İktisada Giriş 1

 1. Bir malın iktisadi bir mal olarak tanımlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
 2. A) Malın fiyatının pozitif değer alması
 3. B) Fiyatı sıfır iken bile talep edilen miktarın arz edilen miktardan fazla olması
 4. C) Malın bir firma tarafından arz edilmesi
 5. D) Fiyatı pozitif iken arzının talebinden büyük olması
 6. E) Malın talebinin sıfır olması
 1. Talep şedülü, diğer faktörler sabitken, bir mala olan talep miktarı ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi ifade eder?
 2. A) Gelir
 3. B) Esneklik
 4. C) Fiyat
 5. D) Enflasyon
 6. E) Zaman
 1. X, Y, Z, Türkiye bisküvi sektöründe faaliyet gösteren firmalar iken, bu piyasadaki pozitif kârı gören Q bisküvi firmasının kârdan pay alabilmek için Türkiye piyasasına girme kararı, bisküvi piyasa arz eğrisini nasıl etkiler?
 2. A) Talep azalır.
 3. B) Sola kayar.
 4. C) Değişmez.
 5. D) Eğri boyunca hareketlenme görülür.
 6. E) Sağa kayar.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisi üzerinde bir harekete neden olur?
 2. A) Tüketici gelirinin artışı
 3. B) Tüketici tercihlerinin değişmesi
 4. C) Alıcı sayısının değişmesi
 5. D) Mal fiyatının değişmesi
 6. E) İlişkili malların fiyatının değişmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim imkânları modelinin varsayımlarından biri değildir?
 2. A) Tüm kaynaklar tam olarak kullanılmaktadır.
 3. B) Tüm üretim faktörlerinin miktarı sabittir.
 4. C) İsteyen herkes iş bulabilmektedir.
 5. D) Ekonomide iki mal üretilmektedir.
 6. E) Yeni icatlar söz konusudur.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi iki ürün üreten bir ekonomide bir üründen daha fazla üretebilmek için her defasında diğerinden daha fazla miktarda vazgeçilmesi zorunluluğunu ifade eder?
 2. A) Terkip hatası
 3. B) Artan fırsat maliyeti
 4. C) Laffer eğrisi
 5. D) Fisher denkliği
 6. E) Birincil üretim

 

 1. Bir mal veya hizmetin bir isteği giderme özelliğine ne ad verilir?
 2. A) Tüketim
 3. B) Değer
 4. C) Hizmet
 5. D) Fayda
 6. E) Üretim

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi serbest mallara örnektir?
 2. A) Maç bileti
 3. B) Şişe suyu
 4. C) Hava
 5. D) Buzdolabı
 6. E) Yün kazak

 

 1. Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
 2. A) İkame mal
 3. B) Tamamlayıcı mal
 4. C) Normal mal
 5. D) Düşük mal
 6. E) Kıt mal

 

 1. A malının piyasasında seçilen fiyat, denge fiyatının altında kalırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
 2. A) Pareto optimumu
 3. B) Arz fazlası
 4. C) Üretici artığı
 5. D) Arz kayması
 6. E) Talep fazlası

 

 1. Ürün miktarındaki değişme karşısında belirli bir süre için miktarı değişmeyen girdilere ne ad verilir?
 2. A) Optimum girdiler
 3. B) Marjinal girdiler
 4. C) Sabit girdiler
 5. D) Alternatif girdiler
 6. E) Değişken girdiler

 

 1. Arz esnekliğini belirleyen faktörler, aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru

olarak verilmiştir?

Girdilerin varlığı-piyasa A) koşulları-zaman

 1. B) Girdilerin varlığı-teknoloji-zaman
 2. C) Girdilerin varlığı-piyasa koşulları-teknoloji
 3. D) Piyasa koşulları-mala ilişkin talep-zaman
 4. E) Piyasa koşulları-mala ilişkin talep-teknoloji

 

 1. Faydasını maksimize eden bir tüketicinin dondurma ve bisküvi tüketmesi durumunda bu tüketici için her iki ürünün de marjinal faydasının aynı olduğu biliniyorsa, dondurmanın birim fiyatının 5 Türk Lirası olduğu koşulda bisküvinin birim fiyatı kaç Türk Lirası olmalıdır?
 2. A) 5
 3. B) 10
 4. C) 15
 5. D) 20
 6. E) 25

 

 1. Üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Üretim sürecinde kullanılan girdiler; sabit, değişken ve yarı değişken olarak üç grupta değerlendirilir.
 3. B) Üretim fonksiyonu, belirli bir dönemde kullanılan alternatif girdi bileşimlerinin olası maksimum çıktı ile ilişkilendirilmesidir.
 4. C) Firmalar kârlarını maksimize etmeye çalıştıkları için üretimlerini en az maliyetle gerçekleştirme çabası içindedir.
 5. D) Üretim, insanların ihtiyaçlarını dolaylı ya doğrudan karşılayacak mal ve hizmetleri meydana getirme çabasıdır.
 6. E) Firma, üretimi gerçekleştiren ve bunların satışı konusunda karar veren birimdir.

 

 1. MPPL / PL = MPPK / PK denkliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Sermayenin maksimum verimliliğini
 3. B) İki mal tüketen bir tüketici için optimal tüketim düzeyini
 4. C) İki girdi kullanan bir firma için optimal faktör bileşimini
 5. D) Marjinal ürün değerini
 6. E) Sermayenin marjinal fiziki verimliliğini

 

 1. Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi ikame mallara bir örnektir?
 2. A) Kahve-Çay
 3. B) El feneri-Pil
 4. C) Araba-Lastik
 5. D) Kahve-Şeker
 6. E) Çay-Şeker

 

 1. Hem fiyat hem de miktar eksenini kesen doğrusal bir talep eğrisi üzerinde hangi noktada, talep esnekliği 1 değerini alır?
 2. A) Eğrinin orta noktasından aşağıda
 3. B) Eğrinin orta noktasında
 4. C) Eğrinin miktar eksenini kestiği noktada
 5. D) Eğrinin fiyat eksenini kestiği noktada
 6. E) Eğrinin orta noktasından yukarıda

 

 1. Bir firmanın ürettiği malın fiyat esnekliğinin 1’den küçük olması durumunda, malın fiyatında yapılan bir azalış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
 2. A) İlgili mala ait talebin gelir esnekliğinin artmasına
 3. B) Firmanın zarar elde etmesine
 4. C) Firmanın toplam gelirinin azalmasına
 5. D) İlgili mala ait talebin gelir esnekliğinin düşmesine
 6. E) Firmanın toplam gelirinin artmasına

 

 1. Emeğin marjinal fiziki ürününün sıfır olduğu noktada toplam fiziki ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) 1’dir.
 3. B) Maksimumdur.
 4. C) 0’dır.
 5. D) Minimumdur.
 6. E) Sonsuzdur.

 

 1. A marka bilgisayarın fiyatında görülen %20 düzeyindeki bir düşüş sonrasında bu bilgisayardan satılan miktarın %10 artması durumunda bu bilgisayar için talebin fiyat esnekliği kaçtır?
 2. A) 0,5
 3. B) 1
 4. C) 1,5
 5. D) 2
 6. E) 2,5

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ikâme mallara örnektir?
 2. A) Kola-şeker
 3. B) Kapı-kapı kolu
 4. C) Dolmuş-otobüs
 5. D) Sigara-çakmak
 6. E) Ayran-kebap

 

 1. Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri (TC) verir?
 2. A) TFC / Q
 3. B) TVC + TFC
 4. C) TVC / Q
 5. D) TC / Q
 6. E) AVC + AFC

 

 1. Muhasebe maliyetlerine fırsat maliyetlerinin eklenmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
 2. A) Ekonomik kâr
 3. B) Firma kârı
 4. C) Muhasebe maliyetleri
 5. D) Ekonomik maliyetler
 6. E) Toplam satış geliri

 

 1. Aşağıdaki piyasa türlerinden hangisinde marjinal gelir (MR) eğrisi yatay bir doğru şeklindedir?
 2. A) Tam rekabet
 3. B) Oligopol
 4. C) Monopol
 5. D) Tekelci rekabet
 6. E) Oligopson

 

 1. Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Üretici ve tüketiciler ürünün fiyatını değiştirmeden, verili olarak kabul etmek zorundadır.
 3. B) Piyasadaki mallar heterojendir.
 4. C) Piyasada tek alıcı vardır.
 5. D) Piyasaya girişte bir çok engel vardır.
 6. E) Piyasada tek satıcı vardır.

 

 1. Üretilip piyasada satılan mal miktarının, malın piyasa fiyatı ile çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
 2. A) Net kâr
 3. B) Faktör talebi
 4. C) Arbitraj oranı
 5. D) Marjinal fiziki ürün
 6. E) Toplam satış geliri

 

 1. Kısa dönemde rekabetçi bir işletmenin arz eğrisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
 2. A) Ortalama tüketim
 3. B) Marjinal maliyet
 4. C) Sabit maliyet
 5. D) Marjinal tasarruf
 6. E) Marjinal tüketim

 

 1. Marjinal gelir
 2. Ortalama gelir

III. Marjinal maliyet

 1. Rekabetçi bir firma için yukarıdakilerden hangileri ne kadar mal satılırsa satılsın kendi kararına bağlı olarak değişmez?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız II
 4. C) I ve II
 5. D) I ve III
 6. E) II ve III

 

 1. Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?
 2. A) Ortalama değişken maliyet
 3. B) Değişken maliyet
 4. C) Sabit maliyet
 5. D) Ortalama toplam maliyet
 6. E) Fırsat maliyeti

 

 1. Tekelci rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Piyasaya giriş çok zordur.
 3. B) Piyasada tek alıcı vardır.
 4. C) Her firma farklılaştırılmış ürün satmaktadır.
 5. D) Firmalar artan eğime sahip bir talep eğrisi ile karşı karşıyadır.
 6. E) Piyasadan çıkış çok zordur.

 

 1. Bir işlemin taraflarından birinin, işleme ilişkin olarak diğer tarafın sahip olmadığı bir bilgiye sahip olması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Asimetrik bilgi
 3. B) Ters seçim
 4. C) Kamusal mal
 5. D) Doğal tekel
 6. E) Dışlanamayan mal

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasının varsayımlarından biri değildir?
 2. A) Endüstride sadece bir firma vardır.
 3. B) Piyasada ciddi bir rekabet söz konusudur.
 4. C) Tek satıcı yakın ikamesi olmayan bir ürün satmaktadır.
 5. D) Piyasaya giriş için oldukça etkili engeller vardır.
 6. E) Firma arzı aynı zamanda endüstri arzını da temsil etmektedir.

 

 

 1. Yasal engeller
 2. Ölçek ekonomileri

III. Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması

 1. Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız II
 4. C) I ve II
 5. D) I ve III
 6. E) I, II ve III

 

 1. Kamusal maldan fayda sağlayan her bireyin marjinal faydalarının toplamına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal fayda
 3. B) Marjinal içsel fayda
 4. C) Marjinal dışsal fayda
 5. D) Marjinal sosyal fayda
 6. E) Marjinal özel fayda

 

 1. Bir malın aynı biriminin aynı anda birden fazla kişi tarafından tüketilememesi durumuna ne ad verilir?
 2. A) Tüketimde rakip olmama
 3. B) Beleşçilik
 4. C) Dışlanabilirlik
 5. D) Tüketimde rakiplik
 6. E) Dışlanamazlık

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik bilgi sorunu nedeniyle, yüksek kalitedeki ürünlerin ya da yüksek kaliteli tüketicilerin niteliklerini gösteremedikleri için piyasadan dışlanması durumunu ifade eder?
 2. A) Dışlanamayan mal
 3. B) Doğal tekel
 4. C) Kamusal mal
 5. D) Sübvansiyon
 6. E) Ters seçim

 

 1. Kartel
 2. Dirsekli talep

III. Fiyat liderliği

 1. Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız II
 4. C) I ve II
 5. D) I ve III
 6. E) I, II ve III
 7. Doğada her istenildiğinde bulunabilen ve bedel ödemeden elde edilebilen mallara ne ad verilir?
 8. A) Serbest mal
 9. B) Dayanıklı mal
 10. C) Üretim malı
 11. D) Snop mal
 12. E) Nihai mal

 

 1. İktisadın, mevcut durumun ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Pozitif iktisat
 3. B) Normatif iktisat
 4. C) Sanal iktisat
 5. D) Genel iktisat
 6. E) Betimsel iktisat

 

 1. Ekonominin üretim kapasitesindeki artışa ne ad verilir?
 2. A) Hasıla
 3. B) Büyüme
 4. C) İstikrar
 5. D) İstihdam
 6. E) Denge

 

 1. Üretim sürecinde kullanılan ve kullanıldığında biten kaynaklara ne ad verilir?
 2. A) Sermaye
 3. B) Toplumsal kaynak
 4. C) Geçici kaynak
 5. D) İşgücü
 6. E) Hammadde

 

 1. Belirli bir tercih ya da davranış için vazgeçmek zorunda kalınan en değerli alternatife ne ad verilir?
 2. A) Değer maliyeti
 3. B) Marjinal maliyet
 4. C) Toplam maliyet
 5. D) Ortalama maliyet
 6. E) Fırsat maliyeti

 

 1. Diğer sosyal bilimlerle farkını vurgulayacak biçimde tanımlandığında iktisat, aşağıdaki koşullardan hangisi altında yapılan tercihleri inceleyen bir bilimdir?
 2. A) Ambargo
 3. B) Kıtlık
 4. C) Sosyal çıkarların varlığı
 5. D) Yasaların varlığı
 6. E) Zenginlik

 

 1. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan, doğa ya da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlara ne ad verilir?
 2. A) Tercih
 3. B) Fayda
 4. C) Üretim
 5. D) Kaynak
 6. E) Tüketim

 

 1. Bireyin tüketilen mal ve hizmetten elde edeceği memnuniyete ne ad verilir?
 2. A) Fayda
 3. B) Tercih
 4. C) Talep
 5. D) Arz
 6. E) Fiyat

 

 1. "İnsanların bir malı diğerinden daha çok beğendiklerini söyleyebileceğini ancak ne kadar daha fazla fayda elde ettiklerini söyleyemeyeceğini" ileri süren ve faydanın ölçülemeyeceğini savunan grup aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Kardinalistler
 3. B) Sayısalcılar
 4. C) Optimistler
 5. D) Ordinalistler
 6. E) Tercihciler

 

 1. Birbirinin yerine kullanılamayan ancak birlikte kullanıldığında bir ihtiyacı gideren mallara ne ad verilir?
 2. A) Dayanıksız mallar
 3. B) Snop mallar
 4. C) Tamamlayıcı mallar
 5. D) İkâme mallar
 6. E) Düşük mallar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın mal ve hizmet arzı gerçekleştirebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
 2. A) Mal ve hizmet arzından kâr elde edebilecek olması
 3. B) Üretilen mal ve hizmetleri satabilecek olması
 4. C) Gerekli kaynaklara sahip olması
 5. D) Gerekli üretim teknolojisine sahip olması
 6. E) Yeterli dövize sahip olması

 

 1. A malı fiyatındaki değişmeler A malının arzında bir değişim yaratmıyorsa bu malın arz esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Arz esnekliği sonsuzdur.
 3. B) Arz esnekliği 1’e yakındır.
 4. C) Arz esnekliği 1’den büyüktür.
 5. D) Arz esnekliği sıfırdır.
 6. E) Arz esnekliği 1’e eşittir.

