş Örgütü
 3. B) Dünya Bankası
 4. C) Dünya Ticaret Örgütü
 5. D) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
 6. E) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasılaya aşağıdakilerden hangisi eklendiğinde, gayri safi milli hasılaya ulaşılır?
 2. A) Amortismanlar
 3. B) Enflasyon oranı
 4. C) Net faktör gelirleri
 5. D) İstihdam oranı
 6. E) Sübvansiyonlar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi net ihracat değerini ifade eder?
 2. A) (İhracat - ithalat) - ulaştırma giderleri
 3. B) İhracat - ithalat
 4. C) (İhracat – ihraç malları maliyeti) - sigortalar
 5. D) İhracat - ulaştırma giderleri
 6. E) İthalat – sigorta ve ulaştırma giderleri

 

 1. Bir ulusal paranın bir biriminin başka bir ulusal para cinsinden değerine ne ad verilir?
 2. A) Yurtiçi fiyat endeksi
 3. B) Satın alma gücü paritesi
 4. C) Döviz arbitrajı
 5. D) Yurtdışı fiyat endeksi
 6. E) Nominal döviz kuru

 

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda toplam tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
 2. A) Cari dönemdeki senyoraj oranına
 3. B) Cari dönemin toplam istihdam oranına
 4. C) Cari dönemdeki toplam harcanabilir gelire
 5. D) Cari dönemdeki dış ticaret açığına
 6. E) Cari dönemdeki dış borç miktarına

 

 1. Özel tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Toplam gelirin hanehalkları tarafından tüketilmeyen kısmıdır.
 3. B) Şahıslar adına devlet tarafından biriktirilen paralardır.
 4. C) Özel kişilerin otonom harcamalarıdır.
 5. D) Özel kurumların reel birikimidir.
 6. E) Özellik taşıyan tasarruflardır.

 

 1. Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Senyoraj maliyeti
 3. B) Arbitraj maliyeti
 4. C) Vergi maliyeti
 5. D) Kredi maliyeti
 6. E) Yatırımın maliyeti

 

 1. Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?
 2. A) Net vergi hasılatı
 3. B) Kamu tasarrufu
 4. C) Senyoraj geliri
 5. D) Arbitraj geliri
 6. E) Kamu yatırımı

 

 1. Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranı çıkarıldıktan sonra elde edilen faiz oranına ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj faiz oranı
 3. B) Toplam faiz oranı
 4. C) Brüt faiz oranı
 5. D) Reel faiz oranı
 6. E) Optimum faiz oranı

 

 1. Üretimin (hasılanın), bunu yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
 2. A) Verimlilik
 3. B) Faktör büyüme oranı
 4. C) Faktör teknolojisi
 5. D) Faktör oranı
 6. E) Üretim teknolojisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Resesyon
 4. C) Senyoraj
 5. D) Teknoloji
 6. E) Esneklik

 

 1. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
 2. A) Pareto Optimumu
 3. B) Gresham Yasası
 4. C) Leontief Paradoksu
 5. D) Say Yasası
 6. E) Okun Yasası

 

 1. Bir ülkede yıllık büyüme oranı % 10 ise bu ülkenin hasılası kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 8
 3. B) 7
 4. C) 6
 5. D) 4
 6. E) 3

 

 1. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
 2. A) Marjinal ürün hasılatı
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Marjinal faktör maliyeti
 5. D) Optimum faktör maliyeti
 6. E) Optimum maliyet katsayısı

 

E A C B D B D C B E C A E A D A D E B C

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?

A)Toplam faktör verimliliği

 1. B) Toplam işgücü katsayısı
 2. C) Marjinal sermaye katsayısı
 3. D) Toplam hasıla eşitliği
 4. E) Azalan marjinal verimlilik

 

 1. "Bırakınız yapsınlar – Bırakınız geçsinler" felsefesini kabul eden modeller aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Keynesyen modeller
 3. B) Klasik modeller
 4. C) Post keynesyen modeller
 5. D) Monetarist modeller
 6. E) Merkantilist modeller

 

 1. İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Bir malın piyasa değeri ile bu malın satış fiyatı arasındaki farktır.
 3. B) Bir malın veya hizmetin değerinde gerçekleşen azalıştır.
 4. C) Bir malın değerine bu malın satışından elde edilen kârın eklenmesi ile oluşan değerdir.
 5. D) Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretiminde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farktır.
 6. E) Dolaylı vergilerde yapılan sürekli indirimdir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?
 2. A) Sermaye mallarının maliyeti + vergiler
 3. B) Kiralar + vergiler
 4. C) Finansal sermayenin maliyeti + vergiler
 5. D) Finansal sermayenin maliyeti + reel maliyet
 6. E) Sermaye mallarının maliyeti + finansal sermayenin maliyeti

 

 1. Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal bütçe çarpanı
 3. B) Ortalama çarpan
 4. C) Denk bütçe çarpanı
 5. D) Optimum çarpan
 6. E) Minimum çarpan

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Revalüasyon
 3. B) Senyoraj
 4. C) Arbitraj
 5. D) Resesyon
 6. E) Hedging

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen temel faktörlerden biri değildir?
 2. A) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler
 3. B) Reel gelirdeki değişmeler
 4. C) Beklenen enflasyondaki değişmeler
 5. D) Arbitraj oranındaki değişmeler
 6. E) Reel faiz oranındaki değişmeler

 

 1. Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
 2. A) Likidite
 3. B) Marjinalite
 4. C) Arbitraj
 5. D) Hedging
 6. E) Swap

 

 1. Ticari bankaların her bir TL'lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?
 2. A) Para marjı
 3. B) Rezerv esnekliği
 4. C) Senyoraj
 5. D) Para arbitrajı
 6. E) Para çarpanı

 

 1. Atıl rezervlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Bankaların yurt dışındaki şubelerinde tuttukları rezervlerdir.
 3. B) Bankaların zorunlu rezervler dışında ellerinde tuttukları rezervlerdir.
 4. C) Merkez bankasında boş duran rezervlerdir.
 5. D) Şahısların ellerinde tuttukları rezervlerdir.
 6. E) Firmaların ellerinde tuttukları rezervlerdir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
 2. A) AE = G + C + I
 3. B) AE = C + I
 4. C) AE = C + S
 5. D) AE = I + S
 6. E) AE = Y – S

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,75 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaç olur?
 2. A) 0,33
 3. B) 2,2
 4. C) 4
 5. D) 5
 6. E) 5,5

 

 1. Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Talebin gelir esnekliği ve kaynak fiyatları
 3. B) Talebin gelir esnekliği, kaynak fiyatları ve beklentiler
 4. C) Pazarlama koşulları, teknoloji ve zevkler-tercihler
 5. D) Kaynak fiyatları, teknoloji ve beklentiler
 6. E) Talebin gelir esnekliği ve beklentiler

 

 1. Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Belirli bir zaman döneminde ekonomideki kira gelirlerinin toplamıdır.
 3. B) Belirli bir zaman döneminde ekonomide ithalat için yapılan ödemelerin toplamıdır.
 4. C) İnsanların ellerinde tuttukları servetleridir.
 5. D) Mal ve hizmetlerin toplam fiyatlarının toplam vergi gelirine oranıdır.
 6. E) Belirli bir zaman dönemi boyunca ekonomideki tüm nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamaların toplamıdır.

 

 1. Heteredoks istikrar programları, genellikle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı ekonomilerde tercih edilir?
 2. A) Düşük ithalat bağımlılığı
 3. B) Tam istihdam
 4. C) Yüksek kronik enflasyon
 5. D) Ekonomik büyüme
 6. E) Dış ödemeler fazlası

 

 1. “Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Linder
 3. B) Singer
 4. C) Friedman
 5. D) Vernon
 6. E) Keynes

 

 1. IMF Tipi İstikrar Programları'nın uygulanmasını gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Üretimin düşmesi
 3. B) Enflasyonun artması
 4. C) İşsizliğin artması
 5. D) Dış ödemeler dengesinde açıkların ortaya çıkması
 6. E) Durgunluğun ortaya çıkması

 

 1. Stagflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Bütçe fazlasının ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 3. B) Sinsi enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.
 4. C) Ekonomik daralma ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 5. D) Hiper enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.
 6. E) Resesyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur.

 

 1. Emek dışı girdi fiyatları
 2. Arz şokları

III. Talep şokları

 1. Ücret oranları
 2. Yukarıdakilerden hangileri, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörler arasında yer almaz?
 3. A) Yalnız III
 4. B) Yalnız IV
 5. C) I ve II
 6. D) II ve III
 7. E) I, II ve IV

 

 1. Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemine ne ad verilir?
 2. A) Hedging
 3. B) Sterilizasyon
 4. C) Forward işlemi
 5. D) Kotasyon
 6. E) Arbitraj
 7. Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
 8. A) Talep fazlalığı
 9. B) Aşırı istihdam
 10. C) Senyoraj açığı
 11. D) Arbitraj fazlası
 12. E) Eksik istihdam

 

 1. GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Reel GSH’nın nominal GSYH’ya oranıdır.
 3. B) Reel GSYH’nın vergi gelirlerine oranıdır.
 4. C) Reel GSYH’nın bütçe açığına oranıdır.
 5. D) Nominal GSYH’nın reel GSYH’ya oranıdır.
 6. E) Nominal GSYH’nın dış alem gelirlerine oranıdır.

 

 1. Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Friksiyonel işsizlik
 3. B) Yapısal işsizlik
 4. C) Mevsimlik işsizlik
 5. D) Konjonktürel işsizlik
 6. E) Gizli işsizlik

 

 1. Keynes’in görüşleri hangi yıllarda artan bir şekilde taraftar bulmaya başlamıştır?
 2. A) 1910'lu
 3. B) 1930'lu
 4. C) 1950'li
 5. D) 1960'lı
 6. E) 1980’li

 

 1. İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Sermaye
 3. B) Emek
 4. C) Rant
 5. D) Büyüme
 6. E) Teknoloji

 

 1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Satın Alma Gücü Endeksi
 3. B) Kalkınmışlık Endeksi
 4. C) Toplam Tüketici Endeksi
 5. D) Mutlak Yoksulluk Endeksi
 6. E) İnsani Gelişme Endeksi

 

 

 1. Faktör fiyatlarıyla safi milli hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 2. A) Gayri safi milli hasıla
 3. B) Safi yurtiçi hasıla
 4. C) Bütçe açığı
 5. D) Milli gelir
 6. E) Gayri safi yurtiçi hasıla

 

 1. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Ara malı
 3. B) Katma değer
 4. C) Nihai mal
 5. D) Milli gelir
 6. E) Fiyat

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında mükerrer sayım hatası yapmamak için ne yapılması gerekir?
 2. A) Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri hesaba katmak
 3. B) Yalnız ara malları hesaba katmak
 4. C) Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
 5. D) Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
 6. E) Yalnız ithal malları hesaba katmak

 

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
 2. A) Tüketim harcamaları
 3. B) Vergiler
 4. C) Net ihracat
 5. D) Kamu harcamaları
 6. E) Yatırım harcamaları

 

 1. Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
 2. A) Otonom tüketim harcamaları
 3. B) Optimum tüketim harcamaları
 4. C) Marjinal tüketim harcamaları
 5. D) Ortalama tüketim harcamaları
 6. E) Değişken tüketim harcamaları

 

 1. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Optimizasyon
 3. B) Damping
 4. C) Ödünleşim
 5. D) Konvertibilite
 6. E) Maksimizasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
 2. A) Harcama katsayısı
 3. B) Tüketim çarpanı katsayısı
 4. C) Marjinal tüketim eğilimi
 5. D) Marjinal tasarruf eğilimi
 6. E) Çarpan katsayısı

 

 1. Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Görünen yatırımları
 3. B) Sermaye stokunda bir dönemden diğerine gerçekleşen artışı
 4. C) Özel sektör yatırımlarını
 5. D) Kârlı yatırımları
 6. E) Yatırımcıların ödediği vergileri

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
 2. A) Nominal faiz oranı - vergi oranı
 3. B) Faiz oranı + para miktarı
 4. C) Nominal faiz oranı + vergi oranı
 5. D) Faiz oranı + vade uzunluğu
 6. E) Nominal faiz oranı - enflasyon oranı

 

 1. Okun yasası aşağıdakilerden hangisini ölçen bir katsayıdır?
 2. A) Gerçekleşen hasıla kazancını
 3. B) Verimlilik artışını
 4. C) Cari işlemler açığını
 5. D) Potansiyel hasıla kaybını
 6. E) Vergi esnekliğini

 

 1. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad verilir?
 2. A) Toplam faktör verimliliği
 3. B) Azalan marjinal verimlilik
 4. C) Toplam işgücü katsayısı
 5. D) Toplam hasıla eşitliği
 6. E) Marjinal sermaye katsayısı

 

 1. Yıllık büyüme oranı %7 olan bir ülke için kişi başına düşen milli gelir kaç yıl sonra iki katına çıkar?
 2. A) 2
 3. B) 4
 4. C) 6
 5. D) 8
 6. E) 10

 

 1. İçinde tanımlanmış bir mal demeti bulunan sepeti satın alabilmek için cari yılda yapılacak harcama ile aynı sepeti baz yılda satın alabilmek için yapılan ödemenin birbirine oranına ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj endeksi
 3. B) Verimlilik oranı
 4. C) Maliyet endeksi
 5. D) Fiyat endeksi
 6. E) Sermaye endeksi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Esneklik
 4. C) Teknoloji
 5. D) Senyoraj
 6. E) Resesyon

E D A C B E D B A B A C C B E D A E D C

 1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
 2. A) Negatif tüketim
 3. B) Uyarılmış tüketim harcamaları
 4. C) Optimum tüketim
 5. D) Sürekli tüketim
 6. E) Marjinal harcamalar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ilgi alanına giren temel değişkenlerden biri değildir?
 2. A) İstihdam
 3. B) Dış ticaret
 4. C) Tüketici faydası
 5. D) Enflasyon
 6. E) Kamu dengesi

 

 1. Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Etken GSYH
 3. B) Fiziki GSYH
 4. C) Reel GSYH
 5. D) Esnek GSYH
 6. E) Nominal GSYH

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin yavaş artmasına neden olur?
 2. A) Senyoraj oranının yüksekliği
 3. B) Etken korumanın düşüklüğü
 4. C) Dışa kapalı olmaları
 5. D) Cari işlemler fazlası
 6. E) Tasarruf oranının düşüklüğü

 

 1. Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,9 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaçtır?
 2. A) 3
 3. B) 5
 4. C) 8
 5. D) 9
 6. E) 10

 

 1. Para arzındaki değişme ile reel faiz kanalıyla reel milli gelirdeki değişmeyi açıklayan sürece ne ad verilir?
 2. A) Kemer sıkma politikası
 3. B) Gevşek para politikası
 4. C) Parasal etki süreci
 5. D) Parasal geçiş mekanizması
 6. E) Sıkı para politikası

 

 1. Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj maliyeti
 3. B) Fırsat maliyeti
 4. C) Ortalama maliyet
 5. D) İşlem maliyeti
 6. E) Marjinal maliyet

 

 1. Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
 2. A) Hedging
 3. B) Marjinal değişim
 4. C) Çarpan
 5. D) Arbitraj
 6. E) Gelir etkisi

 

 1. Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj
 3. B) Revalüasyon
 4. C) Arbitraj
 5. D) Resesyon
 6. E) Hedging

 

 1. Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
 2. A) Hedging
 3. B) Arbitraj
 4. C) Forward
 5. D) Portföy
 6. E) Swap

 

 1. İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Kamu kesimi ve özel kesimin birlikte açık vermesidir.
 3. B) Bütçe açığı ve talep açığının birlikte görülmesidir.
 4. C) Bütçe açığı ve dış ticaret açığının birlikte görülmesidir.
 5. D) Bütçe açığı ve işsizliğin birlikte görülmesidir.
 6. E) Vergi açığı ve enflasyonun birlikte görülmesidir.

 

 1. Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
 2. A) Mal para
 3. B) Yumuşak para
 4. C) Swap
 5. D) Pahalı para
 6. E) Forward

 

 1. Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Talebin gelir esnekliği ve kaynak fiyatları
 3. B) Kaynak fiyatları, teknoloji ve beklentiler
 4. C) Talebin gelir esnekliği, kaynak fiyatları ve beklentiler
 5. D) Pazarlama koşulları, teknoloji ve zevkler-tercihler
 6. E) Talebin gelir esnekliği ve beklentiler

 

 1. Günümüzde emek gücü yüzde kaç oranında istihdam edildiğinde, ekonomide tam istihdamın gerçekleştiği kabul edilir?
 2. A) 78
 3. B) 81
 4. C) 85
 5. D) 90
 6. E) 94

 

 1. Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Maliyet Esnekliği Teorisi
 3. B) Yapışkan Fiyat Teorisi
 4. C) Yanlış Algı Teorisi
 5. D) Faktör Yoğunluğu Teorisi
 6. E) Yapışkan Ücret Teorisi

 

 1. Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Faiz oranlarında yaşanan beklenmedik düşüştür.
 3. B) Devletin, merkez bankası üzerindeki otoritesidir.
 4. C) Merkez bankasının otonom olmasıdır.
 5. D) Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farktır.
 6. E) Devletin, borçlarını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
 2. A) Uygulama ile ilgili kişi ve kurum sayısının mümkün olduğunca çok olması
 3. B) Belirlenen ilkelere bağlı kalınması
 4. C) Seçilecek araçların mümkün olduğunca basit olması
 5. D) İlke ve amaçların çelişkisiz olarak belirlenmesi
 6. E) İlke ve amaçların kesin olarak belirlenmesi

 

 1. Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
 2. A) Fiyat düzeyi ile net ihracat
 3. B) Faiz oranı ile net ihracat
 4. C) Verimlilik ile net ihracat
 5. D) Para değeri ile talep
 6. E) Döviz kuru ile ithalat

 

 1. Stagflasyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Ekonomik daralma ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 3. B) Hiper enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.
 4. C) Resesyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı durumdur.
 5. D) Bütçe fazlasının ve enflasyonun bir arada yaşandığı durumdur.
 6. E) Sinsi enflasyonun ve dış ticaret fazlasının bir arada yaşandığı durumdur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu karşılıkların temel fonksiyonlarından biri değildir?
 2. A) Kısa vadeli faiz oranlarının istikrarına yardımcı olmak
 3. B) Bankacılık sisteminin riskini azaltmak
 4. C) Senyoraj gelirini azaltmak
 5. D) Para arzını ayarlamak
 6. E) Likitide yönetimini gerçekleştirmek

 

IKT104U - İKTİSADA GİRİŞ II

Ünite 1 - Alıştırma Soruları

1 ) Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi bir ülkenin değerli madenlere sahip olmak için her türlü önlemi almasını uygun

görürken bir ülkeden değerli madenlerin çıkışı engellenmek için her türlü önlemin alınmasını gerektiği, dolayısıyla her türlü

ihracatın teşvikini uygun görürken ithalatın kısıtlanmasını ve korumacı politikalar uygulanmasını talep etmektedir?

A ) İdealizm

B ) Ekonomizm

C ) Stalinizm

D ) Merkantalizm

E ) Liberalizm

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) 1929 yılında başlayan üretimdeki düşüşün ve işsizlikteki artışın etkisinin uzun yıllar boyunca sürdüğü, modern makro

iktisadın doğuşuna sebep olan krize ne ad verilir?

A ) Küresel Ekonomik Kriz

B ) Büyük Bunalım

C ) Kara Pazartesi

D ) Asya Mali Krizi

E ) Rusya Ekonomik Krizi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Ülkenin üretim seviyesi henüz değişmeden kendisi değişme göstererek sinyal veren büyüklükler ne olarak adlandırılır?

A ) Gecikmeli göstergeler

B ) Eş zamanlı göstergeler

C ) Ekonomik takvim

D ) Öncü göstergeler

E ) Dış ticaret

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadi düşüncenin önermelerinden biri değildir?

A ) Ekonomik denge rekabetçi fiyat mekanizması aracılığıyla sağlanır.

B ) Piyasa mekanizmasının sürekliliği için devlet müdahalesi gereklidir.

C ) Paranın reel ekonomik olaylar üzerinde etkisi yoktur.

D ) her arz kendi talebini yaratır.

E ) Ekonomi sürekli tam istihdamdadır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri için kullanılan

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Milli Gelir

B ) Safi Gelir

C ) Safi Milli Hasıla

D ) Gayri Safi Milli Hasıla

E ) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) GSMH, GSYH'ye hangisi dahil edilerek hesaplanır?

A ) Amortismanlar

B ) Kişisel gelir

C ) Net dış alem faktör gelirleri

D ) Safi milli hasıla

E ) Dolaylı vergiler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Fizyokrasinin kurucusu kimdir?

A ) Francois Quesney

B ) Adam Smith

C ) David Ricardo

D ) Alfred Marshall

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Milli gelirden, dağıtılmayan şirket karları, sigorta primleri ve kurumlar vergisini düşer ve transfer harcamalarını eklersek,

aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşmış oluruz?

A )Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

B )Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

C )Safi Milli Hasıla (SMH)

D ) Kişisel Gelir (KG)

E ) Kişisel Harcanabilir Gelir (KHG)

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Merkantilizm kelimesini ilk kez kim kullanmıştır?

A ) Milton friedman

B ) Jean baptiste say

C ) Karl marx

D ) David ricardo

E ) Adam smith

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Reel GSYH’deki artma ve azalma süreçlerindeki kısa dönemli dalgalanmalara ne ad verilir?

A ) Daralma

B ) Konjonktür

C ) Resesyon

D ) Canlanma

E ) Enflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) ‘Ticaretin’ hâkim olduğu sistem anlamına gelen ve takipçilerinin bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik

performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçtüğü sistem hangisidir?

A ) Merkantilizm

B ) Fizyokrasi

C ) Klasik iktisadi düşünce

D ) Neoklasik iktisadi düşünce

E ) Liberalizm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Ekonomide maliyetler yükselirken eş zamanlı olarak durgunluğun yaşandığı duruma ne ad verilir?

A ) Enflasyon

B ) Deflasyon

C ) Stagflasyon

D ) Resesyon

E ) Dezenflasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın çalışma alanına giren konularla ilgili bir kavramdır?

A ) İşsizlik oranı

B ) Farksızlık eğrisi

C ) Marjinal ikame oranı

D ) Azalan marjinal fayda ilkesi

E ) Fayda fonksiyonu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 )I. Kendi Ürettiğimiz Mal ve Hizmetler

 1. Yasa Dışı ve Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetler

III. Refah Düzeyini Olumsuz Etkileyen Faaliyetler

 1. Üretilen Malların Türü

Yukarıdakilerden hangileri milli gelir rakamlarının güvenilirliğini zedeleyen durumlar arasında yer alabilir?

A ) II ve III

B ) III ve IV

C ) I, II ve IV

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Fizyokrasinin kurucusu kimdir?

A ) Francois Quesney

B ) Adam Smith

C ) David Ricardo

D ) Alfred Marshall

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 )1929 yılında başlayan ve uzun yıllar sü ren, dü nya genelinde toplam ü retimin bü yü k ö lçü de dü şmesiyle ve işsizlik oranlarında

yüksek oranlı artışlarla kendini gösteren ekonomik bunalım hangisidir?

A ) Büyük Bunalım

B ) Küresel Kriz

C ) Petrol Krizi

D ) Meksika Krizi

E ) Asya Krizi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerdenh hangisi, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde belirli bir dönemde (genellikle 1 yılda) üretilen

tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değeridir?

A )Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

B )Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

C )Safi Milli Hasıla (SMH)

D ) Milli Gelir (MG)

E ) Kişisel Gelir (KG)

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Milli gelirden, dağıtılmayan şirket karları, sigorta primleri ve kurumlar vergisini düşer ve transfer harcamalarını eklersek,

aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşmış oluruz?

A )Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

B )Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

C )Safi Milli Hasıla (SMH)

D ) Kişisel Gelir (KG)

E ) Kişisel Harcanabilir Gelir (KHG)

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) GSYH = C + I + G + (X – IM) eşitliğimde "X" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A )Sektör Yatırım Harcamaları

B )O Ülkenin İhracatı

C )O Ülkenin İthalatı

D ) Net İhracat

E ) Mal ve Hizmet Alımı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Gelir yöntemiyle GSYH'nın bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr

B ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler

C ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Amortismanlar

D ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar

E ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar + Net ihracat

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) 1990'lar itibarıyla dünya toplam üretimde bölgelere düşen paydan en az alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Afrika

B ) Okyanusya

C ) Japonya

D ) Avrupa

E ) Latin Amerika

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Fizyokrasi hangi ilkeyi şart koşar ?

A ) Devletin ekonomiye sürekli etkisi

B ) Devletin ekonomiye kısıtlı etkisi

C ) Devletin ekonomiye müdahalesizliği

D ) Madenlerin önemsizliği

E ) Çalışmanın azaltılması

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçen

iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fizyokrasi

B ) Klasik İktisadi Düşünce

C ) Neoklasik İktisadi Düşünce

D ) Keynesyen Görüş

E ) Merkantilizm

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Tarım sektörünü en önemli sektör olarak gören, ülke zenginliğinin kaynağının toprak ve tarımda olduğunu düşünen ve

dolayısıyla devletin tarım sektörünü korumasını ve gelişmesi için teşvik etmesini savunan iktisadi düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A ) Fizyokrasi

B ) Klasik İktisadi Düşünce

C ) Neoklasik İktisadi Düşünce

D ) Monetarizm

E ) Merkantilizm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Gelir yöntemi uyarınca; GSYH hesaplaması yaparken yapılacak toplama işlemine aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?

A ) Doğrudan vergiler

B ) Ücret

C ) Faiz

D ) Amortismanlar

E ) Rant

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 )I. Avrupa’da doğmuş bir düşünce akımıdır

 1. Yaklaşık olarak 1500 ve 1800 yılları arasında hüküm sürmüştür

III. Ticaretin hâkim olduğu sistem anlamına gelir

Merkantilizme ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Bir ü lkenin vatandaşlarının belirli bir dö nemde gerek kendi ü lkesinde gerekse yabancı ü lkelerde ü rettiğ i tamamlanmış mal

ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değ erini ifade eden kavram hangisidir?

A ) Gayri safi yurt içi hasıla

B ) Gayri safi milli hasıla

C ) Gayri safi milli harcanabilir gelir

D ) Gayri safi yurt içi harcanabilir gelir

E ) Cari işlemler dengesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Gelir yöntemiyle GSYH'nın bileşenleri aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr

B ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler

C ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Amortismanlar

D ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar

E ) Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar + Net ihracat

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 )1936 yılında yayımlanan ve yaygın olarak “Genel Teori” olarak bilinen “İstihdam, Faiz ve Para Hakkında Genel Teori” adlı

eser kime aittir?

A ) Milton Friedman

B ) Irving Fisher

C ) Karl Marx

D ) Adam Smith

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 )Bir mal veya hizmetin ü retim aşamalarında kullanılan ara malların değ erine yapılan ilavelere ne denir?

A ) Nihai mal

B ) Katma değer

C ) Artı değer

D ) Ek değer

E ) Milli değer

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) ‘Ticaretin’ hâkim olduğu sistem anlamına gelen ve takipçilerinin bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik

performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçtüğü sistem hangisidir?

A ) Merkantilizm

B ) Fizyokrasi

C ) Klasik iktisadi düşünce

D ) Neoklasik iktisadi düşünce

E ) Liberalizm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Reel GSYH’deki bu artma ve azalma süreçlerindeki bu kısa dönemli dalgalanmalara ....... adı verilir. Toplam üretimin

azaldığı dönemlere ......., toplam üretimin yükseldiği dönemlere ise ....... adı verilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A ) Konjonktür - daralma - resesyon

B ) Büyüme - daralma - resesyon

C ) Konjonktür - canlanma - resesyon

D ) Konjonktür - daralma - canlanma

E ) Büyüme - daralma - canlanma

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Bir ü lkenin vatandaşlarının belirli bir dö nemde gerek kendi ü lkesinde gerekse yabancı ü lkelerde ü rettiğ i tamamlanmış mal

ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değ erini ifade eden kavram hangisidir?

A ) Gayri safi yurt içi hasıla

B ) Gayri safi milli hasıla

C ) Gayri safi milli harcanabilir gelir

D ) Gayri safi yurt içi harcanabilir gelir

E ) Cari işlemler dengesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Dolaylı vergileri Safi Milli Hasıladan çıkarıp firmaların gelirlerini artırıcı bir faktör olan sübvansiyonları eklersek,

aşağıdakilerden hangisine ulaşırız?

A )Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

B )Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

C )Gayri Safi Hasıla (GSH)

D ) Milli Gelir (MG)

E ) Kişisel Gelir (KG)

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 )GSYH = C + I + G + (X – IM) eşitliğimde "IM" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A )Sektör Yatırım Harcamaları

B )O Ülkenin İhracatı

C )O Ülkenin İthalatı

D ) Net İhracat

E ) Mal ve Hizmet Alımı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 )Bir ülkenin vatandaşlarının belirli bir dönemde (genellikle 1 yılda) gerek kendi ülkesinde gerekse yabancı ülkelerde ürettiği

tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade

edilir?

A ) Gayri Safi Hasıla (GSH)

B ) Millî Gelir (MG)

C ) Safi Millî Hasıla (SMH)

D ) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

E ) Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH)

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) GSMH = ...... + (Net Dış Alem Faktör Gelirleri)

Formülde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A ) MG

B ) NFG

C ) GSYH

D ) SGP

E ) SMH

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Merkantilizm kelimesini ilk kez kim kullanmıştır?

A ) Milton friedman

B ) Jean baptiste say

C ) Karl marx

D ) David ricardo

E ) Adam smith

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 )Ekonomik olayları açıklarken marjinal analizi yaygın olarak kullanan düşünürler hangi ekoldendir?

A ) Marksist ekol

B ) Neoklasik ekol

C ) Klasik ekol

D ) Ekonomi politik ekol

E ) Siyasal iktisat

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Reel GSYH’deki artma ve azalma süreçlerindeki kısa dönemli dalgalanmalara ne ad verilir?

A ) Daralma

B ) Konjonktür

C ) Resesyon

D ) Canlanma

E ) Enflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi bir ülkenin değerli madenlere sahip olmak için her türlü önlemi almasını uygun

görürken bir ülkeden değerli madenlerin çıkışı engellenmek için her türlü önlemin alınmasını gerektiği, dolayısıyla her türlü

ihracatın teşvikini uygun görürken ithalatın kısıtlanmasını ve korumacı politikalar uygulanmasını talep etmektedir?

A ) İdealizm

B ) Ekonomizm

C ) Stalinizm

D ) Merkantalizm

E ) Liberalizm

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Ekonomide üretim kararlarını alan en temel birim hangisidir?

A ) Hane halkı

B ) Firmalar

C ) Taşıtlar

D ) Kadastro

E ) Dış Alem

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) I. Eksik istihdam

 1. Müdahaleci devlet

III. Makro analiz

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Keynesyen iktisadın temel düşünceleridir.

A ) Hiçbiri

B ) Yalnız II

C ) I,II

D ) II,III

E ) Hepsi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Türkiye’de para arzı, faiz oranları, döviz kurları ve bununla ilgili diğer değişkenleri hangi kurum yayımlar?

A ) TCMB

B ) TBB

C ) TÜSİAD

D ) TÜİK

E ) BDDK

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) a. Ekonomi her zaman tam istihdamda gerçekleşir. b. Eksik istihdamdaki bir ekonomiyi canlandırmak için devlet para ve

maliye politikalarından yararlanmalıdır. c. Ekonomiler genellikle eksik istihdam ile karşı karşıyadırlar. d. Ekonominin

arkasındaki güç fiyat mekanizması ve rekabettir. e. Makro ölçekteki birimlerin davranışları ve makro iktisadi olaylarla

ilgilenirler. Yukarıdaki durumlardan hangileri Keynesyen iktisadi düşüncenin temellerini oluşturur?

A ) a,d,e

B ) b,c,d

C ) a,b,c

D ) c,d,e

E ) b,c,e

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri için kullanılan

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Milli Gelir

B ) Safi Gelir

C ) Safi Milli Hasıla

D ) Gayri Safi Milli Hasıla

E ) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Liberal düşüncenin ünlü “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler; her şey kendiliğinden hallolur” sözü hangi iktisatçıların

döneminde ortaya çıkmıştır?

A ) Merkantilistler

B ) Fizyokratlar

C ) Klasikler

D ) Neoklasikler

E ) Keynesyenler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) John Maynard Keynes, 1936 yılında yayımladığı ve yaygın olarak “Genel Teori” olarak bilinen “İstihdam, Faiz ve Para

Hakkında Genel Teori” adlı eseri ile hangi iktisadi düşünce yada düşüncelerin temel argümanlarını çürütmüştür?

A ) Merkantilizm

B ) Klasik iktisat

C ) Neoklasik iktisat

D ) Klasik ve Neoklasik iktisat

E ) Fizyokrasi ve Klasik iktisat

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Ticaretin hakim olduğu sistem anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mutualizm

B ) Oportünizm

C ) Merkantilizm

D ) Kapitalizm

E ) Fizyokrasi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Reel GSYH’deki artma ve azalma süreçlerindeki kısa dönemli dalgalanmalara ne ad verilir?

A ) Daralma

B ) Konjonktür

C ) Resesyon

D ) Canlanma

E ) Enflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ünlü “Ekonomik Tablo”sunu ortaya atmıştır?

A ) Francois Quesney

B ) Gilbert Moore

C ) François Lyotard

D ) Emmanuel Wallerstein

E ) Adam Smith

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değeri için kullanılan

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Milli Gelir

B ) Safi Gelir

C ) Safi Milli Hasıla

D ) Gayri Safi Milli Hasıla

E ) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Enflasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) Bireylerin yaşam standardını düşürür.

B ) Ürünlerin fiyatlarını düşürür.

C ) Gelir dağılımını bozar.

D ) Ekonomide belirsizliği arttırır.

E ) Satın alma gücünü düşürür.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir ülkenin bir yılda yurt dışından sağladığı gelirlerle, yurt dışına yaptığı ödemelerin yer

aldığı tabloyu tanımlayan kavramı ifade etmektedir?

A ) Cari Açık

B ) Ödemeler Bilançosu

C ) Net İhracat

D ) Safi Milli Hasıla

E ) Net Dış Alem Faktör Gelirleri

Çözüm : Bir ülkenin belirli bir dönemde ve genellikle bir yılda, dış âlemden sağladığı gelirlerle, dış aleme yaptığı ödemelerin

yer aldığı bir tabloya ödemeler bilançosu adı verilir. Doğru cevap B şıkkıdır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Merkantilistler bir ülkenin ve devletin zenginliğinin ölçütü nedir?

A ) Sermaye birikimi

B ) Sahip olduğu değerli madenler

C ) Nitelikli işgücü

D ) Teknoloji düzeyi

E ) Doğal kaynaklar

Çözüm : Merkantilistler bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi

değerli madenler ile ölçerler.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 )I. Rekabetçi ekonomik düzen ve fiyat mekanizması

 1. Yapışkan fiyat ve ücretler

III. Tam istihdam

 1. Eksik istihdam
 2. Paranın önemsizliği

Yukarıdakilerden hangileri Klasik iktisatçıların başlıca düşüncelerindendir?

A ) I, II ve III

B ) II, III ve IV

C ) III, IV ve V

D ) I, III ve V

E ) I, IV ve V

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi, "bir ülkenin vatandaşlarının belirli bir dönemde (genellikle 1 yılda) gerek kendi ülkesinde

gerekse yabancı ülkelerde ürettiği tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal

değeridir." tanımının karşılığıdır?

A )Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

B )Safi Milli Hasıla (SMH)

C ) Milli Gelir (MG)

D )Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

E ) Kişisel Gelir (KG)

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 )Bir ülkenin vatandaşlarının belirli bir dönemde (genellikle 1 yılda) gerek kendi ülkesinde gerekse yabancı ülkelerde ürettiği

tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade

edilir?

A ) Gayri Safi Hasıla (GSH)

B ) Millî Gelir (MG)

C ) Safi Millî Hasıla (SMH)

D ) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

E ) Gayri Safi Millî Hasıla (GSMH)

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 )1936 yılında yayımlanan ve yaygın olarak “Genel Teori” olarak bilinen “İstihdam, Faiz ve Para Hakkında Genel Teori” adlı

eser kime aittir?

A ) Milton Friedman

B ) Irving Fisher

C ) Karl Marx

D ) Adam Smith

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Klasik İktisadi Düşünce ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Bugünkü iktisadi düşüncenin temelinde Klasik iktisatçılar yer alır.

B ) Klasiklere göre ekonominin dengede kalması için dış müdahaleler gereklidir.

C ) Klasik düşünceye göre piyasa mekanizması önünde hiçbir engel kalmadan işlediği sürece üretim faktörleri özellikle iş

gücü, sürekli olarak tam istihdam seviyesinde yer alacaktır.

D ) Klasiklere göre paranın ekonomik olaylar üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

E ) Klasikler piyasa mekanizmasının işleyişini reel olarak ele alır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdaki ülkerden hangisinin GSYH'si en yüksektir?

A ) ABD

B ) Çin

C ) Japonya

D ) Almanya

E ) Fransa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Ekonomide maliyetler yükselirken eş zamanlı olarak durgunluğun yaşandığı duruma ne ad verilir?

A ) Enflasyon

B ) Deflasyon

C ) Stagflasyon

D ) Resesyon

E ) Dezenflasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın hesaplamasında kullanılan üç yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru şekilde

verilmiştir?

A ) Tüketim, Yatırım, Dış alem

B ) Tarım, Sanayi, Hizmetler

C ) Dolaylı, Doğrudan, Hibrid

D ) Harcama, Gelir, Üretim

E ) Net, Sabit, Değişken

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Merkantilistler bir ülkenin ve devletin zenginliğinin ölçütü nedir?

A ) Sermaye birikimi

B ) Sahip olduğu değerli madenler

C ) Nitelikli işgücü

D ) Teknoloji düzeyi

E ) Doğal kaynaklar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Klasik iktisadın doğuşu hangi tarihsel olaya dayandırılır?

A ) Endüstri Devrimi

B ) Fransız İhtilali

C ) I. Dünya Savaşı

D ) II. Dünya Savaşı

E ) Büyük Buhran

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerdenh hangisi, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde belirli bir dönemde (genellikle 1 yılda) üretilen

tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden toplam parasal değeridir?

A )Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)

B )Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

C )Safi Milli Hasıla (SMH)

D ) Milli Gelir (MG)

E ) Kişisel Gelir (KG)

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 )Nominal fiyatlarla ifade edilen belirli bir grup mal ve hizmetin değerinin aynı mal ve hizmet grubunun sabit fiyatlarla ifade

edilen değerine oranı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A ) Fiyat endeksi

B ) Reel GSYH

C ) Mal sepeti

D ) Cari fiyatlar

E ) Enflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 )Fizyokratların en ö nemli sektö r olarak gö rdüğü sektör hangisidir?

A ) Tarım

B ) Turizm

C ) Madencilik

D ) Rant

E ) Finans

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 )Monetarizmin ya da bilinen diğ er adıyla Parasalcı Ekol’ü n kurucusu kimdir?

A ) Milton Friedman

B ) Karl Marx

C ) Thomas Malthus

D ) Friedrich List

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Klasik iktisadi düşüncenin doğmasını sağlayan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı eseri kaç yılında yayımlanmıştır?

A ) 1776

B ) 1789

C ) 1886

D ) 1969

E ) 1999

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Klasik iktisadi düşüncenin doğuşuna da zemin hazırlayan Ulusların Zenginliği adlı eser kime aittir?

A ) Francois Quesney

B ) Adam Smith

C ) Herbert Spencer

D ) III. Louis

E ) Alfred Marshall

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tarım sektörünü en önemli sektör olarak gören, ülke zenginliğinin kaynağının toprak ve tarımda olduğunu düşünen ve

dolayısıyla devletin tarım sektörünü korumasını ve gelişmesi için teşvik etmesini savunan iktisadi düşünce aşağıdakilerden

hangisidir?

A ) Fizyokrasi

B ) Klasik İktisadi Düşünce

C ) Neoklasik İktisadi Düşünce

D ) Monetarizm

E ) Merkantilizm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Bir ekonomide faaliyette bulunan ekonomik birimler aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi değildir?

A ) Finansal Aracılar

B ) Firmalar

C ) Devlet

D ) Hanehalkları

E ) Dış Dünya

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Klasik iktisadın doğuşu hangi tarihsel olaya dayandırılır?

A ) Endüstri Devrimi

B ) Fransız İhtilali

C ) I. Dünya Savaşı

D ) II. Dünya Savaşı

E ) Büyük Buhran

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Klasik iktisadi düşüncenin doğuşu olarak kabul edilen önemli eser hangisidir?

A ) Ulusların Zenginliği

B ) Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri

C ) Kapital

D ) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

E ) Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 )I. Rekabetçi ekonomik düzen ve fiyat mekanizması

 1. Yapışkan fiyat ve ücretler

III. Tam istihdam

 1. Eksik istihdam
 2. Paranın önemsizliği

Yukarıdakilerden hangileri Klasik iktisatçıların başlıca düşüncelerindendir?

A ) I, II ve III

B ) II, III ve IV

C ) III, IV ve V

D ) I, III ve V

E ) I, IV ve V

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, tam istihdamın otomatik olarak gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ve ekonomilerin

genellikle eksik istihdam ile karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştür?

A ) Marx

B ) Smith

C ) Keynes

D ) Quesney

E ) Friedman

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Devletin ekonomiye asla müdahale etmemesi gerektiğini savunur.

B )Merkantilizm kelimesini ilk kez ünlü iktisatçı Adam Smith kullanmıştır.

C ) “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler; her şey kendiliğinden hallolur” Sözü aslında bu döneminde ortaya çıkmıştır.

D ) 1700’lü yılların başında ortaya çıkmıştır.

E ) Kurucusu Francois Quesney’dir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Merkantilizm kelimesini ilk kez kim kullanmıştır?

A ) Milton friedman

B ) Jean baptiste say

C ) Karl marx

D ) David ricardo

E ) Adam smith

 

Doğru cevap E şıkkıdır.

10 ) Klasik iktisadi düşüncenin doğmasını sağlayan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı eseri kaç yılında yayımlanmıştır?

A ) 1776

B ) 1789

C ) 1886

D ) 1969

E ) 1999

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) "Cep telefonu piyasası ve cep telefonu talebi ...........nin, bir ülkede üretilen tüm

mal ve hizmetlere olan toplam talep ............nin konusudur." Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) Makroekonomi - Mikroekonomi

B ) Mikroekonomi - İstihdam

C ) Mikroekonomi - Makroekonomi

D ) GSMH - Ekonomi

E ) İşsizlik - Makroekonomi

 

Doğru cevap C şıkkıdır.

2 ) 1990'lar itibarıyla dünya toplam üretimde bölgelere düşen paydan en az alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Afrika

B ) Okyanusya

C ) Japonya

D ) Avrupa

E ) Latin Amerika

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi 2018 itibarıyla en büyük 20 ekonomi arasında değildir?

A ) ABD

B ) Türkiye

C ) Çin

D ) Belçika

E ) Japonya

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Günümüzde aşağıdaki bölgelerin hangisinde üretim en yüksektir?

A ) Japonya

B ) Latin Amerika

C ) Afrika

D ) Doğu Avrupa

E ) Okyanusya

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçen

iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fizyokrasi

B ) Klasik İktisadi Düşünce

C ) Neoklasik İktisadi Düşünce

D ) Keynesyen Görüş

E ) Merkantilizm

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Her üretim aşamasında üretim değerindeki artışa ne ad verilir?

A ) Faktör geliri

B ) Katma değer

C ) Marjinal değer

D ) Marjinal fayda

E ) Alternatif maliyet

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Merkantilizm kavramını ilk kullanan iktisatçı hangisidir?

A ) Adam Smith

B ) David Ricardo

C ) Alfred Marshall

D ) John Maynard Keynes

E ) Robert Lucas

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Fizyokratlara göre en önemli sektör hangisidir?

A ) İnşaat

B ) Sanayi

C ) İmalat

D ) Hizmetler

E ) Tarım

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 )Türkiye’de gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarını ve büyüme oranlarının ne kadar gerçekleştiğini TÜİK hazırlar ve yayımlar.

TÜİK bu hesaplamayı hangi dönemler halinde yapar?

A ) Aylık

B ) Üç aylık

C ) Dört aylık

D ) Altı aylık

E ) Yıllık

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Reel GSYH’deki artma ve azalma süreçlerindeki kısa dönemli dalgalanmalara ne ad verilir?

A ) Daralma

B ) Konjonktür

C ) Resesyon

D ) Canlanma

E ) Enflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) ‘Ticaretin’ hâkim olduğu sistem anlamına gelen ve takipçilerinin bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik

performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçtüğü sistem hangisidir?

A ) Merkantilizm

B ) Fizyokrasi

C ) Klasik iktisadi düşünce

D ) Neoklasik iktisadi düşünce

E ) Liberalizm

 

Doğru cevap A şıkkıdır.

2 ) Türkiye’de para arzı, faiz oranları, döviz kurları ve bununla ilgili diğer değişkenleri hangi kurum yayımlar?

A ) TCMB

B ) TBB

C ) TÜSİAD

D ) TÜİK

E ) BDDK

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Ülkenin üretim seviyesi henüz değişmeden kendisi değişme göstererek sinyal veren büyüklükler ne olarak adlandırılır?

A ) Gecikmeli göstergeler

B ) Eş zamanlı göstergeler

C ) Ekonomik takvim

D ) Öncü göstergeler

E ) Dış ticaret

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadi düşüncenin önermelerinden biri değildir?

A ) Ekonomik denge rekabetçi fiyat mekanizması aracılığıyla sağlanır.

B ) Piyasa mekanizmasının sürekliliği için devlet müdahalesi gereklidir.

C ) Paranın reel ekonomik olaylar üzerinde etkisi yoktur.

D ) her arz kendi talebini yaratır.

E ) Ekonomi sürekli tam istihdamdadır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Harcamalar yöntemiyle GSYH hesaplanması dikkate alındığında hangi kalemin GSYH içindeki payı daha büyüktür?

A ) Hanehalkının nihai tüketim harcamaları

B ) Devletin nihai tüketim harcamaları

C ) Gayrisafi sabit sermaye oluşumu

D ) Mal ve hizmet ihracatı

E ) Mal ve hizmet ithalatı

 

Doğru cevap A şıkkıdır.

6 ) Fizyokratlara göre en önemli sektör hangisidir?

A ) İnşaat

B ) Sanayi

C ) İmalat

D ) Hizmetler

E ) Tarım

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Merkantilizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Devletin ekonomiye asla müdahale etmemesi gerektiğini savunur.

B )Merkantilizm kelimesini ilk kez ünlü iktisatçı Adam Smith kullanmıştır.

C ) “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler; her şey kendiliğinden hallolur” Sözü aslında bu döneminde ortaya çıkmıştır.

D ) 1700’lü yılların başında ortaya çıkmıştır.

E ) Kurucusu Francois Quesney’dir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Enflasyon ve işsizlik gibi iktisadi konularla hangisi ilgilenir?

A ) Mikroiktisat

B ) Makroiktisat

C ) Maliye

D ) Muhasebe

E ) İşletme

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Bir ülkenin ve devletin zenginliğini ve ekonomik performansını sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenler ile ölçen

sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Fizyokrasi

B ) Merkantilizm

C ) Modern makro iktisat

D ) Klasik iktisadi düşünce

E ) Neoklasik iktisadi düşünce

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Reel GSYH’deki artma ve azalma süreçlerindeki kısa dönemli dalgalanmalara ne ad verilir?

A ) Daralma

B ) Konjonktür

C ) Resesyon

D ) Canlanma

E ) Enflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 )

ABD ekonomisinde ortaya çıkan ve diğer gelişmiş ekonomilere de hızlıca yayılan küresel finans krizi hangi yıl dünya

ekonomisinde ciddi bir durgunluk (resesyon) dönemini başlatmıştır?

A ) 2004

B ) 2006

C ) 2008

D ) 2010

E ) 2012

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )Keynesyen Tüketim Teorisi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A )Tüketim ve gelir arasındaki ilişki Keynes’in ekonomi modelinin merkezinde yer almaktadır.

B ) Tüketimi belirleyen te mel faktör cari (bugünkü) gelirdir.

C )Kişiler, gelirleri arttık ça tüketimlerini artırmakta ancak tüketim artışları gelirdeki artışın gerisinde kalmaktadır.

D )Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha fazla gerçekleşmektedir.

E )Kişiler gelirleri yükseldiği takdirde tüketimlerini hemen artırmamakta, bir süre bekledikten sonra tüketimlerinde bir artışa

gitmektedirler.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 )Gelir ve gider arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A ) Vergi

B ) Bütçe açığı

C ) Tüketim harcaması

D ) Kamu harcaması

E ) Denge çıktı düzeyi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 )Kamu harcamala rındaki değişime, denge çıktı düzeyindeki değişimin oranı hangisi ile ifade edilmektedir?

A ) Enjeksiyon

B ) Kamu harcamaları çoğaltanı

C ) Vergi çoğaltanı

D ) Denk bütçe çoğaltanı

E ) Marjinal tüketim eğilimi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) "Kısa dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi

karşılar. Firmalar ürünlerine yönelik talep değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez."

Ekonomik teorisini yukarıdaki temele dayandıran ünlü ekonomist aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

A ) Smith

B ) Keynes

C ) Marx

D ) Piketty

E ) Fisher

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Keynesyen tüketim teorisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Gelir arttığında harcama artar.

B ) Gelir ve tüketim arasında azalan eğilimli bir ilişki vardır.

C ) Tüketim gelirin bir fonksiyonudur.

D ) Tüketim fonksiyonu eğrisi hiçbir zaman sıfırdan başlamaz.

E ) Hanehalkı tüketim fonksiyonu tek kişilik bir hanehalkı için geçerlidir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 )I. Pozitif eğimlidir

 1. Gelirle birlikte artar

III. Eğimi 1'den büyüktür

Keynesyen tüketim fonksiyonu eğrisine ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Keynes'in girişimcilerin iyimser ve kötümser beklentilerini ifade etmek için kullandığı "hayvansal güdüler" tabiri hangi

harcama bileşenini etkilemektedir?

A ) Tüketim

B ) Yatırım

C ) Kamu harcamaları

D ) İhracat

E ) İthalat

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi dışa açık bir ekonomide planlanan toplam harcamalar arasında sayılamaz?

A ) Vergiler

B ) Tüketim

C ) Yatırım

D ) Kamu harcamaları

E ) Net ihracat

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi, hanehalkı için toplam tüketimin belirleyicilerinden birisi değildir?

A ) Hanehalkı geliri

B ) Hanehalkının ihtiyaçları

C ) Hanehalkı serveti

D ) Faiz oranları

E ) Hanehalkının gelecek hakkındaki beklentileri

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) İktisat politikası yardımıyla durgunluk(resesyon) durumunda harcamalar artırılır bunun için çeşitli uygulamalar politika

yapıcılar tarafından devreye sokulur, aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan birisi değildir?

A ) Merkez bankaları politika faizlerini aşağı çeker.

B ) İktisadi birimler temkinli davranarak tasarrufa yönelir.

C ) Faizler sıfır noktasına çekilir altına yatırım teşvik edilir.

D ) Parasal-mali genişleme politikaları ile harcamalar artırılmaya çalışılır.

E ) Faizler düşürülür düşen faiz oranlarıyla toplam harcamaların arması beklenir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) 2008 küresel finans krizi sonrasında iktisat politikası yardımıyla harcamalar arttırılıp ekonomik durgunluk aşılmaya

çalışılmıştır, bunun sebebi nedir?

A ) Kriz ve iktisat politikası harcamaları kısar geliri artırır bunun sonucunda Keynesyen modele ulaşılır.

B ) Çünkü, harcamalar artarsa buna karşılık olarak üretim artışı sağlanır ve ekonomi toparlanmaya başlar.

C ) Kısa dönemde ve uzun dönemde uygulanacak iktisat politikası farklılık gösterdiği için detaylar göz ardı edilmiştir.

D ) Üretim artışını sağlayarak ekonominin kısa sürede toparlanmasını sağlamak işe yarar bazı ekonomiler için gerekli lan

etkiyi sağlamıştır.

E ) Çünkü 2008 küresel finans krizi Amerikan ekonomisinde başlamıştır daha sonra Avrupa’ya yayılmıştır dünyanın önemli

bir büyüklüğü kriz altında faizleri düşürmüştür.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Dengede bir ekonomi için hangisi doğru olmalıdır?

A ) C + S = C - I

B ) C - S = C + I

C ) C x S = C x I

D ) C + S = C / I

E ) C + S = C + I

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) John Maynard Keynes'in en önemli kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Genel Teori: İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi

B ) Ulusların Zenginliği

C ) Para Teorisi

D ) Hayvansal Güdüler

E ) Ekonomik Gelişmenin Teorisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisinde kapalı ekonomide çoğaltan ve açık ekonomide çoğaltan arasındaki fark doğru olarak

verilmiştir?

A ) Açık ekonomide çoğaltan 1 /(1- MPC) şeklindedir.

B ) Kapalı ekonomide çoğaltan 1/ 1-(MPC- MPI) şeklindedir.

C ) Kamu harcamaları ya da yatırım harcamalarındaki artışın gelir üzerindeki etkisi dışa açık ekonomide kapalı

ekonomidekine oranla daha düşüktür.

D ) Yurt içinde üretilen mallara yönelik tüketimi, toplam tüketimden ihraç mal tüketimini çıkararak bulabiliriz.

E ) Yurt içi üretilen mallara yönelik tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğiliminden marjinal ihracat eğilimi çıkarılarak bulunabilir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Basit Keynesyen modelde marjinal tüketim eğilimi 0,65 ise marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?

A ) 0,15

B ) 0,25

C ) 0,35

D ) 0,55

E ) 0,65

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Bir tüketicinin marjinal tüketim eğilimi 0.55 ise marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?

A ) 0.35

B ) 0.45

C ) 0.55

D ) 0.65

E ) 0.75

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 )Toplam çıktı, planlanan toplam harcamalardan büyük ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A )

C + I > Y

B )

Y > C + I

C )

Y = C + I

D ) Y = AE

E ) AE = C + 1

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) I. Tüketimi belirleyen temel faktör sürekli gelirdir

 1. Marjinal tüketim eğilimi 1'den büyüktür

III. Gelirden bağımsız olarak yaptığımız tüketim otonom tüketim olarak adlandırılır

 1. Marjinal tüketim eğilimi, tüketim fonksiyonunun eğimine eşittir
 2. Tüketimin diğer belirleyicileri; servet, faiz ve beklentilerdir

Keynesyen tüketim teorisi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A ) I,II,III

B ) I,III,IV

C ) I,III,IV,V

D ) III,IV

E ) III,IV,V

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Tek kişilik hanehalkının gelirindeki 100 TL'lik artış tüketimi 75 TL artırıyorsa tüketim eğrisinin eğimi kaçtır?

A ) 0,25

B ) 0,50

C ) 0,75

D ) 0,90

E ) 1

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Keynesyen modele göre tüketiciler önceden belirlenmiş fiyatlara göre gündelik yaşamda harcama kararları verir, fiyatların

sürekli değişmesi durumunda ise çeşitli maliyetler ortaya çıkar, bu maliyetlerin adı nedir?

A ) Talep değişimi

B ) Talebi karşılama

C ) Menü maliyetleri

D ) Piyasaların monopolcü yapısı

E ) Kısa dönemde çok sık değişmeyen

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Y = C + I (denge)

C = 100 + 0.75 Y (tüketim fonksiyonu)

I = 25 (planlanan yatırımlar)

olmak üzere, Y kaçtır?

A ) 500

B ) 75

C ) 25

D ) 750

E ) 400

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Marjinal tüketim eğilimi ve Marjinal tasarruf eğiliminin toplamı 1'e eşittir.

B ) Toplam tasarruflar toplam gelir ve toplam yatırım arasındaki farktır.

C ) Toplam tasarruflar toplam tüketimin bir fonksiyonudur.

D ) Marjinal tüketim eğilimi gelirdeki artışın tasarruflara giden kısmını veren katsayıdır.

E ) Marjinal tasarruf eğilimi gelirdeki değişimin tüketime giden kısmını veren katsayıdır.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Sızıntılar ve Enjeksiyonların eşit olduğu durum hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) S + T = I + G

B ) S + I = T + G

C ) S + G = I + T

D ) S + T = C + G

E ) S + T + C = I + G

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Yabancıların yurt içinde üretilen mal ve hizmetlere yapmış olduğu harcamalar hangisidir?

A ) İthalat

B ) İhracat

C ) Doğrudan yatırım

D ) Cari işlemler dengesi

E ) Portföy yatırımı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) "Tüketim harcamaları .............. satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir." Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A ) Hanehalkının

B ) Toplulukların

C ) Hammadde üreten firmaların

D ) Yarı mamül üreten firmaların

E ) Perakende satış yapan firmaların

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Keynesyen modelde fiyatların kısa dönemde yapışkan olmasının temel nedeni nedir?

A ) Monopol firma hakimiyeti

B ) Tavan-taban fiyat uygulamaları

C ) Monopolcü rekabet piyasası

D ) Beklentiler

E ) Havuç-sopa etkisi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Keynesyen modelin temel varsayımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Uzun dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi karşılar.

B ) Orta vadede, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi

karşılar.

C ) Kısa dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik arzı

karşılar.

D ) Firmalar ürünlerine yönelik talep değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez.

E )Firmalar ürünlerine yönelik arz değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) ... ekonomide mal ve hizmetlere yapılmak istenen harcamaları ifade eder.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A ) Destek harcamaları

B ) Planlanan toplam harcamalar

C ) Gerçekleşen toplam harcamalar

D ) Planlanan ara dönem harcamalar

E ) Hedeflenen toplam harcamalar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olması, gelirdeki 1 TL’lik değişim karşısında

tüketimin ne kadar değişeceğini gösterir?

A ) 75 kuruş

B ) 1 TL

C ) 1,75 TL

D ) 2 TL

E ) 2,75 TL

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Keynesyen modele göre tüketiciler önceden belirlenmiş fiyatlara göre gündelik yaşamda harcama kararları verir, fiyatların

sürekli değişmesi durumunda ise çeşitli maliyetler ortaya çıkar, bu maliyetlerin adı nedir?

A ) Talep değişimi

B ) Talebi karşılama

C ) Menü maliyetleri

D ) Piyasaların monopolcü yapısı

E ) Kısa dönemde çok sık değişmeyen

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Y = C + I (denge)

C = 100 + 0.75 Y (tüketim fonksiyonu)

I = 25 (planlanan yatırımlar)

olmak üzere, Y kaçtır?

A ) 500

B ) 75

C ) 25

D ) 750

E ) 400

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Marjinal tüketim eğilimi ve Marjinal tasarruf eğiliminin toplamı 1'e eşittir.

B ) Toplam tasarruflar toplam gelir ve toplam yatırım arasındaki farktır.

C ) Toplam tasarruflar toplam tüketimin bir fonksiyonudur.

D ) Marjinal tüketim eğilimi gelirdeki artışın tasarruflara giden kısmını veren katsayıdır.

E ) Marjinal tasarruf eğilimi gelirdeki değişimin tüketime giden kısmını veren katsayıdır.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Sızıntılar ve Enjeksiyonların eşit olduğu durum hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) S + T = I + G

B ) S + I = T + G

C ) S + G = I + T

D ) S + T = C + G

E ) S + T + C = I + G

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Yabancıların yurt içinde üretilen mal ve hizmetlere yapmış olduğu harcamalar hangisidir?

A ) İthalat

B ) İhracat

C ) Doğrudan yatırım

D ) Cari işlemler dengesi

E ) Portföy yatırımı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) "Tüketim harcamaları .............. satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir." Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A ) Hanehalkının

B ) Toplulukların

C ) Hammadde üreten firmaların

D ) Yarı mamül üreten firmaların

E ) Perakende satış yapan firmaların

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Keynesyen modelde fiyatların kısa dönemde yapışkan olmasının temel nedeni nedir?

A ) Monopol firma hakimiyeti

B ) Tavan-taban fiyat uygulamaları

C ) Monopolcü rekabet piyasası

D ) Beklentiler

E ) Havuç-sopa etkisi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Keynesyen modelin temel varsayımları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Uzun dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi karşılar.

B ) Orta vadede, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi

karşılar.

C ) Kısa dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik arzı

karşılar.

D ) Firmalar ürünlerine yönelik talep değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez.

E )Firmalar ürünlerine yönelik arz değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) ... ekonomide mal ve hizmetlere yapılmak istenen harcamaları ifade eder.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A ) Destek harcamaları

B ) Planlanan toplam harcamalar

C ) Gerçekleşen toplam harcamalar

D ) Planlanan ara dönem harcamalar

E ) Hedeflenen toplam harcamalar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olması, gelirdeki 1 TL’lik değişim karşısında

tüketimin ne kadar değişeceğini gösterir?

A ) 75 kuruş

B ) 1 TL

C ) 1,75 TL

D ) 2 TL

E ) 2,75 TL

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Ünlü iktisatçı John Keynes harcamalar konusunda önemli tespitler yapmıştır, aşağıdakilerden hangisi Keynes’in

tespitlerinden birisi değildir?

A ) Kısa dönemde toplam harcamalar çıktı düzeyini belirler.

B ) Toplam harcamalardaki azalma ekonominin üretim düzeyini düşürür.

C ) Toplam harcamalar yani ekonomideki her türlü çıktı ve gelir toplumun tasarruf düzeyi ile birlikte belirlenir.

D ) Toplam harcamalarda gerçekleşen dalgalanmalar ekonominin daralmasına yada genişlemesine sebep olur.

E ) Harcama yönlü olan makro iktisadın kurucusu Keynes teorik yaklaşımıyla yani Keynesyen modeliyle “planlanan toplam

harcama” kavramını geliştirmiştir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 )Basit Keynesyen modelin tamamen gerçekçi bir model olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Arz odaklı olması

B ) Uzun dönemli bir analiz olması

C ) Oldukça kısa bir dönem için kullanılması

D ) Sosyal kamu harcamalarına karşı çıkması

E ) Ekonomiye devlet müdahalesini savunması

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) "Kısa dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi

karşılar. Firmalar ürünlerine yönelik talep değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez."

Ekonomik teorisini yukarıdaki temele dayandıran ünlü ekonomist aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

A ) Smith

B ) Keynes

C ) Marx

D ) Piketty

E ) Fisher

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) I. Kamu harcamaları çoğaltanı

 1. Denk bütçe çoğaltanı

III. Vergi çoğaltanı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çoğaltandır?

A ) Yalnız II

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisinde kapalı ekonomide çoğaltan ve açık ekonomide çoğaltan arasındaki fark doğru olarak

verilmiştir?

A ) Açık ekonomide çoğaltan 1 /(1- MPC) şeklindedir.

B ) Kapalı ekonomide çoğaltan 1/ 1-(MPC- MPI) şeklindedir.

C ) Kamu harcamaları ya da yatırım harcamalarındaki artışın gelir üzerindeki etkisi dışa açık ekonomide kapalı

ekonomidekine oranla daha düşüktür.

D ) Yurt içinde üretilen mallara yönelik tüketimi, toplam tüketimden ihraç mal tüketimini çıkararak bulabiliriz.

E ) Yurt içi üretilen mallara yönelik tüketim eğilimi, marjinal tüketim eğiliminden marjinal ihracat eğilimi çıkarılarak bulunabilir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 )I. Tüketimi belirleyen temel faktör cari gelirdir.

 1. Gelirimiz arttığında öncekinden daha fazla harcama yaparız.

III. Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha az gerçekleşir.

Keynesyen Tüketim Teorisi'ne ilişkin olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.7 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketimin belitleyicileri arasında sayılamaz?

A ) Gelir

B ) Servet

C ) Faiz oranı

D ) Beklentiler

E ) Girdi fiyatları

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketimin belirleyicilerinden birisi değildir?

A ) Faiz oranlarındaki düşüş

B ) Servet artışı

C ) Geleceğe yönelik beklentiler

D ) İhtiyaçların değişmesi

E ) Faiz oranlarındaki artış

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Dışa açık ekonomide dengeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Diğer ülkelerin bizim ürettiğimiz mal ve hizmetlere yapmış olduğu harcamalar EX ile ifade edilir.

B ) Diğer ülkelerin üretmiş olduğu mal ve hizmetlere bizim tarafımızdan yapılan harcamalar IM ile ifade edilir

C ) Net ihracatı EX değerinden IM değerini çıkararak buluruz.

D ) Net ihracatın negatif olması satın aldığımızdan daha fazla mal ve hizmeti diğer ülkelere sattığımızı gösterir.

E ) Dışa açık ekonomide planlanan toplam harcamalar AE = C + I + G + EX – IM şeklinde belirtilebilir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 )..., hanehalkı tarafından ödenen vergileri ve devlet tarafından yapılan ilave gelir transferleri sonucu elimizde kalan ve

harcama kararımızı etkileyecek geliri bize verir.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır?

A ) Çoğaltan

B ) Dengeye uyarlanma

C ) Enjeksiyonlar

D ) Harcanabilir gelir

E ) Sızıntılar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) AE planlanan toplam harcamalar, C tüketim ve, I planlanan yatırım harcamaları olmak üzere, hangi işlem doğrudur?

A ) AE= C-I

B ) AE=C=I

C ) I=AE+C

D ) AE= C+I

E ) C=AE+I

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisinde ekonominin dengede olduğu gösterilmiştir?

A ) Y= AE

B ) Y= C + I + S

C ) Y= S

D ) Y= I + S + G

E ) Y= C + I + NX

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Keynes'e göre ekonomideki dalgalanmaların sebebi nedir?

A ) Toplam harcamalardaki değişimler

B ) Faiz oranlarındaki değişmeler

C ) Para arzındaki değişmeler

D ) Teknolojik gelişmeler

E ) Öngörülemeyen politikalar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Keynes'in girişimcilerin iyimser ve kötümser beklentilerini ifade etmek için kullandığı "hayvansal güdüler" tabiri hangi

harcama bileşenini etkilemektedir?

A ) Tüketim

B ) Yatırım

C ) Kamu harcamaları

D ) İhracat

E ) İthalat

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı bir ekonomide harcama akımından sızıntıdır?

A ) Vergiler

B ) Yatırımlar

C ) Kamu harcamaları

D ) İthalat

E ) İhracat

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) "Tüketim harcamaları .............. satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir." Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A ) Hanehalkının

B ) Toplulukların

C ) Hammadde üreten firmaların

D ) Yarı mamül üreten firmaların

E ) Perakende satış yapan firmaların

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Toplam harcamalardaki azalmanın ekonominin üretim düzeyinin düşmesine neden olduğu fikrini ortaya atan iktisatçı

kimdir?

A ) Alan Greenspan

B ) Milton Friedman

C ) Adam Smith

D ) Karl Marx

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Gelirdeki azalışın tüketimden çekilen kısmı anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marjinal tüketim eğilimi

B ) Marjinal tasarruf eğilimi

C ) Toplam gelir

D ) Toplam tüketim

E ) Marjinal gelir eğilimi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Tüketim fonksiyonu eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Tüketim fonksiyonu eğrisi negatif yönlüdür

B ) Tüketim gelirle ters orantılıdır

C ) Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan fazladır

D ) Tüketim fonksiyonunun eğimini 1’den büyüktür

E ) Gelirdeki bir birimlik artış tüketim üzerinde aynı artışa yol açar

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Makroekonomide denge ne zaman gerçekleşir?

A ) Planlanan toplam harcamaların toplam çıktıdan büyük olduğunda

B ) Planlanan toplam harcamaların toplam çıktıdan küçük olduğunda

C ) Planlanan toplam harcamaların toplam çıktıya eşit olduğunda

D ) Tasarruflardaki değişimin yatırımlardaki değişim kadar olduğunda

E ) Toplam harcama fonksiyonunun eğiminde bir değişme olmadığında

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Ünlü iktisatçı John Keynes harcamalar konusunda önemli tespitler yapmıştır, aşağıdakilerden hangisi Keynes’in

tespitlerinden birisi değildir?

A ) Kısa dönemde toplam harcamalar çıktı düzeyini belirler.

B ) Toplam harcamalardaki azalma ekonominin üretim düzeyini düşürür.

C ) Toplam harcamalar yani ekonomideki her türlü çıktı ve gelir toplumun tasarruf düzeyi ile birlikte belirlenir.

D ) Toplam harcamalarda gerçekleşen dalgalanmalar ekonominin daralmasına yada genişlemesine sebep olur.

E ) Harcama yönlü olan makro iktisadın kurucusu Keynes teorik yaklaşımıyla yani Keynesyen modeliyle “planlanan toplam

harcama” kavramını geliştirmiştir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Keynesyen modele göre tüketiciler önceden belirlenmiş fiyatlara göre gündelik yaşamda harcama kararları verir, fiyatların

sürekli değişmesi durumunda ise çeşitli maliyetler ortaya çıkar, bu maliyetlerin adı nedir?

A ) Talep değişimi

B ) Talebi karşılama

C ) Menü maliyetleri

D ) Piyasaların monopolcü yapısı

E ) Kısa dönemde çok sık değişmeyen

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 )Firmalar ve hanehalkları tarafından devlete yapılan vergi ödemelerinden, devlet tarafından hanehalklarına yapılan transfer

ödemelerinin çıkarılmasıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilmektedir?

A ) Çoğaltan

B ) Tüketim miktarı

C ) Toplam gelir

D ) Net vergiler

E ) Gini katsayısı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 )Gelir ve gider arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A ) Vergi

B ) Bütçe açığı

C ) Tüketim harcaması

D ) Kamu harcaması

E ) Denge çıktı düzeyi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Keynesyen tüketim teorisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Gelir arttığında harcama artar.

B ) Gelir ve tüketim arasında azalan eğilimli bir ilişki vardır.

C ) Tüketim gelirin bir fonksiyonudur.

D ) Tüketim fonksiyonu eğrisi hiçbir zaman sıfırdan başlamaz.

E ) Hanehalkı tüketim fonksiyonu tek kişilik bir hanehalkı için geçerlidir.

 

Doğru cevap B şıkkıdır.

6 ) Sızıntılar ve Enjeksiyonların eşit olduğu durum hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A ) S + T = I + G

B ) S + I = T + G

C ) S + G = I + T

D ) S + T = C + G

E ) S + T + C = I + G

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Keynes'in girişimcilerin iyimser ve kötümser beklentilerini ifade etmek için kullandığı "hayvansal güdüler" tabiri hangi

harcama bileşenini etkilemektedir?