 

 1. Talebin fiyat esnekliğini etkileyen ekonomik faktörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Zorunlu bir ihtiyacı karşılayan malın esnekliği düşüktür.
 3. B) Bir çok ikâmesi bulunan malın esnekliği düşüktür.
 4. C) Esneklik, fiyat değişiminden hemen sonra düşüktür, belirli bir süre geçtikten sonra artar.
 5. D) Tüketicinin bütçesinde çok küçük bir oran oluşturan bir ürünün esnekliği düşüktür.
 6. E) Ertelenebilir ihtiyaçları karşılayan bir malın esnekliği yüksektir.

 

 1. Veri fiyat düzeyinde talep edilen miktarın arz edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Artık
 5. D) Damping
 6. E) Kıtlık

 

 1. Gelir arttığı zaman, talebi artan mallara ne ad verilir?
 2. A) Düşük mal
 3. B) İkame mal
 4. C) Normal mal
 5. D) Serbest mal
 6. E) Tamamlayıcı mal

 

 1. Bir malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmenin, ilgili bir başka malın fiyatındaki yüzde değişmeye oranına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal fiziki ürün
 3. B) Arz esnekliği
 4. C) Çapraz fiyat esnekliği
 5. D) Arbitraj oranı
 6. E) Optimizasyon oranı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
 2. A) Arbitraj esnekliği
 3. B) Gelir esnekliği
 4. C) Arz esnekliği
 5. D) Beklenti esnekliği
 6. E) Talep esnekliği

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, diğer faktörler sabit iken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olduğunu; düşük fiyat düzeylerinde ise talep edilen mal ve hizmet miktarının yüksek olduğunu ifade eder?
 2. A) Talep şedülü
 3. B) Talep kanunu
 4. C) Piyasa dengesi
 5. D) Arz kanunu
 6. E) Arz şedülü
 7. Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin fiyatının değişmesi karşısında tüketiciler tarafından talep edilen mal ve hizmet miktarında hiçbir değişiklik olmamasını ifade eder?
 8. A) Esnek talep
 9. B) Yarı esnek talep
 10. C) Birim esnek talep
 11. D) Tam inelastik talep
 12. E) Tam esnek talep

 

 1. İktisatçılar, üreticilerin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu varsayarlar?
 2. A) Faydayı en yüksek düzeye çıkarmak
 3. B) Elde ettikleri kârı maksimize etmek
 4. C) Mümkün olduğunca fazla üretim yapmak
 5. D) Mümkün olduğunca fazla istihdam yaratmak
 6. E) Mümkün olan en yüksek kaynağı kullanmak

 

 1. Gelir artıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?
 2. A) Düşük mallar
 3. B) Normal mallar
 4. C) Kıt mallar
 5. D) Tamamlayıcı mallar
 6. E) İkame mallar

 

 1. Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eden, piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de içine sindirebilen, fiyat mekanizmasının yanında merkezi planları da uygulama çabası içinde olan sisteme ne ad verilir?
 2. A) Karma ekonomik sistem
 3. B) Üretim ekonomileri sistemi
 4. C) Piyasa ekonomileri sistemi
 5. D) Tüketim ekonomileri sistemi
 6. E) Kumanda ekonomileri sistemi

 

 1. İthal kotalarının öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Enflasyonu düşürmek
 3. B) Ulusal endüstrileri, diğer ülke üreticilerinin rekabetinden korumak
 4. C) Ulusal savunma sanayisini güçlendirmek
 5. D) Sıkı para politikası uygulanmasına yardımcı olmak
 6. E) Devalüasyon gerçekleştirmek

 

 1. Üretimde kullanılan emek miktarının 4 birim ve emeğin toplam fiziksel ürününün 92 birim olduğu durumda emeğin ortalama fiziksel ürün değeri (APPL) kaçtır?
 2. A) 30
 3. B) 23
 4. C) 17
 5. D) 15
 6. E) 12

 

 1. Üreticilerin, her ilave birimi üretmek için kabul etmeye hazır oldukları minimum fiyatlarla piyasada oluşan denge fiyatı arasındaki farkların toplamına ne ad verilir?
 2. A) Üretici artığı
 3. B) Toplam artık
 4. C) Marjinal fayda
 5. D) Tüketici artığı
 6. E) Toplam fayda

 

 1. Devlet, her sigara paketinin üzerinden 1 TL vergi alıyorsa bu durumda aşağıdaki vergi türlerinden hangisini uygulamaktadır?
 2. A) Advalorem vergi
 3. B) Karma vergi
 4. C) Spesifik vergi
 5. D) Ayırımcı vergi
 6. E) Global vergi

 

 1. İnsan ihtiyaçlarını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde gidermeye yönelik mal ve hizmetleri sunma çabasına ne ad verilir?
 2. A) Rasyonalite
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Senyoraj
 5. D) Üretim
 6. E) Fayda

 

 1. Üretimde kullanılan tüm girdiler üç kat artırıldığında, üretim miktarı dört kat artıyorsa aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konudur?
 2. A) Ölçeğe göre sabit getiri
 3. B) Azalan marjinal fayda
 4. C) Azalan verimler yasası
 5. D) Ölçeğe göre azalan getiri
 6. E) Ölçeğe göre artan getiri

 

 1. İşgücü arzının işgücü talebini aşması aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?
 2. A) Karaborsa
 3. B) Kapasite fazlası
 4. C) Aşırı istihdam
 5. D) İşsizlik
 6. E) Kıtlık

 

 1. Gerçekte herhangi bir parasal ödeme yapılmayan ancak bir alternatiften vazgeçilmesi nedeniyle ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?
 2. A) Örtük maliyet
 3. B) Açık maliyet
 4. C) Hasılat gideri
 5. D) Net harcama
 6. E) Marjinal ödeme

 

 1. Üretilen ürünlerin heterojen olduğu oligopol türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Saf oligopol
 3. B) Net oligopol
 4. C) Farklılaştırılmış oligopol
 5. D) Doğal oligopol
 6. E) Optimum oligopol

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın uzun dönem denge koşulunu ifade eder?
 2. A) MC=MR=AP=P=minAR
 3. B) MC=MR=AR=P=minAVC
 4. C) TC=TR=P=minMC
 5. D) MC=MR=AR=P=min ATC
 6. E) TC=TR=P=minAVC

 

 1. Monopolcü firmanın, ürettiği her bir birim malı ayrı ayrı mümkün olabilecek en yüksek fiyattan satması şeklindeki fiyat farklılaştırmasına ne ad verilir?
 2. A) Kategorik fiyat farklılaştırması
 3. B) Blok fiyat farklılaştırması
 4. C) Birinci derece fiyat farklılaştırması
 5. D) İkinci derece fiyat farklılaştırması
 6. E) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması

 

 1. Tam rekabet piyasasının mobilite koşulu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Piyasadaki tarafların; fiyat, kalite vb hakkında tam bilgiye sahip olmaları gerektiğini
 3. B) Piyasada çok sayıda satıcı olması gerektiğini
 4. C) Piyasadaki firmaların sattığı ürünlerin homojen olması gerektiğini
 5. D) Piyasada çok sayıda alıcı olması gerektiğini
 6. E) Firmaların piyasaya çok kolay girebilmesi ve çıkabilmesi gerektiğini

 

 1. Ölçek ekonomileri sonucunda oluşan monopole ne ad verilir?
 2. A) İmtiyazlı monopol
 3. B) Kontrollü monopol
 4. C) Doğal monopol
 5. D) Lisanslı monopol
 6. E) Yasal monopol

 

 1. Firmanın bir birim daha fazla ürün üretip satması sonucunda toplam kârda meydana gelen değişime ne ad verilir?
 2. A) Optimum kâr
 3. B) Ortalama kâr
 4. C) Net kâr
 5. D) Oransal kâr
 6. E) Marjinal kâr

 

 1. Sabit maliyetli endüstrilerde uzun dönem arz eğrisinin esnekliği nasıldır?
 2. A) Tam inelastiktir.
 3. B) İnelastiktir.
 4. C) Sıfırdır.
 5. D) Birim esnektir.
 6. E) Tam esnektir.

 

 1. Tam rekabetçi firmanın talep eğrisinin yatay eksene paralel olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Tamamlayıcı mallar üretmesi
 3. B) Piyasada belirlenen fiyatı veri alması
 4. C) Tek ürün üretmesi
 5. D) İkame mallar üretmesi
 6. E) Eksik bilgiye sahip olması
 7. Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip, fiziki varlığı olmayan ürünlere ne ad verilir?
 8. A) Arbitraj
 9. B) Ekonomik mal
 10. C) Dayanıklı mal
 11. D) Hizmet
 12. E) Senyoraj

 

 1. İktisadın, insan davranışı ve insanların; piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mikro iktisat
 3. B) Normatif iktisat
 4. C) Makro iktisat
 5. D) Sayısal iktisat
 6. E) Pozitif iktisat

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sağa kaymasına neden olur?
 2. A) İkame malının fiyatının azalması
 3. B) Malın kendi fiyatının artması
 4. C) Tamamlayıcı malın fiyatının artması
 5. D) Tüketici sayısının azalması
 6. E) Tüketici gelirinin artması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin sağa kaymasına yol açan nedenlerden biri değildir?
 2. A) Teknolojik gelişmelerin artması
 3. B) Sübvansiyon sağlanması
 4. C) Girdi fiyatlarının azalması
 5. D) Firma sayısının artması
 6. E) Malın fiyatının azalması
 7. Normatif iktisat aşağıdakilerden hangisini inceler?
 8. A) İktisadi olaylarda olması gerekeni
 9. B) İktisadi konularda ne olduğunu
 10. C) Bireysel karar birimlerinin kararlarını
 11. D) Ekonominin tümünün işleyişini
 12. E) Kıt kaynakların dağıtımını

 

 1. Tüketicilerin, isteklerini karşılamakta doğrudan kullandıkları ve kullandıklarında yok olan mallara ne ad verilir?
 2. A) Dayanıklı mal
 3. B) Üretim malı
 4. C) Snop mal
 5. D) Nihai mal
 6. E) Dayanıksız mal

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
 2. A) Finansal kuruluşlar
 3. B) Toprak
 4. C) Emek
 5. D) Girişimci
 6. E) Sermaye

 

 1. Toprağın kullanımı karşılığında yapılan ödemelere ne ad verilir?
 2. A) Ücret
 3. B) Faiz
 4. C) Kredi
 5. D) Rant
 6. E) Kâr

 

 1. Tipik bir talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedeni nedir?
 2. A) Fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalması
 3. B) Miktar arttıkça ödenen fiyatın artması
 4. C) Talep eğrisinin fiyat değiştikçe kayması
 5. D) Fiyat düzeyinin talepten bağımsız olması
 6. E) Talebin fiyat ile doğru orantılı olarak değişmesi

 

 1. A malına ilişkin hem arz hem de talep eğrisinin sola kayması ancak arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
 2. A) Denge fiyatı ve denge miktarı yüks elmiştir.
 3. B) Denge fiyatı ve denge miktarı düşmüştür.
 4. C) Denge fiyatı düşmüş, denge miktarı artmıştır.
 5. D) Denge fiyatı artmış, denge miktarı düşmüştür.
 6. E) Denge fiyatı ve denge miktarı tahmin edilemez.

 

 1. Bir malın fiyatının %1 oranında artması, bu maldan talep edilen miktarı %0,1 oranında azaltmışsa, söz konusu mal için talebin fiyat esnekliği kaçtır?
 2. A) 0,01
 3. B) 0,1
 4. C) 1
 5. D) 1,1
 6. E) 1,2

 

 1. Bir hastanede gerçekleştirilen aşağıdaki operasyonlardan hangisinde fiyat esnekliği diğerlerine göre daha düşüktür?
 2. A) Estetik ameliyatı
 3. B) Saç ekim uygulaması
 4. C) Akupunktur tedavisi
 5. D) Organ nakli
 6. E) Check-up hizmeti

 

 1. Bir girdinin marjinal fiziki ürünü ile ürünün piyasa fiyatının çarpılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
 2. A) Toplam ürün değeri
 3. B) Ortalama ürün değeri
 4. C) Kâr miktarı
 5. D) Girdinin satın alma maliyeti
 6. E) Marjinal ürün değeri

 

 1. Marjinal fayda ve toplam fayda arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Marjinal faydanın minimum olduğu yerde toplam fayda maksimumdur.
 3. B) Marjinal faydanın maksimum olduğu yerde toplam fayda minimumdur.
 4. C) Marjinal faydanın minimum olduğu yerde toplam fayda da minimum olur.
 5. D) Marjinal faydanın maksimum olduğu yerde toplam fayda da maksimum olur.
 6. E) Marjinal fayda, toplam faydayla ilişkisizdir.

 

 

 

 1. Azalan marjinal fayda varsayımı altında toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda aşağıdaki değerlerden hangisini alır?
 2. A) -∞
 3. B) -1
 4. C) 0
 5. D) 1
 6. E) +∞

 

 1. Aşağıdaki formüllerden hangisi emeğin marjinal ürününü verir?
 2. A) ΔQ / ΔK
 3. B) ΔQ - ΔL
 4. C) ΔL / ΔK
 5. D) Q / L
 6. E) ΔQ / ΔL

 

 1. Eksi değer aldığında, firmanın uzun dönemde üretimden ayrılmasına yol açan değişken aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Ekonomik kâr
 3. B) Toplam maliyetler
 4. C) Muhasebe kârı
 5. D) Fırsat maliyetleri
 6. E) Muhasebe maliyetleri

 

 1. Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) TR = TC
 3. B) AR = MR
 4. C) AC = MC
 5. D) ATC = AR
 6. E) MR = MC

 

 1. Marjinal gelir
 2. Ortalama gelir

III. Marjinal maliyet

 1. Rekabetçi bir işletme için yukarıdakilerden hangileri ne kadar mal satılırsa satılsın kendi kararına bağlı olarak değişmez?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız II
 4. C) I ve II
 5. D) I ve III
 6. E) II ve III

 

 1. Rekabetçi bir işletmenin marjinal geliri, marjinal maliyetinden yüksek ise işletmenin kârını artırmak için gerçekleştirmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Üretimi artırmak
 3. B) Üretimi durdurmak
 4. C) Fiyatı yükseltmek
 5. D) Firmayı kapatmak
 6. E) Ölçeği küçültmek

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın özelliklerinden biri değildir?
 2. A) Çok sayıda tüketici olması
 3. B) Piyasadan çıkış kısıtlamalarının olması
 4. C) Malların homojen olması
 5. D) Piyasaya giriş serbestisinin olması
 6. E) Çok sayıda üretici olması

 

 1. Tekelci bir firma için kârını maksimize edecek üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) AC = MC
 3. B) MR = AC
 4. C) TR = TC
 5. D) AR = AC
 6. E) M R = MC

 

 1. Tam fiyat farklılaştırması
 2. Kısmi fiyat farklılaştırması

III. Miktarlar arası fiyat farklılaştırması

 1. Alıcılar arası fiyat farklılaştırması
 2. Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?
 3. A) Yalnız II
 4. B) Yalnız III
 5. C) I ve III
 6. D) I ve IV
 7. E) II ve IV