A ) Tüketim

B ) Yatırım

C ) Kamu harcamaları

D ) İhracat

E ) İthalat

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Plastik bidon üreten bir firmanın envanterinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A ) Ham plastik

B ) Şekil vericiler

C ) Bidon kalıbı

D ) Plastik bidon

E ) Taşıma vinci

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Keynesyen modelde fiyatların kısa dönemde yapışkan olmasının temel nedeni nedir?

A ) Monopol firma hakimiyeti

B ) Tavan-taban fiyat uygulamaları

C ) Monopolcü rekabet piyasası

D ) Beklentiler

E ) Havuç-sopa etkisi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 )Marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olması, gelirdeki 1 TL’lik değişim karşısında

tüketimin ne kadar değişeceğini gösterir?

A ) 75 kuruş

B ) 1 TL

C ) 1,75 TL

D ) 2 TL

E ) 2,75 TL

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )ABD ekonomisinde ortaya çıkan ve diğer gelişmiş ekonomilere de hızlıca yayılan küresel finans krizi hangi yıl dünya

ekonomisinde ciddi bir durgunluk (resesyon) dönemini başlatmıştır?

A ) 2004

B ) 2006

C ) 2008

D ) 2010

E ) 2012

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )Keynesyen Tüketim Teorisi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir?

A )Tüketim ve gelir arasındaki ilişki Keynes’in ekonomi modelinin merkezinde yer almaktadır.

B ) Tüketimi belirleyen te mel faktör cari (bugünkü) gelirdir.

C )Kişiler, gelirleri arttık ça tüketimlerini artırmakta ancak tüketim artışları gelirdeki artışın gerisinde kalmaktadır.

D )Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha fazla gerçekleşmektedir.

E )Kişiler gelirleri yükseldiği takdirde tüketimlerini hemen artırmamakta, bir süre bekledikten sonra tüketimlerinde bir artışa

gitmektedirler.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 )Gelir ve gider arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A ) Vergi

B ) Bütçe açığı

C ) Tüketim harcaması

D ) Kamu harcaması

E ) Denge çıktı düzeyi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 )Kamu harcamala rındaki değişime, denge çıktı düzeyindeki değişimin oranı hangisi ile ifade edilmektedir?

A ) Enjeksiyon

B ) Kamu harcamaları çoğaltanı

C ) Vergi çoğaltanı

D ) Denk bütçe çoğaltanı

E ) Marjinal tüketim eğilimi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) "Kısa dönemde, firmalar önceden belirlenmiş fiyatlarda ürünlerine yönelik talebi

karşılar. Firmalar ürünlerine yönelik talep değişimlerine fiyatlarını değiştirerek yanıt vermez."

Ekonomik teorisini yukarıdaki temele dayandıran ünlü ekonomist aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?

A ) Smith

B ) Keynes

C ) Marx

D ) Piketty

E ) Fisher

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Keynesyen tüketim teorisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Gelir arttığında harcama artar.

B ) Gelir ve tüketim arasında azalan eğilimli bir ilişki vardır.

C ) Tüketim gelirin bir fonksiyonudur.

D ) Tüketim fonksiyonu eğrisi hiçbir zaman sıfırdan başlamaz.

E ) Hanehalkı tüketim fonksiyonu tek kişilik bir hanehalkı için geçerlidir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 )I. Pozitif eğimlidir

 1. Gelirle birlikte artar

III. Eğimi 1'den büyüktür

Keynesyen tüketim fonksiyonu eğrisine ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Keynes'in girişimcilerin iyimser ve kötümser beklentilerini ifade etmek için kullandığı "hayvansal güdüler" tabiri hangi

harcama bileşenini etkilemektedir?

A ) Tüketim

B ) Yatırım

C ) Kamu harcamaları

D ) İhracat

E ) İthalat

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi dışa açık bir ekonomide planlanan toplam harcamalar arasında sayılamaz?

A ) Vergiler

B ) Tüketim

C ) Yatırım

D ) Kamu harcamaları

E ) Net ihracat

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi, hanehalkı için toplam tüketimin belirleyicilerinden birisi değildir?

A ) Hanehalkı geliri

B ) Hanehalkının ihtiyaçları

C ) Hanehalkı serveti

D ) Faiz oranları

E ) Hanehalkının gelecek hakkındaki beklentileri

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) AE planlanan toplam harcamalar, C tüketim ve, I planlanan yatırım harcamaları olmak üzere, hangi işlem doğrudur?

A ) AE= C-I

B ) AE=C=I

C ) I=AE+C

D ) AE= C+I

E ) C=AE+I

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisinde ekonominin dengede olduğu gösterilmiştir?

A ) Y= AE

B ) Y= C + I + S

C ) Y= S

D ) Y= I + S + G

E ) Y= C + I + NX

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Keynes'e göre ekonomideki dalgalanmaların sebebi nedir?

A ) Toplam harcamalardaki değişimler

B ) Faiz oranlarındaki değişmeler

C ) Para arzındaki değişmeler

D ) Teknolojik gelişmeler

E ) Öngörülemeyen politikalar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Keynes'in girişimcilerin iyimser ve kötümser beklentilerini ifade etmek için kullandığı "hayvansal güdüler" tabiri hangi

harcama bileşenini etkilemektedir?

A ) Tüketim

B ) Yatırım

C ) Kamu harcamaları

D ) İhracat

E ) İthalat

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı bir ekonomide harcama akımından sızıntıdır?

A ) Vergiler

B ) Yatırımlar

C ) Kamu harcamaları

D ) İthalat

E ) İhracat

Çözüm : Dışa kapalı bir ekonomide sızıntılar yatırımlar ve vergilerdir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) "Tüketim harcamaları .............. satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir." Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

A ) Hanehalkının

B ) Toplulukların

C ) Hammadde üreten firmaların

D ) Yarı mamül üreten firmaların

E ) Perakende satış yapan firmaların

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Toplam harcamalardaki azalmanın ekonominin üretim düzeyinin düşmesine neden olduğu fikrini ortaya atan iktisatçı

kimdir?

A ) Alan Greenspan

B ) Milton Friedman

C ) Adam Smith

D ) Karl Marx

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Gelirdeki azalışın tüketimden çekilen kısmı anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marjinal tüketim eğilimi

B ) Marjinal tasarruf eğilimi

C ) Toplam gelir

D ) Toplam tüketim

E ) Marjinal gelir eğilimi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Tüketim fonksiyonu eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Tüketim fonksiyonu eğrisi negatif yönlüdür

B ) Tüketim gelirle ters orantılıdır

C ) Tüketimdeki artış gelirdeki artıştan fazladır

D ) Tüketim fonksiyonunun eğimini 1’den büyüktür

E ) Gelirdeki bir birimlik artış tüketim üzerinde aynı artışa yol açar

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Makroekonomide denge ne zaman gerçekleşir?

A ) Planlanan toplam harcamaların toplam çıktıdan büyük olduğunda

B ) Planlanan toplam harcamaların toplam çıktıdan küçük olduğunda

C ) Planlanan toplam harcamaların toplam çıktıya eşit olduğunda

D ) Tasarruflardaki değişimin yatırımlardaki değişim kadar olduğunda

E ) Toplam harcama fonksiyonunun eğiminde bir değişme olmadığında

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Toplam harcamalar planlanan ve gerçekleşen olmak üzere iki tanedir ikisi arasındaki fark neyi belirler?

A ) Firmaların hangi kavramları genelleştireceğini belirler.

B ) Firmaların tüketiciye ürünleri satma yöntemlerini belirler.

C ) Firmaların üretim kararlarını ve ekonomideki toplam üretimi etkiler.

D ) Firmaların enflasyonu algılama ve enflasyonun üretimindeki etkilerini belirler.

E ) Firmaların gelecek dönemde üretim miktarlarını ne kadar artıracağını belirler.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )Gelir ve gider arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A ) Vergi

B ) Bütçe açığı

C ) Tüketim harcaması

D ) Kamu harcaması

E ) Denge çıktı düzeyi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Gelirdeki 2000₺'lik artış tüketimi 1200₺ artırıyorsa marjinal tüketim eğilimi kaçtır?

A ) 0.12

B ) 0.50

C ) 0.60

D ) 0.75

E ) 0.40

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Düz bir doğru şeklindeki tüketim eğrisini aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile doğru bir şekilde ifade edebiliriz?

A ) S= Y – C

B ) C = 100 + 0.75Y

C ) C = a + bY

D ) C= Y – S

E ) C = aY + b

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketimin belirleyicilerinden birisi değildir?

A ) Faiz oranlarındaki düşüş

B ) Servet artışı

C ) Geleceğe yönelik beklentiler

D ) İhtiyaçların değişmesi

E ) Faiz oranlarındaki artış

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Planlanan toplam harcamalar, toplam çıktıdan büyük ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A )C + I > Y

B )Y > C + I

C )Y = C + I

D ) Y = AE

E ) AE = C + 1

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 )Toplam çıktı, planlanan toplam harcamalardan büyük ise aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A )C + I > Y

B )Y > C + I

C )Y = C + I

D ) Y = AE

E ) AE = C + 1

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Ekonomide piyasaya sunulmak üzere üretilen her türlü mal ve hizmet anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sermaye piyasası

B ) Nominal değer

C ) Faiz

D ) Çıktı

E ) Gelir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) ... ekonomide mal ve hizmetlere yapılmak istenen harcamaları ifade eder.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A ) Destek harcamaları

B ) Planlanan toplam harcamalar

C ) Gerçekleşen toplam harcamalar

D ) Planlanan ara dönem harcamalar

E ) Hedeflenen toplam harcamalar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Marjinal tüketim eğilimi 0.75 ise vergi çoğaltanı kaçtır?

A ) 6

B ) 3

C ) 1

D ) -3

E ) -6

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif talep şoklarından biri değildir?

A ) Para arzındaki hızlı artış

B ) İyimser beklentiler

C ) Servetin artması

D ) Vergi oranlarının düşürülmesi

E ) İthalat büyüme hızında artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri Pozitif Talep Şoklarındandır?

 1. Vergi oranlarının düşürülmesi

II.Kamu harcamalarının yüksek artış hızı

III.İhracatın büyüme hızında azalma

IV.İthalatın büyüme hızında artış

A ) I-II

B ) III-IV

C ) I-II-III

D ) I-III-IV

E ) II-III-IV

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 )Uzun dönemde ekonominin mal ve hizmet üretimi aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri ile bağlantılıdır?

 1. iş gücünün sayısı ve niteliği
 2. sermaye birikimi

III. fiyat düzeyi

 1. doğal kaynaklar

A ) I-II

B ) III-IV

C ) I-II-III

D ) I-II-IV

E ) II-III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif talep şoku toplam talep eğrisinin sağa kaymasına neden olur?

A ) Kötümser beklentiler

B ) Vergi oranlarının artması

C ) Para arzındaki düşük artış

D ) İhracatın büyüme hızında azalma

E ) Servetin artması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Her bir fiyat düzeyinde tüketiciler, firmalar ve kamu tarafından alınmak istenen üretim miktarını gösteren eğri hangisidir?

A ) Toplam arz eğrisi

B ) Toplam talep eğrisi

C ) Üretim olanakları eğrisi

D ) Laffes eğrisi

E ) Getiri eğrisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi negatif arz şokudur?

A ) Girdi maliyetlerinde artışlar

B ) İyi hava koşulları

C ) Sermaye birikiminin artması

D ) Verimlilikte artışlar

E ) Üretimde ılımlı artışlar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 )I. Kısa dönem arz eğrisi sağa kayar

 1. Fiyat düzeyi artar

III. Üretim miktarı artar

Pozitif arz şoku durumunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 )Aşağıdakilerden hangisi AS1'den AS2'ye olan hareketi açıklayabilir?

A ) Pozitif talep şoku

B ) Negatif talep şoku

C ) Talep etkisi

D ) Pozitif arz şoku

E ) Negatif arz şoku

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif şok etkisi yaratır?

A )İyi hava koşulları

B )Sermaye birikiminin azalması

C )Girdi maliyetlerinde artışlar

D )Yüksek vergiler veya yasal düzenlemeler

E )Üretime zarar veren doğ al afetler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Talep kaynaklı negatif çıktı açığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A ) Enflasyonist açık

B ) Stagflasyonist açık

C ) Deflasyonist açık

D ) Talep açığı

E ) Arz açığı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Toplam talep eğrisinin eğiminin negatif olması, fiyat düzeyi ile üretim arasında ters yönlü bir ilişkinin varlığını gösterir. Bu

ters yönlü ilişkiyi kurabilmek için fiyat düzeyindeki değişimlerin makro iktisadi değişkenleri nasıl etkilediğini bilinmelidir.

Aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri bu etkilerdendir?

I.Refah etkisi

II.Faiz oranı etkisi

III. Döviz kuru etkisi

IV.Nedensellik etkisi

A ) I-II

B ) III-IV

C ) I-II-III

D ) I-III-IV

E ) II-III-IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Tipik bir iktisadi dalgalanma dönemi kaç aşamadan oluşur?

A ) 3

B ) 4

C ) 5

D ) 6

E ) 7

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 )Ekonomide resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma ne ad verilir?

A ) Stagflasyon

B ) Deflasyon

C ) Resesyon

D ) Slumpflasyon

E ) Enflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Tüketicilerin refahı artar ve bu, tüketim malları talebini artırır. Faiz oranları artar ve bu, yatırım mallarına talebi azaltır.

Döviz kurunun azalması (yerli paranın değer kazanması) net ihracatı azaltır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep

miktarının artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi negatif arz şokuna bir örnektir?

A ) Fiyatların düşmesi.

B ) Vergi oranlarının düşmesi.

C ) Faiz oranlarının düşmesi.

D ) Döviz kurunun düşmesi.

E ) Sermaye stokunun düşmesi.

 

6 )Toplam harcamalar – Toplam üretim eşitliğinde aşağıdaki değerlerden hangisi kullanılmaz?

A ) C

B ) I

C ) G

D ) S

E ) XM

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 )Yukarıdaki şekilde denge A'noktasından B'noktasına hareket etmiş ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A ) Daraltıcı açık

B ) Pozitif arz şoku

C ) Negatif arz şoku

D ) Pozitif talep şoku

E ) Negatif talep şoku

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi genişleme döneminin özelliklerinden değildir?

A ) Firmaların satışlarının ve satış beklentilerinartması yatırımları da artırır

B )Yeni yatırım planları askıya alınır

C ) Hanehalkının artan geliri ve gelir beklentisi nedeniyle tü ketim harcamaları artar

D ) Merkez bankası gelir ve harcama artışınabağ lı olarak parasal tabanı genişletir

E ) Bankacılık sistemi daha fazla kredi kullandırır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Ekonomi resesyon ya da depresyon döneminin sonunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A ) Zirve

B ) Daralma

C ) Dip

D ) Genişleme

E ) Refah

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma ne ad verilir?

A ) Dip evresi

B ) Stagflasyon

C ) Slumpflasyon

D ) Moratoryum

E ) Muaccel

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide deflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Negatif talep şoku

B ) Bütçe dengesi

C ) Genel denge

D ) Pozitif talep şoku

E ) Ticaret dengesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide enflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Genel denge

B ) Negatif talep şoku

C ) Pozitif talep şoku

D ) Ticaret dengesi

E ) Bütçe dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Negatif talep şokuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Toplam harcama ve toplam talebin azalmasına neden olur.

B ) Ekonomide deflasyonist etki açığa çıkarır.

C ) Toplam talep eğrisini sağa kaydırır.

D ) Negatif çıktı açığı meydana getirir.

E ) Üretim potansiyel düzeyinin altına düşer.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Tüketicilerin refahı artar ve bu, tüketim malları talebini artırır. Faiz oranları artar ve bu, yatırım mallarına talebi azaltır.

Döviz kurunun azalması (yerli paranın değer kazanması) net ihracatı azaltır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep

miktarının artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının sebebidir?

A ) Fiyat düzeyi ve üretim arasındaki ters yönlü ilişki

B ) Tüketim ve yatırımlar arasındaki ters yönlü ilişki

C ) Kamu harcamaları ve yatırımlar arasındaki ters yönlü ilişki

D ) İthalat ve ihracat arasındaki ters yönlü ilişki

E ) Faiz oranı ve enflasyon arasındaki ters yönlü ilişki

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide uzun dönem arz eğrisini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A ) İşgücü miktarı

B ) Doğal kaynak miktarı

C ) Sermaye birikimi

D ) Teknoloji düzeyi

E ) Fiyat düzeyi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 )Toplam harcamalar – Toplam üretim eşitliğinde aşağıdaki değerlerden hangisi kullanılmaz?

A ) C

B ) I

C ) G

D ) S

E ) XM

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif şok etkisi yaratır?

A )İyi hava koşulları

B )Sermaye birikiminin azalması

C )Girdi maliyetlerinde artışlar

D )Yüksek vergiler veya yasal düzenlemeler

E )Üretime zarar veren doğ al afetler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma ne ad verilir?

A ) Dip evresi

B ) Stagflasyon

C ) Slumpflasyon

D ) Moratoryum

E ) Muaccel

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Kısa dönem iktisadi dalgalanmaları toplam talep-toplam arz modeli yardımıyla analiz ederken iki değişkenin davranışına

odaklanılır. Bu değişkenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 1. İlk değişkenim ekonominin toplam üretimi. Bu reel GSYH ile ölçülür.
 2. Dikey eksende yer alan değişken toplam üretim ya da reel GSYH’dir.

III. İkinci değişken ortalama fiyat düzeyi ya da fiyatlar genel düzeyidir.

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki değişimler tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ile ölçülür.

A ) I-II

B ) III-IV

C ) I-II-III

D ) I-III-IV

E ) II-III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Ekonomide üst üste iki dönem daralma yaşayan ekonomiye ne ad verilir?

A ) Enflasyon

B ) Deflasyon

C ) Resesyon

D ) Stagflasyon

E ) Slumpflasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 )Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin sağa kaymasına etki eden pozitif şok faktörüdür?

A ) Sermaye birikiminin azalması

B ) Girdi maliyetlerinde artış

C ) Verimlilikte düşüşler

D ) Yüksek vergiler

E ) İyi hava koşulları

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi negatif arz şokudur?

A ) Girdi maliyetlerinde artışlar

B ) İyi hava koşulları

C ) Sermaye birikiminin artması

D ) Verimlilikte artışlar

E ) Üretimde ılımlı artışlar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 )I. Kısa dönem arz eğrisi sağa kayar

 1. Fiyat düzeyi artar

III. Üretim miktarı artar

Pozitif arz şoku durumunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi negatif arz şokuna bir örnektir?

A ) Fiyatların düşmesi.

B ) Vergi oranlarının düşmesi.

C ) Faiz oranlarının düşmesi.

D ) Döviz kurunun düşmesi.

E ) Sermaye stokunun düşmesi.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa doğru kaymasına yol açar?

A ) Vergileri azaltmak

B ) Kamu harcamalarını azaltmak

C ) Net ihracatı azaltmak

D ) Toplam tüketimi azaltmak

E ) Yatırımları azaltmak

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 )Aşağıdakilerden hangisi AS1'den AS2'ye olan hareketi açıklayabilir?

A ) Pozitif talep şoku

B ) Negatif talep şoku

C ) Talep etkisi

D ) Pozitif arz şoku

E ) Negatif arz şoku

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi uzun dö nem arz eğ risini sola kaydırır?

A )İyi hava koşulları

B )Sermaye birikiminin artması

C )Girdi maliyetlerinde dü şü şler

D )Dü şü k vergiler veya yasal dü zenlemeler

E )Verimlilikte düşüşler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma ne ad verilir?

A ) Dip evresi

B ) Stagflasyon

C ) Slumpflasyon

D ) Moratoryum

E ) Muaccel

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide deflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Negatif talep şoku

B ) Bütçe dengesi

C ) Genel denge

D ) Pozitif talep şoku

E ) Ticaret dengesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide enflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Genel denge

B ) Negatif talep şoku

C ) Pozitif talep şoku

D ) Ticaret dengesi

E ) Bütçe dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) İktisadi dalgalanmaların özellik ve aşamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Her ekonomide açığa çıkarlar ve sırasıyla tekrarlanırlar.

B ) Genişleme birinci aşamadır.

C ) Zirve aşamasında beklentiler büyümenin tersine döneceği şeklindedir.

D ) Daralma her ekonominin yaşadığı bir aşamadır.

E ) Toparlanma dönemi yeni bir genişleme döneminin alt yapısını hazırlar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Negatif talep şokuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Toplam harcama ve toplam talebin azalmasına neden olur.

B ) Ekonomide deflasyonist etki açığa çıkarır.

C ) Toplam talep eğrisini sağa kaydırır.

D ) Negatif çıktı açığı meydana getirir.

E ) Üretim potansiyel düzeyinin altına düşer.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Tüketicilerin refahı artar ve bu, tüketim malları talebini artırır. Faiz oranları artar ve bu, yatırım mallarına talebi azaltır.

Döviz kurunun azalması (yerli paranın değer kazanması) net ihracatı azaltır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep

miktarının artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının sebebidir?

A ) Fiyat düzeyi ve üretim arasındaki ters yönlü ilişki

B ) Tüketim ve yatırımlar arasındaki ters yönlü ilişki

C ) Kamu harcamaları ve yatırımlar arasındaki ters yönlü ilişki

D ) İthalat ve ihracat arasındaki ters yönlü ilişki

E ) Faiz oranı ve enflasyon arasındaki ters yönlü ilişki

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide uzun dönem arz eğrisini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A ) İşgücü miktarı

B ) Doğal kaynak miktarı

C ) Sermaye birikimi

D ) Teknoloji düzeyi

E ) Fiyat düzeyi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 )Toplam harcamalar – Toplam üretim eşitliğinde aşağıdaki değerlerden hangisi kullanılmaz?

A ) C

B ) I

C ) G

D ) S

E ) XM

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif şok etkisi yaratır?

A )İyi hava koşulları

B )Sermaye birikiminin azalması

C )Girdi maliyetlerinde artışlar

D )Yüksek vergiler veya yasal düzenlemeler

E )Üretime zarar veren doğ al afetler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma ne ad verilir?

A ) Dip evresi

B ) Stagflasyon

C ) Slumpflasyon

D ) Moratoryum

E ) Muaccel

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Resesyon dönemi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Daralmanın yaşandığı dönemler resesyon dönemleridir.

II.Resesyon boyunca işsizlik artar, üretim yavaşlar, satışlar durur.

III.Merkez bankası gelir ve harcama artışına bağlı olarak parasal tabanı genişletir.

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I-II

D ) I-III

E ) II-III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Enflasyonun daha da yükseldiği ve ekonominin küçüldüğü depresyon dönemleri için aşağıdaki terimlerden hangisi

kullanılır?

A ) Resesyon

B ) Stagflasyon

C ) Slumpflasyon

D ) Regresyon

E ) Deflasyon

Çözüm : Enflasyonun daha da yükseldiği ve ekonominin küçüldüğü depresyon dönemleri için slumpflasyon terimi kullanılır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomide üst üste iki dönem daralma yaşayan ekonomiye ne ad verilir?

A ) Enflasyon

B ) Deflasyon

C ) Resesyon

D ) Stagflasyon

E ) Slumpflasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide deflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Negatif talep şoku

B ) Bütçe dengesi

C ) Genel denge

D ) Pozitif talep şoku

E ) Ticaret dengesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Negatif talep şokuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Toplam harcama ve toplam talebin azalmasına neden olur.

B ) Ekonomide deflasyonist etki açığa çıkarır.

C ) Toplam talep eğrisini sağa kaydırır.

D ) Negatif çıktı açığı meydana getirir.

E ) Üretim potansiyel düzeyinin altına düşer.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Her bir fiyat düzeyinde tüketiciler, firmalar ve kamu tarafından alınmak istenen üretim miktarını gösteren eğri hangisidir?

A ) Toplam arz eğrisi

B ) Toplam talep eğrisi

C ) Üretim olanakları eğrisi

D ) Laffes eğrisi

E ) Getiri eğrisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 

 

7 ) Belirli bir dönem sonunda ekonomi maksimum büyüme oranına ulaşır. Burası .......... Fiyat ve ücretlerde yüksek artışlar

görüldüğünden ekonomi yorulmuştur, diyebiliriz. Artık ........ başlamıştır. Kötüye gidiş bir yerde sona erer. Ekonomi resesyon

ya da depresyon döneminin sonunda ........ noktasına gelir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A ) diptir - genişleme - zirve

B ) zirvedir - daralma - dip

C ) daralmadır - genişleme - dip

D ) genişlemedir - daralma - zirve

E ) büyümedir - daralma - zirve

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 )Aşağıdakilerden hangisi AS1'den AS2'ye olan hareketi açıklayabilir?

A ) Pozitif talep şoku

B ) Negatif talep şoku

C ) Talep etkisi

D ) Pozitif arz şoku

E ) Negatif arz şoku

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi maliyet artışlı bir fiyat şokudur?

A ) Kamu harcamalarındaki artış

B ) Tasarruflardaki ani düşüş

C ) Vergi artışları

D ) Faizlerdeki azalış

E ) Kurlardaki ani artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi genişleme döneminin özelliklerinden değildir?

A ) Firmaların satışlarının ve satış beklentilerinartması yatırımları da artırır

B )Yeni yatırım planları askıya alınır

C ) Hanehalkının artan geliri ve gelir beklentisi nedeniyle tü ketim harcamaları artar

D ) Merkez bankası gelir ve harcama artışınabağ lı olarak parasal tabanı genişletir

E ) Bankacılık sistemi daha fazla kredi kullandırır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif talep şoklarından biri değildir?

A ) Para arzındaki hızlı artış

B ) İyimser beklentiler

C ) Servetin artması

D ) Vergi oranlarının düşürülmesi

E ) İthalat büyüme hızında artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 )Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin sağa kaymasına etki eden pozitif şok faktörüdür?

A ) Sermaye birikiminin azalması

B ) Girdi maliyetlerinde artış

C ) Verimlilikte düşüşler

D ) Yüksek vergiler

E ) İyi hava koşulları

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Resesyon döneminde cari işsizlik oranı ve doğal işsizlik oranı arasındaki fark artar.

B ) Toplam üretimin potansiyel düzeyinde olduğu zaman işsizlik söz konusu değildir.

C ) Genişleme dönemlerinin sonunda fiyatlarda azalma ortaya çıkar.

D ) Resesyon dönemlerinin sonunda fiyat ve ücretlerde artış gözlenir.

E ) Resesyon dönemi sonrası zirvedir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Stagflasyon nedir?

A ) Resesyon ve enflasyonun aynı anda görüldüğü durumdur.

B ) Doğal işsizlik oranı ve cari işsizlik oranı arasındaki farktır.

C ) Enflasyonun azalırken genişlemenin görüldüğü dönemdir.

D ) Toparlanma döneminde ivme artmasıdır,

E ) Toplam talep ve toplam arz arasındaki farktır.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Fiyat düzeyindeki değişimlerin,paranın reel değeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Toplam arz-talep

B ) Refah etkisi

C ) Nedensellik

D ) Genişleme

E ) Daralma

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Her bir fiyat düzeyinde tüketiciler, firmalar ve kamu tarafından alınmak istenen üretim miktarını gösteren eğri hangisidir?

A ) Toplam arz eğrisi

B ) Toplam talep eğrisi

C ) Üretim olanakları eğrisi

D ) Laffes eğrisi

E ) Getiri eğrisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının sebebidir?

A ) Fiyat düzeyi ve üretim arasındaki ters yönlü ilişki

B ) Tüketim ve yatırımlar arasındaki ters yönlü ilişki

C ) Kamu harcamaları ve yatırımlar arasındaki ters yönlü ilişki

D ) İthalat ve ihracat arasındaki ters yönlü ilişki

E ) Faiz oranı ve enflasyon arasındaki ters yönlü ilişki

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Genişletici açık için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A ) Pozitif çıktı açığı olarak da adlandırılır.

B ) Üretilen çıktı miktarıyla ilgili bir kavramdır.

C ) Kısa dönem arz eğrisinin sağa kaymasına neden olur.

D ) Toplam üretimin potansiyel üretimin üzerinde olması durumudur.

E ) Kısa dönem arz-talep dengesinin, uzun dönem arz eğrisinin sağında gerçekleşmesi durumudur.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) I. Teknoloji düzeyine II.iş gücünün sayısına ve niteliğine III. Toplam tasarruflara IV. Sermaye birikimine V. Doğal

kaynaklara Uzun dönemde ekonominin mal ve hizmet üretimi (reel GSYH) yukarıda verilenlerden hangilerine bağlıdır?

A ) I, IV, V

B ) II, III, IV

C ) I, II, III, V

D ) I, II, IV, V

E ) I, II, III, IV, V

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü duruma ne ad verilir?

A ) Dip evresi

B ) Stagflasyon

C ) Slumpflasyon

D ) Moratoryum

E ) Muaccel

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Pozitif talep şokları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur? I. Toplam harcamaların ve toplam talebin

azalmasına neden olur. II. Nedeni ekonominin toplam üretiminin potansiyel düzeyin üzerine çıkmasıdır. III. Fiyatların da

artmasına neden olduğu için enflasyonist açık olarak da adlandırılır.

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I-II

D ) I-III

E ) II-III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 )Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisinin sola kaymasına etki eden negatif şok faktörüdür?

A ) Verimlilik artışları

B ) İyi hava koşulları

C ) Düşük vergiler

D ) Girdi maliyetlerinde artışlar

E ) Üretimde ılımlı artışlar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide deflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Negatif talep şoku

B ) Bütçe dengesi

C ) Genel denge

D ) Pozitif talep şoku

E ) Ticaret dengesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Her bir fiyat düzeyinde tüketiciler, firmalar ve kamu tarafından alınmak istenen üretim miktarını gösteren eğri hangisidir?

A ) Toplam arz eğrisi

B ) Toplam talep eğrisi

C ) Üretim olanakları eğrisi

D ) Laffes eğrisi

E ) Getiri eğrisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 )I. Kısa dönem arz eğrisi sağa kayar

 1. Fiyat düzeyi artar

III. Üretim miktarı artar

Pozitif arz şoku durumunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide uzun dönem arz eğrisini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A ) İşgücü miktarı

B ) Doğal kaynak miktarı

C ) Sermaye birikimi

D ) Teknoloji düzeyi

E ) Fiyat düzeyi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 )Toplam harcamalar – Toplam üretim eşitliğinde aşağıdaki değerlerden hangisi kullanılmaz?

A ) C

B ) I

C ) G

D ) S

E ) XM

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğ risinin yer değ iştirmesine neden olan etkilerden değildir?

A )Tüketimdeki Değişmelerden Kaynaklı Etkiler

B )Yatırımlardaki Değişmelerden Kaynaklı Etkiler

C )Kamu Harcamalarından Kaynaklı Etkiler

D )Net İhracattaki Değ işmelerden Kaynaklı Etkiler

E )İş Gü cü nden Kaynaklı Değ işimler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Talep kaynaklı negatif çıktı açığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A ) Enflasyonist açık

B ) Stagflasyonist açık

C ) Deflasyonist açık

D ) Talep açığı

E ) Arz açığı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Ekonomi daralırken bunun iki dönem üst üste yaşanmasına ne ad verilir?

A ) Resesyon

B ) Depresyon

C ) Stragflasyon

D ) Dip

E ) Slumpflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Fiyat düzeyindeki değişimlerin, paranın reel değeri üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Refah etkisi

B ) Faiz oranı etkisi

C ) Döviz kuru etkisi

D ) Fisher etkisi

E ) Enflasyon etkisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 )Uzun dönemde ekonominin mal ve hizmet üretimi aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri ile bağlantılıdır?

 1. iş gücünün sayısı ve niteliği
 2. sermaye birikimi

III. fiyat düzeyi

 1. doğal kaynaklar

A ) I-II

B ) III-IV

C ) I-II-III

D ) I-II-IV

E ) II-III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi pozitif talep şoku toplam talep eğrisinin sağa kaymasına neden olur?

A ) Kötümser beklentiler

B ) Vergi oranlarının artması

C ) Para arzındaki düşük artış

D ) İhracatın büyüme hızında azalma

E ) Servetin artması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Resesyon ile ilgili hangisi yanlıştır?

A ) Resesyon boyunca işsizlik artar.

B ) Üst üste iki dönem ekonomik daralma yaşanmasıdır.

C ) Toplam gelir azalmaktadır.

D ) Resesyon ve depresyon döneminin sonu zirve noktasıdır.

E ) Bu dönemde ihtiyatlı davranma isteği baskındır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangileri ekonomi gidişatı hakkında bilgi veren göstergelerdendir?

1.Enflasyon oranı 2.İşsizlik oranı 3.Toplam gelir 4.En yüksek gelir 5.Vergi oranları

A ) 1,2,3

B ) 1,3,5

C ) 2,3,5

D ) 2,4,5

E ) 1,3,4

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Tüketicilerin refahı artar ve bu, tüketim malları talebini artırır. Faiz oranları artar ve bu, yatırım mallarına talebi azaltır.

Döviz kurunun azalması (yerli paranın değer kazanması) net ihracatı azaltır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep

miktarının artmasına neden olur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 )I. Kısa dönem arz eğrisi sağa kayar

 1. Fiyat düzeyi artar

III. Üretim miktarı artar

Pozitif arz şoku durumunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Fiyatların değişmediği varsayımı altında aşağıdaki durumlardan hangisi toplam talep eğrisinin sağa doğru kaymasına

neden olur?

A ) Tasarruf oranının artması.

B ) Vergi oranlarının artması.

C ) Faiz oranlarının artması.

D ) Net ihracatın artması.

E ) Ekonomik kriz beklentilerinin artması.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Fiyat düzeyinin değişmediği varsayımı altında döviz kurunun yükselmesi ve faiz oranlarının düşmesi durumlarının

beraber gerçekleştiği bir ekonomide toplam talep üzerinde meydana gelecek değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru

olarak verilmiştir?

A ) Sola kayar.

B ) Sağa kayar.

C ) Yer değiştirmez.

D ) Önce sola sonra sağa kayar.

E ) Önce sağa sonra sola kayar.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Toplam Talep – Toplam Arz Modelinde kısa dönem iktisadi dalgalanmaları analiz ederken iki değişkenin davranışına

odaklanılır İlk değişken ekonominin toplam üretimdir. Toplam üretim için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A ) Nominal MG

B ) Reel MG

C ) Reel GSYH

D ) Cari GSYH

E ) GSMH

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Resesyon dönemi ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Daralmanın yaşandığı dönemler resesyon dönemleridir.

II.Resesyon boyunca işsizlik artar, üretim yavaşlar, satışlar durur.

III.Merkez bankası gelir ve harcama artışına bağlı olarak parasal tabanı genişletir.

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I-II

D ) I-III

E ) II-III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide deflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Negatif talep şoku

B ) Bütçe dengesi

C ) Genel denge

D ) Pozitif talep şoku

E ) Ticaret dengesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 )Aşağıdaki hangi durumda ekonomide enflasyonist açık ortaya çıkar?

A ) Genel denge

B ) Negatif talep şoku

C ) Pozitif talep şoku

D ) Ticaret dengesi

E ) Bütçe dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) İktisadi dalgalanmaların özellik ve aşamalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Her ekonomide açığa çıkarlar ve sırasıyla tekrarlanırlar.

B ) Genişleme birinci aşamadır.

C ) Zirve aşamasında beklentiler büyümenin tersine döneceği şeklindedir.

D ) Daralma her ekonominin yaşadığı bir aşamadır.

E ) Toparlanma dönemi yeni bir genişleme döneminin alt yapısını hazırlar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Resesyon ile ilgili hangisi yanlıştır?

A ) Resesyon boyunca işsizlik artar.

B ) Üst üste iki dönem ekonomik daralma yaşanmasıdır.

C ) Toplam gelir azalmaktadır.

D ) Resesyon ve depresyon döneminin sonu zirve noktasıdır.

E ) Bu dönemde ihtiyatlı davranma isteği baskındır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Her bir fiyat düzeyinde tüketiciler, firmalar ve kamu tarafından alınmak istenen üretim miktarını gösteren eğri hangisidir?

A ) Toplam arz eğrisi

B ) Toplam talep eğrisi

C ) Üretim olanakları eğrisi

D ) Laffes eğrisi

E ) Getiri eğrisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi merkez bankalarının parasal tabanı genişlettiği iktisadi dalgalanma aşamasını gösterir?

A ) Daralma

B ) Dip

C ) Genişleme

D ) Tutunma

E ) Yayılma

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 )Fiyat dü zeyindeki değ işimlerin, paranın reel değ eri ü zerindeki etkisi nedir?

A ) Daralma etkisi

B ) Tutumlarda değişme etkisi

C ) Rahatlık etkisi

D ) Huzur etkisi

E ) Refah etkisi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Talep kaynaklı negatif çıktı açığı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A ) Enflasyonist açık

B ) Stagflasyonist açık

C ) Deflasyonist açık

D ) Talep açığı

E ) Arz açığı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Ekonomi resesyon ya da depresyon döneminin sonunda aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

A ) Zirve

B ) Daralma

C ) Dip

D ) Genişleme

E ) Refah

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından değildir ?

A ) Finansal piyasalar

B ) Finansal aracılar

C ) Fon fazlası olanlar

D ) Fon açığı olanlar

E ) Likidite sağlayıcılar

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Türkiye ekonomisinde para stoku içerisindeki en büyük pay hangisine aittir?

A ) Vadesiz mevduat

B ) Vadeli mevduat

C ) Bankalar dışındaki paralar

D ) İhraç edilen menkul değerler

E ) Para piyasası fonları

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurları arasında yer almaz?

A ) TÜİK

B ) Fon açığı olanlar

C ) Fon fazlası olanlar

D ) Finansal aracılar

E ) Finansal piyasalar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi M1 para arzı tanımı içinde yer alır?

A ) Vadesiz mevduatlar

B ) Vadeli mevduatlar

C ) Para piyasası fonları

D ) Repo

E ) İhraç edilen menkul kıymetler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Hangisi para piyasası araçlarından biridir?

A ) Hisse senedi

B ) Özel sektör tahvilleri

C ) Repo/ters repo

D ) Gelir ortaklığı senedi

E ) Eurobond

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 )B = C + R eşitliğinde "B" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A )Dolaşımdaki Nakit

B ) Banka Rezervleri

C )Parasal Taban

D ) Zorunlu Rezervler

E ) Serbest Rezervler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 )Ekonomide paranın dolaşımını yö neten ve kolaylaştıran bir organizasyon yapısı anlamında kullanılan ifade hangisidir?

A ) Faiz sistemi

B ) Parasal sistem

C ) Bankacılık sistemi

D ) Para dengesi

E ) Enflasyon oranı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Paranın mal ve hizmet alıp satma amacıyla kullanılması hangi işlevini ifade eder?

A ) Değişim aracı

B ) Değer biriktirme

C ) Hesap birimi

D ) İskonto aracı

E ) Servetin zamanlar arası transferi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 )I. Bankalar dışındaki para

 1. Vadesiz mevduatlar

III. Vadeli mevduatlar

 1. Para piyasası fonları
 2. İhraç edilen menkul kıymetler

M2 para arzı tanımı yukarıdakilerden hangilerini içerir?

A ) I, II ve III

B ) II, III ve IV

C ) III, IV ve V

D ) I, III ve V

E ) II, IV ve V

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 )Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi finansal sistemin bir unsuru değildir?

A ) Mevduat hesapları

B ) Hisse senetleri

C ) Devlet tahvili mevduat

D ) Hazine bonosu sertifikaları

E ) Yatırım fonları

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )Merkez Bankası, rezerv borçlanmasıyla bankaların rezervlerinin miktarını artırabilir. Merkez Bankasının bankacılık sistemine

kredi vererek rezerv aktarması ne ile gerçekleşir?

A ) Reeskont kredileri ile

B )Açık piyasa işlemleriyle

C )Faiz oranı ile

D )Merkez Bankasında bulunan mevduatları serbest rezerv kapsamında değ erlendirmesi ile

E )Bankalara tahvil satması ile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymettir ?

A ) Otel

B ) Ev

C ) Hisse senedi

D ) Yalı

E ) Otomobil

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 )I. Tasarruf sahiplerinin ellerindeki fon fazlasını fon açığı olanlara aktarmak

 1. Tasarruf sahiplerine riski dağıtma sunmak

III. Varlıklara likidite özelliği kazandırmak

 1. Yatırımcıları eksik bilgilenmeyle ortaya çıkacak sorunlardan korumak

Yukarıdakilerden hangileri finansal sistemin fonksiyonları arasında sayılabilir?

A ) I ve II

B ) II ve III

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 )I-Taşınabilirlik

II-Dayanıklılık

III-Bölünebilirlik

IV-İstikrar

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri paranın temel amaçlarını yerine getirmesi için sahip olması gereken özellikler

arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II

C ) III ve IV

D ) I, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Para olarak kullanılmadığında bile bir değere sahip olan paraya ne ad verilir?

A ) Emtia para

B ) Temsili para

C ) Madeni para

D ) Kağıt para

E ) İtibari para

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 )B = C + R eşitliğinde "B" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A )Dolaşımdaki Nakit

B ) Banka Rezervleri

C )Parasal Taban

D ) Zorunlu Rezervler

E ) Serbest Rezervler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından birisi değildir?

A ) Finansal piyasalar

B ) Finansal aracılar

C ) Fon fazlası olanlar

D ) Fon açığı olanlar

E ) Likidite

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Kalkınma ve yatırım bankalarının kendilerine fon kaynağı sağlamak amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetler

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Banka garantili bono

B ) Banka bonosu

C ) Yatırım fonu katılım payları

D ) Özel sektör tahvili

E ) Gelir ortaklığı senedi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 )Bir varlığ ın ö deme aracına dö nü şü m hızı ve kolaylığ ı nedir?

A ) Likidite

B ) Değişim değeri

C ) Kullanım değeri

D ) Ödeme aracı

E ) Enflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 )GSYİH'i %3 artan bir ekonomide Merkez Bankası para stoğunu %9 artırdıysa fiyatların ne kadar artması beklenmektedir?

A ) 6

B ) 3

C ) 9

D ) 0

E ) 12

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Anonim şirketler tarafından ödünç para bulmak amacıyla üzerinde yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere

çıkarılan, vadesi bir yıl ve daha uzun borç senetlerine ne denir ?

A ) Hisse senedi

B ) Özel sektör tahvili

C ) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

D ) Katılma intifa senedi

E ) Eurobond

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçları arasında yer almaz?

A ) Varlığa dayalı menkul kıymet

B ) Katılma intifa senedi

C ) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

D ) Eurobond

E ) Özel sektör tahvilleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Finansal sistemin en temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yatırım için farklı varlık imkânı sunmak

B ) Her bir finansal varlığın riskini dağıtmak

C ) Yatırımcıları eksik bilgilenmeyle ortaya çıkacak sorunlardan korumak

D ) Tasarruf sahiplerinin ellerindeki fon fazlasını fon açığı olanlara aktarmak

E ) Yatırımcıların, borçlanmak isteyenler hakkında ya da finansal varlıkların getirileriyle ilgili bilgilere kolay bir şekilde

erişebilmelerini sağlamak

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 )I. Değişim aracı

 1. Değer biriktirme aracı

III. Hesap birimi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri paranın özellikleri arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Para olarak kullanılmadığında bile bir değere sahip olan paraya ne ad verilir?

A ) Emtia para

B ) Temsili para

C ) Madeni para

D ) Kağıt para

E ) İtibari para

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının tedavüle yeni banknot çıkarması sebeplerinden birisi değildir?

A ) Ülkemiz ekonomisindeki nakit para ihtiyacının karşılanması,

B ) Eskimiş ve yıpranmış banknotların yenileriyle değiştirilmesi,

C ) Diğer toplu ödeme ve tahsilatlar amacıyla banknot basımı

D ) Tedavüle temiz bir banknot kompozisyonunun çıkarılması,

E ) Döneme özgü fiziksel ve teknik sorunların giderilmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi, banka bilançosunun pasifler kısmında yer almaz?

A ) Vadesiz mevduatlar

B ) Vadeli mevduatlar

C ) Mevduat Dışı Kaynaklar

D ) Öz Kaynaklar

E ) Menkul Değerler Portföy

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Piyasada geçerli olan faiz oranına ne denir?

A ) Nominal faiz oranı

B ) Enflasyon

C ) Reel faiz oranı

D ) Klasik faiz oranı

E ) Banka faizi oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 )I. Zorunlu Rezervler

 1. Krediler

III. Öz kaynaklar

 1. Menkul Değerler Portföyü
 2. Mevduatlar

Yukarıda verilen unsurlardan hangisi ya da hangileri banka aktiflerindendir?

A ) II-III-IV

B ) I-II-IV

C ) III-IV-V

D ) II-III-IV-V

E ) I-II-III-IV-V

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Merkez Bankası parasal büyümeyi gereğinden fazla arttırması durumunda hangi sonuç ortaya çıkar?

A ) Deflasyon

B ) Enflasyon

C ) Stagflasyon

D ) Devalüasyon

E ) Nominal faizin düşmesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Bankalar yasal sınırın üzerinde rezerv tutmak isteyebilir. Bunu ne için yaparlar?

A )Basitlik amacıyla rezerv oranı olarak

B )Kredileri bankaya geri ö deyecekleri için

C )Emanetçilerin paralarını gü venli bir şekilde saklamak için

D ) Nakit sıkışıklığ ı yaşamamak için

E )Önemli bir kısmını kredi olarak kullanmak için

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 )Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da bir bilançosu, hatta birden fazla bilançosu var. Çünkü TCMB bir ..........Cümlede

boş kalan kısma hangi sözcükler gelmelidir?

A ) Gelir kaynağıdır

B ) Büyük bankalar toplamıdır

C ) Kurumsal şirkettir

D ) Devlet garantisidir

E ) Anonim şirkettir

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Bir bankanın esasen en önemli fon kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Diğer bankalardan borçlanma

B ) TCMB'den borçlanma

C ) Para piyasası fonları

D ) Mevduatlar

E ) Öz sermaye

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymettir ?

A ) Otel

B ) Ev

C ) Hisse senedi

D ) Yalı

E ) Otomobil

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Anonim şirketler tarafından ödünç para bulmak amacıyla üzerinde yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere

çıkarılan, vadesi bir yıl ve daha uzun borç senetlerine ne denir ?

A ) Hisse senedi

B ) Özel sektör tahvili

C ) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

D ) Katılma intifa senedi

E ) Eurobond

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Bir ekonomide nominal faiz oranı yüzde 15, beklenen enflasyon oranı ise yüzde 5'tir. Reel faiz oranı yaklaşık yüzde

kaçtır?

A ) %7,5

B ) %8

C ) %8,5

D ) %9

E ) %9,5

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) "............ piyasalarda menkul kıymetin satışı sonrası teslim ve ödemesi hemen yapılır. ...........piyasalardaysa menkul

kıymetler gelecekteki bir tarihte, bugün üzerinde anlaşılan fiyat üzerinden alınıp satılmaktadır."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Borç-Ortaklık

B ) Vadeli-Finansal

C ) Spot-Vadeli

D ) Para-Sermaye

E ) Birincil-İkincil

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunda pasiflerde yer alır?

A )Serbest rezervler

B )Zorunlu Rezervler

C )Krediler

D )Menkul Değ erler Portfö yü

E )Mevduatlar

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 )I. Zorunlu Rezervler

 1. Krediler

III. Öz kaynaklar

 1. Menkul Değerler Portföyü
 2. Mevduatlar

Yukarıda verilen unsurlardan hangisi ya da hangileri banka aktiflerindendir?

A ) II-III-IV

B ) I-II-IV

C ) III-IV-V

D ) II-III-IV-V

E ) I-II-III-IV-V

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Bir banka bir yıl vadeli mevduata %8 faiz vermektedir. Bir yılın sonunda enflasyon oranı ise %12'dir. Bu durumda real faiz

oranı kaçtır?

A ) 20

B ) 8

C ) 4

D ) 0

E ) -4

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) Ülkemizde madeni para basımını gerçekleştiren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü hangi kuruma bağlıdır?

A ) Hazine ve Maliye Bakanlığı

B ) Gelir İdaresi Başkanlığı

C ) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

D ) Ticaret Bakanlığı

E ) Cumhurbaşkanlığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 )I-Taşınabilirlik

II-Dayanıklılık

III-Bölünebilirlik

IV-İstikrar

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri paranın temel amaçlarını yerine getirmesi için sahip olması gereken özellikler

arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II

C ) III ve IV

D ) I, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Bankaların hesaplarını kapatmak ya da kullanmadıkları fazla parayı borç vermek için son fırsatları olan uygulamada

kullanılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kobi kredileri faiz oranı

B ) Gösterge faiz

C ) Mevduat faizi

D ) Gecelik borç alma ve borç verme faizi

E ) Geç likidite penceresi faiz oranı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer alır?

A ) Kasa

B ) Serbest rezervler

C ) Zorunlu rezervler

D ) Mevduat dışı kaynaklar

E ) Krediler

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 )B = C + R eşitliğinde "R" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A )Dolaşımdaki Nakit

B )Banka Rezervleri

C )Parasal Taban

D ) Zorunlu Rezervler

E ) Serbest Rezervler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Piyasada geçerli olan faiz oranına ne denir?

A ) Nominal faiz oranı

B ) Enflasyon

C ) Reel faiz oranı

D ) Klasik faiz oranı

E ) Banka faizi oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Altın veya gümüşten üretildiği için fiziki değeri de olan paraya ne ad verilir?

A ) Emtia

B ) Kambiyo

C ) Döviz

D ) Efektif

E ) Likidite

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Merkez Bankası devlet tahvillerini alıp satması faaliyetine ne ad verilir?

A ) Açık piyasa işlemleri

B ) Zorunlu karşılıklar

C ) Reeskont kredileri

D ) Miktarsal genişleme

E ) Swap

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 )Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

A )Reel gelir artışı dolaşımdaki para miktarının artmasına azalmasına yol açar

B )Faiz oranı yükseldikçe elde para tutmanın fırsat maliyeti azalır

C )Enflasyon para talebini artırır

D )Para arzı arttıkça faizler yükselir

E ) Enflasyon oranı düşmeye başlayınca fiyatlar da düşmeye başlar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 )Bir banka bir yıl vadeli mevduata %8 faiz vermektedir. Bir yılın sonunda enflasyon oranı ise %12'dir. Bu durumda real faiz

oranı kaçtır?

A ) 20

B ) 8

C ) 4

D ) 0

E ) -4

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) Anonim şirketler tarafından ödünç para bulmak amacıyla üzerinde yazılı değerleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere

çıkarılan, vadesi bir yıl ve daha uzun borç senetlerine ne denir ?

A ) Hisse senedi

B ) Özel sektör tahvili

C ) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

D ) Katılma intifa senedi

E ) Eurobond

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçları arasında yer almaz?

A ) Varlığa dayalı menkul kıymet

B ) Katılma intifa senedi

C ) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

D ) Eurobond

E ) Özel sektör tahvilleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Finansal sistemin en temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yatırım için farklı varlık imkânı sunmak

B ) Her bir finansal varlığın riskini dağıtmak

C ) Yatırımcıları eksik bilgilenmeyle ortaya çıkacak sorunlardan korumak

D ) Tasarruf sahiplerinin ellerindeki fon fazlasını fon açığı olanlara aktarmak

E ) Yatırımcıların, borçlanmak isteyenler hakkında ya da finansal varlıkların getirileriyle ilgili bilgilere kolay bir şekilde

erişebilmelerini sağlamak

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 )I. Değişim aracı

 1. Değer biriktirme aracı

III. Hesap birimi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri paranın özellikleri arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Para olarak kullanılmadığında bile bir değere sahip olan paraya ne ad verilir?

A ) Emtia para

B ) Temsili para

C ) Madeni para

D ) Kağıt para

E ) İtibari para

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının tedavüle yeni banknot çıkarması sebeplerinden birisi değildir?

A ) Ülkemiz ekonomisindeki nakit para ihtiyacının karşılanması,

B ) Eskimiş ve yıpranmış banknotların yenileriyle değiştirilmesi,

C ) Diğer toplu ödeme ve tahsilatlar amacıyla banknot basımı

D ) Tedavüle temiz bir banknot kompozisyonunun çıkarılması,

E ) Döneme özgü fiziksel ve teknik sorunların giderilmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi, banka bilançosunun pasifler kısmında yer almaz?

A ) Vadesiz mevduatlar

B ) Vadeli mevduatlar

C ) Mevduat Dışı Kaynaklar

D ) Öz Kaynaklar

E ) Menkul Değerler Portföy

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Piyasada geçerli olan faiz oranına ne denir?

A ) Nominal faiz oranı

B ) Enflasyon

C ) Reel faiz oranı

D ) Klasik faiz oranı

E ) Banka faizi oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 )I. Zorunlu Rezervler

 1. Krediler

III. Öz kaynaklar

 1. Menkul Değerler Portföyü
 2. Mevduatlar

Yukarıda verilen unsurlardan hangisi ya da hangileri banka aktiflerindendir?

A ) II-III-IV

B ) I-II-IV

C ) III-IV-V

D ) II-III-IV-V

E ) I-II-III-IV-V

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Merkez Bankası parasal büyümeyi gereğinden fazla arttırması durumunda hangi sonuç ortaya çıkar?

A ) Deflasyon

B ) Enflasyon

C ) Stagflasyon

D ) Devalüasyon

E ) Nominal faizin düşmesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 )Merkez Bankası, rezerv borçlanmasıyla bankaların rezervlerinin miktarını artırabilir. Merkez Bankasının bankacılık sistemine

kredi vererek rezerv aktarması ne ile gerçekleşir?

A ) Reeskont kredileri ile

B )Açık piyasa işlemleriyle

C )Faiz oranı ile

D )Merkez Bankasında bulunan mevduatları serbest rezerv kapsamında değ erlendirmesi ile

E )Bankalara tahvil satması ile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Finansal sistem dört unsurdan oluşur, aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

A ) Fon açığı olanlar

B ) Fon fazlası olanlar

C ) Finansal aracılar

D ) Hisse senedi olanlar

E ) Finansal piyasalar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Ülkemizde madeni para basımını gerçekleştiren Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü hangi kuruma bağlıdır?

A ) Hazine ve Maliye Bakanlığı

B ) Gelir İdaresi Başkanlığı

C ) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

D ) Ticaret Bakanlığı

E ) Cumhurbaşkanlığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası'nın tedavüle yeni banknot çıkarmaya karar vermesine neden olabilecek bir

durum değildir ?

A ) Ülkemiz ekonomisindeki nakit para ihtiyacının karşılanması

B ) Eskimiş ve yıpranmış banknotların yenileriyle değiştirilmesi

C ) Tedavüle temiz bir banknot kompozisyonunun çıkarılması

D ) Döneme özgü fiziksel ve teknik sorunların giderilmesi

E ) Seçim sonucunda siyasal iktidarın değişmesi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunda pasifler bölümünde yer alır?

A ) Serbest rezervler

B ) Vadeli mevduatlar

C ) Zorunlu rezervler

D ) Krediler

E ) Menkul değerler portföyü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Paranın gerçek değeri de olan bir mal olarak kullanıldığı bir dönem vardır. Bu paraya ....... para adı verilir.

Büyük miktarlarda ödeme gereken işlemlerde altını taşımak maliyetliydi. Bu sorunu çözmek için sarraflar, emanet aldıkları

altın karşılığında makbuz kesmeye başladılar. Bu makbuzlar da ödeme aracı olarak kullanıldı. Böylece ....... para ortaya

çıktı.Paranın üzerinde yazan değer, ödeme gücünü temsil eder. Bu paraya ödeme garantisi veren bir kanun vardır. Para, devlet

tarafından basılır ve düzenlenir. Bu nedenle de ....... para olarak adlandırılır.

Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A ) Emtia - temsili - itibari

B ) Emtia - itibari - temsili

C ) İtibari - emtia - temsili

D ) İtibari - temsili - emtia

E ) Temsili - itibari - emtia

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından birisi değildir?

A ) Finansal piyasalar

B ) Finansal aracılar

C ) Fon fazlası olanlar

D ) Fon açığı olanlar

E ) Likidite

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 )Para, mal ve hizmet alıp satma amacıyla kullanıldığ ında ne olarak işlev görür?

A ) Değişim aracı

B ) Biriktirme aracı

C ) Kullanım aracı

D ) Tüketim aracı

E ) Hesap birimi aracı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Paranın mal ve hizmet alıp satma amacıyla kullanılması hangi işlevini ifade eder?

A ) Değişim aracı

B ) Değer biriktirme

C ) Hesap birimi

D ) İskonto aracı

E ) Servetin zamanlar arası transferi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Altın veya gümüşten üretildiği için fiziki değeri de olan paraya ne ad verilir?

A ) Emtia

B ) Kambiyo

C ) Döviz

D ) Efektif

E ) Likidite

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )Merkez Bankası, rezerv borçlanmasıyla bankaların rezervlerinin miktarını artırabilir. Merkez Bankasının bankacılık sistemine

kredi vererek rezerv aktarması ne ile gerçekleşir?

A ) Reeskont kredileri ile

B )Açık piyasa işlemleriyle

C )Faiz oranı ile

D )Merkez Bankasında bulunan mevduatları serbest rezerv kapsamında değ erlendirmesi ile

E )Bankalara tahvil satması ile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi bir menkul kıymettir ?

A ) Otel

B ) Ev

C ) Hisse senedi

D ) Yalı

E ) Otomobil

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 )I. Tasarruf sahiplerinin ellerindeki fon fazlasını fon açığı olanlara aktarmak

 1. Tasarruf sahiplerine riski dağıtma sunmak

III. Varlıklara likidite özelliği kazandırmak

 1. Yatırımcıları eksik bilgilenmeyle ortaya çıkacak sorunlardan korumak

Yukarıdakilerden hangileri finansal sistemin fonksiyonları arasında sayılabilir?

A ) I ve II

B ) II ve III

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 )I-Taşınabilirlik

II-Dayanıklılık

III-Bölünebilirlik

IV-İstikrar

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri paranın temel amaçlarını yerine getirmesi için sahip olması gereken özellikler

arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II

C ) III ve IV

D ) I, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Para olarak kullanılmadığında bile bir değere sahip olan paraya ne ad verilir?

A ) Emtia para

B ) Temsili para

C ) Madeni para

D ) Kağıt para

E ) İtibari para

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 )B = C + R eşitliğinde "B" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A )Dolaşımdaki Nakit

B ) Banka Rezervleri

C )Parasal Taban

D ) Zorunlu Rezervler

E ) Serbest Rezervler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından birisi değildir?

A ) Finansal piyasalar

B ) Finansal aracılar

C ) Fon fazlası olanlar

D ) Fon açığı olanlar

E ) Likidite

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Kalkınma ve yatırım bankalarının kendilerine fon kaynağı sağlamak amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetler

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Banka garantili bono

B ) Banka bonosu

C ) Yatırım fonu katılım payları

D ) Özel sektör tahvili

E ) Gelir ortaklığı senedi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 )Bir varlığın ödeme aracına dönüşüm hızı ve kolaylığı nedir?

A ) Likidite

B ) Değişim değeri

C ) Kullanım değeri

D ) Ödeme aracı

E ) Enflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 )GSYİH'i %3 artan bir ekonomide Merkez Bankası para stoğunu %9 artırdıysa fiyatların ne kadar artması beklenmektedir?

A ) 6

B ) 3

C ) 9

D ) 0

E ) 12

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )Bankanın en ö nemli fon kaynağ ı nedir?

A ) Vadeler

B ) Nakit akışı

C ) Mevduatlar

D ) Yerli sermaye

E ) Yabancı sermaye

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )Merkez Bankası, rezerv borçlanmasıyla bankaların rezervlerinin miktarını artırabilir. Merkez Bankasının bankacılık sistemine

kredi vererek rezerv aktarması ne ile gerçekleşir?

A ) Reeskont kredileri ile

B )Açık piyasa işlemleriyle

C )Faiz oranı ile

D )Merkez Bankasında bulunan mevduatları serbest rezerv kapsamında değ erlendirmesi ile

E )Bankalara tahvil satması ile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Günümüzde paranın üzerinde yazan değer, paranın ödeme gücünü temsil eder. Bu paraya ödeme garantisi veren bir

kanun vardır. Bu özelliği sebebiyle; para ne şekilde adlandırılır?

A ) Temsili para

B ) Parite

C ) Emtia para

D ) Likidite

E ) İtibari para

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 )I-Taşınabilirlik

II-Dayanıklılık

III-Bölünebilirlik

IV-İstikrar

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri paranın temel amaçlarını yerine getirmesi için sahip olması gereken özellikler

arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II

C ) III ve IV

D ) I, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) "............ piyasalarda menkul kıymetin satışı sonrası teslim ve ödemesi hemen yapılır. ...........piyasalardaysa menkul

kıymetler gelecekteki bir tarihte, bugün üzerinde anlaşılan fiyat üzerinden alınıp satılmaktadır."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Borç-Ortaklık

B ) Vadeli-Finansal

C ) Spot-Vadeli

D ) Para-Sermaye

E ) Birincil-İkincil

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi, banka bilançosunun pasifler kısmında yer almaz?

A ) Vadesiz mevduatlar

B ) Vadeli mevduatlar

C ) Mevduat Dışı Kaynaklar

D ) Öz Kaynaklar

E ) Menkul Değerler Portföy

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Kalkınma ve yatırım bankalarının kendilerine fon kaynağı sağlamak amacıyla ihraç ettikleri menkul kıymetler

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Banka garantili bono

B ) Banka bonosu

C ) Yatırım fonu katılım payları

D ) Özel sektör tahvili

E ) Gelir ortaklığı senedi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 )Kısa dö nemli bir menkul kıymetin belirli bir dö nem sonunda geri alınmasını ö ngö ren satış anlaşması hangisidir?

A ) Mevduat

B ) Repo

C ) Hisse senedi

D ) Yatırım fonu

E ) Likit fon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Paranın nihai mal ve hizmetlerin ö denmesinde kaç kez kullanıldığ ını gö steren kavram hangisidir?

A ) Paranın hesap ödeme aracı olması

B ) Deflasyon oranı

C ) Enflasyon oranı

D ) Paranın satın alma gücü

E ) Paranın dolaşım hızı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 )I. Bankalar Dışındaki Para

 1. Vadeli Türk Lirası Mevduatı

III. Vadeli Yabancı Para Mevduatı

 1. Vadesiz Türk Lirası Mevduatı
 2. Vadesiz Yabancı Para Mevduatı

Türkiye’de toplam para stoğu bileşenleri hangi seçenekte büyükten küçüğe doğru biçimde sıralanmıştır?

A ) IV-II-V-I-III

B ) I-II-IV-III-V

C ) III-II-V-IV-I

D ) II-III-V-IV-I

E ) I-III-IV-V-II

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 )Merkez Bankası, rezerv borçlanmasıyla bankaların rezervlerinin miktarını artırabilir. Merkez Bankasının bankacılık sistemine

kredi vererek rezerv aktarması ne ile gerçekleşir?

A ) Reeskont kredileri ile

B )Açık piyasa işlemleriyle

C )Faiz oranı ile

D )Merkez Bankasında bulunan mevduatları serbest rezerv kapsamında değ erlendirmesi ile

E )Bankalara tahvil satması ile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Bir varlığın ödeme aracına dönüşüm hızı ve kolaylığına ne ad verilir?

A ) Marjinal fayda

B ) Likidite

C ) Seleksiyon

D ) Opsiyon

E ) Parite

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Bir bankanın bilançosu düşünüldüğünde; aşağıdakilerden hangisi pasifler arasında yer alır?

A ) Kasa

B ) Krediler

C ) Mevduatlar

D ) Menkul değerler portföyü

E ) Serbest rezervler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) I. Ülkedeki ekonomik faaliyetlerII. Maaş ve vergi ödemeleriIII. Bayramlar Ülkemizdeki emisyon hacmi, yukarıdakilerden

hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişebilir?

A ) Yalnız I

B ) II,III

C ) Yalnız II

D ) I,II,III

E ) I,II

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 )I. Açık piyasa işlemleri

 1. Reeskont krediler

III. Zorunlu karşılıklar

Yukarıdakilerden hangisi Merkez bankalarının para arzına müdahale araçlarındandır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçları arasında yer almaz?

A ) Varlığa dayalı menkul kıymet

B ) Katılma intifa senedi

C ) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

D ) Eurobond

E ) Özel sektör tahvilleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Bankaların hesaplarını kapatmak ya da kullanmadıkları fazla parayı borç vermek için son fırsatları olan uygulamada

kullanılan faiz oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kobi kredileri faiz oranı

B ) Gösterge faiz

C ) Mevduat faizi

D ) Gecelik borç alma ve borç verme faizi

E ) Geç likidite penceresi faiz oranı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Ödeme garantisi veren bir kanuna dayanan, günümüzde kullandığımız kağıt paralara ne ad verilir?

A ) İtibari para

B ) Emtia

C ) Kambiyo

D ) Likidite

E ) Deflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Tanımında para piyasası fonları, repo ve ihraç edilen menkul kıymetleri de içeren para arzı hangisidir?

A ) M0

B ) M1

C ) M2

D ) M3

E ) M4

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 )İhraç eden kurumun kendi ticari işlemlerinden kaynaklı veya devralmış olduğu alacakları karşılığında çıkarılan menkul

kıymet hangi seçenekte yer almaktadır?

A ) Varlığa dayalı menkul kıymet

B ) Banka bonosu

C ) Finansman bonosu

D ) Yatırım fonu katılım payları

E ) Repo

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Merkez Bankası parasal bü yü me oranını gereğ inden fazla artırdığ ında bu neye sebep olur?

A )Ekonominin reel olarak bü yü mesi ü retimin artmasını ifade eder

B )Ekonomideki reel gelir artışıyla birlikte dolaşımdaki paranın miktarı da artar

C ) Uzun dö nemde enflasyonu ve nominal faiz oranını artırır

D )Bankacılık sisteminin vadeli mevduat sahiplerine ö dediğ i etkiler

E )Reel faiz oranı = Nominal faiz oranı – Enflasyon oranı tablosu oluşur

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Finansal piyasaların alt türleri olarak; para piyasası - sermaye piyasaları ayrımı, buralarda işlem gören menkul

kıymetlerin vadesine göre yapılır. Buna göre; vadesi ne kadarlık bir süreden kısa olan menkul kıymetlerin, para piyasasını

teşkil ettiği kabul edilmektedir?

A ) 6 ay

B ) 9 ay

C ) 1 yıl

D ) 2 yıl

E ) 5 yıl

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Türkiye ekonomisinde para stoku içerisindeki en büyük pay hangisine aittir?

A ) Vadesiz mevduat

B ) Vadeli mevduat

C ) Bankalar dışındaki paralar

D ) İhraç edilen menkul değerler

E ) Para piyasası fonları

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun aktifinde yer alır?

A ) Zorunlu rezervler

B ) Vadesiz mevduatlar

C ) Vadeli mevduatlar

D ) Mevduat dışı kaynaklar

E ) Öz kaynaklar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının tedavüle yeni banknot çıkarması sebeplerinden birisi değildir?

A ) Ülkemiz ekonomisindeki nakit para ihtiyacının karşılanması,

B ) Eskimiş ve yıpranmış banknotların yenileriyle değiştirilmesi,

C ) Diğer toplu ödeme ve tahsilatlar amacıyla banknot basımı

D ) Tedavüle temiz bir banknot kompozisyonunun çıkarılması,

E ) Döneme özgü fiziksel ve teknik sorunların giderilmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Menkul kıymetlerin alınıp satıldığı borsa dışındaki piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Borç Piyasası

B ) Tezgâh üstü piyasa

C ) Ortaklık piyasası

D ) Spot piyasa

E ) Vadeli piyasa

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Borç alan ve borç veren ilişkisinde taraflardan birinin daha fazla bilgiye sahip olması aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Eksik bilgilenme

B ) Hatalı bilgilenme

C ) Gereksiz bilgilenme

D ) Zamansız bilgilenme

E ) Haksız bilgilenme

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Ödeme garantisi veren bir kanuna dayanan, günümüzde kullandığımız kağıt paralara ne ad verilir?

A ) İtibari para

B ) Emtia

C ) Kambiyo

D ) Likidite

E ) Deflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

A )Bir bankaya para yatırıldığında bankanın bilançosunda rezervler artarken yükümlülükler ise azalır

B )Rezerv oranı arttıkça bankaların mevduatları krediye dönüştürme imkanı azalır

C )Kaydi para merkez bankası tarafından oluşturulur

D )Para arzını artırmak isteyen Merkez Bankası, bankalararası piyasada bankalardan tahvil satımı yapar

E )Bankacılık sisteminin Merkez Bankası'nda bulunan mevduatları zorunlu rezerv kapsamında değerlendirilir

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı aldığı değere göre sürünen enflasyon, dört nala

enflasyon ve hiperenflasyon olarak üçe ayrılır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi sürünen enflasyona aittir?

A ) Bir kerelik bir artışsa

B ) %1000 nin üzeri

C ) Aylık %50’nin altı

D ) Çift haneli rakamlarla ölçüldüğünde

E ) Yıllık ortalama tek haneli rakamlarda gerçekleşirse

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizdeki işsizliği hangi zaman aralıklarında hesaplamaktadır?

A ) 2 haftada bir

B ) Her ay

C ) 3 ayda bir

D ) 6 ayda bir

E ) Her yıl

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) TÜİK'e göre bir kişinin işsiz sayılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

A ) 24 yaşından büyük olma

B ) Reşit olma

C ) Son 3 ay içinde iş aramış olmak

D ) Ücretli ya da ücretsiz hiçbir işte çalışmama

E ) 1 hafta içinde işbaşı yapabilecek olma

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) İstihdam edilmiş bir kişinin toplam üretime katkısının sıfır ya da negatif olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Konjonktürel İşsizlik

B ) Gizli İşsizlik

C ) Doğal İşsizlik

D ) Yapısal İşsizlik

E ) Geçici İşsizlik

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Sabit bir mal ve hizmet sepeti kullanılarak hesaplanan fiyat endeksine ne ad verilmektedir?

A ) Laspeyres Endeksi

B ) Paasche Endeksi

C ) Fisher Endeksi

D ) Hayat Pahalılığı Endeksi

E ) Toptan Eşya Fiyat Endeksi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) GSYH Deflatörünün hesaplanmasında kullanılan mal sepeti değişkendir. Böyle değişken mal sepetine yönelik

hesaplanan fiyat endeksine ne ad verilir?

A ) Laspeyres Endeksi

B ) Hayat Pahalılığı Endeksi

C ) Toptan Eşya Fiyat Endeksi

D ) Marshall - Lerner Endeksi

E ) Paasche Endeksi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi karşılayamaması sebebiyle ortaya çıkan enflasyon türü aşağıdakilerden

hangisidir?