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
 2. A) Birçok alıcı ve birçok satıcı bulunması
 3. B) Piyasaya giriş ve çıkışın zor olması
 4. C) Piyasadaki firmaların farklılaştırılmış ürünler satması
 5. D) Firmaların az da olsa piyasa fiyatını etkileyebilmesi
 6. E) Firmaların azalan eğime sahip bir talep eğrisi ile karşı karşıya olmaları

 

 1. Bir kişinin kamu malından fayda elde etmesine rağmen bu malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınmasına ne ad verilir?
 2. A) Tüketimde rakip mal
 3. B) Doğal tekel
 4. C) Dışlanamayan mal
 5. D) Bedavacılık sorunu
 6. E) Yapay kıt mallar

 

 1. Negatif dışsallıklar durumunda devletin negatif dışsallığın söz konusu olduğu mala vergi uygulayarak üretimini optimal düzeyde sağlamak amacıyla kullandığı vergilere ne ad verilir?
 2. A) Otonom vergiler
 3. B) Pigoucu vergiler
 4. C) Ayırımcı vergiler
 5. D) Sözleşmeli vergiler
 6. E) Sabit vergiler

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder?
 2. A) Ters seçim
 3. B) Asimetrik bilgi
 4. C) Negatif dışsallık
 5. D) Coase Teoremi
 6. E) Dışsallığın içselleştirilmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi rant geliri sağlamaz?
 2. A) Ormanlar
 3. B) Keşfedilmiş bor madeni
 4. C) Temiz içme suyu kaynağı
 5. D) Akdeniz iklimli arazi
 6. E) Becerikli işgücü

 

 1. Aşağıdaki durumların hangisinde talep eğrisi dikey olur?
 2. A) εp > 0
 3. B) εp = ∞
 4. C) εp = 1
 5. D) εp > 1
 6. E) εp= 0

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi mevcut değilse iktisadi anlamda bir talepten bahsedilemez?
 2. A) Kullanım garantisi
 3. B) Yüksek talep esnekliği
 4. C) Satın alma gücü
 5. D) Düşük gelir esnekliği
 6. E) İkamenin bulunması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi her yeni birim üretim yapıldığında toplam değişken maliyetlerdeki artışı ifade eder?
 2. A) Ortalama toplam maliyet
 3. B) Marjinal maliyet
 4. C) Ortalama değişken maliyet
 5. D) Sabit maliyet
 6. E) Ortalama sabit maliyet

 

 1. Satış gelirleri toplamından, toplam ekonomik maliyetlerin çıkarılması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
 2. A) Ekonomik kâr
 3. B) Tasarruf
 4. C) Sabit maliyet
 5. D) Muhasebe maliyetleri
 6. E) Değişken maliyet

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, ürünün fiyatı ile piyasaya sunulan ürün miktarı arasındaki ilişkiyi gösterir?
 2. A) Talep eğrisi
 3. B) Üretim imkânları eğrisi
 4. C) Engel eğrisi
 5. D) Arz eğrisi
 6. E) Talep şedülü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi bir işletmenin kısa dönemde pozitif kâr elde edebilmesinin koşuludur?
 2. A) Fiyatın, marjinal maliyete eşit olması
 3. B) Fiyatın, ortalama maliyete eşit olması
 4. C) Fiyatın, ortalama toplam maliyetten büyük olması
 5. D) Ortalama değişken maliyetin, fiyattan düşük olması
 6. E) Ortalama sabit maliyetin, fiyattan düşük olması

 

 1. Oligopol piyasasında her firmanın kârının sadece kendi fiyatına ve satış rakamlarına değil, diğer firmalarınkine de bağlı olmasına ne ad verilir?
 2. A) Ürün farklılaştırması
 3. B) Karşılıklı bağımlılık
 4. C) Fiyat farklılaştırması
 5. D) Fiyat dışı rekabet
 6. E) Piyasa dengesi

 

 1. İkinci el otomobil piyasasında karşı karşıya gelen A ve B kişilerinden araç satıcısı A, aracının bazı teknik sorunlara sahip olduğunu biliyor ancak alıcı B bu durumu bilmiyorsa bu alım-satım işleminde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
 2. A) Ahlaki tehlike
 3. B) Asimetrik bilgi
 4. C) Dışsallığın içselleştirilmesi
 5. D) Marjinal özel maliyet
 6. E) Bedavacılık sorunu

 

 1. Ölçek ekonomilerinin, yalnız bir firmanın faaliyetine devam etmesine olanak sağlayacak nitelikte olduğu endüstriye ne ad verilir?
 2. A) Farklılaştırılmış tekel
 3. B) Damping piyasası
 4. C) Arbitraj piyasası
 5. D) Doğal tekel
 6. E) Yan endüstri

 

 1. Bir otomobil firmasının yalnız Anadolu Üniversitesi çalışanlarına yönelik yaptığı indirimli satış uygulaması, aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
 2. A) Firmanın ihracat kapasitesini artırdığını
 3. B) Firmanın üçüncü derece fiyat farklılaştırması yaptığını
 4. C) Firmanın ikinci derece fiyat farklılaştırması yaptığını
 5. D) Firmanın piyasadan çekilip tüm ürünlerini elden çıkardığını
 6. E) Firmanın tam rekabet piyasasına geçiş yaptığını

 

 1. Bir piyasa sisteminin mal ve hizmetleri ya bütünüyle ya da ekonomik olarak optimal bir biçimde sağlamadaki yetersizliğine ne ad verilir?
 2. A) Dışsallık
 3. B) Asimetrik bilgi
 4. C) Piyasa başarısızlığı
 5. D) Kamusal mal
 6. E) Sosyal tercih

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi eksik rekabet koşullarında çalışan bir firmanın fiyat farklılaştırması yapabilmesi için gerekli koşullardan biridir?
 2. A) Üretim kaynaklarına erişimin kısıtlı olması
 3. B) Eksik rekabetin yasal temele dayanması
 4. C) Fiyat farklılaştırması için yasal izne sahip olunması
 5. D) Piyasalar arası arbitrajın engellenmesi
 6. E) Firmanın tekelci rekabet piyasasında faaliyet göstermesi

 

 1. Tüketici dışındaki bir başkasının, malın ek biriminden elde ettiği faydaya ne ad verilir?
 2. A) Marjinal dışsal fayda
 3. B) Tüketimde rakiplik
 4. C) Optimum maliyet
 5. D) Dışsallığın içselleştirilmesi
 6. E) Değişken fayda

 

 

 1. Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 7 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 42 ise marjinal ürün hasılası (MRPL ) kaçtır?
 2. A) 310
 3. B) 305
 4. C) 294
 5. D) 49
 6. E) 6

 

 1. Üretim miktarına bağlı olan, dolayısıyla üretim miktarıyla birlikte değişen maliyetlere ne ad verilir?
 2. A) Katı maliyetler
 3. B) Sabit maliyetler
 4. C) Optimum maliyetler
 5. D) Net maliyetler
 6. E) Değişken maliyetler

 

 1. Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
 2. A) Vergilendirme
 3. B) Tavan fiyat
 4. C) Tarife uygulaması
 5. D) Taban fiyat
 6. E) Üretim kotası

 

 1. Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
 2. A) Advalorem vergiler
 3. B) Dolaysız vergiler
 4. C) Spesifik vergiler
 5. D) Kişisel vergiler
 6. E) Katma Değer Vergisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda ölçek eğrisi olarak adlandırılır?
 2. A) LRAC eğrisi
 3. B) MC eğrisi
 4. C) TC eğrisi
 5. D) TMR eğrisi
 6. E) AFC eğrisi

 

 1. Aşağıdaki piyasa türlerinden hangisinde firma aynı zamanda sektörü temsil eder?
 2. A) Monopol
 3. B) Düopol
 4. C) Oligopol
 5. D) Monopolcü rekabet
 6. E) Tam rekabet

 

 1. Standartize edilmiş bir ürünün çok sayıda firma tarafından üretildiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Monopol
 3. B) Tam rekabet
 4. C) Oligopol
 5. D) Monopolcü rekabet
 6. E) Eksik rekabet

 

 1. Kısa dönemde rekabetçi firmanın AVC eğrisinin minimum noktasından geçen piyasa fiyatına ne ad verilir?
 2. A) Kısa dönem piyasaya giriş fiyatı
 3. B) Kısa dönem normal kâr fiyatı
 4. C) Kısa dönem net fiyatı
 5. D) Kısa dönem başabaş fiyatı
 6. E) Kısa dönem kapanma fiyatı

 

 1. Lisanslar, monopol piyasasında piyasa gücünü oluşturan kaynaklardan hangisinin kapsamında yer alır?
 2. A) Kamu ayrıcalıkları
 3. B) Network dışsallıkları
 4. C) Ölçek ekonomileri
 5. D) Doğal monopol
 6. E) Kritik hammaddelerin özel mülkiyeti

 

 1. Tam rekabetçi firmanın uzun dönemdeki üretiminin, uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilir?
 2. A) Bölüşüm etkinliği
 3. B) Tahsis etkinliği
 4. C) Tüketim etkinliği
 5. D) Üretim etkinliği
 6. E) Ölçek etkinliği

 

 1. Monopolcü firma kısa dönemde aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı üretim düzeyinde kârını maksimize eder?
 2. A) AC=AR
 3. B) AVC=AR
 4. C) TC=TR
 5. D) MC=MR
 6. E) ATC=AR
 7. Girdi fiyatlarının değişmesi
 8. Teknolojik ilerleme

III. Tüketici gelirinin değişmesi

 1. Yukarıdakilerden hangileri arz eğrisinin kaymasına neden olur?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız II
 4. C) I ve II
 5. D) II ve III
 6. E) I, II ve III

 

 1. Mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesine iktisadi düşünme tarzında ne ad verilir?
 2. A) Dinamik yapılanma
 3. B) Pareto optimumu
 4. C) Lerner koşulu
 5. D) Marjinal analiz
 6. E) Ceteris Paribus varsayımı

 

 1. Veri fiyat düzeyinde arz edilen miktarın talep edilen miktardan fazla olmasına ne ad verilir?
 2. A) Piyasa
 3. B) Aşırı talep
 4. C) Kıtlık
 5. D) İkame etkisi
 6. E) Aşırı arz

 

 1. Bir malın talep edilen miktarının, bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüne ne ad verilir?
 2. A) Talebin gelir esnekliği
 3. B) Talebin fiyat esnekliği
 4. C) Çapraz fiyat talep esnekliği
 5. D) Arz esnekliği
 6. E) Arzın gelir esnekliği

 

 1. Gelir arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?
 2. A) Normal mallar
 3. B) Düşük mallar
 4. C) İkame mallar
 5. D) Serbest mallar
 6. E) Homojen mallar

 

 1. Özel mülkiyetin yanında kamu mülkiyetini de kabul eder.
 2. Piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de kabul eder.

III. Fiyat mekanizması yanında merkezi planları da uygulama çabası içindedir.

 1. Temel ekonomik sorulara ilişkin kararlar yalnız merkezi otorite tarafından alınır.
 2. Karma ekonomik sistem ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
 3. A) Yalnız II
 4. B) Yalnız IV
 5. C) I ve II
 6. D) II ve IV
 7. E) I, II ve III

 

 1. İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin üçüncü aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Teorinin geçerliliğinin test edilmesi
 3. B) Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili varsayımların belirlenmesi
 4. C) Teorik yaklaşımın olası sonuçlarının önceden belirlenmesi
 5. D) İncelenen iktisadi sorunla ilgili temel değişkenlerin belirlenmesi
 6. E) Hipotezin ortaya konulması

 

 1. Üretimde kullanılan emek miktarı 7 birim ve emeğin toplam fiziksel ürünü 84 birim ise emeğin ortalama fiziksel ürünü kaç birimdir?
 2. A) 12
 3. B) 15
 4. C) 17
 5. D) 19
 6. E) 21

 

 1. Tüm üretim faktörleri aynı oranda artırıldığında toplam ürün miktarının ne oranda değişeceğini gösteren ölçüte ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj ölçümü
 3. B) Arbitraj dağılımı
 4. C) Pareto optimumu
 5. D) Marshall-Lerner koşulu
 6. E) Ölçeğe göre getiri

 

 1. Devletin arz edilen mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
 2. A) Tavan fiyat
 3. B) Taban fiyat
 4. C) Tarife uygulaması
 5. D) Üretim kotası
 6. E) Vergilendirme

 

Bir piyasaya veya uzmanlık alanına giriş için devlet tarafından yapılan düzenlemelere ------- adı verilir.

 1. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
 2. A) telif hakkı
 3. B) senyoraj
 4. C) patent
 5. D) lisans
 6. E) özel mülkiyet

 

 1. Piyasadaki tarafların fiyat, kalite vb. Konular hakkında tam bilgiye sahip olması tam rekabet piyasasının hangi özelliğini ifade eder?
 2. A) Homojenlik
 3. B) Mobilite
 4. C) Heterojenite
 5. D) Atomizite
 6. E) Açıklık

 

 1. Tam rekabet piyasasında yeni firmaların piyasaya girmesi aşağıdaki eğrilerden hangisinin kaymasına neden olur?
 2. A) Lorenz eğrisi
 3. B) Arbitraj eğrisi
 4. C) Piyasa arz eğrisi
 5. D) Teklif eğrisi
 6. E) Tasarruf eğrisi

 

 1. Bir malın, aynı üretici tarafından farklı alıcı gruplarına farklı fiyat ve kaliteden satılmasına ne ad verilir?
 2. A) Sabit mal
 3. B) Farklılaştırılmış mal
 4. C) Serbest mal
 5. D) Dayanıklı mal
 6. E) Homojen mal
 7. İktisadi sorunların analiz edilmesinde kullanılan bilimsel yöntemin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 8. A) Teorik yaklaşımın olası sonuçlarının önceden değerlendirilmesi
 9. B) Hipotezlerin test edilmesi
 10. C) İncelenen iktisadi sorunla ilgili temel değişkenlerin belirlenmesi
 11. D) Teorinin uygulanacağı ilişkiyle ilgili varsayımların yapılması
 12. E) Hipotezin ortaya konulması

 

 1. Tercih yapmak ya da karar almak zorunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
 2. A) Tümdengelim
 3. B) Ceteris Paribus
 4. C) Rasyonel davranış
 5. D) Marjinalite
 6. E) Fırsat maliyeti

 

 1. Piyasada bulunan A malının fiyat değişimleri karşısında; tüketicilerin bu maldan talep ettikleri miktarda hiçbir değişiklik olmuyorsa, tüketicilerin A malına ilişkin talepleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Tam inelastik taleptir.
 3. B) Tam esnek taleptir.
 4. C) Esnek olmayan taleptir.
 5. D) Birim esnek taleptir.
 6. E) Esnek taleptir.