A ) Maliyet itişli enflasyon

B ) Beklenen enflasyon

C ) Hiper enflasyon

D ) Talep çekişli enflasyon

E ) Dörtnala enflasyon

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Enflasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Düşük gelirli insanlardan yüksek gelirli insanlara gelir akımına neden olur.

B ) Enflasyonist bir ortam, firmaları daha büyük yatırımlara teşvik eder.

C ) Toplam talep arttığı zaman enflasyon artar.

D ) Enflasyonun vergi sistemi üzerindeki etkisi pozitifdir.

E ) Enflasyon ekonomideki kaynak dağılımını bozar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) TÜİK’e göre referans haftasında, çalıştığı tüm işlerde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışarak istihdamda olan

ancak daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olsa daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilere verilen

isim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zamana bağlı eksik istihdam

B ) Yetersiz istihdam

C ) Kayıtdışı istihdam

D ) Gücenmiş işçiler

E ) İş bulma ümidi olmayan işçiler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) "Bir şirkette işini kaybeden ya da bırakan bir yazılım mühendisinin kendi niteliklerine uygun, yeni bir iş bulması haftalar

hatta aylar sürebilir. Bu kişi iş aramak için yapmış olduğu araştırmasında muhtemelen alternatif yazılım geliştirme alanlarını

ve bu alanlardaki yeni zorlukları dikkate alacaktır. Ayrıca, iş ararken bulunduğu şehirden farklı bir şehir veya ülke için de

yazılım şirketlerinin yer aldığı bölgeleri düşünmek isteyebilir. Bu kişi yeni iş aradığı süre boyunca işsiz sayılır." Verilen durum

aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisine örnektir?

A ) Doğal işsizlik

B ) Gizli İşsizlik

C ) Konjonktürel İşsizlik

D ) Yapısal İşsizlik

E ) Friksiyonel İşsizlik

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) İstihdam oranının ölçülmesinde hangisi denklemde yer almamaktadır?

A ) İşsizler

B ) İşgücüne katılma oranı

C ) İşgücü

D )100 işe çarpım

E ) kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oran

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) İşgücü piyasası heterojen ve dinamik olduğundan işçileri işlerle eşleştirme süreci genellikle zaman alır. Bu süreç

dolayısıyla ortaya çıkan kısa süreli işsizliğe ne denir?

A ) Dinamik

B ) Durağan

C ) Friksiyonel

D ) Eş zamanlı

E ) Zamanısz

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Düşük üretimden dolayı ortaya çıkan çıktı kaybının maliyeti çok büyük olabilir. Sonuç olarak işgücü kaynaklarından tam

olarak faydalanılmaması nedeniyle üretim miktarının istenilen seviyeden düşük düzeyde gerçekleşmesiyle, ?.....açığı ortaya

çıkar.Paragrafta boş kalan kısma en uygun kelime hangisidir?

A )GSSS

B ) GYYS

C ) GGSY

D ) GYSH

E ) GSYH

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Phillips eğrisi orijinal çalışmada nominal ücretlerdeki artış oranı ile işsizlik oranı arasındaki negatif yönlü ilişkiyi

açıklamaya çalışır. Buna göre, işsizlik oranı yükseldikçe nominal ücretlerdeki artış azalacaktır. Phillips’in çalışmasında, reel

ücretler yerine hangi ücretler ele alındığından diğer iktisatçılar tarafından eleştirilmiştir?

A ) Nominal

B ) Net

C ) Brüt

D ) Artan

E ) Azalan

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Phillips eğrisi orijinal çalışmasında hangi iki değişken arasındaki negatif yönlü ilişki incelenmektedir?

A ) Nominal ücretlerdeki artış oranı - işsizlik oranı

B ) Enflasyon oranı - işsizlik oranı

C ) Enflasyon oranı - faiz oranı

D ) İşsizlik oranı - büyüme oranı

E ) Büyüme oranı - enflasyon oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi işsiz kavramına girer?

A ) İlkokul 5.sınıf öğrencisi Fatma

B ) Sakinler adlı huzurevinde kalan Ali amca

C ) Otomotiv sektöründen mülakata giden ancak elenen iktisat mezunu Fatih

D ) Askeri görevini yerine getiren 20 yaşındaki fatih

E ) Anadolu Üniversitesi yurdunda kalan Sibel

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlik ve GSYH açığı arasındaki ilişkiyi sayısal bir denklem kullanarak inceleyen ilk iktisatçıdır?

A ) Marx

B ) Keynes

C ) Okun

D ) Taylor

E ) Smith

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı, yıllık ortalama tek haneli rakamlarda

gerçekleşirse aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?

A )Sürünen Enflasyon

B )Dört Nala Enflasyon

C ) Aşırı Enflasyon

D ) Hiperenflasyon

E ) Deflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1914 yılında İstanbul il merkezinden derlenen 26 farklı mala

ait perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan Türkiye tarihinde karşımıza çıkan ilk fiyat endeksidir?

A ) Laspeyres Endeksi

B ) Toptan Eşya Fiyat Endeksi

C ) Hayat Pahalılığı Endeksi

D ) Paasche Endeksi

E ) Phillips Endeksi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı olarak ifade edilen NAIRU, hangi tarihte kullanılmaya başlanmıştır?

A ) 1960

B ) 1970

C ) 1980

D ) 1990

E ) 2000

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Türkiye İstatistik Kurumu ülkemizdeki işsizliği hangi zaman aralıklarında hesaplamaktadır?

A ) 2 haftada bir

B ) Her ay

C ) 3 ayda bir

D ) 6 ayda bir

E ) Her yıl

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülkedeki geçici işsizlik oranı %1 ve yapısal işsizlik oranı %4 ise doğal işsizlik oranı kaçtır?

A ) %1

B ) %2

C ) %3

D ) %4

E ) %5

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) I. İthal mallar deflatör sepetinde yer almaz.

 1. Ülke sınırları içerisinde üretilen bütün mallar dikkate alınır.

III. Mal sepeti değişkendir.

GSYH'nin hesaplanmasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dikkate alınır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi işsiz kavramına girer?

A ) İlkokul 5.sınıf öğrencisi Fatma

B ) Sakinler adlı huzurevinde kalan Ali amca

C ) Otomotiv sektöründen mülakata giden ancak elenen iktisat mezunu Fatih

D ) Askeri görevini yerine getiren 20 yaşındaki fatih

E ) Anadolu Üniversitesi yurdunda kalan Sibel

Çözüm : Doğru cevap C şıkkıdır. Çünkü Fatih çalışma isteğinde olup iş aramaktadır. Ancak diğer şıklarda kışla, üniversite

öğrenci, 15 yaşından küçük ve huzurevinde kalan kişiler vardır. Buralarda kalan kişiler işsiz kategorisine girmemektedirler.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) İşsizlik ne kadar yüksekse GSYH açığı, diğer bir ifadeyle işsizliğin ekonomi üzerindeki maliyeti de artacaktır. Bu

cümledeki durum iktisat literatüründe hangi isim ile anılır?

A ) Say yasası

B ) GSH yasası

C ) Okun yasası

D ) Keynes yasası

E ) Smith yasası

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı, aylık %50’nin, yıllık ortalama %1000’in üzerinde

değer alırsa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A )Sürünen Enflasyon

B )Dört Nala Enflasyon

C ) Aşırı Enflasyon

D ) Hiperenflasyon

E ) Deflasyon

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Referans dönemi içinde yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak en az bir saat

olmak üzere bir iktisadi faaliyette bulunan kişileri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İşgücü

B ) İstihdam

C ) Kurumsal olmayan nüfus

D ) Gücenmiş işçiler

E ) İş bulma ümidi olmayan nüfus

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Ağustos 2019’da işgücü, 28.529 milyon istihdam edilen ve 4.650 milyon işsiz kişinin toplamı olacak şekilde 33.180 milyon

kişidir (küsuratların toplamı ile). Bu verilere göre işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) %16,02

B ) %15,03

C ) %14,01

D ) %11,05

E ) %16,06

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Bir insanın genç işsiz olarak tanımlanması için hangi yaş aralığında olması gerekmektedir?

A ) 15-24

B ) 16-24

C ) 17-24

D ) 18-24

E ) 19-24

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı olarak ifade edilen NAIRU, hangi tarihte kullanılmaya başlanmıştır?

A ) 1960

B ) 1970

C ) 1980

D ) 1990

E ) 2000

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Bir ülkede istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 48 milyon ise o ülkedeki

istihdam oranı yüzde kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 25

C ) Yüzde 50

D ) Yüzde 75

E ) Yüzde 100

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülkedeki işsiz sayısı 6 milyon, işgücü 30 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 45 milyon ise o

ülkedeki işsizlik oranı kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 20

C ) Yüzde 30

D ) Yüzde 40

E ) Yüzde 50

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Bir ülkede 2018 yılında TÜFE 135, 2019 yılında ise 150'dir. Buna göre enflasyon oranı kaçtır?

A ) %11,11

B ) %15,15

C ) %18,16

D ) %20,25

E ) %22,22

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Ekonomide enflasyonu belirleyen temel faktörlerden hangisi doğru verilmemiştir?

A )Toplam arz ve talep

B ) İhracat

C ) İstihdam

D ) Döviz kurları

E ) Üretim açığı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Bir ülkede 15 yaş üstü nüfus 60 milyon, istihdam edilenlerin sayısı 20 milyon ise istihdam oranı kaçtır?

A ) 0,25

B ) 0,33

C ) 0,50

D ) 0,66

E ) 0,75

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi işsiz kavramına girer?

A ) İlkokul 5.sınıf öğrencisi Fatma

B ) Sakinler adlı huzurevinde kalan Ali amca

C ) Otomotiv sektöründen mülakata giden ancak elenen iktisat mezunu Fatih

D ) Askeri görevini yerine getiren 20 yaşındaki fatih

E ) Anadolu Üniversitesi yurdunda kalan Sibel

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Enflasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Düşük gelirli insanlardan yüksek gelirli insanlara gelir akımına neden olur.

B ) Enflasyonist bir ortam, firmaları daha büyük yatırımlara teşvik eder.

C ) Toplam talep arttığı zaman enflasyon artar.

D ) Enflasyonun vergi sistemi üzerindeki etkisi pozitifdir.

E ) Enflasyon ekonomideki kaynak dağılımını bozar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlik ve GSYH açığı arasındaki ilişkiyi sayısal bir denklem kullanarak inceleyen ilk iktisatçıdır?

A ) Marx

B ) Keynes

C ) Okun

D ) Taylor

E ) Smith

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi, Bir ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen genel kapsamlı ve sürekli artış

olarak tanımlanmaktadır?

A ) Deflasyon

B ) Enflasyon

C ) Develüasyon

D ) Faiz Artışı

E ) Monopol

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Referans dönemi içinde yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak en az bir saat

olmak üzere bir iktisadi faaliyette bulunan kişileri kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İşgücü

B ) İstihdam

C ) Kurumsal olmayan nüfus

D ) Gücenmiş işçiler

E ) İş bulma ümidi olmayan nüfus

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Bir ülkedeki işsiz sayısı 6 milyon, işgücü 30 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 45 milyon ise o

ülkedeki işsizlik oranı kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 20

C ) Yüzde 30

D ) Yüzde 40

E ) Yüzde 50

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) 2019 yılı enflasyon verilerine göre enflasyon sepetinde aşağıdakilerden hangisinin ağırlığı en fazladır?

A ) Konut

B ) Ulaştırma

C ) Gıda ve alkolsüz içecekler

D ) Eğitim

E ) Giyim ve ayakkabı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Alban William Housego Phillips tarafından kaleme alınan ve 1958 yılında yayımlanan makale Phillips işsizlik ile hangisi

arasındaki ilişkiyi incelemiştir?

A ) Enflasyon

B ) Parasal ücretler

C ) Faiz oranı

D ) GSYİH

E ) İşgücüne katılım oranı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Ekonomi normal düzeyde üretirken bile var olan uzun vadeli ve kronik işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Yapısal İşsizlik

B ) Friksiyonel İşsizlik

C ) Konjonktürel İşsizlik

D ) Yapay İşsizlik

E ) Gizli İşsizlik

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Bir ülkede 15 yaş ve üstü nüfus 60 milyon, işgücüne dahil olmayanlar 30 milyon ise işgücü sayısı kaçtır?

A ) 2 milyon

B ) 30 milyon

C ) 60 milyon

D ) 90 milyon

E ) 120 milyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) 2018 yılında TÜFE 400, 2019 yılında TÜFE 416 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2019 yılı için enflasyon oranı kaçtır?

A ) %2

B ) %4

C ) %8

D ) %16

E ) %10

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Enflasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Düşük gelirli insanlardan yüksek gelirli insanlara gelir akımına neden olur.

B ) Enflasyonist bir ortam, firmaları daha büyük yatırımlara teşvik eder.

C ) Toplam talep arttığı zaman enflasyon artar.

D ) Enflasyonun vergi sistemi üzerindeki etkisi pozitifdir.

E ) Enflasyon ekonomideki kaynak dağılımını bozar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlik ve GSYH açığı arasındaki ilişkiyi sayısal bir denklem kullanarak inceleyen ilk iktisatçıdır?

A ) Marx

B ) Keynes

C ) Okun

D ) Taylor

E ) Smith

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Ağustos 2019’da işgücü, 28.529 milyon istihdam edilen ve 4.650 milyon işsiz kişinin toplamı olacak şekilde 33.180 milyon

kişidir (küsuratların toplamı ile). Bu verilere göre işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) %16,02

B ) %15,03

C ) %14,01

D ) %11,05

E ) %16,06

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1914 yılında İstanbul il merkezinden derlenen 26 farklı mala

ait perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan Türkiye tarihinde karşımıza çıkan ilk fiyat endeksidir?

A ) Laspeyres Endeksi

B ) Toptan Eşya Fiyat Endeksi

C ) Hayat Pahalılığı Endeksi

D ) Paasche Endeksi

E ) Phillips Endeksi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) İstihdam oranının ölçülmesinde hangisi denklemde yer almamaktadır?

A ) İşsizler

B ) İşgücüne katılma oranı

C ) İşgücü

D )100 işe çarpım

E ) kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oran

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) İşgücü piyasası heterojen ve dinamik olduğundan işçileri işlerle eşleştirme süreci genellikle zaman alır. Bu süreç

dolayısıyla ortaya çıkan kısa süreli işsizliğe ne denir?

A ) Dinamik

B ) Durağan

C ) Friksiyonel

D ) Eş zamanlı

E ) Zamanısz

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Türkiye tarihinde karşımıza çıkan ilk fiyat endeksi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1914 yılında İstanbul il

merkezinden derlenen 26 farklı mala ait perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan ......Endeksi’dir.Paragrafta boş kalan

koşma gelmesi gereken sözcük hangisidir?

A ) Yeni reform

B )Tanzimat

C ) Hayat pahalılığı

D )Mal sepeti

E ) Toptan eşya fiyat

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) TÜİK'e göre bir kişinin işsiz sayılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

A ) 24 yaşından büyük olma

B ) Reşit olma

C ) Son 3 ay içinde iş aramış olmak

D ) Ücretli ya da ücretsiz hiçbir işte çalışmama

E ) 1 hafta içinde işbaşı yapabilecek olma

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Bir ülkede 15 yaş ve üstü nüfus 60 milyon, işgücüne dahil olmayanlar 30 milyon ise işgücü sayısı kaçtır?

A ) 2 milyon

B ) 30 milyon

C ) 60 milyon

D ) 90 milyon

E ) 120 milyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Bir ülke için fiyat istikrarı sağlanamaması durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur?

A ) Tüketim ve yatırım kararları olumlu şekilde gerçekleşir.

B ) İşgücü piyasası etkin şekilde çalışır.

C ) Sermaye piyasalarına giriş kolaylaşır.

D ) Reel faiz oranları yükselir.

E ) Mali piyasaların verimli mali aracılık yapma yetenekleri güçlenir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Durgunluk dönemlerinde yani, olağandışı derecede düşük üretim seviyeleri gerçekleştiğinde ortaya çıkan işsizlik türü

aşağıdakilerden hangisidir?

A )Yetersiz İstihdam

B )Geçici (Friksiyonel) İşsizlik

C ) Yapısal İşsizlik

D ) Konjonktürel İşsizliktir

E )Kayıt Dışı İstihdam

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) İşgücü piyasası heterojen ve dinamik olduğundan işçileri işlerle eşleştirme süreci genellikle zaman alır. Bu süreç

dolayısıyla ortaya çıkan kısa süreli iş sizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A )Yetersiz İstihdam

B )Kayıt Dışı İstihdam

C )Geçici (Friksiyonel) İşsizlik

D ) Yapısal İşsizlik

E ) Konjonktürel İşsizliktir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlik ve GSYH açığı arasındaki ilişkiyi sayısal bir denklem kullanarak inceleyen ilk iktisatçıdır?

A ) Marx

B ) Keynes

C ) Okun

D ) Taylor

E ) Smith

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) TÜİK’e göre referans haftasında, çalıştığı tüm işlerde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışarak istihdamda olan

ancak daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olsa daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilere verilen

isim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zamana bağlı eksik istihdam

B ) Yetersiz istihdam

C ) Kayıtdışı istihdam

D ) Gücenmiş işçiler

E ) İş bulma ümidi olmayan işçile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir ülkede istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 48 milyon ise o ülkedeki

istihdam oranı yüzde kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 25

C ) Yüzde 50

D ) Yüzde 75

E ) Yüzde 100

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülkedeki işsiz sayısı 6 milyon, işgücü 30 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 45 milyon ise o

ülkedeki işsizlik oranı kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 20

C ) Yüzde 30

D ) Yüzde 40

E ) Yüzde 50

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Fiyatlar genel seviyesinde yaşanan sürekli düşüş hangi kavram ile açıklanır?

A ) Düşüş enflasyonu

B ) Dört nala enflasyon

C ) Friksiyon

D ) Deflasyon

E ) Dezenflasyon

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Bir ülkede 15 yaş üstü nüfus 60 milyon, istihdam edilenlerin sayısı 20 milyon ise istihdam oranı kaçtır?

A ) 0,25

B ) 0,33

C ) 0,50

D ) 0,66

E ) 0,75

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) I. İthal mallar deflatör sepetinde yer almaz.

 1. Ülke sınırları içerisinde üretilen bütün mallar dikkate alınır.

III. Mal sepeti değişkendir.

GSYH'nin hesaplanmasında yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dikkate alınır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi işsiz kavramına girer?

A ) İlkokul 5.sınıf öğrencisi Fatma

B ) Sakinler adlı huzurevinde kalan Ali amca

C ) Otomotiv sektöründen mülakata giden ancak elenen iktisat mezunu Fatih

D ) Askeri görevini yerine getiren 20 yaşındaki fatih

E ) Anadolu Üniversitesi yurdunda kalan Sibel

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) GSYH Deflatörünün hesaplanmasında kullanılan mal sepeti değişkendir. Böyle değişken mal sepetine yönelik

hesaplanan fiyat endeksine ne ad verilir?

A ) Laspeyres Endeksi

B ) Hayat Pahalılığı Endeksi

C ) Toptan Eşya Fiyat Endeksi

D ) Marshall - Lerner Endeksi

E ) Paasche Endeksi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) İstihdam edilmeyen veya işsiz tanımı içerisinde yer almayan 15 ve üstü yaşta kurumsal olmayan çalışma çağındaki

nüfusa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İşgücüne dâhil olmayanlar

B ) Genç işsiz

C ) İş bulma ümidi olmayanlar

D ) Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus

E ) Kurumsal olmayan nüfus

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Ağustos 2019’da işgücü, 28.529 milyon istihdam edilen ve 4.650 milyon işsiz kişinin toplamı olacak şekilde 33.180 milyon

kişidir (küsuratların toplamı ile). Bu verilere göre işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) %16,02

B ) %15,03

C ) %14,01

D ) %11,05

E ) %16,06

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye tarihinde karşımıza çıkan ilk fiyat endeksi olan Hayat Pahalılığı Endeksi hangi ilden toplanan verilerle

hazırlanmıştır?

A ) Ankara

B ) İstanbul

C ) İzmir

D ) Edirne

E ) Adana

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Üretim seviyelerinde olağan dışı azalmalar ortaya çıktığında görülen işsizlik türü hangisidir?

A ) Geçici işsizlik

B ) Yapısal işsizlik

C ) Doğal işsizlik

D ) Konjonktürel işsizlik

E ) İşsizlik histerisi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı aldığı değere göre sürünen enflasyon, dört nala

enflasyon ve hiperenflasyon olarak üçe ayrılır. Aşağıdaki tanımlardan hangisi sürünen enflasyona aittir?

A ) Bir kerelik bir artışsa

B ) %1000 nin üzeri

C ) Aylık %50’nin altı

D ) Çift haneli rakamlarla ölçüldüğünde

E ) Yıllık ortalama tek haneli rakamlarda gerçekleşirse

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) İşsizlik ne kadar yüksekse GSYH açığı, diğer bir ifadeyle işsizliğin ekonomi üzerindeki maliyeti de artacaktır. Bu

cümledeki durum iktisat literatüründe hangi isim ile anılır?

A ) Say yasası

B ) GSH yasası

C ) Okun yasası

D ) Keynes yasası

E ) Smith yasası

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Alban Phillips tarafından ortaya atılan philips eğrisine yapılan eleştiler nedeniyle 1960 yılında Samuelson ve Solow

tarafından ile geliştirilmiştir. Solow ve Samuelson'a göre philips eğrisi hangi iki değişken arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

A ) faiz ve enflasyon

B ) işsizlik ve enflasyon

C ) faiz ve işsizlik

D ) döviz kuru ve işsizlik

E ) döviz kuru ve enflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı, yıllık ortalama tek haneli rakamlarda

gerçekleşirse aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?

A )Sürünen Enflasyon

B )Dört Nala Enflasyon

C ) Aşırı Enflasyon

D ) Hiperenflasyon

E ) Deflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) TÜİK’e göre referans haftasında, çalıştığı tüm işlerde toplam olarak 40 saatten daha az süre çalışarak istihdamda olan

ancak daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olsa daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişilere verilen

isim aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Zamana bağlı eksik istihdam

B ) Yetersiz istihdam

C ) Kayıtdışı istihdam

D ) Gücenmiş işçiler

E ) İş bulma ümidi olmayan işçiler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Zaman zaman kısa süreli veya geçici iş bulan ancak hiçbir zaman çok uzun süre bir işte çalışmayan göçmen tarım işçileri

ve vasıfsız inşaat işçileri aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisine örnektir?

A ) Friksiyonel işsizlik

B ) Konjonktürel işsizlik

C ) Gizli işsizlik

D ) Yapısal işsizlik

E ) Doğal işsizlik

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı yıllık ortalama %1000’in

üzerinde değer aldığında verilen addır?

A ) Sürünen enflasyon

B ) Ilımlı enflasyon

C ) Dört nala enflasyon

D ) Aşırı enflasyon

E ) Hiperenflasyon

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1914 yılında İstanbul il merkezinden derlenen 26 farklı mala

ait perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan Türkiye tarihinde karşımıza çıkan ilk fiyat endeksidir?

A ) Laspeyres Endeksi

B ) Toptan Eşya Fiyat Endeksi

C ) Hayat Pahalılığı Endeksi

D ) Paasche Endeksi

E ) Phillips Endeksi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hangi yıl kurulmuştur?

A ) 1926

B ) 1936

C ) 1946

D ) 1956

E ) 1966

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir ülkede istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 48 milyon ise o ülkedeki

istihdam oranı yüzde kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 25

C ) Yüzde 50

D ) Yüzde 75

E ) Yüzde 100

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülkedeki işsiz sayısı 6 milyon, işgücü 30 milyon ve kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 45 milyon ise o

ülkedeki işsizlik oranı kaçtır?

A ) Yüzde 10

B ) Yüzde 20

C ) Yüzde 30

D ) Yüzde 40

E ) Yüzde 50

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Üretim seviyelerinde olağan dışı azalmalar ortaya çıktığında görülen işsizlik türü hangisidir?

A ) Geçici işsizlik

B ) Yapısal işsizlik

C ) Doğal işsizlik

D ) Konjonktürel işsizlik

E ) İşsizlik histerisi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Okun Yasası’na göre, ABD’de işsizlik oranındaki her %1’lik artış, ülkenin GSYH potansiyelinden yüzde kaç oranında

uzaklaşmasına neden olmaktadır?

A ) %1

B ) %2

C ) %3

D ) %4

E ) %5

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Ekonomide enflasyonu belirleyen temel faktörlerden hangisi doğru verilmemiştir?

A )Toplam arz ve talep

B ) İhracat

C ) İstihdam

D ) Döviz kurları

E ) Üretim açığı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) TÜİK'in hesaplamalarında kullandığı referans dönemi aşağıdakilerden hangini ifade etmektedir?

A ) Her ayın ilk haftası

B ) Her ayın son haftası

C ) Her haftanın ilk 3 günü

D ) Her ayın ikinci haftası

E ) Her ayın üçüncü haftası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hanisi Fisher Etkisini gösteren denklemdir?

A ) nominal faiz oranı= reel faiz oranı - enflasyon

B ) döviz kuru = nominal faiz oranı + enflasyon

C ) nominal faiz oranı= reel faiz oranı + enflasyon

D ) enflasyon=nominal faiz oranı + reel faiz oranı

E ) reel faiz oranı = nominal faiz oranı + enflasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, ekonomideki sektörlerin yapılarında meydana gelen değişiklikten kaynaklanan bir işsizlik

türüdür?

A )Yetersiz İstihdam

B )Kayıt Dışı İstihdam

C )Geçici (Friksiyonel) İşsizlik

D ) Konjonktürel İşsizliktir

E ) Yapısal İşsizlik

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) "Bir şirkette işini kaybeden ya da bırakan bir yazılım mühendisinin kendi niteliklerine uygun, yeni bir iş bulması haftalar

hatta aylar sürebilir. Bu kişi iş aramak için yapmış olduğu araştırmasında muhtemelen alternatif yazılım geliştirme alanlarını

ve bu alanlardaki yeni zorlukları dikkate alacaktır. Ayrıca, iş ararken bulunduğu şehirden farklı bir şehir veya ülke için de

yazılım şirketlerinin yer aldığı bölgeleri düşünmek isteyebilir. Bu kişi yeni iş aradığı süre boyunca işsiz sayılır." Verilen durum

aşağıdaki işsizlik türlerinden hangisine örnektir?

A ) Doğal işsizlik

B ) Gizli İşsizlik

C ) Konjonktürel İşsizlik

D ) Yapısal İşsizlik

E ) Friksiyonel İşsizlik

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artış oranı yıllık ortalama %1000’in

üzerinde değer aldığında verilen addır?

A ) Sürünen enflasyon

B ) Ilımlı enflasyon

C ) Dört nala enflasyon

D ) Aşırı enflasyon

E ) Hiperenflasyon

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) İşsizlik sadece Türkiye’de değil tüm dünyada dikkat çeken bir........ göstergedir.Cümlede boş kalan koşma gelmesi

gereken sözcük hangisidir?

A ) Mikroekonomik

B ) Makroekonomik

C ) Önemli

D ) İspata dayalı

E ) İstihdam

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Türkiye tarihinde karşımıza çıkan ilk fiyat endeksi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1914 yılında İstanbul il

merkezinden derlenen 26 farklı mala ait perakende fiyatlar kullanılarak hesaplanan ......Endeksi’dir.Paragrafta boş kalan

koşma gelmesi gereken sözcük hangisidir?

A ) Yeni reform

B )Tanzimat

C ) Hayat pahalılığı

D )Mal sepeti

E ) Toptan eşya fiyat

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) TÜİK'in hesaplamalarında kullandığı referans dönemi aşağıdakilerden hangini ifade etmektedir?

A ) Her ayın ilk haftası

B ) Her ayın son haftası

C ) Her haftanın ilk 3 günü

D ) Her ayın ikinci haftası

E ) Her ayın üçüncü haftası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Enflasyon hızındaki düşüşe ne denir?

A ) Deflasyon

B ) Dezenflasyon

C ) Sürünen enflasyon

D ) Hiperenflasyon

E ) Stagflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi işsiz kavramına girer?

A ) İlkokul 5.sınıf öğrencisi Fatma

B ) Sakinler adlı huzurevinde kalan Ali amca

C ) Otomotiv sektöründen mülakata giden ancak elenen iktisat mezunu Fatih

D ) Askeri görevini yerine getiren 20 yaşındaki fatih

E ) Anadolu Üniversitesi yurdunda kalan Sibel

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) I. Yatay işsizlik

 1. Geçici işsizlik

III. Yapısal işsizlik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ana işsizlik türündendir?

A ) I

B ) I ve II

C ) I, II ve III

D ) II ve III

E ) I ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) İşsizlik ne kadar yüksekse GSYH açığı, diğer bir ifadeyle işsizliğin ekonomi üzerindeki maliyeti de artacaktır. Bu

cümledeki durum iktisat literatüründe hangi isim ile anılır?

A ) Say yasası

B ) GSH yasası

C ) Okun yasası

D ) Keynes yasası

E ) Smith yasası

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, Bir ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarında meydana gelen genel kapsamlı ve sürekli artış

olarak tanımlanmaktadır?

A ) Deflasyon

B ) Enflasyon

C ) Develüasyon

D ) Faiz Artışı

E ) Monopol

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Hiperenflasyon teriminin kullanılabilmesi için enflasyonun hangi boyutta olması gerekir?

A ) Aylık %20

B ) Aylık %30- %40 arasında

C ) Aylık %40

D ) Aylık%50

E ) Aylık %50'nin üzerinde

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Edmund Phelps hangi tarihte “Beklentilerle Güçlendirilmiş Phillips Eğrisi”ni açıklamıştır?

A ) 1967

B ) 1966

C ) 1965

D ) 1964

E ) 1963

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) İktisadi büyüme bir ülkenin üretilen mal ve hizmet düzeyinde ve kapasitesinde meydana gelen artıştır, bir ülkenin üretim

faktörlerinin artması nasıl olur?

A ) İktisadi büyümenin arz yönlü nedenleri ile

B ) Üretim faktörlerinin büyüme üzerinde etkileri ile

C ) Üretim faktörlerinin niteliğinin iyileşmesi ve teknolojik ilerleme ile

D ) Üretim faktörleri ile doğal kaynakların uyumunun elde edilmesi ile

E ) Üretilen mal ve hizmet düzeyinin sermaye stoğu büyüklüğüne ulaşması ile

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak belirli bir dönemde bir ülkenin üretebileceği en yüksek seviyedeki mal ve

hizmet bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

A ) Laffer eğrisi

B ) Kalıntı talep eğrisi

C ) Arz eğrisi

D ) Üretim imkanları eğrisi

E ) Transformasyon eğrisi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin talep yönlü nedenlerinden biri değildir?

A ) Ücretlerdeki artış

B ) Vergi indirimleri

C ) Nüfustaki artış

D ) Döviz kurundaki artış

E ) Kamu harcamalarındaki artış

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Reel GSYH'deki artış ya da azalışın önceki döneme göre yüzdesel değişimine ne ad verilir?

A ) Nominal GSYH

B ) Reel GSYH

C ) Ödemeler Dengesi

D ) GSYH Deflatörü

E ) İktisadi Büyüme Hızı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmayı gerçekleştirememe nedenlerinden biridir?

A ) Yüksek ihracat yoğunluğu

B ) Düşük katma değerli imalat

C ) Üretim kapasitesinde yetersiz gelişim

D ) Tüketim malı sanayisinin büyüklüğü ara ve yatırım malları sanayisine göre daha fazla büyük olması

E ) Yüksek yatırım ihtiyacını karşılayamama

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 )Temel alınan baz yılına göre mal ve hizmetlerin fiyatlar seviyesinde gerçekleşen değişimi gösteren endekse ne ad verilir?

A ) Reel GSYH

B ) Nominal GSYH

C ) Sabit fiyatla GSYM

D ) Cari fiyatlarla GSYH

E ) GSYH deflatörü

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Ekonomide büyüme, kendisinden sonra ortaya çıkarak birbirini etkileyen olaylar sıralamasında saklıdır ve bu sıralamanın

ilki işsizliktir, iktisadi büyüme işsizliği azaltır, artan istihdam ile hangi gelişme olur?

A ) Artan istihdam sayesinde toplumdaki bireylerin geliri yükselir.

B ) Gelirler düşer bunun sonucunda genel olarak toplumun refahı geriler.

C ) Artan geliri harcamamak isteyen bireyler için yeni bir çözüm geliştirilir.

D ) Hızla gelişen bir döngü meydana gelir bu döngü milli paranın gücünü etkiler.

E ) Toplumda toplam talep artar ve bu durum karşısında işletmeler stoğa çalışmaya başlar.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) GSYH'deki artışın veya azalışın yüzde kaçının fiyatlardaki değişiminden kaynaklandığını anlamak için hangi endeksten

yararlanılr?

A ) Reel GSYH

B ) Nominal GSYH

C ) GSYH deflatörü

D ) Büyüme oranı

E ) Fiyatlar genel düzeyi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) 2019 yılında Dünya bankasının belirlediği sınıra göre kişi başına düşen gelirin bir ülkenin gelişmiş ülke sayılabilmesi için

alması gereken değer aralığı nedir?

A ) <996

B ) 1,206-3,995

C ) >12,375

D ) 3,996-12,375

E ) <1,026

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye 2018 yılında hesaplanan 0,806'lik insani gelişme endeksi ile dünya genelinde kaçıncı sırada yer almıştır?

A ) 24

B ) 35

C ) 56

D ) 59

E ) 67

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) Mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak belirli bir dönemde bir ülkenin üretebileceği en yüksek seviyedeki mal ve

hizmet bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

A ) Laffer eğrisi

B ) Kalıntı talep eğrisi

C ) Arz eğrisi

D ) Üretim imkanları eğrisi

E ) Transformasyon eğrisi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) İktisadi kalkınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İktisadi kalkınma, iktisadi büyümenin altı kümesidir.

B ) İktisadi kalkınma, ülkenin üretimindeki artışa odaklandığı için tek boyutludur.

C ) İktisadi kalkınma nicel ve nitel yöntemler kullanılarak ölçülebilir.

D ) İktisadi kalkınma kısa dönemle ilgilidir.

E ) İktisadi kalkınma ekonomi üzerinde sadece nicel bir etki yaratır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi dünyada genel olarak kabul gören ve iktisadi kalkınmanın ölçülmesinde sadece niceliksel verileri

değil aynı zamanda niteliksel verileri de dikkate alan endekslerden biridir?

A ) Mutluluk Endeksi

B ) Ekonomik Güven Endeksi

C ) İnsani Gelişme Endeksi

D ) İnsani Yoksulluk Endeksi

E ) İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi İnsani Gelişmişlik Endeksinin hesaplanması için kullanılan verilerden birisidir?

A ) Okuma yazma bilenlerin toplam nüfusa oranı

B ) Doğuşta beklenen yaşam süresi

C ) Demokrasi düzeyi

D ) Enflasyon oranı

E ) Yolsuzluk seviyesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınmanın karşılaştırılması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme nicel yöntemler ile, iktisadi kalkınma hem nicel hem nitel yöntemler ile ölçülür.

B ) İktisadi kalkınma, iktisadi büyümeyi kapsayan bir olgudur.

C ) İktisadi büyüme uzun dönemde, iktisadi kalkınma kısa dönemde geçerlidir.

D ) İktisadi büyüme tüm ülkeleri kapsar, iktisadi kalkınma daha çok az gelişmiş ülkeleri kapsar.

E ) İktisadi büyüme sadece gelir artışına odaklanır, iktisadi kalkınma ise gelir atışının yanında yaşam standartlarına da

odaklanır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin bileşenleri arasında değildir?

A ) Yatırım harcamaları

B ) Kamu harcamaları

C ) Tüketim harcamaları

D ) Net ihracat

E ) Vergi gelirleri

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Talep yönlü iktisadi büyümeyi belirleyen kaç faktör vardır?

A ) 6

B ) 5

C ) 4

D ) 3

E ) 2

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 )“Düşük kişi başına gelir, gelir dağılımında adaletsizlik, yüksek yoksulluk seviyesi, yetersiz sermaye birikimi, düşük verimlilik,

işsizlik ve yüksek ithalat bağımlılığı” az gelişmiş ülkelerin hangi özelliğini kapsamındadır?

A ) Makroekonomik özellikler

B ) Demografık özellikler

C ) Beşeri özellikler

D ) Sektörel özellikler

E ) Sosyal özellikler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Bir ekonomideki üretim hacminde meydana gelen sürekli artışın ismi “iktisadi büyümedir”, bu kavramın diğer adı nedir?

A ) Reel GSYH

B ) İşsizlik ve enflasyon

C ) Deflatörün artış oranı

D ) Nominal fiyat endeksi

E ) Fiyatlardaki artışın yüzdesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) “Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla” iktisadi büyümenin temel makroekonomik göstergesidir buna göre aşağıdakilerden

hangisi iktisadi büyüme hızı ile ilgili olarak yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme hızı bir ülkenin hasılasındaki yüzdesel değişimi ölçer.

B ) İktisadi büyüme hızı nominal değerler ve oransal değerler ile elde edilir.

C ) İktisadi büyüme hızıyla ilgili değerler üç ayda bir çeyrek ya da yıllık olarak yayınlanır.

D ) İktisadi büyüme hızı bir ekonominin zaman içindeki iyileşmesini karşılaştırma yaparak ölçmek için kullanılır.

E ) İktisadi büyüme hızı reel GSYH’daki artış ya da azalışın önceki döneme göre yüzde olarak değişimidir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin beraberinde getirdiği maliyetlerden biri değildir?

A ) Yüksek enflasyon oranı

B ) Yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilmesi

C ) Gelir eşitsizlikleri

D ) Yüksek faiz oranları

E ) Kamu harcamalarında artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Düşük eğitim düzeyi az gelişmiş ülkelerin özellikleri arasındadır?

A ) Makroekonomik özellikleri

B ) Demografik özellikleri

C ) Beşeri özellikleri

D ) Siyasal ve yönetsel özellikleri

E ) Sosyal özellikleri

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) İktisadi büyüme dönemleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) İthalat düşüş eğilimindedir.

B ) Toplam talep azalma eğilimdedir.

C ) Yatırımlar azalma eğilimindedir.

D ) İşsizlik düşüş eğilimdedir.

E ) Fiyatlar genel seviyesi düşüş eğilimindedir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 )İktisadi büyüme kavramı, aşağıdakilerin hangisine meydana gelen sürekli artış olarak tanımlanmaktadır?

A ) Nominal GSYH

B ) Reel GSYH

C ) GSYH deflatörü

D ) Enflayon

E ) Deflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin talep yönlü nedenlerinden biri değildir?

A ) Ücretlerdeki artış

B ) Vergi indirimleri

C ) Döviz kurundaki düşüş

D ) Kamu harcamalarındaki artış

E ) Faiz oranlarında düşüş

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin yaratabileceği olumsuzluklar arasındadır?

A ) Artan tüketim

B ) Artan yatırım

C ) Artan kamu hizmetleri

D ) İşsizliği azalması

E ) Faiz oranlarının artması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınmanın karşılaştırılmasına ilişkin olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) İktisadi kalkınma, iktisadi büyümenin alt kümesidir.

B ) İktisadi kalkınma, yalnızca ülkenin üretimindeki artışa

odaklandığı için tek boyutlu; iktisadi büyüme ise çok boyutludur.

C ) İktisadi büyüme uzun dönemli, iktisadi kalkınma kısa dönemli analiz içerir.

D ) İktisadi büyümede nitel ve nicel, iktisadi kalkınmada ise yalnızca nicel yöntemler kullanılır.

E ) İktisadi büyüme tüm ülkeler ile ilgiliyken, iktisadi kalkınma daha çok az gelişmiş ülkeler ile ilgilidir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) İktisadi büyüme gereklidir, ancak bir ülkenin yaşanabilir kılınması açısından tek başına yeterli değildir, örneğin bunlardan

birisi kişi başına düşen gelirdir, aşağıdakilerden hangisi diğer konulardan birisi değildir?

A ) Tıbbi tesislerin varlığı

B ) Yaşam standardının yükselmesi

C ) Güvenli içme suyuna erişim imkanı

D ) Sıhhi tesisat sistemlerinin iyileştirilmesi

E ) Çeşitli denge farklılıkları olan ulaşım olanaklarının değişmesi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) “Üretim imkanları eğrisi” ülkelerin hangi durumunu bize gösterir?

A ) Mevcut teknolojinin fiyat olarak toplamdaki değerini

B ) Tam istihdam koşullarının üretim kapasitesine oranını

C ) Ülkenin hangi üretim faktörlerine daha fazla sahip olduğunu

D ) Ülkenin enflasyon alışkanlığının hangi değer aralığı arasında hareket ettiğini

E ) Tam ve etkin kullanım, yani verimliliğin değişken yapısının bağlı olduğu büyüme kavramını

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) TUİK'in 2016 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren GSYH'yi ölçerken her yıl baz yılının değişmesiyle hesaplanan endeks

yönteminin adı nedir?

A ) Cari fiyatlarla hesaplama yöntemi

B ) Zincirleme hacim yöntemi

C ) Sabit fiyatlarla hesaplama yöntemi

D ) Potansiyel GSMH

E ) Üretim imkanları eğrisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Üretim imkanları eğrisi üretimin sınırı olduğunu gösterir ve ekonomide kaynakların etkin şekilde kullanılarak mal ve

hizmet alternatiflerinin üretileceğini gösterir, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Üretim imkanları eğrisi ülkenin toplam üretim kapasitesini gösterir.

B ) Üretim imkanları eğrisi iç bükey yapısı içinde iki malın üretim miktarını gösterir.

C ) Üretim imkanları eğrisi ülkenin üretebileceği mal ve hizmetlerin sınırını temsil eder.

D ) Üretim imkanları eğrisi ülkenin üretebileceği mal ve hizmetlerin maksimum sınırını gösterir.

E ) Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktaların temsil ettiği mal ve hizmet miktarları üretilmiyorsa o ülkede kaynaklar etkin

kullanılmıyor demektir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin beraberinde getirdiği maliyetlerden biri değildir?

A ) Yüksek enflasyon oranı

B ) Yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilmesi

C ) Gelir eşitsizlikleri

D ) Yüksek faiz oranları

E ) Kamu harcamalarında artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi hızlı iktisadi büyüme gerçekleşirken karşılaşılan iktisadi ve sosyal maliyetlerden değildir?

A ) Yüksek enflasyon

B ) Yüksek faiz oranları

C ) Çevre kirliliğinin artması

D ) Kamu hizmetlerinde artış

E ) Gelir eşitsizliği

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi İnsani Gelişmişlik Endeksinin hesaplanması için kullanılan verilerden birisidir?

A ) Okuma yazma bilenlerin toplam nüfusa oranı

B ) Doğuşta beklenen yaşam süresi

C ) Demokrasi düzeyi

D ) Enflasyon oranı

E ) Yolsuzluk seviyesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) İktisadi kalkınma kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyümeye kıyasla daha uzun dönemde gelişim gösterir.

B ) Ülkenin yaşam standartlarında iyileşme şeklinde gözlenebilir.

C ) İktisadi büyümeye ilave olarak yapısal gelişimi de ifade eder.

D ) Nitel ve nicel yöntemler kullanılarak ölçülmesi gereklidir.

E ) Daha çok gelişmiş ülkelerle ilgilenir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin temel kaynaklarından biri değildir?

A ) Sermaye

B ) Kurumlar

C ) İşgücü

D ) Teknoloji

E ) Doğal Kaynaklar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin artmasına neden olur?

A ) Ücretlerin düşmesi

B ) Vergilerin azalması

C ) Ulusal paranın değer kazanması

D ) Kamu harcamalarının azalması

E ) Faiz oranlarının artması

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 )Bir ülkede yalnızca bilgisayar ve buğday mallarının üretildiği üretim imkanları eğrisine göre hangi noktada üretim yapmak

imkansızdır?

A ) A

B ) C

C ) E

D ) F

E ) G

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Ülkenin üretim kapasitesi aşağıdaki hangi eğri ile gösterilir?

A ) Üretim imkânları eğrisi

B ) Mal piyasası dengesi eğrisi

C ) Para piyasası dengesi eğrisi

D ) Marjinal tasarruf eğrisi

E ) Toplam talep eğrisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) GSYH'deki artışın veya azalışın yüzde kaçının fiyatlardaki değişiminden kaynaklandığını anlamak için hangi endeksten

yararlanılr?

A ) Reel GSYH

B ) Nominal GSYH

C ) GSYH deflatörü

D ) Büyüme oranı

E ) Fiyatlar genel düzeyi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Üretim imkanları eğrisi üretimin sınırı olduğunu gösterir ve ekonomide kaynakların etkin şekilde kullanılarak mal ve

hizmet alternatiflerinin üretileceğini gösterir, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Üretim imkanları eğrisi ülkenin toplam üretim kapasitesini gösterir.

B ) Üretim imkanları eğrisi iç bükey yapısı içinde iki malın üretim miktarını gösterir.

C ) Üretim imkanları eğrisi ülkenin üretebileceği mal ve hizmetlerin sınırını temsil eder.

D ) Üretim imkanları eğrisi ülkenin üretebileceği mal ve hizmetlerin maksimum sınırını gösterir.

E ) Üretim imkanları eğrisi üzerindeki noktaların temsil ettiği mal ve hizmet miktarları üretilmiyorsa o ülkede kaynaklar etkin

kullanılmıyor demektir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin beraberinde getirdiği maliyetlerden biri değildir?

A ) Yüksek enflasyon oranı

B ) Yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilmesi

C ) Gelir eşitsizlikleri

D ) Yüksek faiz oranları

E ) Kamu harcamalarında artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 )İktisadi büyüme kavramı, aşağıdakilerin hangisine meydana gelen sürekli artış olarak tanımlanmaktadır?

A ) Nominal GSYH

B ) Reel GSYH

C ) GSYH deflatörü

D ) Enflayon

E ) Deflasyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 )Üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanılması ile üretilebilecek maksimum mal ve hizmetin parasal karşılığına ne ad verilir?

A ) Potansiyel GSMH

B ) Fiili GSMH

C ) Nominal GSMH

D ) Reel GSMH

E ) GSMH açığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam faktör verimliliğini ifade eder?

A ) Toplam üretim miktarı/Toplam girdi miktarı oranı

B ) Üretim miktarı/İşgücü miktarı oranı

C ) Üretim miktarı/Üretimde kullanılan sermaye oranı

D ) Toplam üretim miktarı-Toplam girdi miktarı farkı

E ) Üretim miktarı-Üretimde kullanılan sermaye farkı

Çözüm : ToplamFaktörVerimliliği=Toplam üretim miktarı/Toplam girdi miktarı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 )I. Yüksek enflasyon

 1. Artan faiz oranları

III. Çevre kirliliği

 1. Gelir eşitsizliği

Yukarıdakilerden hangileri büyüme ile gelmesi olası iktisadi ve sosyal maliyetler arasında sayılabilir?

A ) I ve II

B ) II ve III

C ) I, II ve III

D ) I, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 )Temel alınan baz yılına göre mal ve hizmetlerin fiyatlar seviyesinde gerçekleşen değişimi gösteren endekse ne ad verilir?

A ) Reel GSYH

B ) Nominal GSYH

C ) Sabit fiyatla GSYM

D ) Cari fiyatlarla GSYH

E ) GSYH deflatörü

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Talep yönlü iktisadi büyümeyi belirleyen kaç faktör vardır?

A ) 6

B ) 5

C ) 4

D ) 3

E ) 2

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) “Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla” iktisadi büyümenin temel makroekonomik göstergesidir buna göre aşağıdakilerden

hangisi iktisadi büyüme hızı ile ilgili olarak yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme hızı bir ülkenin hasılasındaki yüzdesel değişimi ölçer.

B ) İktisadi büyüme hızı nominal değerler ve oransal değerler ile elde edilir.

C ) İktisadi büyüme hızıyla ilgili değerler üç ayda bir çeyrek ya da yıllık olarak yayınlanır.

D ) İktisadi büyüme hızı bir ekonominin zaman içindeki iyileşmesini karşılaştırma yaparak ölçmek için kullanılır.

E ) İktisadi büyüme hızı reel GSYH’daki artış ya da azalışın önceki döneme göre yüzde olarak değişimidir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) IMF'nin hazırlamış olduğu Nisan 2019 Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda satın alma gücüne göre en zengin ülke

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Burundi

B ) İrlanda

C ) Katar

D ) Norveç

E ) Singapur

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Yoksul bir ülkede zengin olmanın mı, zengin bir ülkede yoksul olmanın mı daha iyi olacağı düşüncesi iktisadın hangi iki

konusu ile ilgilidir?

A ) İktisadi gelişme ve iktisadi milli gelir

B ) İktisadi istihdam ve iktisadi enflasyon

C ) İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma

D ) İktisadi politikalar ve iktisadi uygulamalar

E ) Kişi başına düşen milli gelir ve Gayri Safi Milli Hasıla

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Yüksek ithalat bağımlılığı az gelişmiş ülkelerin hangi özellikleri arasındadır?

A ) Makroekonomik özellikleri

B ) Demografik özellikleri

C ) Beşeri özellikleri

D ) Sektörel özellikleri

E ) Siyasal özellikleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?

A ) Yüksek kent nüfusu

B ) Yüksek oranlı işsizlik

C ) Yüksek ithalat bağımlılığı

D ) Yüksek bebek ölüm oranları

E ) Yüksek yoksulluk seviyesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) İktisadi büyüme kavramı, bir ekonominin üretim hacminde yani ............... düzeyinde meydana gelen sürekli artış olarak

tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) GSYH Deflatörü

B ) Cari Fiyatlar

C ) Reel GSYH

D ) Nominal GSYH

E ) GSMH

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 )Üretim faktörlerinin tam ve etkin kullanılması ile üretilebilecek maksimum mal ve hizmetin parasal karşılığına ne ad verilir?

A ) Potansiyel GSMH

B ) Fiili GSMH

C ) Nominal GSMH

D ) Reel GSMH

E ) GSMH açığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi azaltan bir gelişmedir?

A ) Ücretlerdeki artış

B ) Vergi indirimleri

C ) Döviz kurundaki artış

D ) Kamu harcamalarındaki artış

E ) Faiz oranlarındaki artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) t yılında GSYH 3800 milyar TL, t-1 yılında ise 3600 milyar TL'dir. Buna göre t yılındaki büyüme oranı kaçtır?

A ) %1,11

B ) %2,22

C ) %3,33

D ) %4,44

E ) %5,55

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Ülkenin üretim kapasitesi aşağıdaki hangi eğri ile gösterilir?

A ) Üretim imkânları eğrisi

B ) Mal piyasası dengesi eğrisi

C ) Para piyasası dengesi eğrisi

D ) Marjinal tasarruf eğrisi

E ) Toplam talep eğrisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Talep yönlü iktisadi büyümeyi belirleyen kaç faktör vardır?

A ) 6

B ) 5

C ) 4

D ) 3

E ) 2

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Ekonominin büyümesinin önündeki kısıtların anlaşılması ve gelişmelerine yardımcı olacak ön koşulların belirlenebilmesi

hangi açıdan önemli olmaktadır?

A ) Ekonomiyi nicel olarak değerlendirebilme avantajı sağlar.

B ) Üretimin daha fazla artmasını sağlayacak stratejilerin belirlenmesine yol açar.

C ) Kişi başına düşen gelirin artması yönünde bir yol izlenmesi açısından önem taşır.

D ) Büyüme oranlarının artması yönünde avantaj sağlar.

E ) Ekonomin yapısal değişimlerine dair bir yol gösterici olarak, iktisadi kalkınmanın gerçekleşmesi yönünde avantaj sağlar.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) Gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin ülkeler hızlı ve istikrarlı bir iktisadi büyüme trendini yakalamak zorundadırlar, ülkelerin

iktisadi büyüme hedefleri nerededir?

A ) Maliye politikalarında

B ) Ekonomi programlarında

C ) En önemli amaçlar listesinde

D ) Her kesimin toplam talep miktarında

E ) Yapılan tahmin ve yorumların sonucunda

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Yüksek ithalat bağımlılığı az gelişmiş ülkelerin hangi özellikleri arasındadır?

A ) Makroekonomik özellikleri

B ) Demografik özellikleri

C ) Beşeri özellikleri

D ) Sektörel özellikleri

E ) Siyasal özellikleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak belirli bir dönemde bir ülkenin üretebileceği en yüksek üretim

kapasitesini gösteren eğriye ne ad verilir ?

A ) Toplam arz eğrisi

B ) Üretim imkanları eğrisi

C ) Toplam talep eğrisi

D ) Marjinal ürün gelir eğrisi

E ) Kayıtsızlık eğrileri

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) GSYH deflatörü için aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi doğrudur.

A ) Kısa dönem GSYH’nin, uzun dönem GSYH’ye oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilir.

B ) Gerçekleşen GSYH’nin, potansiyel GSYH’ye oranının 100 ile çarpılma sıyla elde edilir.

C ) Nominal GSYH’nin, reel GSYH’ye oranının 100 ile çarpılma sıyla elde edilir.

D ) Gerçekleşen işsizliğin, potansiyel işsizliğe oranının 100 ile çarpılma sıyla elde edilir.

E ) Nominal işsizliğin, reel işsizliğe oranının 100 ile çarpılma sıyla elde edilir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Herhangi bir t yılındaki iktisadi büyüme oranı nasıl hesaplanır?

A ) t yıldaki GSYH'dan (t-1) yılındaki GSYH çıkartılıp t yıldaki GSYH'ya bölümünün 100 ile çarpımıdır.

B ) t yıldaki GSYH ile (t-1) yılındaki GSYH toplanıp (t-1) yıldaki GSYH'ya bölümünün 100 ile çarpımıdır.

C ) t yıldaki GSMH'dan (t-1) yılındaki GSMH çıkartılıp (t-1) yıldaki GSMH'ya bölümünün 100 ile çarpımıdır.

D ) t yıldaki GSYH'dan (t-1) yılındaki GSYH çıkartılıp (t-1) yıldaki GSYH'ya bölümünün 100 ile çarpımıdır.

E ) t yıldaki cari fiyattan (t-1) yılındaki cari fiyat çıkartılıp (t-1) yıldaki sabit fiyata bölümünün 100 ile çarpımıdır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Toplam faktör verimliliğinin doğru hesaplanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İşgücü Miktarı / Toplam Girdi Miktarı

B ) Toplam Girdi Miktarı / Toplam Üretim Miktarı

C ) Toplam Üretim Miktarı / Toplam Girdi Miktarı

D ) Üretim Miktarı / İşgücü Miktarı

E ) Üretim Miktarı / Üretimde Kullanılan Sermaye

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Ülkenin üretim kapasitesi aşağıdaki hangi eğri ile gösterilir?

A ) Üretim imkânları eğrisi

B ) Mal piyasası dengesi eğrisi

C ) Para piyasası dengesi eğrisi

D ) Marjinal tasarruf eğrisi

E ) Toplam talep eğrisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) GSYH'deki artışın veya azalışın yüzde kaçının fiyatlardaki değişiminden kaynaklandığını anlamak için hangi endeksten

yararlanılr?

A ) Reel GSYH

B ) Nominal GSYH

C ) GSYH deflatörü

D ) Büyüme oranı

E ) Fiyatlar genel düzeyi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) 2019 yılında Dünya bankasının belirlediği sınıra göre kişi başına düşen gelirin bir ülkenin gelişmiş ülke sayılabilmesi için

alması gereken değer aralığı nedir?

A ) <996

B ) 1,206-3,995

C ) >12,375

D ) 3,996-12,375

E ) <1,026

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye 2018 yılında hesaplanan 0,806'lik insani gelişme endeksi ile dünya genelinde kaçıncı sırada yer almıştır?

A ) 24

B ) 35

C ) 56

D ) 59

E ) 67

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) Artan nüfus ve bunun sonucunda ülkelerin sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılamak ekonomilerin birinci sorunudur buna göre

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme reel GSMH düzeyi ile ilgilidir.

B ) Sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılamak ancak malların üretimini artırarak yapılabilir.

C ) İktisadi büyüme GSMH’daki artışın kullanılan eşitliklerle ilgisi açıklanarak kaynaklar gösterilir.

D ) İktisadi büyüme demek bile ekonominin üretim hacminde yani GSMH düzeyinde meydana gelen sürekli artıştır bu artış

malların üretimini artırma ile elde edilir.

E ) İktisadi büyümedeki en önemli hesaplama GSMH deflatörüdür yani mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi gösteren

endeksti

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Yüksek ithalat bağımlılığı az gelişmiş ülkelerin hangi özellikleri arasındadır?

A ) Makroekonomik özellikleri

B ) Demografik özellikleri

C ) Beşeri özellikleri

D ) Sektörel özellikleri

E ) Siyasal özellikleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Topalm çıktının kullanılan toplam girdi miktarına oranı olarak ifade edilen ve ekonominin genel verimliliğini

değerlendirmede yararlanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İşgücü verimliliği

B ) Sermaye verimliliği

C ) Toplam faktör verimliliği

D ) Teknolojik verimlilik

E ) Eko-verimlilik

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin ülkeye sağladığı faydalar arasında yer alır?

A ) Vergi Geliri Azalışı

B ) İstihdamdaki Azalma

C ) Tüketimdeki Azalma

D ) Yatırım Azalışı

E ) Kamu Harcamalarındaki artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 )Türkiye’nin 2017 yılındaki GSYH’si 3,111 milyar ₺ ve reel GSYH’si 1,694 milyar ₺’dir. 2016 yılında nominal GSYH’si 2,608

milyar ₺ ve reel GSYH’si 1,576 milyar ₺’dir. Bu bilgilere göre Türkiye’nin 2017 yılına ait reel büyüme hızı yaklaşık % kaçtır?

A ) %5

B ) %7,5

C ) %8

D ) %9,5

E ) %10

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi büyümenin arz yönlü nedenlerinden biri değildir?

A ) İşgücü Artışı

B ) Sermaye Artışı

C ) Doğal Kaynaklar

D )Ücretlerdeki artış

E ) Verimlilik Artışı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi azaltan bir gelişmedir?

A ) Ücretlerdeki artış

B ) Vergi indirimleri

C ) Döviz kurundaki artış

D ) Kamu harcamalarındaki artış

E ) Faiz oranlarındaki artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme göstergesidir?

A ) Reel GSYH değişimi

B ) İnsani gelişme endeksi

C ) Yoksulluk endeksi

D ) Bebek ölümleri

E ) Gini katsayısı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 )I. İş gücü artışı

 1. Sermaye stoku artışı

III. Doğal kaynak artışı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyümenin arz yönlü nedenleri arasında sayılabilir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) 2019 yılında Dünya bankasının belirlediği sınıra göre kişi başına düşen gelirin bir ülkenin gelişmiş ülke sayılabilmesi

için alması gereken değer aralığı nedir?

A ) <996

B ) 1,206-3,995

C ) >12,375

D ) 3,996-12,375

E ) <1,026

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) İktisadi büyüme bir ekonominin içeriğinde var olan bir kavramdır ve politika uygulayıcılar ve karar alıcılar iktisadi

büyümenin tam olarak nasıl işlediğini bilmek zorundadırlar buna göre aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme ile ilgili olarak

yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme gereklidir ancak bir ülkenin yaşanabilir olabilmesi için tek başına yeterli değildir.

B ) İktisadi büyüme hangi ülkede yaşamayı tercih ederdiniz sorularının cevabını verir ve Uluslar arası Para Fonu(IMF)

tarafından ülke karşılaştırmalarında kullanılır.

C ) İktisadi büyüme okuryazarlıkla ilgilidir bunun için ilköğretimin yaygınlaştırılması ve çeşitliliğin sağlanması gereklidir bu da

ortaya çıkan gelir fazlasıyla karşılanır.

D ) İktisadi büyüme Uluslar arası Para Fonu(IMF)nin ülkeleri karşılaştırmak için kullandığı satın alma gücü paritesi ve kişi

başına düşen gelirin ortalama olarak belirlenmesiyle ilişkilidir.

E ) İktisadi büyüme bir ülkeyi daha yaşanır yapan yaşam standardının yükselmesi, güvenli içme suyuna erişim imkanı, sıhhi

tesisat sistemlerinin iyileştirilmesi tıbbi tesislerin varlığı gibi konularla iktisadi kalkınmanın alanına girer.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi hızlı iktisadi büyüme gerçekleşirken karşılaşılan iktisadi ve sosyal maliyetlerden değildir?

A ) Yüksek enflasyon

B ) Yüksek faiz oranları

C ) Çevre kirliliğinin artması

D ) Kamu hizmetlerinde artış

E ) Gelir eşitsizliği

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) İktisadi kalkınma kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyümeye kıyasla daha uzun dönemde gelişim gösterir.

B ) Ülkenin yaşam standartlarında iyileşme şeklinde gözlenebilir.

C ) İktisadi büyümeye ilave olarak yapısal gelişimi de ifade eder.

D ) Nitel ve nicel yöntemler kullanılarak ölçülmesi gereklidir.

E ) Daha çok gelişmiş ülkelerle ilgilenir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınmanın karşılaştırılması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme nicel yöntemler ile, iktisadi kalkınma hem nicel hem nitel yöntemler ile ölçülür.

B ) İktisadi kalkınma, iktisadi büyümeyi kapsayan bir olgudur.

C ) İktisadi büyüme uzun dönemde, iktisadi kalkınma kısa dönemde geçerlidir.

D ) İktisadi büyüme tüm ülkeleri kapsar, iktisadi kalkınma daha çok az gelişmiş ülkeleri kapsar.

E ) İktisadi büyüme sadece gelir artışına odaklanır, iktisadi kalkınma ise gelir atışının yanında yaşam standartlarına da

odaklanır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin ülke ekonomisine sağladığı faydalardan biri değildir?

A ) İstihdamda artış

B ) Tüketimde artış

C ) Kamu harcamalarında artış

D ) Yatırımlarda artış

E ) Enflasyonda artış

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Mevcut teknoloji ve üretim faktörlerini kullanarak belirli bir dönemde bir ülkenin üretebileceği en yüksek seviyedeki mal ve

hizmet bileşimlerini gösteren eğri hangisidir?

A ) Üretim imkanları sınırı eğrisi

B ) Kayıtsızlık eğrisi

C ) J eğrisi

D ) Talep eğrisi

E ) Arz eğrisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin artmasına neden olur?

A ) Ücretlerin düşmesi

B ) Vergilerin azalması

C ) Ulusal paranın değer kazanması

D ) Kamu harcamalarının azalması

E ) Faiz oranlarının artması

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme göstergesidir?

A ) Reel GSYH değişimi

B ) İnsani gelişme endeksi

C ) Yoksulluk endeksi

D ) Bebek ölümleri

E ) Gini katsayısı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Ülkenin üretim kapasitesi aşağıdaki hangi eğri ile gösterilir?

A ) Üretim imkânları eğrisi

B ) Mal piyasası dengesi eğrisi

C ) Para piyasası dengesi eğrisi

D ) Marjinal tasarruf eğrisi

E ) Toplam talep eğrisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) “Üretim imkanları eğrisi” ülkelerin hangi durumunu bize gösterir?

A ) Mevcut teknolojinin fiyat olarak toplamdaki değerini

B ) Tam istihdam koşullarının üretim kapasitesine oranını

C ) Ülkenin hangi üretim faktörlerine daha fazla sahip olduğunu

D ) Ülkenin enflasyon alışkanlığının hangi değer aralığı arasında hareket ettiğini

E ) Tam ve etkin kullanım, yani verimliliğin değişken yapısının bağlı olduğu büyüme kavramını

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 

1 ) Büyüme ekonomilerin önemli bir kavramıdır iktisadi büyüme ile öncelikle işsizlik azalır daha sonraki gelişmeler için

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ellerindeki geliri harcamak isteyen bireyler toplam talebi artırır.

B ) Artan istihdam sayesinde toplumda bireylerin elde ettikleri gelir yükselir.

C ) Artan toplam talebe yetişmeye çalışan firmalar daha fazla üretim kararı alır.

D ) Ekonomide bir döngü oluşur ve bu döngü üretim-tüketim dengesine oturtulur.

E ) Bireylerin toplumun ve firmaların bütün hareketleri sonucunda firmalar daha çok işçi istihdam eder.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Artan nüfus ve bunun sonucunda ülkelerin sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılamak ekonomilerin birinci sorunudur buna göre

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme reel GSMH düzeyi ile ilgilidir.

B ) Sonsuz insan ihtiyaçlarını karşılamak ancak malların üretimini artırarak yapılabilir.

C ) İktisadi büyüme GSMH’daki artışın kullanılan eşitliklerle ilgisi açıklanarak kaynaklar gösterilir.

D ) İktisadi büyüme demek bile ekonominin üretim hacminde yani GSMH düzeyinde meydana gelen sürekli artıştır bu artış

malların üretimini artırma ile elde edilir.

E ) İktisadi büyümedeki en önemli hesaplama GSMH deflatörüdür yani mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi gösteren

endekstir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Reel GSYH'deki artış ya da azalışın önceki döneme göre yüzdesel değişimine ne ad verilir?

A ) Nominal GSYH

B ) Reel GSYH

C ) Ödemeler Dengesi

D ) GSYH Deflatörü

E ) İktisadi Büyüme Hızı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Üretim imkânları eğrisinin orijine göre iç bükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Artan işgücü maliyetleri

B ) Artan sermaye maliyeti

C ) Artan fırsat maliyeti

D ) Artan enflasyon maliyeti

E ) Artan üretim faktörleri

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin temel kaynaklarından biri değildir?

A ) Sermaye

B ) Kurumlar

C ) İşgücü

D ) Teknoloji

E ) Doğal Kaynaklar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınmanın karşılaştırılması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İktisadi büyüme nicel yöntemler ile, iktisadi kalkınma hem nicel hem nitel yöntemler ile ölçülür.

B ) İktisadi kalkınma, iktisadi büyümeyi kapsayan bir olgudur.

C ) İktisadi büyüme uzun dönemde, iktisadi kalkınma kısa dönemde geçerlidir.

D ) İktisadi büyüme tüm ülkeleri kapsar, iktisadi kalkınma daha çok az gelişmiş ülkeleri kapsar.

E ) İktisadi büyüme sadece gelir artışına odaklanır, iktisadi kalkınma ise gelir atışının yanında yaşam standartlarına da

odaklanır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin talep yönlü nedenlerinden biri değildir?

A ) Ücretlerdeki artış

B ) Vergi indirimleri

C ) Döviz kurundaki düşüş

D ) Kamu harcamalarındaki artış

E ) Faiz oranlarında düşüş

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyüme göstergesidir?

A ) Reel GSYH değişimi

B ) İnsani gelişme endeksi

C ) Yoksulluk endeksi

D ) Bebek ölümleri

E ) Gini katsayısı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) t yılında GSYH 3800 milyar TL, t-1 yılında ise 3600 milyar TL'dir. Buna göre t yılındaki büyüme oranı kaçtır?

A ) %1,11

B ) %2,22

C ) %3,33

D ) %4,44

E ) %5,55

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 )“Hızlı nüfus artışı, yüksek bağımlılık oranı, yüksek kırsal nüfus” az gelişmiş ülkelerin hangi özelliğine aittir?

A ) Beşeri özellikler

B ) Sektörel özellikler

C ) Sosyal özellikler

D ) Makroekonomik özellikler

E ) Demografik özellikleri

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 )I. A ülkesi X malında, B ülkesine göre mutlak üstünlüğe sahiptir.

 1. B ülkesi Y malında, A ülkesine göre mutlak üstünlüğe sahiptir.

III. A ülkesi B ülkesine Y malı, B ülkesi A ülkesine X malı ihraç etmelidir.

A ülkesinde bir işçi bir saat çalışarak 6 birim X malı, 2 birim Y malı üretirken; B ülkesinde bir işçi bir saat çalışarak 2 birim X

malı, 6 birim Y malı üretiyor. Mutlak üstünlük yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Döviz alış ve satış fiyatları arasındaki orana ne ad verilir?

A ) Döviz kuru

B ) Nominal döviz kuru

C ) Reel döviz kuru

D ) Kur marjı

E ) Döviz arbitrajı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Merkantalist yaklaşımın içeriği ne ile ilgilidir?

A ) Ülkelerden biri dış ticaretten kazançlı çıkarsa diğeri kaybeder

B ) Dış ticarette kapalı ekonomiye sahip olmak

C ) Ülkelerden biri bir kaynağı kullanıyorsa diğeri kullanamaz

D ) Ticaretin ülkelere ve dünyaya sağladığı yararlar

E ) Dış ticaretin ülkelere faydaları

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Bir ülke, herhangi bir malı üretmek için diğerlerinden daha az kaynak kullanıyorsa o malın üretiminde ...... bir üstünlüğe

sahiptir.Cümlede boş kalan kısma en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçici

B ) Mutlak

C ) Önemli

D ) Kaydadeğer

E ) Öncü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Ödemeler dengesi nedir?

A ) Sermaye hesabı

B ) Ödeme planı

C ) Ülke vatandaşlarına ödenen gelirin dengesi

D ) İstatistiki bir rapor

E ) Rezerv varlıklar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 )Bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin

sistematik kaydının tutulduğu istatistiki rapora ne ad verilir?

A ) Mali denge

B ) Piyasa dengesi

C ) Ödemeler dengesi

D ) Milli gelir dengesi

E ) Cari işlemler dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Ülke (1 İşçi / 1 Saat) ABD İngiltere

Çelik (Kg) 80 birim 40 birim

Kumaş (Metre) 40 birim 80 birim

ABD ve İngiltere ülkelerinde çelik ve kumaş üretimini temsili olarak miktar bazında karşılaştırmaktadır. Yukarıdaki tablodaki

bilgilerden yararlanarak mutlak üstünlük teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İngiltere kumaşı ithal etmelidir.

B ) ABD kumaş ihraç etmelidir.

C ) ABD'nin uzmanlaştığı alan kumaş olmalıdır.

D ) ABD kumaş üretiminde 2 kat İngiltere'ye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir.

E ) İngiltere kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru türlerinden biri değildir?

A ) Çapraz Kur

B ) Reel Efektif Döviz Kuru

C ) Nominal Döviz Kuru

D ) Yatık Döviz Kuru

E ) Nominal Efektif Döviz Kuru

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) I. Ticari Bankalar

 1. Ekonomi Bakanlıkları

III. Merkez Bankaları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri döviz piyasasında yer alan işlemciler arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) I ve III

C ) II ve III

D ) Yalnız II

E ) I, II ve III

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye'nin dışa açık büyüme modelini benimsemesi hangi tarihte olmuştur?