 

 1. Belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde satın alınmak istenen mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?
 2. A) Piyasa
 3. B) Arz
 4. C) Kıtlık
 5. D) Talep
 6. E) Artık

 

 1. Mal ve hizmetlerin üretilmesinde insanlar tarafından harcanan zamana ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj
 3. B) İşgücü
 4. C) Sermaye
 5. D) Arbitraj
 6. E) Rant

 

 1. Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
 2. A) Üretim sistemi
 3. B) Fiyat sistemi
 4. C) Denge sistemi
 5. D) Tüketim sistemi
 6. E) Bölüşüm sistemi

 

 1. Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
 2. A) Toplam fayda
 3. B) Üretici artığı
 4. C) Ortalama arbitraj
 5. D) Marjinal hasılat
 6. E) Tüketici artığı

 

 1. Tarımsal bir ürünün, hükümetçe belirlenen bir fiyat düzeyinin altında bir fiyattan piyasada işlem görmesini engelleyen uygulamaya ne ad verilir?
 2. A) Vergilendirme
 3. B) İthalat kotası
 4. C) Tavan fiyat
 5. D) Üretim kotası
 6. E) Taban fiyat

 

 1. Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 8 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 20 ise emeğin marjinal ürün hasılası kaç TL'dir?
 2. A) 240
 3. B) 215
 4. C) 160
 5. D) 142
 6. E) 134

 

 1. Herhangi bir piyasada tüketicilerin memnuniyetini azaltmadan, üretim faktörlerinin bir başka piyasada kullanılmasının olanaksız olduğu duruma ne ad verilir?
 2. A) Leontief paradoksu
 3. B) Arbitraj
 4. C) Senyoraj
 5. D) Tahsis etkinliği
 6. E) Mali tevzin

 

 1. Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Piyasadaki malların tek bir alıcısı vardır.
 3. B) Standartize edilmiş bir ürün, çok sayıda firma tarafından üretilir.
 4. C) Piyasaya giriş çıkış engelleri vardır.
 5. D) Piyasa fiyatı tek bir firma tarafından belirlenir.
 6. E) Piyasadaki mallar heterojendir.

 

 1. Yakın ikamesi olmayan bir malın veya hizmetin üreticisinin veya sunucusunun tek firma olduğu piyasaya ne ad verilir?
 2. A) Monopolcü rekabet
 3. B) Oligopol
 4. C) Tam rekabet
 5. D) Monopol
 6. E) Düopol

 

 1. Yeni açılan özel bir hastanenin Anadolu Üniversitesi personeline %20 indirim uygulaması, aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?
 2. A) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
 3. B) İkinci derece fiyat farklılaştırması
 4. C) Birinci derece fiyat farklılaştırması
 5. D) Blok fiyat farklılaştırması
 6. E) Mükemmel fiyat farklılaştırması

 

 1. Aynı ürünü üreten firmalar topluluğuna ne ad verilir?
 2. A) Morotoryum
 3. B) Konversiyon
 4. C) Senyoraj
 5. D) Arbitraj
 6. E) Endüstri

1D 2C 3B 4E 5A 6D 7C 8A 9B 10B 11E 12A 13E 14C 15D 16B 17D 18C 19A 20E

 

 1. Toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini inceleyen iktisat bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mikro iktisat
 3. B) Siyasal iktisat
 4. C) Normatif iktisat
 5. D) Sanal iktisat
 6. E) Pozitif iktisat

 

 1. Tüm ekonomilerin karşı karşıya bulunduğu temel ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Nüfusun azalması
 3. B) Fiyatların azalması
 4. C) Üretimin artması
 5. D) Kıtlık ve tercih
 6. E) Yatırımların artması

 

 1. Faydanın ölçülebileceğini öne süren, faydayı ölçmek için “util” adı verilen bir birim ya da doğrudan parayı kullanan grup aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Ordinalistler
 3. B) Tercihciler
 4. C) Kardinalistler
 5. D) Optimumcular
 6. E) Sırasalcılar

 

 1. Üretim imkanları sınırı eğrisinin orijine göre içbükey çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Artan fırsat maliyeti
 3. B) Azalan fırsat maliyeti
 4. C) Azalan fayda
 5. D) Artan fayda
 6. E) Alternatif fayda

 

 1. Kaynak K. Diğer malları üretmek için kullanılan makineler, araçlar ve fabrikalardır.
 2. Emek L. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan, doğa ya da insanlar tarafından sağlanan tüm araçlardır.
 3. Sermaye M. Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalardır.
 4. Yukarıdaki kavramlar ve tanımları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 5. A) 1-K, 2-L, 3-M
 6. B) 1-M, 2-L, 3-K
 7. C) 1-L, 2-M, 3-K
 8. D) 1-L, 2-K, 3-M
 9. E) 1-K, 2-M, 3-L

 

 1. Diğer koşullar sabit iken, bir malın üretilmesi için kullanılan girdi fiyatlarının azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
 2. A) Arz eğrisi sola kayar.
 3. B) Arz eğrisi sağa kayar.
 4. C) Tüketici sayısı azalır.
 5. D) Talep eğrisi sağa kayar.
 6. E) Talep eğrisi sola kayar.

 

 1. Diğer koşullar sabitken ve arz eğrisinde herhangi bir değişim yok iken, talep eğrisinin sağa kayması durumunda denge fiyat ve miktarı nasıl değişir?
 2. A) Denge fiyatı da, denge miktarı da azalır.
 3. B) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
 4. C) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
 5. D) Denge fiyatı da, denge miktarı da artar.
 6. E) Denge fiyatı da, denge miktarı da değişmez.

 

 1. Diğer şeyler sabit iken; yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olmasına, düşük fiyat düzeylerinde ise talep edilen mal ve hizmet miktarının yüksek olmasına ne ad verilir?
 2. A) Gelir etkisi
 3. B) İkame etkisi
 4. C) Arz kanunu
 5. D) Talep kanunu
 6. E) Piyasa dengesi

 

 1. Bir malın fiyatı yüzde 5 arttığında, talep edilen miktarı yüzde 25 azalıyorsa söz konusu mala ait talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?
 2. A) 5
 3. B) 4
 4. C) 3
 5. D) 2
 6. E) 1

 

 1. Birçok ikamesi bulunan yani ikame edilebilirlik derecesi yüksek bir malın talep esnekliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Yüksektir.
 3. B) Düşüktür.
 4. C) Sıfırdır.
 5. D) Tam inelastiktir.
 6. E) Esnek değildir.
 7. İşgücü
 8. Sermaye

III. Toprak

 1. Yasalar
 2. Yukarıdakilerden hangileri iktisadi açıdan kaynak niteliğindedir?
 3. A) Yalnız I
 4. B) Yalnız III
 5. C) I, II ve III
 6. D) I, III ve IV
 7. E) I, II, III ve IV

 

 1. Belirli bir zaman diliminde bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada ortaya çıkan değişime ne ad verilir?
 2. A) Tüketim faydası
 3. B) Marjinal fayda
 4. C) Üretim faydası
 5. D) Ortalama fayda
 6. E) Esnek fayda

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonunda yer almaz?
 2. A) Teknoloji
 3. B) Emek
 4. C) Sermaye
 5. D) Doğal kaynak
 6. E) Piyasa

 

 1. Bir firmanın üretim miktarı 40 birim, toplam değişken maliyeti 10.000 TL ise, ortalama değişken maliyeti kaç TL'dir?
 2. A) 250
 3. B) 200
 4. C) 150
 5. D) 125
 6. E) 100

 

 1. Firmanın üretim sürecinde kullanacağı ve başkalarının mülkiyetinde bulunan girdiler için satın alma ve kiralama bedeli olarak yaptığı gerçek ödemelere ne ad verilir?
 2. A) Hasılat gideri
 3. B) Optimum maliyet
 4. C) Net gider
 5. D) Açık maliyet
 6. E) Örtük maliyet

 

 1. Monopolcü firma ürettiği malın ilk 25 birimini 50 TL’den, sonraki 25 birimini 40 TL’den ve daha sonraki 25 birimini de 30 TL’den satıyorsa aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisini uygulamaktadır?
 2. A) İkinci derece fiyat farklılaştırması
 3. B) Birinci derece fiyat farklılaştırması
 4. C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
 5. D) Mükemmel fiyat farklılaştırması
 6. E) Pazar fiyat farklılaştırması

 

 1. Ölçek ekonomileri
 2. Network dışsallıkları

III. Telif hakları

 1. Kamu ayrıcalıkları
 2. Yukarıdakilerden hangileri monopol piyasasına piyasa giriş engelleri arasında yer alır?
 3. A) Yalnız I
 4. B) II ve III
 5. C) III ve IV
 6. D) I, II ve IV
 7. E) I, II, III ve IV

 

 1. Oligopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 2. A) Piyasada faaliyette bulunan firma sayısı azdır ve bu firmalar büyük ölçekli firmalardır.
 3. B) Firmalar arasındaki karşılıklı bağımlılık, bu piyasanın en önemli özelliklerinden biridir.
 4. C) Firmalar yalnızca homojen mal üretirler.
 5. D) Piyasada çok sayıda alıcı vardır.
 6. E) Piyasaya girişi zorlaştıran engeller vardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde tam rekabet piyasasının özellikleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
 2. A) Homojenlik, atomize, açıklık, giriş engelleri
 3. B) Heterojenlik, atomize, açıklık, mobilite
 4. C) Homojenlik, tek satıcı, açıklık, mobilite
 5. D) Homojenlik, atomize, açıklık, mobilite
 6. E) Homojenlik, atomize, eksik bilgi, mobilite

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisini ifade eder?
 2. A) ATC eğrisinin MC eğrisinin üzerinde kalan kısmı
 3. B) MC eğrisinin ATC eğrisinin üzerinde kalan kısmı
 4. C) AVC eğrisinin MC eğrisini kesen noktalar bütünü
 5. D) ATC eğrisinin AVC eğrisinin üzerinde kalan noktalar bütünü
 6. E) MC eğrisinin AVC eğrisinin üzerinde kalan kısmı

 

Bir çiftçi daha çok gübre kullanırsa üretiminin artacağını düşünerek maliyet ve gelirlerini karşılaştırmış ve daha fazla gübre kullanmaya karar vermiştir.

 1. Bu çiftçinin uyguladığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Marjinal analiz
 3. B) Faktör analizi
 4. C) Başabaş analizi
 5. D) Artı-eksi analizi
 6. E) Gelir-gider analizi

 

 1. Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye ne ad verilir?
 2. A) Fiyat esnekliği
 3. B) Çapraz fiyat esnekliği
 4. C) Gelir esnekliği
 5. D) Arz esnekliği
 6. E) İkame esnekliği

 

 1. Üretimde kullanılan tüm üretim faktörleri iki katına çıkarıldığında, üretim miktarı da iki kat artıyorsa aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konusudur?
 2. A) Artan verimler kanunu
 3. B) Ölçeğe göre artan getiri
 4. C) Ölçeğe göre azalan getiri
 5. D) Ölçeğe göre sabit getiri
 6. E) Azalan marjinal getiri
 7. Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?
 8. A) Serbest bölge
 9. B) İktisadi aktör
 10. C) Piyasa
 11. D) Medya
 12. E) Mekanizma

 

 1. Kıtlık koşulları altında yapılan tercihlerin incelenmesine ne ad verilir?
 2. A) Muhasebe
 3. B) Ekoloji
 4. C) Senyoraj
 5. D) Sosyoloji
 6. E) İktisat

 

 

 1. Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
 2. A) Zaman
 3. B) Emek
 4. C) Doğa
 5. D) Sermaye
 6. E) Toprak

 

 1. Temel ekonomik sorulara ilişkin kararların merkezi otorite tarafından alındığı sisteme ne ad verilir?
 2. A) Kumanda Ekonomileri Sistemi
 3. B) Karma Ekonomiler Sistemi
 4. C) Üretim Ekonomileri Sistemi
 5. D) Piyasa Ekonomileri Sistemi
 6. E) Fiyat Sistemi

 

 1. Kıtlığı çekilmeyen ve kullanıldığı zaman başka alternatiflerden vazgeçilmeyen mallara ne ad verilir?
 2. A) Değerli mal
 3. B) Serbest mal
 4. C) Sınırlı mal
 5. D) Ekonomik mal
 6. E) Finansal mal

 

 1. Malın kendi fiyatının değişmesi
 2. Tüketicinin gelirinin değişmesi

III. Tüketici sayısının değişmesi

 1. Yukarıdakilerden hangileri talep eğrisinin kaymasına neden olur?
 2. A) Yalnız I
 3. B) Yalnız III
 4. C) I ve II
 5. D) II ve III
 6. E) I, II ve III

 

 1. Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
 2. A) Kıtlık
 3. B) Piyasa
 4. C) Fırsat maliyeti
 5. D) Damping
 6. E) Artık

 

 1. Diğer koşullar sabit iken, arz ve talep eğrilerinin eş anlı ve birbirine ters yönde, bununla birlikte arz eğrisinin sola ve talep eğrisinin sağa kaydığı; arz eğrisindeki kaymanın talep eğrisindeki kaymadan daha fazla olduğu bir durumda denge fiyat ve miktarındaki değişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 2. A) Denge fiyatı artarken, denge miktarı azalır.
 3. B) Denge fiyatı da denge miktarı da azalır.
 4. C) Denge fiyatı da denge miktarı da değişmez.
 5. D) Denge fiyatı değişmezken, denge miktarı azalır.
 6. E) Denge fiyat artarken, denge miktarı değişmez.

 

 1. Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde piyasada etkileşimde bulunan tüm tüketicilerin talep ettikleri mal miktarlarını gösteren tabloya ne ad verilir?
 2. A) Arz şedülü
 3. B) İkame etkisi şedülü
 4. C) Talep sınırı tablosu
 5. D) Gelir etkisi tablosu
 6. E) Piyasa talep şedülü

 

 1. Esnek olmayan talep K. Ed=1
 2. Birim esnek talep L. Ed>1
 3. Esnek talep M. Ed<1
 4. Yukarıdaki talebin fiyat esnekliği sınıflandırmaları ve onları ifade eden katsayılar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 5. A) 1-K, 2-L, 3-M
 6. B) 1-L, 2-K, 3-M
 7. C) 1-L, 2-M, 3-K
 8. D) 1-M, 2-K, 3-L
 9. E) 1-M, 2-L, 3-K

 

 1. Çapraz fiyat talep esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) %ΔS / %ΔI
 3. B) %Δ I / %ΔP
 4. C) %ΔQa / %ΔPb
 5. D) %ΔQa / %ΔPa
 6. E) %ΔPa / %ΔQb

 

 1. İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak olan mal ve hizmetleri üretip satışa sunan ekonomik birime ne ad verilir?
 2. A) Grup
 3. B) Sendika
 4. C) Kurul
 5. D) Firma
 6. E) Kulüp

 

 1. Tam rekabetçi firma için marjinal maliyet eğrisinin (MC), ortalama değişken maliyet (AVC) üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 2. A) Firmanın uzun dönem maliyet eğrisi
 3. B) Firmanın kısa dönem arz eğrisi
 4. C) Firmanın uzun dönem hasılat eğrisi
 5. D) Firmanın kısa dönem talep eğrisi
 6. E) Firmanın uzun dönem talep eğrisi

 

 1. Diğer şartlar sabitken, monopolcü rekabet piyasasında ürünün ikame edilebilirliği arttıkça talebin fiyat esnekliği nasıl olur?
 2. A) Azalır.
 3. B) Değişmez.
 4. C) Artar.
 5. D) İnelastikleşir.
 6. E) Sıfıra yaklaşır.