A ) 1950

B ) 1960

C ) 1970

D ) 1980

E ) 1990

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 )I. Yerli ve yabancı mallar için tüketici zevk ve tercihleri

 1. Yurtiçi ve yurtdışı malların nispi fiyatları

III. Yurtiçinde ve yurtdışında tüketicilerin gelirleri

 1. Malların ulaşım maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri ihracat ve ithalatı etkileyebilecek faktörler arasında sayılabilir?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve IV

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Hangi durumda dış ticaret dengesinden bahsedebiliriz?

A ) İthal edilen bazı malların tüketim malları ve bazılarının ise yatırım malları olması durumda

B ) İthalatın ihracattan fazla olduğu durumlarda

C ) Ülkenin yapmış olduğu ihracat ve ithalat değerlerinin toplamı sıfıra eşit olduğunda

D ) Tüketim harcamalarını etkileyen herhangi bir şeyin ithalat talebini de etkilediğinde

E ) Ülkeler daha düşük maliyetle ürettikleri mallarda uzmanlaşarak bu malları ihraç etmeye, daha yüksek maliyetle

üretecekleri malları ise daha ucuza üretebilen ülkelerden ithal etmeye istekli olduklarında

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Görünmez ticaret olarak da adlandırılan ticaret aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Döviz girdisi

B ) Yabancı sermaye

C ) İç ticaret

D ) Dış ticaret

E ) Hizmet ticareti

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının başka bir ülke parasıyla değiştirilmesi oranını ifade eden tanımdır?

A ) Sabit kur

B ) Nominal döviz kuru

C ) Dalgalı kur

D ) Esnek döviz kuru

E ) Sabit döviz kuru

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 )Bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin

sistematik kaydının tutulduğu istatistiki rapora ne ad verilir?

A ) Mali denge

B ) Piyasa dengesi

C ) Ödemeler dengesi

D ) Milli gelir dengesi

E ) Cari işlemler dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 )Yerel bir bankanın yabancı bir ülkede kendisi adına bankacılık işlemlerine aracılık edebilmesi için yetkilendirmiş olduğu

bankaya ne ad verilir?

A ) Merkez bankası

B ) Ticari banka

C ) Yatırım bankası

D ) Katılım bankası

E ) Muhabir banka

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 )Farklı döviz piyasalarında aynı dövizler için değişik fiyatlar oluşmuş ise dövizin fiyatının düşük olduğu piyasadan alınarak

daha yüksek olduğu piyasada satılması ............. olarak tanımlanır.

Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) dolaylı kotasyon

B ) dolaysız kotasyon

C ) kur marjı

D ) reel döviz kuru

E ) döviz arbitrajı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 )Ülke (1 İşçi / 1 Saat) ABD İngiltere

Çelik (Kg) 80 birim 40 birim

Kumaş (Metre) 40 birim 80 birim

ABD ve İngiltere ülkelerinde çelik ve kumaş üretimini temsili olarak miktar bazında karşılaştırmaktadır. Yukarıdaki tablodaki

bilgilerden yararlanarak mutlak üstünlük teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İngiltere kumaşı ithal etmelidir.

B ) ABD kumaş ihraç etmelidir.

C ) ABD'nin uzmanlaştığı alan kumaş olmalıdır.

D ) ABD kumaş üretiminde 2 kat İngiltere'ye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir.

E ) İngiltere kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) I. Ticari Bankalar

 1. Ekonomi Bakanlıkları

III. Merkez Bankaları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri döviz piyasasında yer alan işlemciler arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) I ve III

C ) II ve III

D ) Yalnız II

E ) I, II ve II

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye'de 2018 yılında mal ve hizmet ihracatının GSYH’ye oranı yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?

A ) Yüzde 29,5

B ) Yüzde 30,5

C ) Yüzde 31,5

D ) Yüzde 32,5

E ) Yüzde 33,5

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Mutlak üstünlükler yaklaşımından 40 yıl sonra karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlayan iktisatçı

hangisidir?

A ) Adam Smith

B ) Thomas Robert Malthus

C ) David Ricardo

D ) John Stuart Mill

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) İhracat ve ithalat değerleri bir ülkenin ödemeler dengesinin hangi hesap grubuna kaydedilmektedir?

A ) Cari İşlemler Hesabı

B ) Sermaye Hesabı

C ) Finans Hesabı

D ) Net Hata ve Noksan

E ) Rezerv Varlıklar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 )I. Yabancı para cinsinden ifade edilen likit varlıkların değişim işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır

 1. Döviz piyasası küresel bir piyasadır

III. Döviz piyasaları çift yönlü işlem özelliğine sahiptir

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri döviz piyasasının özellikleri arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) I ve II

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 )I. Sermaye hareketleri serbesttir

 1. Kur, döviz piyasasındaki döviz arzı ve talebindeki değişmelere göre belirlenir

III. Döviz kurları, ithal malların yurtiçi mallara göre nispi fiyatını belirler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri esnek döviz kuru sistemi için doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Karşılaştırmalı üstünlük teorisini kim ortaya atmıştır?

A ) Adam Smith

B ) John Maynard Keynes

C ) Jean-Baptiste Say

D ) David Ricardo

E ) Karl Marx

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin net ihracatını (X-M) etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Yurtiçinde ve Yurtdışında Tüketicilerin Gelirleri

B ) Yerli ve Yabancı Mallar İçin Üretici Zevk ve Tercihleri

C ) Yurtiç ve Yurtdışı Malların Nispi Fiyatları

D ) Döviz Kurları

E ) Malların Ulaşım Maliyetleri

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikası araçlarına girmez?

A ) Otarşi

B ) Gümrük Tarifeleri

C ) İthalat Kotaları

D ) Tarife Dışı Engeller

E ) Vergi İadeleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Dünya Ticaret Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

A ) 1992

B ) 1993

C ) 1994

D ) 1995

E ) 1996

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Türkiye'de 2018 yılında mal ve hizmet ihracatının GSYH’ye oranı yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?

A ) Yüzde 29,5

B ) Yüzde 30,5

C ) Yüzde 31,5

D ) Yüzde 32,5

E ) Yüzde 33,5

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) 2018 yılında, dünya genelinde mal ticaretinin değeri kaç trilyon dolardır?

A ) 15

B ) 16

C ) 17

D ) 18

E ) 19

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 )I. 15. yüzyılın ikinci yarısından, 18. yüzyılın ortasına kadar devam etmiştir.

 1. Devlet müdahaleciliğine dayanan bir doktrindir.

III. Ana amacı, hazinenin altın ve gümüş gibi değerli maden stokunu artırmaktır.

Merkantilizme ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) II ve III

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Döviz piyasasında kurun nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olması için ne yapılabilir?

A ) Her alıcı ve satıcının elektronik ortam aracılığıyla istedikleri an ulaşabilecekleri bir piyasa özelliği ile

B ) İki para biriminin alım satım oranını ifade eden döviz kuruna bakarak

C ) Arz ve talep analizi

D ) Kurun sermaye üzerindeki etkisi ölçülür

E ) Enflasyon oranlarını da hesaba dâhil edersek

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Bir ülkenin ulusal parasının değerini ölçerken aşağıdakilerin hangisinden bahsetmemiz mümkün olmaz?

A ) Faiz oranından

B ) Enflasyon oranından

C ) Hükümetin uyguladığı dış ticaret politikalarından

D ) Ülkenin ticarete konu olan ihraç mallarına yönelik talebinden

E ) Doların fiyatının düşmesi ve yabancı malların ucuzlamasında

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Karşılaştırmalı üstünlük teorisini kim ortaya atmıştır?

A ) Adam Smith

B ) John Maynard Keynes

C ) Jean-Baptiste Say

D ) David Ricardo

E ) Karl Marx

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 Farklı döviz piyasalarında aynı dövizler için değişik fiyatlar oluşmuş ise dövizin fiyatının düşük olduğu piyasadan alınarak

daha yüksek olduğu piyasada satılması ............. olarak tanımlanır.

Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) dolaylı kotasyon

B ) dolaysız kotasyon

C ) kur marjı

D ) reel döviz kuru

E ) döviz arbitrajı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 )Ülke (1 İşçi / 1 Saat) ABD İngiltere

Çelik (Kg) 80 birim 40 birim

Kumaş (Metre) 40 birim 80 birim

ABD ve İngiltere ülkelerinde çelik ve kumaş üretimini temsili olarak miktar bazında karşılaştırmaktadır. Yukarıdaki tablodaki

bilgilerden yararlanarak mutlak üstünlük teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İngiltere kumaşı ithal etmelidir.

B ) ABD kumaş ihraç etmelidir.

C ) ABD'nin uzmanlaştığı alan kumaş olmalıdır.

D ) ABD kumaş üretiminde 2 kat İngiltere'ye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir.

E ) İngiltere kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin 5 ana hesabından birisi değildir?

A ) Net Hata Noksan

B ) Sermaye Hesabı

C ) Finans Hesabı

D ) Yatırımlar Hesabı

E ) Rezerv Varlıklar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Dövizin düşük piyasadan alınıp yüksek piyasada satılması işlemine ne ad verilir?

A ) Dolaylı Kotasyon

B ) Dolaysız Kotasyon

C ) Döviz Arbitrajı

D ) Kur Marjı

E ) Esnek Kur Sistemi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Türkiye'nin dışa açık büyüme modelini benimsemesi hangi tarihte olmuştur?

A ) 1950

B ) 1960

C ) 1970

D ) 1980

E ) 1990

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) 2018 yılında, dünya genelinde mal ticaretinin değeri kaç trilyon dolardır?

A ) 15

B ) 16

C ) 17

D ) 18

E ) 19

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 )I. 15. yüzyılın ikinci yarısından, 18. yüzyılın ortasına kadar devam etmiştir.

 1. Devlet müdahaleciliğine dayanan bir doktrindir.

III. Ana amacı, hazinenin altın ve gümüş gibi değerli maden stokunu artırmaktır.

Merkantilizme ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) II ve III

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının başka bir ülke parasıyla değiştirilmesi oranını ifade eden tanımdır?

A ) Sabit kur

B ) Nominal döviz kuru

C ) Dalgalı kur

D ) Esnek döviz kuru

E ) Sabit döviz kuru

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Döviz piyasasında kurun nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olması için ne yapılabilir?

A ) Her alıcı ve satıcının elektronik ortam aracılığıyla istedikleri an ulaşabilecekleri bir piyasa özelliği ile

B ) İki para biriminin alım satım oranını ifade eden döviz kuruna bakarak

C ) Arz ve talep analizi

D ) Kurun sermaye üzerindeki etkisi ölçülür

E ) Enflasyon oranlarını da hesaba dâhil edersek

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Bir ülke, herhangi bir malı üretmek için diğerlerinden daha az kaynak kullanıyorsa o malın üretiminde ................ sahiptir.

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa hangi ifade gelmelidir?

A ) karşılaştırmalı üstünlüğe

B ) mutlak üstünlüğe

C ) sanayi üstünlüğüne

D ) ticaret üstünlüğüne

E ) rekabet üstünlüğüne

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 )Bir ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca diğer ülkelerdeki yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri tüm işlemlerin

sistematik kaydının tutulduğu istatistiki rapora ne ad verilir?

A ) Mali denge

B ) Piyasa dengesi

C ) Ödemeler dengesi

D ) Milli gelir dengesi

E ) Cari işlemler dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Mutlak üstünlük teorisi hangi iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

A ) Karl Marx

B ) Adam Smith

C ) David Ricardo

D ) Jean-Baptiste Say

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Karşılaştırmalı üstünlük teorisini ortaya atan iktisatçı kimdir?

A ) Karl MARX

B ) David Ricardo

C ) Adam Smith

D ) John M. Keynes

E ) John Stuart Mill

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) I. Ticari Bankalar

 1. Ekonomi Bakanlıkları

III. Merkez Bankaları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri döviz piyasasında yer alan işlemciler arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) I ve III

C ) II ve III

D ) Yalnız II

E ) I, II ve III

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Bretton Woods Sistemi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A ) 1924

B ) 1934

C ) 1944

D ) 1954

E ) 1964

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye'de 2018 yılında mal ve hizmet ihracatının GSYH’ye oranı yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?

A ) Yüzde 29,5

B ) Yüzde 30,5

C ) Yüzde 31,5

D ) Yüzde 32,5

E ) Yüzde 33,5

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) İhracat ve ithalat değerleri bir ülkenin ödemeler dengesinin hangi hesap grubuna kaydedilmektedir?

A ) Cari İşlemler Hesabı

B ) Sermaye Hesabı

C ) Finans Hesabı

D ) Net Hata ve Noksan

E ) Rezerv Varlıklar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülke, herhangi bir malı üretmek için diğerlerinden daha az kaynak kullanıyorsa o malın üretiminde ...... bir üstünlüğe

sahiptir.Cümlede boş kalan kısma en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçici

B ) Mutlak

C ) Önemli

D ) Kaydadeğer

E ) Öncü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Görünmez ticaret olarak da adlandırılan ticaret aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Döviz girdisi

B ) Yabancı sermaye

C ) İç ticaret

D ) Dış ticaret

E ) Hizmet ticareti

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Döviz piyasasında kurun nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olması için ne yapılabilir?

A ) Her alıcı ve satıcının elektronik ortam aracılığıyla istedikleri an ulaşabilecekleri bir piyasa özelliği ile

B ) İki para biriminin alım satım oranını ifade eden döviz kuruna bakarak

C ) Arz ve talep analizi

D ) Kurun sermaye üzerindeki etkisi ölçülür

E ) Enflasyon oranlarını da hesaba dâhil edersek

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Bankaların döviz alım satımında kendilerinin kur belirlemesine ne ad verilir?

A ) Konvertibilite

B ) Likidite

C ) Kotasyon

D ) Döviz arbitrajı

E ) Kur marjı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Bir ulusun ihracatını artırıp, ithalatını en aza indirerek dış ticaret fazlası vermeyi hedefleyen ulusal ekonomik görüş

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Klasik İktisat

B ) Keynesyen İktisat

C ) Merkantilizim

D ) Monoteristler

E ) Mutlak Üstünlükler Teorisi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 )Ülke (1 İşçi / 1 Saat) ABD İngiltere

Çelik (Kg) 80 birim 40 birim

Kumaş (Metre) 40 birim 80 birim

ABD ve İngiltere ülkelerinde çelik ve kumaş üretimini temsili olarak miktar bazında karşılaştırmaktadır. Yukarıdaki tablodaki

bilgilerden yararlanarak mutlak üstünlük teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İngiltere kumaşı ithal etmelidir.

B ) ABD kumaş ihraç etmelidir.

C ) ABD'nin uzmanlaştığı alan kumaş olmalıdır.

D ) ABD kumaş üretiminde 2 kat İngiltere'ye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir.

E ) İngiltere kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru türlerinden biri değildir?

A ) Çapraz Kur

B ) Reel Efektif Döviz Kuru

C ) Nominal Döviz Kuru

D ) Yatık Döviz Kuru

E ) Nominal Efektif Döviz Kuru

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) I. Ticari Bankalar

 1. Ekonomi Bakanlıkları

III. Merkez Bankaları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri döviz piyasasında yer alan işlemciler arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) I ve III

C ) II ve III

D ) Yalnız II

E ) I, II ve III

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Türkiye'de 2018 yılında mal ve hizmet ihracatının GSYH’ye oranı yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?

A ) Yüzde 29,5

B ) Yüzde 30,5

C ) Yüzde 31,5

D ) Yüzde 32,5

E ) Yüzde 33,5

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )I. 15. yüzyılın ikinci yarısından, 18. yüzyılın ortasına kadar devam etmiştir.

 1. Devlet müdahaleciliğine dayanan bir doktrindir.

III. Ana amacı, hazinenin altın ve gümüş gibi değerli maden stokunu artırmaktır.

Merkantilizme ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) II ve III

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Döviz piyasasında kurun nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olması için ne yapılabilir?

A ) Her alıcı ve satıcının elektronik ortam aracılığıyla istedikleri an ulaşabilecekleri bir piyasa özelliği ile

B ) İki para biriminin alım satım oranını ifade eden döviz kuruna bakarak

C ) Arz ve talep analizi

D ) Kurun sermaye üzerindeki etkisi ölçülür

E ) Enflasyon oranlarını da hesaba dâhil edersek

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Bir ülkenin ulusal parasının değerini ölçerken aşağıdakilerin hangisinden bahsetmemiz mümkün olmaz?

A ) Faiz oranından

B ) Enflasyon oranından

C ) Hükümetin uyguladığı dış ticaret politikalarından

D ) Ülkenin ticarete konu olan ihraç mallarına yönelik talebinden

E ) Doların fiyatının düşmesi ve yabancı malların ucuzlamasında

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Karşılaştırmalı üstünlük teorisini kim ortaya atmıştır?

A ) Adam Smith

B ) John Maynard Keynes

C ) Jean-Baptiste Say

D ) David Ricardo

E ) Karl Marx

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 )Farklı döviz piyasalarında aynı dövizler için değişik fiyatlar oluşmuş ise dövizin fiyatının düşük olduğu piyasadan alınarak

daha yüksek olduğu piyasada satılması ............. olarak tanımlanır.

Yukarıdaki metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A ) dolaylı kotasyon

B ) dolaysız kotasyon

C ) kur marjı

D ) reel döviz kuru

E ) döviz arbitrajı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 )Ülke (1 İşçi / 1 Saat) ABD İngiltere

Çelik (Kg) 80 birim 40 birim

Kumaş (Metre) 40 birim 80 birim

ABD ve İngiltere ülkelerinde çelik ve kumaş üretimini temsili olarak miktar bazında karşılaştırmaktadır. Yukarıdaki tablodaki

bilgilerden yararlanarak mutlak üstünlük teorisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) İngiltere kumaşı ithal etmelidir.

B ) ABD kumaş ihraç etmelidir.

C ) ABD'nin uzmanlaştığı alan kumaş olmalıdır.

D ) ABD kumaş üretiminde 2 kat İngiltere'ye karşı mutlak üstünlüğe sahiptir.

E ) İngiltere kumaş üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinin 5 ana hesabından birisi değildir?

A ) Net Hata Noksan

B ) Sermaye Hesabı

C ) Finans Hesabı

D ) Yatırımlar Hesabı

E ) Rezerv Varlıklar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Dövizin düşük piyasadan alınıp yüksek piyasada satılması işlemine ne ad verilir?

A ) Dolaylı Kotasyon

B ) Dolaysız Kotasyon

C ) Döviz Arbitrajı

D ) Kur Marjı

E ) Esnek Kur Sistemi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Türkiye'nin dışa açık büyüme modelini benimsemesi hangi tarihte olmuştur?

A ) 1950

B ) 1960

C ) 1970

D ) 1980

E ) 1990

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) 2018 yılında, dünya genelinde mal ticaretinin değeri kaç trilyon dolardır?

A ) 15

B ) 16

C ) 17

D ) 18

E ) 19

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) Mutlak üstünlükler yaklaşımından 40 yıl sonra karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlayan iktisatçı

hangisidir?

A ) Adam Smith

B ) Thomas Robert Malthus

C ) David Ricardo

D ) John Stuart Mill

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )I. Yerli ve yabancı mallar için tüketici zevk ve tercihleri

 1. Yurtiçi ve yurtdışı malların nispi fiyatları

III. Yurtiçinde ve yurtdışında tüketicilerin gelirleri

 1. Malların ulaşım maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri ihracat ve ithalatı etkileyebilecek faktörler arasında sayılabilir?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve IV

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Döviz alış ve satış fiyatları arasındaki orana ne ad verilir?

A ) Döviz kuru

B ) Nominal döviz kuru

C ) Reel döviz kuru

D ) Kur marjı

E ) Döviz arbitrajı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Bir ülke, herhangi bir malı üretmek için diğerlerinden daha az kaynak kullanıyorsa o malın üretiminde ...... bir üstünlüğe

sahiptir.Cümlede boş kalan kısma en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçici

B ) Mutlak

C ) Önemli

D ) Kaydadeğer

E ) Öncü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının başka bir ülke parasıyla değiştirilmesi oranını ifade eden tanımdır?

A ) Sabit kur

B ) Nominal döviz kuru

C ) Dalgalı kur

D ) Esnek döviz kuru

E ) Sabit döviz kuru

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 )Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden değildir?

A ) Döviz işlemleri konvertibl para birimleriyle gerçekleşir.

B ) Küresel bir piyasadır.

C ) Yüksek bir işlem hacmine sahiptir.

D ) Tek yönlü işlem özelliğine sahiptir.

E ) Tüm alıcı ve satıcılara açıktır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 )Yerel bir bankanın yabancı bir ülkede kendisi adına bankacılık işlemlerine aracılık edebilmesi için yetkilendirmiş olduğu

bankaya ne ad verilir?

A ) Merkez bankası

B ) Ticari banka

C ) Yatırım bankası

D ) Katılım bankası

E ) Muhabir banka

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi döviz kuru türlerinden biri değildir?

A ) Çapraz Kur

B ) Reel Efektif Döviz Kuru

C ) Nominal Döviz Kuru

D ) Yatık Döviz Kuru

E ) Nominal Efektif Döviz Kuru

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Esnek kur sisteminde bir ülkede kurda yaşanan bir artış sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ulusal para yabancı para karşısında değer kazanır.

B ) Yabancılar için söz konusu ülke malı pahalılaşır.

C ) Ülkenin ihracat miktarı azalır.

D ) Ülkeye döviz girişi olur.

E ) Ülkenin rekabet gücü azalır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Karşılaştırmalı üstünlük teorisini ortaya atan iktisatçı kimdir?

A ) Karl MARX

B ) David Ricardo

C ) Adam Smith

D ) John M. Keynes

E ) John Stuart Mill

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 )I. A ülkesi X malında, B ülkesine göre mutlak üstünlüğe sahiptir.

 1. B ülkesi Y malında, A ülkesine göre mutlak üstünlüğe sahiptir.

III. A ülkesi B ülkesine Y malı, B ülkesi A ülkesine X malı ihraç etmelidir.

A ülkesinde bir işçi bir saat çalışarak 6 birim X malı, 2 birim Y malı üretirken; B ülkesinde bir işçi bir saat çalışarak 2 birim X

malı, 6 birim Y malı üretiyor. Mutlak üstünlük yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 )I. Yabancı para cinsinden ifade edilen likit varlıkların değişim işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır

 1. Döviz piyasası küresel bir piyasadır

III. Döviz piyasaları çift yönlü işlem özelliğine sahiptir

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri döviz piyasasının özellikleri arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) I ve II

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 )I. Sermaye hareketleri serbesttir

 1. Kur, döviz piyasasındaki döviz arzı ve talebindeki değişmelere göre belirlenir

III. Döviz kurları, ithal malların yurtiçi mallara göre nispi fiyatını belirler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri esnek döviz kuru sistemi için doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının başka bir ülke parasıyla değiştirilmesi oranını ifade eden tanımdır?

A ) Sabit kur

B ) Nominal döviz kuru

C ) Dalgalı kur

D ) Esnek döviz kuru

E ) Sabit döviz kuru

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Bir ülkenin ulusal parasının değerini ölçerken aşağıdakilerin hangisinden bahsetmemiz mümkün olmaz?

A ) Faiz oranından

B ) Enflasyon oranından

C ) Hükümetin uyguladığı dış ticaret politikalarından

D ) Ülkenin ticarete konu olan ihraç mallarına yönelik talebinden

E ) Doların fiyatının düşmesi ve yabancı malların ucuzlamasında

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 )Dünya servetinin sabit ve dış ticaretin sıfır toplamlı bir oyun olduğu inanışını benimseyen ve ülkelerden biri dış ticaretten

kazançlı çıktığından diğerinin kaybettiğini öne süren görüş hangisidir?

A ) Merkantilizm

B ) Fizyokrasi

C ) Mutlak üstünlük teorisi

D ) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi

E ) Keynesyen yaklaşım

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Mutlak üstünlük teorisi hangi iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

A ) Karl Marx

B ) Adam Smith

C ) David Ricardo

D ) Jean-Baptiste Say

E ) John Maynard Keynes

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Bir ulusun ihracatını artırıp, ithalatını en aza indirerek dış ticaret fazlası vermeyi hedefleyen ulusal ekonomik görüş

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Klasik İktisat

B ) Keynesyen İktisat

C ) Merkantilizim

D ) Monoteristler

E ) Mutlak Üstünlükler Teorisi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Yerli üretime rakip olabilecek ithalat mallarının satın alınmasının engellenmesi veya sınırlandırılması amacı ile devletin

uyguladığı ekonomi politikasına ne ad verilir?

A ) Kontrolcülük

B ) İhracat Teşviki

C ) Korumacılık

D ) Merkantalizm

E ) Dış Ticaret Dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) 2018 yılında, dünya genelinde mal ticaretinin değeri kaç trilyon dolardır?

A ) 15

B ) 16

C ) 17

D ) 18

E ) 19

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 )I. A ülkesi X malında, B ülkesine göre mutlak üstünlüğe sahiptir.

 1. B ülkesi Y malında, A ülkesine göre mutlak üstünlüğe sahiptir.

III. A ülkesi B ülkesine Y malı, B ülkesi A ülkesine X malı ihraç etmelidir.

A ülkesinde bir işçi bir saat çalışarak 6 birim X malı, 2 birim Y malı üretirken; B ülkesinde bir işçi bir saat çalışarak 2 birim X

malı, 6 birim Y malı üretiyor. Mutlak üstünlük yaklaşımına göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Dünya ticaretinin önündeki engellerin kaldırılarak dış ticaretin serbestleşmesini amaçlayan örgüt hangisidir?

A ) Dünya Ticaret Örgütü

B ) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

C ) Ekonomik İşbirliği Örgütü

D ) Birleşmiş Milletler

E ) Avrupa Birliği

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Bir ülke, herhangi bir malı üretmek için diğerlerinden daha az kaynak kullanıyorsa o malın üretiminde ...... bir üstünlüğe

sahiptir.Cümlede boş kalan kısma en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Geçici

B ) Mutlak

C ) Önemli

D ) Kaydadeğer

E ) Öncü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Karşılaştırmalı üstünlük teorisini kim ortaya atmıştır?

A ) Adam Smith

B ) John Maynard Keynes

C ) Jean-Baptiste Say

D ) David Ricardo

E ) Karl Marx

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 )Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden değildir?

A ) Döviz işlemleri konvertibl para birimleriyle gerçekleşir.

B ) Küresel bir piyasadır.

C ) Yüksek bir işlem hacmine sahiptir.

D ) Tek yönlü işlem özelliğine sahiptir.

E ) Tüm alıcı ve satıcılara açıktır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Bankaların döviz alım satımında kendilerinin kur belirlemesine ne ad verilir?

A ) Konvertibilite

B ) Likidite

C ) Kotasyon

D ) Döviz arbitrajı

E ) Kur marjı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Esnek kur sisteminde bir ülkede kurda yaşanan bir artış sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ulusal para yabancı para karşısında değer kazanır.

B ) Yabancılar için söz konusu ülke malı pahalılaşır.

C ) Ülkenin ihracat miktarı azalır.

D ) Ülkeye döviz girişi olur.

E ) Ülkenin rekabet gücü azalır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 

 

8 ) 1776 yılında yayınlanan Ulusların Zenginliği kimin eseridir?

A ) John Locke

B ) Friedrich Engels

C ) Karl Marx

D ) Thomas Malthus

E ) Adam Smith

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Yerli üretime rakip olabilecek ithalat mallarının satın alınmasının engellenmesi veya sınırlandırılması amacı ile devletin

uyguladığı ekonomi politikasına ne ad verilir?

A ) Kontrolcülük

B ) İhracat Teşviki

C ) Korumacılık

D ) Merkantalizm

E ) Dış Ticaret Dengesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A ) 1948

B ) 1949

C ) 1950

D ) 1951

E ) 1952

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )I. Toplam arz eğrisi sağa kayar

 1. Ekonomi potansiyel düzeyine döner

III. Fiyat düzeyi artar

Ekonomide genişlemeci bir açık durumunda (arz fazlası) yukarıda verilenlerden hangisi gerçekleşerek yeniden uzun dönem

dengesi sağlanır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Ekonominin durgunluk döneminde olup olmadığını ve durgunluğun şiddetini belirlemek için birkaç çeyreklik veriye ihtiyaç

vardır.

Bu durumda iktisat politikası uygulanırken aşağıdaki sorunların hangisiyle karşılaşılması olasıdır?

A ) Veri gecikmesi

B ) Teşhis gecikmesi

C ) Düzenleme gecikmesi

D ) Yürütme gecikmesi

E ) Etkinlik gecikmesi

 

3 )I. Enflasyon beklentileri düşer

 1. Üretim maliyetleri düşer

III. Çıktı düzeyi düşer

Daralmacı açık durumunda dengelenme süreci sağlanırken yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 )I. Faiz gideri artar.

 1. Bütçe açığı artar.

III. Borçlar sürdürülebilir hale gelir.

Mali disiplin sağlanamazsa yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanabilmesi ve başarılı olabilmesi için ekonomide

sağlanmış olması gereken ön koşullar arasında yer almaz?

A ) Para, sermaye ve döviz piyasalarının da gelişmiş olması gerekir.

B ) Finansal sistemin ve bankacılık sisteminin güçlü ve sağlam olması gerekir.

C ) Merkez bankasının kamuya kredi vererek bütçe açıklarını finanse etmesi gerekir.

D ) Merkez bankası politika aracını belirlemede bağımsız olmalıdır.

E ) Merkez bankasının öncelikli amacı hedeflenen enflasyonu gerçekleştirmektir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 )I. Ekonomik Büyüme

 1. Fiyatı Sabit Tutmak

III. İşsizliği Doğal İşsizlik Seviyesinde Tutmak

Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri iktisat politikalarının amaçları ile

doğrudan ilgilidir?

A ) I ve II

B ) Yalnız I

C ) Yalnız III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Ekonomide genişlemeci bir açık var ise aşağıdakileri bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Ekonomi potansiyel üretim düzeyinde bulunmaktadır

B ) Ekonomi potansiyel üretim düzeyin üzerinde bulunmaktadır

C )Ekonomi potansiyel üretim düzeyin altında bulunmaktadır

D ) Genişlemeci bir açıkta fiyat düzeyi olması gerekenden düşüktür

E ) Genişlemeci bir açıkta fiyat düzeyi düşme eğilimindedir

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Talep şokları ile aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A ) Talep şokunun etkisiyle ekonomi durgunluğa girer

B ) Talep şoku durumunda fiyat düzeyi düşer

C ) Talep şoku durumunda üretim düşer

D ) Böyle bir durumda genişletici maliye politikası uygulaması gerekir

E ) Böyle bir durumda daraltıcı para politikası uygulaması gerekir

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi politikanın uygulanmasında ortaya çıkan gecikmelerden biri değildir?

A ) Veri Gecikmesi

B ) Teşhis Gecikmesi

C ) Verimlilik Gecikmesi

D ) Yürütme Gecikmesi

E ) Etkinlik Gecikmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Genişlemeci açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ücretler düşer

B ) Enflasyon beklentisi düşer

C ) Enflasyon beklentisi artar

D ) Üretim artar

E ) Toplam talep artar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Fiyat düzeyi uzun süre sabit kalmadığında çıktı açıklarının fiyat düzeyindeki artış ya da azalışlarla kapanabilmesine ne ad

verilir?

A ) Makroiktisat politikası

B ) Ekonominin kendi kendini düzeltmesi

C ) Arz talep dengesi

D ) Varlık fiyatları kanalı

E ) Fiyat istikrarı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 )I. Ekonomik faaliyetlerde istikrarı sağlamak

 1. Enflasyonda düşük düzeylerde istikrarı sağlamak

III. Arz-talep dengesinde istikrarı sağlamak

 1. Piyasaları canlandırmak

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri makro iktisat politikasının öncelikli amaçlarındandır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I, II ve III

D ) III ve IV

E ) I ve II

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 )I. Kamu harcamalarının arttırılması

 1. Verilerin arttırılması

III. Faiz oranlarının arttırılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep şoku nedeniyle yaşanan bir resesyona karşı uygulanabilir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 )I. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide göreli fiyatlar kolaylıkla izlenebilir.

 1. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide faiz oranları daha düşük olur.

III. Yüksek enflasyon hanehalkı ve firmaların mal stoklamasına neden olur.

Fiyat istikrarına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerindeki artış AS eğrisinin eğimi ve konumunda hangi değişikliğe yol açar?

A ) AS eğrisinin eğimi ve konumu değişmez.

B ) AS eğrisi sağa kayar.

C ) AS eğrisi sola kayar.

D ) AS eğrisinin eğimi artar.

E ) AS eğrisinin eğimi azalır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Avrupa Birliği, üye ülkelerin devlet borçlarının GSYH’sine oranı yüzde kaçı geçmemelidir?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Avrupa Birliği üyesi ülkeler için kamu borcunun GSYH oranında üst limit yüzde kaç olarak belirlenmiştir?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmasının harcama ve enflasyonu etkilediği kanallardan biri değildir?

A ) Faiz Kanalı

B ) Varlık Fiyatları Kanalı

C ) Döviz Kuru Kanalı

D ) Beklentiler Kanalı

E ) Bütçe Kanalı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Genişlemeci açık fiyat düzeyini artırarak enflasyon yaratırken firmalar ürünlerine olan aşırı talebe fiyatlarını artırarak tepki

verirler ve buna karşılık ücretlerde ve üretim maliyetlerindeki yüksek artışlar enflasyonu yükseltir, burada bir döngü biçimine

dönüşen aynı işleyişte fiyatlandırmalar neden önemlidir?

A ) Çünkü genişlemeci politikalar maliyeti yüksek ücretlere sebep olur.

B ) Çünkü ekonominin kendini düzeltmesi düşük maliyetler düzeyinde olur.

C ) Çünkü fiyatlandırmalar ücret sözleşmeleri beklentilerine göre yapılır.

D ) Çünkü ekonominin toplam talebi etkilemesi azaltmasıyla üretim düzeyleri artar.

E ) Çünkü ekonomi üzerindeki en önemli problem yukarı yönlü toplam art hareketidir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Daralmacı açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ücretler artar

B ) Üretim maliyetleri artar

C ) Enflasyon beklentisi artar

D ) Enflasyon beklentisi düşer

E ) Toplam talep azalır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 )I. Sistemik şokların finans sistemine etkilerini sınırlayarak ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak

 1. Sistemin fon kaynağı yapısını sürdürülebilir hâle getirmek

III. Finansal kurumların birbirlerine olan bağımlılığını zayıflatarak bir kurumdan diğerine sıçrayacak sorunları kontrol etmek

 1. İşsizlik oranını kontrol ederek bu oranı doğal düzeyine yaklaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri makro ihtiyati politikaların temel amaçları arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Etkinliğinin kaynağını merkez bankasının güvenilirliğinden alan aktarım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Faiz kanalı

B ) Borç kanalı

C ) Varlık fiyatları kanalı

D ) Döviz kuru kanalı

E ) Beklentiler kanalı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Parasal aktarım mekanizmasına göre politika faizinde yapılan

değişiklik aşağıdaki hangi kanal üzerinden harcamaları ve enflasyonu etkilemez?

A ) Faiz Kanalı

B ) Mevduat Kanalı

C ) Varlık Fiyatları Kanalı

D ) Döviz Kuru Kanalı

E ) Beklentiler Kanalı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi ekonomide daralmacı açık olması durumunda ortaya çıkar?

A ) Enflasyon beklentisi artar

B ) Enflasyon beklentisi düşer

C ) Ücretler artar

D ) Üretim maliyetleri artar

E ) Toplam talep azalır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisat politikasının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmelerden biri değildir?