 

 1. Rekabetin tam olduğu bir piyasada, malın fiyatı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
 2. A) Monopol
 3. B) Firma
 4. C) Hükümet
 5. D) Rekabet kurulu
 6. E) Piyasa

 

 1. Satılan malın dışsal faydası olmalıdır.
 2. Firmanın fiyat belirleme gücü tam olmalıdır.

III. Firma, tüketicileri tam olarak birbirinden ayırabilmelidir.

 1. Firmanın sattığı malın faydası, sadece malı satın alan kişiyle sınırlı olmalıdır.
 2. Yukarıdakilerden hangileri monopolcü bir firmanın fiyat farklılaştırmasına gidebilmesi için gerekli şartlar arasında yer alır?
 3. A) Yalnız I
 4. B) I ve III
 5. C) III ve IV
 6. D) II, III ve IV
 7. E) I, II, III ve IV

 

 1. Tam rekabetçi bir firma toplam 1.000 birim mal satarak 120.000 TL toplam hasılat elde etmişse, söz konusu firma bu malını kaç TL'den piyasaya sürmüştür?
 2. A) 120
 3. B) 140
 4. C) 160
 5. D) 180
 6. E) 220

 

 

 1. Sayısalcılar, faydanın ölçü birimi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanır?
 2. A) Util
 3. B) Kqik
 4. C) Pika
 5. D) Alfa
 6. E) Angstrom

 

 1. Belirli bir zaman diliminde veri kaynak arzı ve sabit teknolojiye göre çizilen ve farklı malların etkin üretimi altında birbirlerine dönüşümünü gösteren eğriye ne ad verilir?
 2. A) Lerner eğrisi
 3. B) Üretim imkanları sınırı eğrisi
 4. C) Senyoraj eğrisi
 5. D) Optimizasyon eğrisi
 6. E) J eğrisi

 

 1. Parasal gelirde ortaya çıkan yüzde değişme sonucunda talep miktarında meydana gelen yüzde değişmeye ne ad verilir?
 2. A) Arz esnekliği
 3. B) İkame esnekliği
 4. C) Talebin gelir esnekliği
 5. D) Fiyat esnekliği
 6. E) Çapraz fiyat esnekliği

 

 1. Esnek olmayan talep K. Ed=1
 2. Birim esnek talep L. Ed>1
 3. Esnek talep M. Ed<1
 4. Çeşitli esneklik düzeylerine sahip talep eğrilerinin gösterildiği yukarıdaki grafikte, en düşük esnekliğe sahip talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
 5. A) D5
 6. B) D4
 7. C) D3
 8. D) D2
 9. E) D1
 10. Uzun dönemde üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirildiği üretim ölçeğine ne ad verilir?
 11. A) Optimum üretim ölçeği
 12. B) Sabit ölçek
 13. C) Ölçek ekonomisi
 14. D) Marjinal üretim ölçeği
 15. E) Negatif ölçek ekonomisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ulusal endüstrileri diğer ülke üreticilerinin rekabetinden koruma amaçlı bir devlet müdahalesidir?
 2. A) Taban fiyat
 3. B) Arbitraj
 4. C) Tavan fiyat
 5. D) İthalat kotası
 6. E) Üretim kotası

 

 1. Diğer üretim faktörlerinin üretimde kullanılan miktarları sabitken, sadece tek bir üretim faktörünün üretimde kullanılan miktarı artırıldığında, üretimin belli bir düzeyinden sonra, değişken girdinin her bir ilave biriminin toplam üretim düzeyine sağladığı katkı miktarının sürekli azalmasına ne ad verilir?
 2. A) Pareto optimumu
 3. B) Arbitraj sarmalı
 4. C) Senyoraj değişimi
 5. D) Mali tevzin
 6. E) Azalan verimler kanunu

 

 1. Firmaların piyasaya çok kolay bir şekilde girip çıkabilmeleri, tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?
 2. A) Esneklik
 3. B) Mobilite
 4. C) Tam bilgi
 5. D) Atomizite
 6. E) Homojenlik

 

 1. Tam rekabetçi firma kısa dönemde aşağıdaki eşitliklerden hangisinin sağlandığı çıktı düzeyinde kârını maksimize eder?
 2. A) MC=AVC
 3. B) AR=ATC
 4. C) AR=AVC
 5. D) MR=MC
 6. E) TC=TR

 

 1. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan kaynaklara ne ad verilir?
 2. A) Çıktı
 3. B) Optimizasyon
 4. C) Senyoraj
 5. D) Arbitraj
 6. E) Üretim faktörü

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi normatif iktisata ilişkin bir ifadedir?
 2. A) Türkiye’de istihdamın artırılması için vergiler artırılmalıdır.
 3. B) Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesi açık vermektedir.
 4. C) Türkiye’nin dış borcu 2018 yılı sonu itibarıyla 440 milyar TL'yi aşmıştır.
 5. D) Türkiye Ekonomisi 2018 yılında pozitif ekonomik büyüme kaydetmiştir.
 6. E) Türkiye’de enflasyon %10’dan fazladır.

 

 1. Bir malın en son tüketilen biriminden elde edilen ilave faydaya ne ad verilir?
 2. A) Ortalama fayda
 3. B) Marjinal fayda
 4. C) Esnek fayda
 5. D) Artan fayda
 6. E) Toplam fayda

 

 1. İktisatta amaçlara ulaşmak üzere, sistematik ve bilinçli olarak mevcut alternatifler arasında yapabileceğinin en iyisini yapmaya ne ad verilir?
 2. A) Fırsat maliyeti
 3. B) Konvertibilite
 4. C) Rasyonel davranış
 5. D) Ceteris paribus
 6. E) Ödünleşme

 

 1. Bir iktisadi malın alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği yere ne ad verilir?
 2. A) Arbitraj
 3. B) Firma
 4. C) Denge
 5. D) Piyasa
 6. E) Senyoraj

 

 1. Tüketicilerin gelirleri arttıkça taleplerinin azaldığı mallara ne ad verilir?
 2. A) İkame mal
 3. B) Tamamlayıcı mal
 4. C) Düşük mal
 5. D) Lüks mal
 6. E) Normal mal

 

 1. Piyasa dengesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mal arzının sıfır olması
 3. B) Talep miktarının arz miktarından fazla olması
 4. C) Arz miktarının talep edilen miktardan fazla olması
 5. D) Mal talebinin sıfır olması
 6. E) Talep miktarının arz miktarına eşit olması

 

 1. Diğer bütün değişkenler sabitken, bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasındaki ters yönlü ilişkiye ne ad verilir?
 2. A) Talep kanunu
 3. B) Their kanunu
 4. C) Piyasa kanunu
 5. D) Say kanunu
 6. E) Arz kanunu

 

 1. İki mal arasındaki esneklik Ex,y >0 şeklinde ifade ediliyorsa söz konusu mallar nasıl mallardır?
 2. A) İktisadi mallar
 3. B) İkame mallar
 4. C) İlişkisiz mallar
 5. D) Serbest mallar
 6. E) Tamamlayıcı mallar

 

 1. Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin, tüketicinin gelirinde oluşan yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?
 2. A) Arz esnekliği
 3. B) Yay esnekliği
 4. C) Talebin gelir esnekliği
 5. D) Talebin fiyat esnekliği
 6. E) Çapraz fiyat esnekliği

 

 1. Birim emek başına düşen üretim miktarına ne ad verilir?
 2. A) Marjinal ürün
 3. B) Ortalama ürün
 4. C) Toplam ürün
 5. D) Ortalama hasılat
 6. E) Marjinal hasılat

 

 1. Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler dört kat arttırıldığında, üretim düzeyi iki kat artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
 2. A) Ölçeğe göre artan getiri
 3. B) Ölçeğe göre sabit getiri
 4. C) Artan verimler kanunu
 5. D) Ölçeğe göre azalan getiri
 6. E) Sabit verimler kanunu

 

 1. Kısa dönemde üretim miktarı 5 birimden 6 birime çıkarıldığında, toplam maliyet 90 TL’den 120 TL’ye yükseliyorsa marjinal maliyet kaçtır?
 2. A) 30
 3. B) 24
 4. C) 20
 5. D) 18
 6. E) 5

 

 1. Kısa dönemde firmanın üretim miktarı arttıkça artan maliyetlere ne ad verilir?
 2. A) Senyoraj maliyetleri
 3. B) Optimal maliyetler
 4. C) Sabit maliyetler
 5. D) Değişken maliyetler
 6. E) Arbitraj maliyetleri

 

 1. Firmanın kasasından çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir?
 2. A) Toplam maliyet
 3. B) Örtük maliyet
 4. C) Batık maliyet
 5. D) Fırsat maliyeti
 6. E) Açık maliyet

 

 1. Reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki dönemler itibarıyla gerçekleşen değişime ne ad verilir?
 2. A) Büyüme oranı
 3. B) Enflasyon oranı
 4. C) Senyoraj oranı
 5. D) Deflasyon oranı
 6. E) İşsizlik oranı

 

 1. İşgücünün 40 milyon kişi ve işsizlerin 4 milyon kişi olduğu bir ekonomide işsizlik oranı yüzde kaçtır?
 2. A) 4
 3. B) 8
 4. C) 10
 5. D) 17
 6. E) 20

 

 1. Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?
 2. A) Esnek hasıla
 3. B) Sabit hasıla
 4. C) Aşırı hasıla
 5. D) Tam istihdam hasılası
 6. E) Reel hasıla

 

 1. Ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçi satışa konu olan ürünlerin genel fiyat düzeylerindeki değişimlerin ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
 2. A) Stagflasyon oranı
 3. B) Üretici fiyatları endeksi
 4. C) Döviz kuru
 5. D) Senyoraj oranı
 6. E) Üretici damping oranı

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlara ne ad verilir?
 2. A) Deflasyon
 3. B) Revalüasyon
 4. C) Stagflasyon
 5. D) Devalüasyon
 6. E) Enflasyon

 

 1. Bir yatırıma yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir?
 2. A) Batık maliyet
 3. B) Açık maliyet
 4. C) Fırsat maliyeti
 5. D) Örtük maliyet
 6. E) Marjinal maliyet

 

 1. Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin diğer malın fiyatındaki yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?
 2. A) Talebin gelir esnekliği
 3. B) Çapraz fiyat esnekliği
 4. C) Talebin fiyat esnekliği
 5. D) Birim esneklik
 6. E) Arz esnekliği

 

 1. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalışlara ne ad verilir?
 2. A) Revalüasyon
 3. B) Enflasyon
 4. C) Konvertibilite
 5. D) Deflasyon
 6. E) Devalüasyon

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi temel üretim faktörlerinden biri değildir?
 2. A) Toprak
 3. B) Girişimcilik
 4. C) Emek
 5. D) Sermaye
 6. E) Faiz

 

 1. Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?
 2. A) Para talebi
 3. B) Likidite
 4. C) Trampa
 5. D) Para
 6. E) Tağşiş

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomideki harcama bileşenlerinden biridir?
 2. A) Kamu harcamaları
 3. B) Yatırım harcamaları
 4. C) Transfer harcamaları
 5. D) Net ihracat
 6. E) İthalat harcamaları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, harcanabilir gelirin ne kadarının tasarruf edildiğini gösterir?
 2. A) Ortalama tüketim eğilimi
 3. B) Marjinal tüketim eğilimi
 4. C) Tasarruf paradoksu
 5. D) Ortalama tasarruf eğilimi
 6. E) Ortalama gelir

 

 1. Gelirdeki bir birimlik artışın ne kadarının ithalata gittiğini gösteren katsayıya ne ad verilir?
 2. A) Çoğaltan
 3. B) Net ihracat
 4. C) Ortalama ithalat eğilimi
 5. D) Otonom ithalat
 6. E) Marjinal ithalat eğilimi

 

 1. Kağıt paralar tarihte ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?
 2. A) Çin
 3. B) Almanya
 4. C) Hindistan
 5. D) Yeni Zelanda
 6. E) Fransa

 

 1. Otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde kendisinden daha büyük miktarda yarattığı değişime ne ad verilir?
 2. A) Net ihracat
 3. B) Tasarruf paradoksu
 4. C) Çoğaltan
 5. D) Marjinal tüketim eğilimi
 6. E) Yatırım

 

 1. Bankaların ellerindeki ticari senetleri vadesinden önce merkez bankasına kırdırarak likidite elde etmelerine ne ad verilir?
 2. A) Zorunlu rezerv
 3. B) Hazine bonosu
 4. C) Kaydi para
 5. D) Reeskont kredisi
 6. E) Senyoraj

 

 1. “İhtiyaçları olan likiditeyi finansal piyasalardan bulamayan bankaların son başvuracağı kaynak merkez bankası olacaktır” ifadesi merkez bankasının hangi işlevini açıklar?
 2. A) En son likidite kaynağı olmak
 3. B) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak
 4. C) Banknot basımını gerçekleştirmek
 5. D) Devletin bankası olarak görev yapmak
 6. E) Para politikasını uygulamak

 

 1. Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelirin tüketilmeyen kısmına ne ad verilir?
 2. A) İthalat
 3. B) Yatırım
 4. C) İhracat
 5. D) Kâr
 6. E) Tasarruf

 

 1. Para olarak kullanılmasının yanında bir mal olarak da değer taşıyan nesnelere ne ad verilir?
 2. A) Mobil para
 3. B) İtibari para
 4. C) Mal para
 5. D) Elektronik para
 6. E) Banknot

 

 1. Herhangi bir varlığın nakit paraya, diğer varlıklara, mal veya hizmete dönüştürülebilme kolaylığına ne ad verilir?
 2. A) Mübadele
 3. B) Likidite
 4. C) Trampa
 5. D) Para talebi
 6. E) Tağşiş

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sola kaymasına neden olur?
 2. A) Enflasyon oranının düşeceği beklentisi
 3. B) Kamu harcamalarının artması
 4. C) Transfer harcamalarının artması
 5. D) Döviz kurunun yükselmesi
 6. E) Toplumun servetindeki bir artış

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikası uygulamalarındaki maçlarından biri değildir?
 2. A) Fiyat istikrarını sağlamak
 3. B) İşsizliği düşürmek
 4. C) Ekonomik büyümeyi sağlamak
 5. D) Siyasi istikrarı sağlamak
 6. E) Finansal piyasalarda istikrar sağlamak

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemde çeşitli fiyat düzeylerinde, ekonomideki tüm üreticilerin birlikte arz ettikleri toplam çıktıyı ifade eder?
 2. A) Toplam talep
 3. B) Toplam arz
 4. C) Pareto optimumu
 5. D) Toplam harcamalar
 6. E) Toplam tüketim

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa kaydırır?
 2. A) Ücretlerdeki artış
 3. B) Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki artış
 4. C) Emeğin verimliliğindeki artış
 5. D) Sermaye stoğunun azalması
 6. E) Emek miktarının azalması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenlerinden biridir?
 2. A) İşsizlik etkisi
 3. B) Çoğaltan etkisi
 4. C) Dışlama etkisi
 5. D) Gelir etkisi
 6. E) Servet etkisi

 

19651965

IKT103U - İKTİSADA GİRİŞ I

1 ) Bir iktisadi olgu incelenirken, bu olguyu etkileyen değişkenlerden belirli bir tanesinin değiştiğini, diğer değişkenlerin ise sabit kaldığını kabul ettiğimiz varsayım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?

A ) Birlikde değişim

B ) Nedensellik

C ) Birlikte değişim-nedensellik

D ) Diğer şartlar sabitken

E ) Tümleme yanılgısı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Fiziksel sermaye üzerinde mülkiyet hakkını ifade eden kavrama ne ad verilir?

A ) Finansal Sermaye

B ) Beşeri Sermaye

C ) Kayıtlı Sermaye

D ) Esas Sermaye

E ) Sabit Sermaye

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) I-Bir ailenin gelirinin ne kadarlık kısmını tasarruf edeceği

II- Ülkedeki tasarruf miktarının üretim kapasitesi üzerinde yaratacağı etkiler

III-Para miktarındaki değişmeler ile fiyatlardaki değişmeler arasındaki ilişkilerin araştırılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri makro iktisadın konuları arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Marjinal fayda eğrisinin pozitif değerler alan bölgedeki kısmı hangi eğriyi oluşturur?

A ) Bireysel talep eğrisi

B ) Toplam talep eğrisi

C ) Getiri eğrisi

D ) Üretim imkanları eğrisi

E ) Toplam fiziki ürün eğrisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Çalışanların sahip olduğu bilgi ve becerileri ne olarak adlandırılır?

A ) Beşeri sermaye

B ) Sermaye

C ) Öz sermaye

D ) Bilgi

E ) Emek

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) I. İlişkili malların fiyatları

 1. Üretim sürecinde bu malla ilişkili olan diğer malların fiyatları

III. Tüketicinin zevk ve tercihleri

Bir malın arzını belirleyen temel değişkenler ile ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) I. İnsanların ne yapacağını ve gelirin bölüşümü kararları merkezi otoritenin kontrolü altındadır.

 1. Fiyatlar, insanların tüketimlerine ve üretimlerine yönelik teşvik mekanizması oluştururlar.

III. Fiyatlar hükümet tarafından belirlenir ve ekonomide etkinsizliklerin ortaya çıkmasına neden olur.

Kumanda ekonomileri sistemi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Merkezinde insanın yer alması ve insanların ya tüketici ya da üretici olarak nasıl kararlar aldıklarının incelenmesi iktisadın hangi özelliğini gösterir?

A ) Fen bilimi olması

B ) Sosyal bilim olması

C ) Normatif olması

D ) Pozitif olması

E ) Davranışçı olması

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Doğrusal olmayan fonksiyonların eğimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A ) Eğimi doğrunun her noktasında aynıdır.

B ) Eğimi doğrunun her noktasında farklıdır.

C ) 1’e eşittir.

D ) Eğimi sonsuzdur.

E ) Eğimi hesaplanamaz.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki aktör ya da katılımcılardan biri değildir?

A ) Hanehalkı

B ) Firmalar

C ) Devlet

D ) Yabancılar

E ) Piyasalar

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) İktisat biliminde mevcut şartlar değiştiğinde ortaya çıkacak durumun incelenmesine ne ad verilir?

A ) Statik analiz

B ) Dinamik analiz

C ) İç analiz

D ) Dış analiz

E ) Marjinal analiz

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün) bileşimlerini gösteren eğridir. Bu eğriye verilen ad aşağıdaki seçeneklerden hangisidir .

A ) Parasal fiyat

B ) Üretim imkânları sınırı

C ) Artan fırsat maliyeti

D ) Marjinal dönüşüm oranı

E ) Üretim faktörleri

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Verilenlerden hangisi makro iktisadın araştırma konuları arasında yer alır?

A ) Gelir Dağılımı

B ) Ekonomik Büyüme

C ) Üretim

D ) Fiyatlar

E ) Kaynak Dağılımı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) İsteklerimizin sahip olduğumuz kaynaklardan daha fazla olması nedeniyle ortaya çıkan, bireylerin ve toplumların karşı karşıya bulunduğu temel ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Üretim

B ) Kıtlık

C ) Para

D ) Beslenme

E ) Enerji

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) İhtiyaçların kaynaklardan fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir

A ) Kıtlık

B ) Bolluk

C ) Kuraklık

D ) Kriz

E ) Durgunluk

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir şeyin mevcut miktarının arzulanan miktarı karşılamakta yetersiz kaldığı duruma ne ad verilir?

A ) Kıtlık

B ) Tercih

C ) İş gücü

D ) Kaynak

E ) Sermaye

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Fiyat arttığında talep edilen mal ve hizmet miktarının azalması veya fiyat düştüğünde talep edilen miktarın artması tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmektedir?

A ) Talep Kanunu

B ) Toplam Fayda

C ) Arz Kanunu

D ) Piyasa Dengesi

E ) Karma Ekonomi Dengesi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Mevcut şartlar değiştiğinde ortaya çıkacak durumun incelenmesi olarak tanımlanan iktisadi analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marjinal analiz

B ) Tümdengelim

C ) Tümevarım

D ) Maksimizasyon

E ) Minimizasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Fiziksel sermaye üzerindeki mülkiyet hakkına ne ad verilir?

A ) Emek

B ) Doğal kaynak

C ) Beşeri sermaye

D ) Finansal sermaye

E ) Fırsat maliyeti

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Bir kararı uygularken vazgeçilen karara ne ad verilir?

A ) Tercihler ve tüketici dengesi

B ) Marjinal fayda

C ) Ekonomik büyüme

D ) Parasal maliyet

E ) Fırsat maliyeti

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Bir maldan daha fazla üretebilmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Sabit fırsat maliyeti

B ) Artan fırsat maliyeti

C ) Azalan fırsat maliyeti

D ) Örtük maliyet

E ) Açık maliyet

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Varolan üretim faktörleri ve veri bir üretim teknolojisi ile belirli bir dönemde ekonominin maksimum düzeyde üretebileceği çeşitli çıktı (ürün) bileşimleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A ) Üretim imkanları sınırı

B ) Artan fırsat maliyeti

C ) Gelişme sınırı

D ) Üretim kapasitesi

E ) Refah çizgisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin temel araştırma konuları arasında yer almaz?

A ) Bireylerin ekonomik kararlarının oluşturulması

B ) Kaynak dağılımı

C ) Fiyatların belirlenmesi

D ) Kaynak dağılımı

E ) Ülkedeki tasarruf miktarının ekonominin üretim kapasitesi üzerindeki etkisi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Kıtlığı çekilmeyen ve kullanımı için bir bedel ödenmeyen mallar aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A ) Serbest mallar

B ) İkame mallar

C ) Ekonomik mallar

D ) Tüketici malları

E ) Dayanıksız mallar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Toplam fayda maksimuma ulaştığında, marjinal fayda hangi değeri alır?

A ) +∞

B ) 0

C ) 1

D ) -1

E ) -∞

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Mal ve hizmetlarin alınıp satıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ürün piyasası

B ) Emek piyasası

C ) Kaynak piyasası

D ) İşgücü piyasası

E ) Sermaye piyasası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) I. Hanehalkı

 1. Yabancı

III. Devlet

 1. Mal

Verilenlerden hangisi ya da hangileri ekonomik aktörlerin arasındadır?

A ) Yalnız I

B ) I ve II

C ) I, II ve III

D ) I, II ve IV

E ) I, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Marjinal dönüşüm oranıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Fırsat maliyeti < Marjinal dönüşüm oranı

B ) Marjinal maliyet < Marjinal dönüşüm oranı

C ) Fırsat maliyeti = Marjinal Dönüşüm Oranı

D ) Marjinal dönüşüm oranı = Marjinal maliyet

E ) Fırsat maliyeti = Marjinal maliyet

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Tüketilen lahmacundan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydaki değişim nasıl ifade edilir?

A ) Toplam fayda

B ) Marjinal fayda

C ) Fayda

D ) Miktardaki değişim

E ) Faydadaki değişim

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin temelini oluşturan faktörlerden birisidir?

A ) Üretim

B ) Tüketim

C ) Dağıtım

D ) Kıtlık

E ) Bölüşüm

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) Birey için doğru olanın grup için de doğru olacağı şeklinde hatalı bir sonuca ulaşılması olarak tanımlanan iktisadi düşünme tarz hatası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?

A ) Birlikte değişim

B ) Nedensellik

C ) Birlikte değişim-Nedensellik

D ) Diğer şartlar sabitken

E ) Tümleme yanılgısı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Serbest mal kategorisinde yer alan mal ve hizmetlerin iktisadın konusu olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Üretimlerinde emek girdisinin kullanılmaması

B ) Maliyet analizlerinin yapılamaması

C ) Kıtlık kavramının serbest mal kategorisinde söz konusu olmaması

D ) Uluslararası ticaretlerinin yapılamaması

E ) Patentlenememeleri

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Serbest piyasa sistemine çoğu kez fiyat sistemi de denir. Serbestçe oluşan fiyatlar piyasa ekonomisinde önemli roller üstlenirler.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu rollerden birisi değildir?

A ) Fiyatlar, neyin üretileceği ve tüketileceği konusunda sinyal görevi üstlenirler.

B ) Fiyatlar, bölüşüm mekanizması üzerine önemli görev üstlenir

C ) Fiyatlar, insanların üretimine yönelik teşvik mekanizması oluştururlar.

D ) Fiyatlar, insanların tüketimlerine yönelik teşvik mekanizması oluştururlar.

E ) Vatandaş, neyin üretileceği ve tüketileceği konusunda sinyal görevi üstlenirler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) I. Her malın marjinal faydasının fiyatına oranı tüm mallar için eşit olunca denge koşulu sağlanmaktadır.

 1. Marjinal faydasının fiyatına oranı büyük olan maldan oranı küçük olan mala kıyasala daha az tüketilmelidir.

III. Kardinalist yaklaşımın talep teorisi, birden fazla mal durumu içinde genelleştirilebilir.

Tercihler ve tüketici dengesi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) I. Toprak gibi doğal kaynaklar sınırsız olarak kabul edilir.

 1. İnsanlar tarafından sağlanan kaynaklar içinde emek faktörünü gösterebiliriz.

III. Üretim faktörleri ya da girdiler sermaye ve emek olarak ayrılır.

Tercih ve kıtlık ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi iktisadın başlangıç noktasını belirleyen faktörlerden birisidir?

A ) Mevcut kaynaklar

B ) Tercih

C ) İhtiyaçlar

D ) Üretim faktörleri

E ) Teknoloji

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda faktörden sadece bir tanesinin değiştiği, diğer faktörlerin ise değişmediğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Rasyonel davranış varsayımı

B ) Ceteris Paribus

C ) Nedensellik

D ) Marjinal analiz

E ) İndirgeme

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Üretiminde kıt kaynakların kullanıldığı, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip fiziki varlığı olan ürünlere ne denir?

A ) Hizmet

B ) Mal

C ) Sermaye

D ) İş Gücü

E ) Toprak

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Temel iktisadi sorun “kaynakların kıt olmasıdır” dendiğinde, kaynaklar ifadesi ile kastedilen nedir?

A ) Değerli madenler

B ) Yakıt ve doğal kaynaklar

C ) Enerji

D ) İnsan ihtiyaçlarını karşılayan fiziki varlıklar

E ) Mal ve hizmetlerin üretilmesinde kullanılan faktörler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Üretim imkanları eğrisine çizilen teğetin eğimi aşağıdakilerden hangisini vermektedir?

A ) Marjinal ikame oranı

B ) Marjinal teknik ikame oranı

C ) Marjinal dönüşüm oranı

D ) Marjinal getiri oranı

E ) Marjinal maliyet oranı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arzı ve sabit bir teknolojiye göre çizilen, farklı malların etkin üretimi altında birbirlerine dönüşümünü gösteren eğriye ne ad verilir?

A ) Arz-talep eğrisi

B ) Parasal maliyet eğrisi

C ) Marjinal fayda ve bireyin talep eğrisi

D ) Üretim imkânları sınırı eğrisi

E ) Tercihler ve tüketici dengesi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Bir sermaye türü olarak mal ve hizmetlerin üretilmesinde çalışanların sahip olduğu bilgi ve beceriye ne isim verilir?

A ) Fiziki sermaye

B ) Asli sermaye

C ) Beşerî sermaye

D ) Kazanılmış sermaye

E ) Uzman sermaye

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) İktisadın cevap aradığı “ne, ne kadar, nasıl ve kimin için üretilecek (?)” soruları neden ortaya çıkmıştır?

A ) Ülke yöneticilerinin cevap aradıkları ilk soru olması

B ) Bazı malların üretilmesinin imkânsız olması

C ) Üreticilerin bu soruları kendi kendilerine cevaplayamamaları

D ) Üretimin sınırlarının çizilmesi gerekliliği

E ) Kaynakların kıt olması ve bu durumun insanları tercih yapmak zorunda bırakması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) "Bir bardak içilen çay için bir bireyin sağladığı fayda 20 utildir" cümlesi dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Kardinalist düşünceyi ifade eder

B ) Ordinalist düşünceyi ifade eder

C ) sırasalcı düşünceyi ifade eder

D ) Objektif fayda kavramını ifade eder

E ) Faydanın karşılaştırılacağını ifade eder

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz

A ) Hükümet

B ) Sermaye

C ) Emek

D ) Girişimci

E ) Toprak

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından sağlanan kaynaklardan biri değildir?

A ) Emek

B ) Fiziksel sermaye

C ) Beşeri sermaye

D ) Doğal kaynaklar

E ) Finansal sermaye

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Verilenlerin hangisi piyasa ekonomileri sistemi içinde yer alır?

A ) Alternatif iktisadi sistem

B ) Karma ekonomik sistem

C ) Merkezi plan ekonomileri

D ) Kumanda ekonomileri

E ) Fiyat sistemi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki maldan ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini gösteren ve fırsat maliyeti tanımı ile aynı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Üretim imkanları sınırı

B ) Parasal maliyet

C ) Marjinal dönüşüm oranı

D ) Ekonomik büyüme

E ) Toplam ve marjinal fayda

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, piyasalara üretici ve tüketici olarak katılabilen ve de vergi toplama ayrıcalığına sahip aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Hanehalkı

B ) Firmalar

C ) Devlet

D ) Piyasalar

E ) Tüketiciler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Tüm ekonomilerin karşı karşıya kaldığı “Neler üretilecek?” “Nasıl üretilecek?” ve “Kimler için üretilecek?” ya da “Nasıl paylaşılacak?” sorularına verilen yanıtlar aşağıdakilerden hangisini doğurmuştur?

A ) Farklı çalışma saatleri

B ) Farklı ekonomik yapılar

C ) Artan fiyatlar

D ) Daralan dış ticaret

E ) Düşük milli gelir

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Alternatif maliyet olarak da adlandırılan, kısaca bir kararı uygularken vazgeçilen karar şeklindeki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A ) Seçim

B ) Kıtlık

C ) Fırsat Maliyeti

D ) Parasal fiyat

E ) Artan fırsat maliyeti

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) I. Hanehalkı

 1. Firmalar

III. Devlet

 1. Yabancılar

Yukarıdakilerden hangileri bir ekonomideki aktör ya da katılımcılar arasında gösterilebilir?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) I, III ve IV

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) İktisadın ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümüne ne denir?

A ) Pozitif iktisat

B ) Normatif iktisat

C ) Makro iktisat

D ) Mikro iktisat

E ) Marjinal analiz

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Fiyatın talep miktarını nasıl etkilediğini incelerken (zevk tercihler ve gelir düzeyi gibi) diğer şartların sabit olduğunu varsaymanın Latincesi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Mutatis mutandis

B ) Ceteris paribus

C ) A priori

D ) A posteriori

E ) Ad hoc

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Yukarıda verilen eğrinin eğimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A ) Artan pozitif eğim

B ) Azalan pozitif eğim

C ) Artan negatif eğim

D ) Azalan negatif eğim

E ) Eğimi sabittir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Üretim imkanları eğrisinin içbükey olmasının sebebi nedir?

A ) Ölçeğe göre artan getiri

B ) Ölçeğe göre azalan getiri

C ) Ölçeğe göre sabit getiri

D ) Artan fırsat maliyeti

E ) Azalan fırsat maliyeti

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) I. Ekonomi üzerindeki etkilerinin neler olduğunu ve iktisadi tercihlerin nasıl yapıldığı açıklamak için kullanılır.