A ) Veri gecikmesi

B ) Teşhis gecikmesi

C ) Düzenleme gecikmesi

D ) Etkinlik gecikmesi

E ) Tepki gecikmesi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki gecikmelerden hangisi para politikası uygulamalarında görülmeyen ancak maliye politikası uygulamalarında

görülür?

A ) Düzenleme gecikmesi

B ) Veri gecikmesi

C ) Teşhis gecikmesi

D ) Yürütme gecikmesi

E ) Etkinlik gecikmesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Merkez banksı hangi kanal üzerinden borç paranın marjinal maliyetini değiştirir?

A ) Varlık fiyatları kanalı

B ) Faiz kanalı

C ) Döviz kuru kanalı

D ) Beklentiler kanalı

E ) Borçlanma kanalı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Genişlemeci bir açık ile ilgili aşıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A ) Ekonomi potansiyel üretim düzeyinin üzerinde bulunmaktadır

B ) Uzun dönem dengesi AS'nin sola kaymasıyla sağlanacaktır

C ) Uzun dönem dengesi AS'nin sağa kaymasıyla sağlanacaktır

D ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerinde artış olur

E ) Fiyatlardaki artışlar toplam talebin azalmasına neden olur

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 )Avrupa Birliği, üye ülkelerin devlet borçlarının GSYH’sine oranı % kaçı geçmemeli şeklinde bir kural vardır?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Daralmacı açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ücretler artar

B ) Üretim maliyetleri artar

C ) Enflasyon beklentisi artar

D ) Enflasyon beklentisi düşer

E ) Toplam talep azalır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 )I. Sistemik şokların finans sistemine etkilerini sınırlayarak ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak

 1. Sistemin fon kaynağı yapısını sürdürülebilir hâle getirmek

III. Finansal kurumların birbirlerine olan bağımlılığını zayıflatarak bir kurumdan diğerine sıçrayacak sorunları kontrol etmek

 1. İşsizlik oranını kontrol ederek bu oranı doğal düzeyine yaklaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri makro ihtiyati politikaların temel amaçları arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Etkinliğinin kaynağını merkez bankasının güvenilirliğinden alan aktarım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Faiz kanalı

B ) Borç kanalı

C ) Varlık fiyatları kanalı

D ) Döviz kuru kanalı

E ) Beklentiler kanalı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 )I. Kamu harcamalarının arttırılması

 1. Verilerin arttırılması

III. Faiz oranlarının arttırılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri talep şoku nedeniyle yaşanan bir resesyona karşı uygulanabilir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 )I. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide göreli fiyatlar kolaylıkla izlenebilir.

 1. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide faiz oranları daha düşük olur.

III. Yüksek enflasyon hanehalkı ve firmaların mal stoklamasına neden olur.

Fiyat istikrarına ilişkin olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Politika faizlerine ilişkin kararlar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafınca alınmaktadır?

A ) Hazine ve Maliye Bakanlığı

B ) TCMB Para Politikası Kurulu

C ) Cumhurbaşkanlık Ofisi

D ) Sermaye Piyasası Kurulu

E ) BDDK

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Avrupa Birliği üyesi ülkeler için kamu borcunun GSYH oranında üst limit yüzde kaç olarak belirlenmiştir?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Ekonomide daralmacı açık var ise aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A )Ekonomide üretim, potansiyel düzeyin altındadır

B ) Ekonomide üretim, potansiyel düzeyin üstündedir

C ) Ekonomi bu noktaya pozitif bir arz şoku nedeniyle gelmiştir

D ) Ekonomi bu noktaya pozitif bir talep şoku nedeniyle gelmiştir

E ) Fiyat düzeyi olması gerekenden düşüktür

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Enflasyon şokları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A ) Olumsuz bir arz şoku sonucunda genişlemeci politikalar fiyat düzeyini artırır

B ) Olumsuz bir arz şoku sonucunda ekonomi resesyona girer

C ) Olumsuz bir arz şoku sonucunda fiyatlar yükselecektir

D ) Olumsuz bir arz şoku sonucunda genişlemeci politikalar fiyat düzeyini etkilemez

E )Fiyat şokları petrol fiyatlarından ya da döviz kurundaki artışlardan kaynaklı olabilir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Daralmacı açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ücretler artar

B ) Üretim maliyetleri artar

C ) Enflasyon beklentisi artar

D ) Enflasyon beklentisi düşer

E ) Toplam talep azalır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Avrupa Birliği üye ülkelerin devlet borçlarının GSYH’sine oranı yüzde kaçı geçmemelidir?

A ) %20

B ) %30

C ) %40

D ) %50

E ) %60

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 )I. Sistemik şokların finans sistemine etkilerini sınırlayarak ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak

 1. Sistemin fon kaynağı yapısını sürdürülebilir hâle getirmek

III. Finansal kurumların birbirlerine olan bağımlılığını zayıflatarak bir kurumdan diğerine sıçrayacak sorunları kontrol etmek

 1. İşsizlik oranını kontrol ederek bu oranı doğal düzeyine yaklaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri makro ihtiyati politikaların temel amaçları arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Etkinliğinin kaynağını merkez bankasının güvenilirliğinden alan aktarım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Faiz kanalı

B ) Borç kanalı

C ) Varlık fiyatları kanalı

D ) Döviz kuru kanalı

E ) Beklentiler kanalı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Parasal aktarım mekanizmasına göre politika faizinde yapılan

değişiklik aşağıdaki hangi kanal üzerinden harcamaları ve enflasyonu etkilemez?

A ) Faiz Kanalı

B ) Mevduat Kanalı

C ) Varlık Fiyatları Kanalı

D ) Döviz Kuru Kanalı

E ) Beklentiler Kanalı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi ekonomide daralmacı açık olması durumunda ortaya çıkar?

A ) Enflasyon beklentisi artar

B ) Enflasyon beklentisi düşer

C ) Ücretler artar

D ) Üretim maliyetleri artar

E ) Toplam talep azalır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisat politikasının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmelerden biri değildir?

A ) Veri gecikmesi

B ) Teşhis gecikmesi

C ) Düzenleme gecikmesi

D ) Etkinlik gecikmesi

E ) Tepki gecikmesi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki gecikmelerden hangisi para politikası uygulamalarında görülmeyen ancak maliye politikası uygulamalarında

görülür?

A ) Düzenleme gecikmesi

B ) Veri gecikmesi

C ) Teşhis gecikmesi

D ) Yürütme gecikmesi

E ) Etkinlik gecikmesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Merkez banksı hangi kanal üzerinden borç paranın marjinal maliyetini değiştirir?

A ) Varlık fiyatları kanalı

B ) Faiz kanalı

C ) Döviz kuru kanalı

D ) Beklentiler kanalı

E ) Borçlanma kanalı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Genişlemeci bir açık ile ilgili aşıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A ) Ekonomi potansiyel üretim düzeyinin üzerinde bulunmaktadır

B ) Uzun dönem dengesi AS'nin sola kaymasıyla sağlanacaktır

C ) Uzun dönem dengesi AS'nin sağa kaymasıyla sağlanacaktır

D ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerinde artış olur

E ) Fiyatlardaki artışlar toplam talebin azalmasına neden olur

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 )Avrupa Birliği, üye ülkelerin devlet borçlarının GSYH’sine oranı % kaçı geçmemeli şeklinde bir kural vardır?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Daralmacı açığa sahip bir ekonominin uzun dönem dengesine dönmesi için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A ) Ücretler artar

B ) Üretim maliyetleri artar

C ) Enflasyon beklentisi artar

D ) Enflasyon beklentisi düşer

E ) Toplam talep azalır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 )I. Ekonomik faaliyetlerin temel göstergesi işsizlik oranıdır.

 1. Doğal işsizlik oranını sağlamak ekonomide istikrarı sağlamak ile aynıdır.

III. Enflasyondaki düşük düzeylerde istikrarın sağlanmasının literatürdeki adı fiyat istikrarıdır.

 1. Fiyat istikrarı ile kastedilen fiyat düzeyinin sabit tutulmasıdır.

Enflasyon ve işsizliğe ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Makro ihtiyati politikalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Makro ihtiyati politikalar maliye politikasının uygulanmasında değişiklik yaratamaz

B ) Makro ihtiyati politikalar para politikasının uygulanmasında değişiklik yaratabilir

C ) Para ve maliye politikalarının makro ihtiyati politikalar üzerinde etkisi olabilir

D ) Amaçlarından birisi sistemin fon kaynağı yapısını sürdürülebilir hâle getirmektir

E ) Sistemik şokların finans sistemine etkilerini sınırlayarak ekonomiye kredi akışının sürmesini amaçlar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 )I. Faiz gideri artar.

 1. Bütçe açığı artar.

III. Borçlar sürdürülebilir hale gelir.

Mali disiplin sağlanamazsa yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) I-İstihdamı artırmak

II-Fiyat istikrarını sağlamak

III-Varlık piyasasındaki kıymetli evrakların değerlerini kontrol etmek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri iktisat politikasını tasarlayan politika yapıcıların temel amaçları arasında yer almaz?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanabilmesi ve başarılı olabilmesi için ekonomide

sağlanmış olması gereken ön koşullar arasında yer almaz?

A ) Para, sermaye ve döviz piyasalarının da gelişmiş olması gerekir.

B ) Finansal sistemin ve bankacılık sisteminin güçlü ve sağlam olması gerekir.

C ) Merkez bankasının kamuya kredi vererek bütçe açıklarını finanse etmesi gerekir.

D ) Merkez bankası politika aracını belirlemede bağımsız olmalıdır.

E ) Merkez bankasının öncelikli amacı hedeflenen enflasyonu gerçekleştirmektir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 )Avrupa Birliği, üye ülkelerin devlet borçlarının GSYH’sine oranı % kaçı geçmemeli şeklinde bir kural vardır?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 )Politika faizinde yapılan değişiklik dört kanal üzerinden harcamaları ve enflasyonu etkiler, aşağıdakilerden hangisi bu

kanallardan biri değildir?

A ) Talep

B ) Faiz

C ) Beklentiler

D ) Döviz kuru

E ) Varlık fiyatları

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Maliye politikalarına küresel kriz sonrası yeni bir politika eklenmiştir bu politika nedir?

A ) Makro ihtiyati politika

B ) Finansal sistemi boş bırakma

C ) Ekonominin risk alma yapısını genişletme

D ) Finansal sistemin istikrarını ikinci plan yapma

E ) Ekonomideki ciddi sorunların sadece talep yönlü olması

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Keynesyen modele göre firmalar sabit yani önceden belirlenmiş fiyatlar ürünlerine olan talebi karşılarlar buna göre

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Fiyat düzeyleri değişebilir ve enflasyon ya da deflasyon ortaya çıkabilir.

B ) Enflasyon ve deflasyon durumlarının sebebi toplam talep ve toplam arzdaki değişimlerdir.

C ) Fiyat düzeyleri uzun süre sabit kalmadığında çıktı açıkları fiyat düzeyindeki artış ya da azalışlarla kapanır.

D ) Ekonominin kendisini düzeltme mekanizması, kısalan yapı ve ileriye doğru miktarı artan bir yapı ile hareket eder.

E ) Çıktı açıklarının fiyat düzeyindeki artışlar ve azalışlarla kapanmasına ekonominin kendisini düzeltme mekanizması adı

verilir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi ekonomide pozitif talep şoku durumunda ortaya çıkan temel sorundur?

A ) Slumpflasyon

B ) Stagflasyon

C ) Deflasyon

D ) Resesyon

E ) Enflasyon

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) Üçer aylık dönemler için açıklanan GSYH verilerinin açıklanması için iki ay beklemek gereklidir.

Buna göre iktisat politikası uygulamaya çalışırken hangi sorun ile karşı karşıya kalınmaktadır?

A ) Veri gecikmesi

B ) Teşhis gecikmesi

C ) Düzenleme gecikmesi

D ) Yürütme gecikmesi

E ) Etkinlik gecikmesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerindeki artış AS eğrisinin eğimi ve konumunda hangi değişikliğe yol açar?

A ) AS eğrisinin eğimi ve konumu değişmez.

B ) AS eğrisi sağa kayar.

C ) AS eğrisi sola kayar.

D ) AS eğrisinin eğimi artar.

E ) AS eğrisinin eğimi azalır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Politika faizlerine ilişkin kararlar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafınca alınmaktadır?

A ) Hazine ve Maliye Bakanlığı

B ) TCMB Para Politikası Kurulu

C ) Cumhurbaşkanlık Ofisi

D ) Sermaye Piyasası Kurulu

E ) BDDK

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Ekonomide yaşanan arz şoku sonucunda genişlemeci açık olmuştur. Bu durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A ) Yeni hasıla düzeyi potansiyel hasıl düzeyini aşmıştır.

B ) AS arz eğrisi sağa doğru kaymıştır.

C ) AD talep eğrisi sola doğru kaymıştır.

D ) Yaşanan arz şoku olumlu arz şokudur.

E ) Yeni fiyat düzeyi denge fiyat düzeyinden düşük gerçekleşmiştir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Para politikasının doğrudan asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vergileri Azaltmak

B ) Transfer Harcamalarını Arttırmak

C ) Tüketimi Arttırmak

D ) Hükumet Harcamalarını Arttırmak

E ) Enflasyon Oranlarını Düşük Oranda Tutmak

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Merkez banksı hangi kanal üzerinden borç paranın marjinal maliyetini değiştirir?

A ) Varlık fiyatları kanalı

B ) Faiz kanalı

C ) Döviz kuru kanalı

D ) Beklentiler kanalı

E ) Borçlanma kanalı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Genişlemeci bir açık ile ilgili aşıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A ) Ekonomi potansiyel üretim düzeyinin üzerinde bulunmaktadır

B ) Uzun dönem dengesi AS'nin sola kaymasıyla sağlanacaktır

C ) Uzun dönem dengesi AS'nin sağa kaymasıyla sağlanacaktır

D ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerinde artış olur

E ) Fiyatlardaki artışlar toplam talebin azalmasına neden olur

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmasının harcama ve enflasyonu etkilediği kanallardan biri değildir?

A ) Faiz Kanalı

B ) Varlık Fiyatları Kanalı

C ) Döviz Kuru Kanalı

D ) Beklentiler Kanalı

E ) Bütçe Kanalı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Makro iktisat politikasının temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İktisadi dalgalanmaların etkilerini en aza indirmek

B ) İşsizliği önlemek

C ) Enflasyonist baskıyı önlemek

D ) Bütçe açığı azaltmak

E ) Ödemeler bilançosunu dengede tutmak

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi politika faizini ekonomiyi nasıl etkilediği gösteren aktarım mekanizması içindeki kanallar

arasında yer almaz?

A ) Faiz kanalı

B ) Varlık fiyatları kanalı

C ) Döviz kuru kanalı

D ) Gayrimenkul fiyatları kanalı

E ) Beklentiler kanalı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) I. Makro iktisat politikalarının temel amacı ekonomide istikrarı sağlamaktır

 1. Talep şoklarında önemli olan toplam talebi etkileyecek politikayı uygulamaktır

III. Arz şokları ya da fiyat şoklarında ise politikanın etkinliği oldukça kısıtlıdır

Makro iktisat politikalarına ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 )I. Ekonomik faaliyetlerin temel göstergesi işsizlik oranıdır.

 1. Doğal işsizlik oranını sağlamak ekonomide istikrarı sağlamak ile aynıdır.

III. Enflasyondaki düşük düzeylerde istikrarın sağlanmasının literatürdeki adı fiyat istikrarıdır.

 1. Fiyat istikrarı ile kastedilen fiyat düzeyinin sabit tutulmasıdır.

Enflasyon ve işsizliğe ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 )I. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide göreli fiyatlar kolaylıkla izlenebilir

 1. Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide faiz oranları daha yüksek olur

III. Yüksek enflasyon hanehalkı ve firmaların mal stoklamasına neden olur

Fiyat istikrarına ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 )I. Merkez bankasının öncelikli amacı hedeflenen enflasyonu gerçekleştirmektir.

 1. Merkez bankası politika aracını belirlemede

bağımsız olmalıdır.

III. Merkez bankası faiz kararlarının toplam talep ve enflasyon üzerinde istenilen düzeyde etkili olabilmesi için finansal

sistemin ve bankacılık sisteminin güçlü ve sağlam olması gerekir.

Enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanabilmesi ve başarılı olabilmesi için ekonomide yukarıda verilen koşullardan hangisi

ya da hangileri sağlanmalıdır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Veriler elde edildikten sonra ekonominin gelecekteki durumu hakkında verdiği işaretlerin yorumlanması da belirli bir süre

alır. İktisat politikalarının uygulanmasında ortaya çıkan bu gecikmenin adı nedir?

A ) Düzenleme Gecikmesi

B ) Etkinlik Gecikmesi

C ) Veri Gecikmesi

D ) Teşhis Gecikmesi

E ) Yürütme Gecikmesi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 )I. Ekonomik Büyüme

 1. Fiyatı Sabit Tutmak

III. İşsizliği Doğal İşsizlik Seviyesinde Tutmak

Yukarıdaki durumlardan hangisi ya da hangileri iktisat politikalarının amaçları ile

doğrudan ilgilidir?

A ) I ve II

B ) Yalnız I

C ) Yalnız III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisat politikasının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmelerden biri değildir?

A ) Veri gecikmesi

B ) Teşhis gecikmesi

C ) Düzenleme gecikmesi

D ) Etkinlik gecikmesi

E ) Tepki gecikmesi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmasının harcama ve enflasyonu etkilediği kanallardan biri değildir?

A ) Faiz Kanalı

B ) Varlık Fiyatları Kanalı

C ) Döviz Kuru Kanalı

D ) Beklentiler Kanalı

E ) Bütçe Kanalı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 )Daralmacı açık nedeniyle çalışanların ve firmaların enflasyon beklentileri düştüğü durumda düşük enflasyon nedeniyle

enflasyon beklentileri de düşer. Bu durum ücretlerin ve üretim maliyetlerinin hangi yönde değişmesine sebep olur?

A ) Ücretler ve üretim maliyetleri yüksek bir şekilde artar ya da düşer.

B ) Ücretler ve üretim maliyetleri düşük bir şekilde artar ya da düşer.

C ) Ücretler ve üretim maliyetleri değişmez.

D ) Ücretler düşük bir şekilde artar , maliyetler hızlı bir şekilde düşer.

E ) Maliyetler düşük bir şekilde artar , ücretler hızlı bir şekilde düşer.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 )Para politikasının, makro iktisat politikasının öncü politikası olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Faizlerin belirleyiciliği

B ) Tasarruf yatırım dengesi

C ) İstihdam seviyesi

D ) Fiyat istikrarı

E ) Ekonomik büyüme

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 )I. Kamu harcamaları arttırılır

 1. Vergiler arttırılır

III. Faiz arttırılır

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pozitif çıktı açığı veren toplam talebi yüksek bir ekonomin potansiyeline geri

dönmesini sağlamak adına uygulanacak politikalar arasında sayılabilir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Merkez bankası paranın marjinal değerini hangi kanal üzerinden değiştirir?

A ) Döviz kuru kanalı

B ) Beklentiler kanalı

C ) Varlık fiyatları kanalı

D ) Faiz kanalı

E ) Borç kanalı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 )I. Faiz gideri artar.

 1. Bütçe açığı artar.

III. Borçlar sürdürülebilir hale gelir.

Mali disiplin sağlanamazsa yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Para politikasının doğrudan asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Vergileri Azaltmak

B ) Transfer Harcamalarını Arttırmak

C ) Tüketimi Arttırmak

D ) Hükumet Harcamalarını Arttırmak

E ) Enflasyon Oranlarını Düşük Oranda Tutmak

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Pozitif bir talep şoku durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?

A ) Enflasyon oluşur

B ) Ekonomi genişler

C ) İşsizlik azalır

D ) İşsizlik artar

E ) Toplam harcamalar artar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki gecikmelerden hangisi para politikası uygulamalarında görülmeyen ancak maliye politikası uygulamalarında

görülür?

A ) Düzenleme gecikmesi

B ) Veri gecikmesi

C ) Teşhis gecikmesi

D ) Yürütme gecikmesi

E ) Etkinlik gecikmesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 )Avrupa Birliği, üye ülkelerin devlet borçlarının GSYH’sine oranı % kaçı geçmemeli şeklinde bir kural vardır?

A ) %30

B ) %40

C ) %50

D ) %60

E ) %70

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 )Politika faizinde yapılan değişiklik dört kanal üzerinden harcamaları ve enflasyonu etkiler, aşağıdakilerden hangisi bu

kanallardan biri değildir?

A ) Talep

B ) Faiz

C ) Beklentiler

D ) Döviz kuru

E ) Varlık fiyatları

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Parasal aktarım mekanizmalarından olan beklentiler kanalının etkinliğini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden

hangisidir?

A ) Merkez bankasının rezerv ve mevduat oranı

B ) Borç paranın marjinal maliyeti

C ) Merkez bankasının güvenilirliği ve geçmiş başarıları

D ) Piyasa faizlerinin para politikalarına tepkisi

E ) Enflasyonist beklentiler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Ekonominin uzun dönemde dengesinden sapmalara sebep olan toplam talep ve toplam arz kaynaklı şoklardır, buna

göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Yüzde 2’ler civarında bir enflasyon ekonomi için tamamdır ancak toplam talep burada yüzde 1’in altında olmalıdır.

B ) Makro iktisat politikasının şoklarla ilgili alt politikaları para politikası, maliye politikası ve makro iktisat politikalarıdır.

C ) Para politikasının, maliye politikasının ve makro iktisat politikasının toplam talep ve toplam arz üzerinde etkisi vardır.

D ) Makro iktisat politikası alt politikalar geliştirerek şokların ortaya çıkmasını engeller eğer ortaya çıktı ise etkilerini ortadan

kaldırır.

E ) Örneğin para politikasının toplam talep üzerinde etkisi olan araçları vardır ve temel önceliği fiyat istikrarı yani

enflasyonun ortadan kaldırılmasıdır.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 )I. Sistemik şokların finans sistemine etkilerini sınırlayarak ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak

 1. Sistemin fon kaynağı yapısını sürdürülebilir hâle getirmek

III. Finansal kurumların birbirlerine olan bağımlılığını zayıflatarak bir kurumdan diğerine sıçrayacak sorunları kontrol etmek

 1. İşsizlik oranını kontrol ederek bu oranı doğal düzeyine yaklaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri makro ihtiyati politikaların temel amaçları arasında yer alır?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Merkez bankası paranın marjinal değerini hangi kanal üzerinden değiştirir?

A ) Döviz kuru kanalı

B ) Beklentiler kanalı

C ) Varlık fiyatları kanalı

D ) Faiz kanalı

E ) Borç kanalı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) AD-AS modelinde fiyat değişimlerinden kaynaklı enflasyon yada deflasyon çıkmasının altında yatan temel neden nedir?

A ) Toplam arz veya talepteki değişimler

B ) Tüketicilerin gelirlerinin artması

C ) İşsizlik oranının azalması

D ) Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlar sonucu paranın değer kaybetmesi

E ) Dışa bağımlılık

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerindeki artış AS eğrisinin eğimi ve konumunda hangi değişikliğe yol açar?

A ) AS eğrisinin eğimi ve konumu değişmez.

B ) AS eğrisi sağa kayar.

C ) AS eğrisi sola kayar.

D ) AS eğrisinin eğimi artar.

E ) AS eğrisinin eğimi azalır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Ekonomide yaşanan arz şoku sonucunda genişlemeci açık olmuştur. Bu durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A ) Yeni hasıla düzeyi potansiyel hasıl düzeyini aşmıştır.

B ) AS arz eğrisi sağa doğru kaymıştır.

C ) AD talep eğrisi sola doğru kaymıştır.

D ) Yaşanan arz şoku olumlu arz şokudur.

E ) Yeni fiyat düzeyi denge fiyat düzeyinden düşük gerçekleşmiştir.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Genişlemeci bir açık ile ilgili aşıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A ) Ekonomi potansiyel üretim düzeyinin üzerinde bulunmaktadır

B ) Uzun dönem dengesi AS'nin sola kaymasıyla sağlanacaktır

C ) Uzun dönem dengesi AS'nin sağa kaymasıyla sağlanacaktır

D ) Çalışanların ve firmaların enflasyon beklentilerinde artış olur

E ) Fiyatlardaki artışlar toplam talebin azalmasına neden olur

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Ekonomide daralmacı açık var ise aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A ) Ekonomide üretim, potansiyel düzeyin altındadır

B ) Ekonomide üretim, potansiyel düzeyin üstündedir

C ) Ekonomi bu noktaya pozitif bir arz şoku nedeniyle gelmiştir

D ) Ekonomi bu noktaya pozitif bir talep şoku nedeniyle gelmiştir

E ) Fiyat düzeyi olması gerekenden düşüktür

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 )Para politikasının, makro iktisat politikasının öncü politikası olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Faizlerin belirleyiciliği

B ) Tasarruf yatırım dengesi

C ) İstihdam seviyesi

D ) Fiyat istikrarı

E ) Ekonomik büyüme

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Ekonomi genişleme döneminde talep şoku ve arz şoku ile ekonomi büyür ve genişlemeci bir açık ortaya çıkar buna göre

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Toplam talepte herhangi bir değişme yoktur.

B ) Çalışanlar ve firmalar enflasyon beklentisi içine girerler.

C ) Genişlemeci bir açık vardır ve ekonomi zaman içinde kendini düzeltecektir.

D ) Burada ekonominin kendini düzeltmesi potansiyel düzeye geri dönülmesidir.

E ) Genişlemeci açık fiyat düzeyini düşürerek firmaların az karlarla çalışmalarına sebep olur.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikasının uygulanmasında ortaya çıkan gecikmeler arasında yer almaz?

A ) Yargı gecikmesi

B ) Veri gecikmesi

C ) Teşhis gecikmesi

D ) Düzenleme gecikmesi

E ) Yürütme gecikmesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1) Üretim miktarının işgücü miktarına… İşgücü verimliliği
2) Aşağıdakilerden hangisi politika faizinde….değildir? Senyoraj oranı
3) Enflasyonun her zaman ve her yerde… Friedman
4) Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir arz şokudur? Girdi maliyetlerinin düşmesi
Vergi oranlarının düşürülmesi
5) Fiyat düzeyindeki değişimlerin,paranın reel… Refah etkisi
6) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de gizli işsizliğin en çok… Tarım
7) Keynes’in ekonomi modelinin… Tüketim ve gelir arasındaki ilişki
8) Bir ülkenin belli bir dönemde ve genellikle bir yılda,… Ödemeler bilançosu
9) İnsani gelişme raporu… Birleşmiş milletler kalkınma programı
10) Makro iktisat politikasının öncü politikası… Para politikası
11) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide enflasyonu…değildir? Senyoraj oranı
12) İktisadi kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki…. İktisadi kalkınma yalnızca nicel….
13) Mal ve hizmet fiyatlarının belirli bir dönemdeki…. Fiyatlar genel düzeyi
14) Fiyat düzeyindeki değişimlerin… Nedensellik
15) Bir varlığın ödeme aracına…. Likidite
16) Türkiye’de ödemeler dengesi istatistikleri…. Tc merkez bankası
17) Bir ekonomide olağandışı düşük… Konjonktürel işsizlik
18) Türkiye’de enflasyon hesaplamaları…. Türkiye istatistik kurumu
19) Aşağıdakilerden hangisi paranın taşıması gereken… değildir? Bölünemez olması
20) Normal faiz oranından enflasyon oranının…. Reel faiz oranı
21) 1) Demografik 2) Maaş ve vergi ödemeleri 3) Arbitraj oranı bunu görünce cevap 1 ve 2
22) Menkul kıymet alıcı ve satıcılarının alım satım… Borsa
23) Uygulanmaya başlanan politikanın…. Etkinlik gecikmesi
24) Bir ülkenin ulusal parasının döviz piyasasında… Konvertıbl
25) 1) Göreli fiyatları izlemek zordur 2) Faiz oranları daha yüksek olur 3) Verimsiz harcama ve yatırımlar daha az olur / bunu görünce Cevap tek 3
26) Gelirdeki artışın tüketime giden…. Marjinal tasarruf eğilimi
27) 1) Yurt içineki ve yurt dışındaki tüketicilerin gelirleri 2) Yerli ve yabancı mallar için tüketicilerin zevk ve tercihleri 3) Senyoraj oranı Cevap 1 ve 2
28) Az gelişmiş ülkelerin sektörel…. Yanlıştır? Bu ülkelerde bir kesimde gelişmiş….
29) Daha önce ihraç edilmiş olan…. İkincil piyasalar
30) İşgücü piyasası heterojen ve dinamik…. Friksiyonel işsizlik
31) Aşağıdakilerden hangisi para piyasası… Hisse senedi
32) Mevcut teknoloji ve üretim faaliyetlerini kullanarak… Üretim imkanları eğrisi
33) Mutlak üstünlükler teorisi…. Keynes
34) Türkiye’de madeni para basımı…. Hazine ve maliye
35) Aşağıdakşlerden hangisi uzun dönem toplam arz eğrisini sola….
Girdi maliyetlerinin düşmesi
36) Türkiye’de para arzı,faiz oranları…. Türkiye cumhuriyeti merkez bankası
37) Toplam üretim miktarının toplam girdi… Toplam faktör verimliliği
38) Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem arz eğrisinin… değildir?
Tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki değişimler
39) Sermaye stokuna yapılan ilaveler ile firmalar… Planlanan yatırımlar
40) Ekonomide dolaşımda olan…. Para stoğu
41) Bir ülkenin her iki malda da mutlak…. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
42) Modern makro iktisadın kurucusu… John Maynard Keynes
43) 1) Düşük eğitim düzeyi 2) Yetersiz ve dengesiz beslenme 3) Yetersiz sağlık koşulları… hepsi doğru yap geç
44) Her ülkenin hangi malı mutlak olarak daha ucuza…. Mutlak üstünlük teorisi
45) T.C. ticaret bakanlığı verilerine göre dünyanın en büyük 20…. Abc çin
46) Avrupa birliğinde üye ülkelerin…. Kaçı geçemez? 60

47) 1) İthal mallar deflatör sepetinde yer almaz 2) Ülke sınırları içinde üretilen bütün mallar dikkate alınır 3) Deflatörün oluşturulmasında kullanılan malların sayısı artırılıp azaltılamaz Cevap tek 3
48) 1)Finansal kurumların… 2)Sistematik şokların …3)Sistemin fon kaynağı.. Yalnız 3 cevap
49) Planlanan toplam harcamaların en büyük… Tüketim harcamaları
50) Bir ekonomide istihdam edilenler ile… İşgücü
51) Marjinal tüketim eğilimi 0.60 ise çoğaltan kaçtır? Bu boş
52) Üretim miktarının işgücü miktarına… İşgücü verimliliği
53) Aşağıdakilerden hangisi ekonomide uzun…. Değildir? Arbitraj oranı
54) Merkez bankasının sürdürülebilir para…. Enflasyon hedeflenmesi
55) Piyasada geçerli olan faiz oranına…. Nominal faiz oranı
56) Nominal GSYH’nın reel….100 ile çarpılması.. GSYH deflatörü
57) Aşağıdakilerden hangisi serbest dış… yer almaz? İç piyasa bağımlılığını artırmak
58) Bir kamu alt yapı yatırımından belirli bir süre….. Gelir ortaklığı senedi
59) GSYH’nın hesaplanmasında…. Gelir üretim harcama
60) ’’Ticaretin’’ hakim olduğu…. Markantilizm
61) Her üretim aşamasında… Katma değer
62) Aşağıdakilerden hangisi en dar tanımlı… M0
63) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide enflasyonu…. Değildir? Senyoraj oranı
64) Aşağıdakilerden hangisi negatif talep… değildir? Servetin artması
65) Yıllık ortalama tek haneli… Sürünen enflasyon
66) Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi etkileyen talep yönlü… değildir?
Kamu harcamalarındaki artış
67) Aşağıdakilerden hangisi serbest dış ticaret… Yer almaz? İç piyasa bağımlılığını artırmak
68) Yukarıdakilerden hangileri enflasyon…. Yer almaz?
Merkez bankasının politika… Bankacılık sisteminin… 2 ve 3
69) Aşağıdakilerden hangisi gelirdeki artışın… Marjinal ithalat eğilimi
70) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ödemeler… değildir? Ülkenin demografik özellikleri
71) İMF’in nisan 2019 …. Katar
72) Bir ülkenin coğrafi sınırları….. Gayri safi yurtiçi hasıla
73) Kalkınma ve yatırım bankalarının… Banka bonosu
74) Üretilen mal ve hizmetlerin toplam….. Talep çelişkili enflasyon
75) Konjonktür döneminde… Canlanma
76) Firmaların bütün yatırımlarının toplamı…. Gerçekleşen yatırımlar
77) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi…. Değildir? Üretimin yavaşlaması ve satışların durması
78) Stagflasyonun tanımı… Resesyon ve….
79) Fizyokrasi doğru…. Toplumsal olaylarda ve… 3 doğru tek
80) Aşağıdakilerden hangisi negatif talep… Servetin azalması
81) Yıllık ortalama olarak çift haneli….. Dört nala enflasyon
82) Farklı döviz piyasalarında…. Döviz arbitraji
83) Yukarıdakilerden hangileri makro ihtiyati… Sistemin fon kaynağı…
84) Firmalar ve hanehalkları… Net vergiler
85) Kamu harcamalarındaki değişime…. Kamu harcamaları çoğaltanı .
86) Döviz piyasası ile ilgili… yanlıştır? Düşük bir…
87) Gerçekleşen enflasyon- beklenen… Beklenmeyen enflasyon
88) Fiyatların sürekli değişmesinin neden olduğu… Menü maliyetleri
89) Bir işletme ya da devlet tarafından…. Birincil piyasa
90) Hanehalkı firmalar kamu ve … Toplam talep eğrisi
91) Yukarıdakilerden hangileri büyümenin… Büyümenin elde edilen…
92) Aşağıdakilerden hangisi iktisadi… yer almaz? Yürütme gecikmesi
93) Bir ülkenin vatandaşlarının belirli bir… Gayri safı milli hasıla
94) Belirlenen politikaların uygulanmaya…. Veri gecikmesi
95) Bir malın daha fazla üretilmesi için… Artan fırsat maliyeti
96) Her ülkenin hangi malı…. Mutlak üstünlük teorisi
97) 2008 küresel…. Makro ihtiyati politika
98) Yukarıdakilerden hangileri azgelişmiş… Hepsi 1) Düşük eğitim düzeyi 2) Yetersiz ve
dengesiz beslenme 3) Yetersiz sağlık koşulları hepsi doğru
99) Doğal işsizlik oranının başlangıç…. İşsizlik histerisi
100) İktisadi dalgalanmalarda,belli bir dönem… Zirve
101) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide enflasyonu…. Değildir?
Ekonomide enflasyonu belirleyen temel faktörler; toplam arz ve talep, ücretler, istihdam ve işgücü birim maliyetleri, döviz kurları, üretim açığı, bekleyişler, uluslararası piyasalardaki petrol ve diğer mineral maddelerin fiyatları ile kamu fiyatlarıdır cevap senyoraj
102) Politika yapıcılarının… Yürütme gecikmesi
103) İktisadi düşüncenin sistematik… Merkantilizm
104) Ekonomisinde belirli bir... Üretici fiyat endeksi
105) Yıllık ortalama çift haneli…. Dört nala
106) Vergiler – transfer harcamaları…. Net vergiler
107) Döviz kurunun fiyatı ile…. Kur marjı