 1. İktisatçıların ekonomik tercih ve etkileri açıklamak için teoriler (veya modeller) geliştirmesidir.

III. Bilimsel yöntem olarak adlandırılan teorik inceleme sürecine başvurulmaya gerek duyulmaz.

İktisadi analiz ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) I. İktisat bir sosyal bilimdir.

 1. İktisadın psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi ile ortak bazı yönleri vardır

III. İktisatçılar inceledikleri problemlere farklı sorularla cevap arayarak yaklaşırlar

Yukarıdakilerden hangileri İktisat bilimini tanımlamak için kullanılabilir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I ve II

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi diğer şeyler sabit iken, malın fiyatının artması sonucu, tüketicinin reel gelirinin azalması durumudur?

A ) Talep Kanunu

B ) Arz Kanunu

C ) Gelir Etkisi

D ) Kıtlık

E ) İkame Etkisi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi veri fiyat düzeyinde talep edilen miktarın arz edilen miktardan fazla olma durumudur?

A ) Talep

B ) Arz

C ) İkame

D ) Aşırı Talep

E ) Artık

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörler arasında yer almaz?

A ) Firma sayısı

B ) Kamu politikaları

C ) Teknolojik gelişmeler

D ) İlgili malların fiyatı

E ) Malın kendi fiyatı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden değişimlerden hangisi talep eğrisinin sola kaymasına neden olur?

A ) Tüketici zevklerindeki olumlu değişme

B ) İlgili malın fiyatının azalması

C ) İkame malın fiyatının azalması

D ) Tamamlayıcı malın fiyatının azalması

E ) Tüketici gelirinin artması

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 1. Ürünün ikame edilebilirlik derecesi
 2. Ürünün tüketici bütçelerindeki önemi

III. Malın tatmin ettiği ihtiyacın niteliği

5 ) Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri talebin fiyat esnekliğini belirleyen faktörler arasında yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) I. Firmaların girdilerini üretime ayarlayabilme dereceleri

 1. Ölçek büyüklüğü

III. Bekleyişler

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri arz esnekliğini etkileyen faktörler arasında sayılabilir?

A ) Yalnız II

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Arz esnekliğinin tam olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Arz eğrisi yataydır

B ) Arz eğrisi tam dikeydir

C ) Arz eğrisi negatif eğimlidir

D ) Arz eğrisi pozitif eğimlidir

E ) Arz eğrisinin eğimi tanımsızdır

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Tam inelastik talep eğrisinin şekli nasıldır?

A ) Dikey bir doğru

B ) Yatay düz bir doğru

C ) İçbükey eğri

D ) Dışbükey eğri

E ) Artan eğimli doğru

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Doğru şeklindeki bir talep eğrisinin orta noktasının altındaki kısım hangi esnekliği ifade eder?

A ) Sonsuz esnek

B ) Esnek talep

C ) Birim esnek

D ) Sıfır esnek

E ) İnelastik talep

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Bir malın fiyatındaki yüzde artışın başka bir malın talebindeki yüzde değişmeye oranı aşağıdaki hangi katsayıyı verir?

A ) Talebin fiyat esnekliği

B ) Talebin gelir esnekliği

C ) Çapraz talep esnekliği

D ) Arz esnekliği

E ) Tüketim esnekliği

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Bir tüketicinin geliri 10,000 TL'den 15,000'e yükseldiğinde kırmızı et tüketimi 30 kğ'dan 45 kilograma yükseliyorsa gelir esnekliği kaçtır?

A ) -1/2

B ) -1

C ) 1/2

D ) 1

E ) 2

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangi kavram; belirli bir zaman diliminde farklı fiyat düzeylerinde firmaların piyasa sunmaya istekli oldukları mal ve hizmet miktarını tanımlamaktadır?

A ) Talep

B ) Arz

C ) İkame

D ) Kıtlık

E ) Artık

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi Talebin Fiyat Esnekliğini etkileyen faktörlerden birisi değildir?

A ) Ürün için ikame edilebilirliğin derecesi

B ) Ürünün tüketici bütçelerindeki önemi

C ) Zorunlu veya Lüks mal olması

D ) Kısa ve uzun dönemde esneklik

E ) Normal veya Düşük mal olması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişme arz eğrisi üzerinde bir harekete sebep olur?

A ) Girdi fiyatlarının artması

B ) Malın fiyatının artması

C ) İkame malların fiyatının azalması

D ) Teknolojik ilerleme

E ) Olumlu beklentiler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Yukarıdaki şekil herhangi bir malın talep ve arzının etkileşimi sonucunda denge fiyatının nasıl değiştiğini göstermektedir. Şekilde belirtilen X, Y ve Z ile belirtilen kısımlara hangi ifadeler gelmelidir?

A ) Kıtlık, Artık, Denge Noktası

B ) Kıtlık, Denge Noktası, Artık

C ) Artık, Denge Noktası, Kıtlık

D ) Denge Noktası, Kıtlık, Artık

E ) Denge Noktası, Artık, Kıtlık

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi esnekliği tanımlar?

A ) Bir ekonomik değişkenin bir başka ekonomik değişkene karşı duyarlılığı

B ) Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik birime olan duyarlılığı

C ) Bir ekonomik birimin ekonomik politikalara uyum sağlaması

D ) Bir ekonomik değişkenin ekonomideki değişikliklere uyum sağlaması

E ) Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik değişkene olan duyarlılığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Kısa dönemde arz esnekliği nasıldır?

A ) Arz esnekliği sabittir

B ) Arz esnekliği düşüktür

C ) Arz esnekliği yüksektir

D ) arz esnekliği sıfırdır

E ) Arz esnekliği sonsuzdur

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi piyasaların nasıl çalıştığını ortaya koyan ve iktisadın en temel aracı olan modellerden birisidir?

A ) Arz

B ) Talep

C ) Arz ve Talep

D ) Fiyat

E ) Miktar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Girdi fiyatlarında meydana gelen bir artış sonucu aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Talep miktarı artmıştır

B ) Arz miktarı artmıştır

C ) Talep azalmıştır

D ) Arz azalmıştır

E ) Arz artmıştır

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi piyasayı belirleyen faktörlerden birisidir?

A ) Talep

B ) Arz

C ) Fiyat

D ) Arz- Talep

E ) Miktar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Fiyatta meydana gelen küçük bir değişiklik karşısında talep edilen miktarda oldukça büyük miktarda değişme oluyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Ed>1

B ) Ed<1

C ) Ed=1

D ) Ed=∞

E ) Ed=0

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Bir firmanın malına ait esneklik değeri Ed>1 olduğu durumda, firma ürününün fiyatına %5 indirim yaptığı zaman firmanın toplam hasılatı nasıl değişir?

A ) %5 artar

B ) %5 azalır

C ) %5'den daha fazla artar

D ) %5'den daha fazla azalır

E ) Toplam hazırlat değişmez

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Gelir arttıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?

A ) Lüks mal

B ) Normal mal

C ) Düşük mal

D ) İkame mal

E ) Tamamlayıcı mal

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Talebin gelir esnekliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Gelir esnekliği, parasal gelirde ortaya çıkan bir birim oranında değişiklik sonucu talep miktarında meydana gelen değişmedir

B ) Gelir esnekliği, tüketicilerin gelir değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer

C ) Gelir esnekliği, talep edilen miktardaki yüzde değişmenin gelirdeki değişmeye oranı biçiminde hesaplanır

D ) Gelir arttığı zaman talep artarsa gelir esnekliği pozitif bir sayı olarak elde edilir

E ) Düşük mallarda gelir arttığı zaman bu malların talebi azalır, gelir esnekliği negatif olur

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi bize mal ve hizmet miktarının fiyatla ters yönlü bir ilişki içinde olduğunu gösterir?

A ) Talep Kanunu

B ) Arz Kanunu

C ) İkame Etkisi

D ) Gelir Etkisi

E ) Piyasa Kanunu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Bir mala olan talep artarken, aynı malın arzı talep ile aynı oranda ve eş anlı azalıyorsa; miktar ve fiyat sırasıyla nasıl değişir?

A ) Artar – değişmez

B ) Değişmez – artar

C ) Artar – artar

D ) Azalır – azalır

E ) Değişmez – azalır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 

 1. Gelir arttıkça talebi artan ve gelir azaldıkça talebi azalan mallar
 2. Diğer şeyler sabit iken tüketicinin, fiyatı artan mal yerine onun yerine kullandığı mallar

III. Gelir arttıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallar

9 ) Yukarıda açıklamaları verilen mal türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A ) I-Düşük Mallar, II-İkame Mallar, III-Normal Mallar

B ) I-İkame Mallar, II-Normal Mallar, III-Düşük Mallar

C ) I-Normal Mallar, II-İkame Mallar, III-Düşük Mallar

D ) I-İkame Mallar, II-Düşük Mallar, III-Normal Mallar

E ) I-Normal Mallar, II-Düşük Mallar, III-İkame Mallar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi fiyatta meydana gelen değişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkar?

A ) Gelir etkisi

B ) Miktar etkisi

C ) Fiyat etkisi

D ) Zaman etkisi

E ) Teknoloji etkisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir malın fiyatı fiyatı %10 artı zaman talep edilen miktar %5 azalıyorsa, bu malın talebin fiyat esnekliği kaçtır?

A ) 2

B ) 1

C ) 0,5

D ) 0

E ) ∞

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) A malının fiyatı 8 TL iken firmanın arz ettiği ürün miktarı 50 birim, A malının fiyatı 10 TL'ye yükseldiğinde arz ettiği ürün

miktarı 75 birimdir. Buna göre bu mala ait arzın fiyat esnekliği değeri kaçtır?

A ) 0,5

B ) 1

C ) 1,5

D ) 2

E ) 2,5

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Diğer faktörler sabitken, iş gücü maliyetinin azalması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir

A ) Talep eğrisi sağa kayar

B ) Talep eğrisi sola kayar

C ) Arz eğrisi sağa kayar

D ) Arz eğrisi sola kayar

E ) Arz eğrisi değişmez

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdaki ürünlerden hangisi nispeten daha dik bir talep eğrisine sahiptir?

A ) Mücevher

B ) Elmas

C ) Ekmek

D ) Otomobil

E ) Kırmızı Et

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişme talep eğrisi üzerinde aşağı veya yukarı yönlü bir harekete sebep olur?

A ) Malın fiyatı

B ) Tüketicinin zevki

C ) Tüketicinin geliri

D ) Tüketicinin beklentisi

E ) Diğer malların fiyatı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi üreticilerin fiyat değişikliklerine karşı duyarlılığını ölçer?

A ) Yay esnekliği

B ) Talebin fiyat esnekliği

C ) Talebin gelir esnekliği

D ) Çapraz fiyat esnekliği

E ) Arz esnekliği

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Gelir artınca talebi azalan mallar nasıl tanımlanır?

A ) İkame mal

B ) Tamamlayıcı mal

C ) Serbest mal

D ) Düşük mal

E ) Normal mal

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Tüketici geliri azken tükettiği patates ve makarna miktarını geliri arttıkça azaltıyorsa, bu mallara ne isim verebiliriz?

A ) İkame mal

B ) Tamamlayıcı mal

C ) Normal mal

D ) Düşük mal

E ) Zorunlu mal

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Farklı mallar bir ihtiyacı gidermede birlikte kullanılıyorsa, bu mallar arasındaki ilişkiyi aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ifade edebiliriz?

A ) Tamamlayıcı

B ) İkame

C ) İlişkisiz

D ) Rakip

E ) Dolaylı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) İktisat teorisinde bir değişkenin bir başka değişkene ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A ) Esneklik

B ) Maliyet

C ) Hasılat

D ) Kar

E ) Zarar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi diğer faktörler sabitken arz eğrisinin kaymasına neden olmaz?

A ) Teknoloji

B ) Malın kendi fiyatı

C ) İkame malın fiyatı

D ) Tamamlayıcı malın fiyatı

E ) Firma sayısı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden eşitliklerin hangisi durumunda esnek olmayan arzdan söz edilir?

A ) Es<1

B ) Es>0

C ) Es=1

D ) Es=0

E ) Es>1

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Tüketicinin geliri
 2. İlişkili malların fiyatları

III. Zevkler ve beklentiler

 1. Teknoloji

3 ) Yukarıda verilenlerden hangileri bir mala olan talebi belirleyen faktörlerdendir?

A ) I-II-IV

B ) I-II-III

C ) II-III-IV

D ) I-III-IV

E ) I-II-III-IV

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 1. Yüksek fiyat
 2. Düşük fiyat

III. Talep edilen mal ve hizmet miktarı yüksek

 1. Talep edilen mal ve hizmet miktarı az

4 ) Yukarıda verilen ifadeler hangi sırayla verilirse talep kanununu ifade etmektedir?

A ) I-III-IV-II

B ) I-IV-II-III

C ) I-II-III-IV

D ) II-III-I-IV

E ) IV-III-I-II

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen en önemli faktördür?

A ) Tüketicinin geliri

B ) Diğer malların fiyatı

C ) Tüketicinin zevkleri

D ) Malın fiyatı

E ) Tüketici sayısı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Diğer şeyler değişmezken talep eğrisinin sağa kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Denge fiyatı ve denge miktarı artar

B ) Denge miktarı ve denge fiyatı azalır

C ) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır

D ) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar

E ) Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Talebin fiyat esnekliğinin 1 'den küçük olması durumunda fiyattaki düşüşün toplam hasılat üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Toplam hasılat değişmez

B ) Toplam hasılat düşer

C ) Toplam hasılat artar

D ) Toplam hasılat maksimum olur

E ) Toplam hasılat minimum olur

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen ekonomik faktörlerden birisi değildir?

A ) İkame kolaylığı

B ) Ürünün tanımlama genişliği

C ) tüketicilerin bütçesindeki önemi

D ) Zaman

E ) Talep miktarı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) İktisat teorisinde bir değişkenin bir başka değişkene ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A ) Esneklik

B ) Maliyet

C ) Hasılat

D ) Kar

E ) Zarar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir firmanın malına ait esneklik değeri Ed>1 olduğu durumda, firma ürününün fiyatına %5 indirim yaptığı zaman firmanın toplam hasılatı nasıl değişir?

A ) %5 artar

B ) %5 azalır

C ) %5'den daha fazla artar

D ) %5'den daha fazla azalır

E ) Toplam hazırlat değişmez

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Bir ailenin yıllık geliri 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıktığında yıllık balık tüketimini 10 Kg'dan 15 Kg'a çıkarıyorsa talebin gelir esnekliği kaçtır?

A ) 1

B ) 2

C ) 2,5

D ) 2,75

E ) 3

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 1. O mala karşı istek olmalı
 2. O malı satın alma planı olmalı

III. O malı satın alabilecek alım gücü olmalı

3 ) Yukarı verilenlerden hangisi ya da hangileri iktisadi açıdan bir mala ilişkin talepten bahsedebilmek için gerekli olan koşullar arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I ve II

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Dikey bir talep eğrisinin fiyat esnekliği nasıldır?

A ) Sıfır

B ) Birim esnek

C ) Düşük esnek

D ) Esnek

E ) Sonsuz esnek

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Gelir arttıkça talebi artan ve gelir azaldıkça talebi azalan mallar
 2. Diğer şeyler sabit iken tüketicinin, fiyatı artan mal yerine onun yerine kullandığı mallar

III. Gelir arttıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallar

6 ) Yukarıda açıklamaları verilen mal türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A ) I-Düşük Mallar, II-İkame Mallar, III-Normal Mallar

B ) I-İkame Mallar, II-Normal Mallar, III-Düşük Mallar

C ) I-Normal Mallar, II-İkame Mallar, III-Düşük Mallar

D ) I-İkame Mallar, II-Düşük Mallar, III-Normal Mallar

E ) I-Normal Mallar, II-Düşük Mallar, III-İkame Mallar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi esnekliği tanımlar?

A ) Bir ekonomik değişkenin bir başka ekonomik değişkene karşı duyarlılığı

B ) Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik birime olan duyarlılığı

C ) Bir ekonomik birimin ekonomik politikalara uyum sağlaması

D ) Bir ekonomik değişkenin ekonomideki değişikliklere uyum sağlaması

E ) Bir ekonomik birimin bir başka ekonomik değişkene olan duyarlılığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdaki kavramlardan hangisi üreticilerin fiyat değişikliklerine karşı duyarlılığını ölçer?

A ) Yay esnekliği

B ) Talebin fiyat esnekliği

C ) Talebin gelir esnekliği

D ) Çapraz fiyat esnekliği

E ) Arz esnekliği

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Girdi fiyatlarında meydana gelen bir artış sonucu aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Talep miktarı artmıştır

B ) Arz miktarı artmıştır

C ) Talep azalmıştır

D ) Arz azalmıştır

E ) Arz artmıştır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar değiştiğinde tüketicinin bir maldan talep edeceği miktarın nasıl değiştiğini açıklamak amacıyla kullanılan etkilerden birisidir?

A ) Gelir Etkisi

B ) Çıktı Etkisi

C ) Maliyet Etkisi

D ) Karlılık Etkisi

E ) Hasılat Etkisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) I. Yatık bir talep eğrisi tüketicilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlı olduğunu gösterir

 1. Talebin fiyat esnekliği negatif bir sayıdır

III. E>1 ise talep esnektir

 1. Talep eğrisinin orta noktasının üzeri inelastik talebi gösterir

Talep esnekliği ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A ) I,II

B ) I,III

C ) I,II,III

D ) I,III,IV

E ) II,III,IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Bir ülkede benzinin litre fiyatları 3,5 TL'den 4.9 TL'ye yükseldiğinde ülke genelinde talep edilen toplam otomobil miktarı 480000'den 405000'e düşmüşse çapraz fiyat talep esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) -0,19

B ) -0,21

C ) -0,23

D ) -0,33

E ) -0,37

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

 1. İkame Etkisi
 2. Gelir Etkisi

III. Tamamlayıcı Etkisi

 1. Giffen Etkisi

3 ) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olmasını sağlayan etkilerdir?

A ) Yalnız I

B ) I ve II

C ) II ve III

D ) III ve IV

E ) Yalnız IV

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Gelir arttığı zaman, talep artıyorsa gelir esnekliği pozitif bir sayı olarak elde edilecektir. Bu tür mallara ne isim verilmektedir?

A ) Düşük Mal

B ) Lüks Mal

C ) Zorunlu Mal

D ) Normal Mal

E ) İkame Mal

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 1. O mala karşı istek olmalı
 2. O malı satın alma planı olmalı

III. O malı satın alabilecek alım gücü olmalı

7 ) Yukarı verilenlerden hangisi ya da hangileri iktisadi açıdan bir mala ilişkin talepten bahsedebilmek için gerekli olan koşullar arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I ve II

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Bir malın fiyatında meydana gelen %10(Yüzde on)’luk bir artış, talep edilen miktarı %30(Yüzde otuz) oranında azaltıyorsa bu malın talep esnekliğine ilişkin hangisi doğrudur?

A ) Sıfırdır

B ) Düşük esnektir

C ) Birim esnektir

D ) Esnektir

E ) Sonsuz esnektir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüdür. Tanımını hangisi karşılar?

A ) Talebin gelir esnekliği

B ) Talebin fiyat esnekliği

C ) Talebin çapraz fiyat esnekliği

D ) Talebin arz esnekliği

E ) Arzın fiyat esnekliği

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Bir hastanede yapılan aşağıdaki operasyonlardan hangisinde fiyat esnekliği diğerlerine göre yüksektir?

A ) Organ nakli

B ) Kalp ameliyatı

C ) Akupunktur

D ) Böbrek nakli

E ) Katarak ameliyatı

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Bir firmanın malına ait esneklik değeri Ed=1 olduğu durumda, firma ürününün fiyatına %10(Yüzde On) indirim yaptığı zaman firmanın toplam hasılatı nasıl değişir?

A ) %10(Yüzde On) artar

B ) %10(Yüzde On) azalır

C ) %10'(Yüzde On)dan daha fazla artar

D ) %10(Yüzde On)'dan daha fazla azalır

E ) Toplam hazırlat değişmez

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Talebin fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Talep fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığını ölçer

B ) Talep fiyat esnekliği belirli bir talep eğrisiyle ilişkilidir

C ) Talep fiyat esnekliği, bir malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmeyle o malın fiyatındaki yüzde değişmenin çarpılmasıyla elde edilir

D ) Talebin fiyat esnekliği hesaplamalarında talep edilen miktarın ve fiyatın ölçülmesinde birim kullanılmaz

E ) Talebin fiyat esnekliği hesaplamalarında sonuç negatif bir sayıdır

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Doğru şeklinde bir talep eğrisi üzerinde orta noktasındaki esnekliğe ne ad verilmektedir?

A ) Sonsuz esnekliğe sahip talep

B ) Esnek talep

C ) Birim esnek talep

D ) Esnek olmayan talep

E ) İnelastik talep

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 1. Girdi Fiyatları
 2. Teknoloji

III. Tüketici Beklentisi

5 ) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arzı etkileyen faktörlerdendir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I-II

E ) II-III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Talep eğrisi tam dikey konumdaysa talebin fiyat esnekliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Esneklik yüksektir

B ) Esneklik sıfırdır

C ) Esneklik tamdır

D ) Her noktada birim esneklik vardır

E ) Esneklik sonsuzdur

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Talep kanunu, diğer şeyler sabitken, aşağıdaki hangi değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eder?

A ) Gelir düzeyi ve talep edilen miktar

B ) Talep edilen miktar ve fiyat

C ) İlişkili malların fiyatı ve miktar

D ) Zevkler, fiyat ve miktar

E ) Tüketici sayısı ve talep edilen miktar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi bir malın arzını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A ) Girdi fiyatları

B ) Teknoloji

C ) Beklentiler

D ) Tüketicinin geliri

E ) Firma sayısı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik değişkenin başka bir ekonomik değişkene karşı olan duyarlılığını ifade eder?

A ) Esneklik

B ) Talep esnekliği

C ) Arz esnekliği

D ) Gelir esnekliği

E ) Çapraz talep esnekliği

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi bir malın arzını etkileyen temel değişkenlerden biri değildir?

A ) Tüketici gelirinin dağılımı

B ) Malın kendi fiyatı

C ) Üretim girdilerinin fiyatları

D ) Üreticinin beklentileri

E ) Teknoloji

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir malın fiyatı fiyatı %10 artı zaman talep edilen miktar %5 azalıyorsa, bu malın talebin fiyat esnekliği kaçtır?

A ) 2

B ) 1

C ) 0,5

D ) 0

E ) ∞

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Fiyatta meydana gelen küçük bir değişiklik karşısında talep edilen miktarda oldukça büyük miktarda değişme oluyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Ed>1

B ) Ed<1

C ) Ed=1

D ) Ed=∞

E ) Ed=0

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi arzın fiyat esnekliğini etkileyen en önemli faktördür?

A ) Üretilen ürünün niteliği

B ) Bekleyişler

C ) Piyasa yapısı

D ) Girdilerini üretime ayarlayabilme derecesi

E ) Kapasite Kullanım Oranı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Yüksek fiyat düzeylerinde tüketicilerin neden daha az mal ve hizmet talep ettiklerini nasıl açıklarız?

A ) İkame ve gelir etkisi ile

B ) Arz kanunu ile

C ) Piyasa dengesi ile

D ) Eğrilerdeki kaymalar ile

E ) Talep şedülü ile

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Bir malın fiyatı arttığında diğer bir malın talebi artıyorsa bu iki mal aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

A ) Tamamlayıcı mallar

B ) Normal mallar

C ) Lüks mallar

D ) Düşük mallar

E ) İkame mallar

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Bir malın talep edilen miktarının bu malın fiyatına karşı duyarlılığının ölçüsüdür. Tanımını hangisi karşılar?

A ) Talebin gelir esnekliği

B ) Talebin fiyat esnekliği

C ) Talebin çapraz fiyat esnekliği

D ) Talebin arz esnekliği

E ) Arzın fiyat esnekliği

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi piyasayı belirleyen faktörlerden birisidir?

A ) Talep

B ) Arz

C ) Fiyat

D ) Arz- Talep

E ) Miktar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

Arz kanunu diğer koşullar sabitken malın fiyatı ve arz edilen mal miktarı arasındaki .................. ilişkiyi verir.

9 ) Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

A ) negatif yönlü

B ) pozitif yönlü

C ) düşey yönlü

D ) dikey yönlü

E ) değişken yönlü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Tuzun fiyatı artsa da ikamesi olmadığı için tüketicilerin aynı miktarda tuz satın almaya devam etmeleri veya tüketimlerini çok az kısmaları diğer bir deyişle talep miktarlarının çok az değişmesi tuzun esnekliğinin nasıl olduğunu gösterir?

A ) İnelastik

B ) Esnek

C ) Sonsuz

D ) Sıfır

E ) Pozitif

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi diğer faktörler sabitken arz eğrisinin kaymasına neden olmaz?

A ) Teknoloji

B ) Malın kendi fiyatı

C ) İkame malın fiyatı

D ) Tamamlayıcı malın fiyatı

E ) Firma sayısı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden eşitliklerin hangisi durumunda esnek olmayan arzdan söz edilir?

A ) Es<1

B ) Es>0

C ) Es=1

D ) Es=0

E ) Es>1

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Yüksek fiyat
 2. Düşük fiyat

III. Talep edilen mal ve hizmet miktarı yüksek

 1. Talep edilen mal ve hizmet miktarı az

4 ) Yukarıda verilen ifadeler hangi sırayla verilirse talep kanununu ifade etmektedir?

A ) I-III-IV-II

B ) I-IV-II-III

C ) I-II-III-IV

D ) II-III-I-IV

E ) IV-III-I-II

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebini etkileyen en önemli faktördür?

A ) Tüketicinin geliri

B ) Diğer malların fiyatı

C ) Tüketicinin zevkleri

D ) Malın fiyatı

E ) Tüketici sayısı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Diğer şeyler değişmezken talep eğrisinin sağa kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A ) Denge fiyatı ve denge miktarı artar

B ) Denge miktarı ve denge fiyatı azalır

C ) Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır

D ) Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar

E ) Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Talebin fiyat esnekliğinin 1 'den küçük olması durumunda fiyattaki düşüşün toplam hasılat üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Toplam hasılat değişmez

B ) Toplam hasılat düşer

C ) Toplam hasılat artar

D ) Toplam hasılat maksimum olur

E ) Toplam hasılat minimum olur

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) İktisat teorisinde bir değişkenin bir başka değişkene ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

A ) Esneklik

B ) Maliyet

C ) Hasılat

D ) Kar

E ) Zarar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Bir firma üretim sürecinde emek kullanma kararını hangisine göre verir?

A ) Emeğin marjinal ürün hasılası, emeğin fiyatından büyük olduğu sürece üretime devam eder

B ) Emeğin marjinal ürün hasılası, emeğin fiyatından küçük olduğu sürece üretime devam eder

C ) Emeğin marjinal ürünü, emeğin ortalama ürününden büyük olduğu sürece üretime devam eder

D ) Emeğin marjinal ürünü, emeğin ortalama ürününden küçük olduğu sürece üretime devam eder

E ) Emeğim marjinal ürünü ile emeğin ortalama ürününün eşitlendiği noktaya kadar üretime devam eder

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Tam rekabetçi bir piyasada bir firmanın ortalama hasılatı 20 ise piyasa fiyatı nedir?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

E ) 40

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 1. Emek
 2. Sermaye

III. Doğal kaynak

 1. Teknoloji

4 ) Yukarıda verilenlerden hangileri üretim fonksiyonunda yer alır?

A ) I ve II

B ) III ve IV

C ) I, II ve III

D ) II ve III

E ) I, II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Üretim sürecinde kullanılan iş gücü sayısı 4'ten 5'e çıkarılırken toplam fiziksel ürün 100 birimden 110 birime artıyorsa marjinal fiziksel ürün kaçtır?

A ) 1

B ) 5

C ) 10

D ) 20

E ) 110

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Üretim etkinliğinde fiyat aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A ) AR

B ) MC

C ) P

D ) MR

E ) S

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Tam rekabetçi firmanın karşılaşacağı talep eğrisi nasıldır?

A ) Birim esnek

B ) İnelastik

C ) Sıfır esneklik

D ) Tam esnek

E ) Esnek olmayan

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faaliyetine başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 1931

B ) 1930

C ) 1935

D ) 1932

E ) 1934

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Para arzı ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi açıklayan paranın miktar teorisi aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A ) Fisher

B ) Keynes

C ) Mill

D ) Malthus

E ) Smıth

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Diğer bankaların mevduatlarını kabul etmesi ve onlara kısa vadeli krediler vermesi Merkez bankasının hangi işlevini yerine getirdiğini gösterir?

A ) Devletin bankası olarak görev yapmak

B ) En son likidite kaynağı olmak

C ) Bankaların bankası olarak görev yapmak

D ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

E ) Para politikalarını uygulamak

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) I. LRAC eğrisi de kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrileri (ATC’ler) gibi “U” seklinde bir eğridir.

 1. LRAC azalan verimler kanunu nedeniyle "U" şeklinde bir biçime bürünür.

III. LRAC üzerinde, optimum üretim düzeyinin gerçekleştirildiği noktanın sağında negatif ölçek ekonomileri vardır.

 1. Uzun dönem ortalama maliyet (LRAC) eğrisi aynı zamanda ölçek eğrisi olarak da adlandırılmaktadır.
 2. LRAC eğrisi optimum üretim ölçeğinin gerçekleştirildiği üretim düzeyinin solunda kalan üretim düzeyleri için kısa dönem ATC eğrilerine söz konusu eğrilerin minimum noktalarının sağında kalan bölgelerde teğettir.

Yukarıda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A ) I,II,III

B ) I,III,IV

C ) I,II,V

D ) II,III,IV

E ) II,III,V

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabet piyasasında kısa dönemde bir firmanın başa baş noktası neresidir?

A ) P=ATC

B ) MR=MC

C ) P=AVC

D ) MR>MC

E ) AR=MR

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların uzun dönemde elde ettiği kara ne denir?

A ) Pozitif kâr

B ) Negatif kâr

C ) Normal kâr

D ) Net kâr

E ) Bürüt kâr

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) I. Tam rekabet piyasası

 1. Monopol piyasası

III. Oligopol piyasası

Verilen piyasaların hangisi ya da hangilerinde çok sayıda alıcı ve çok sayıda satıcı bulunmaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Kısa dönemde tam rekabet firması kâr maksimizasyonunu hangi çıktı düzeyinde gerçekleştirir?

A ) MC>MR

B ) MC<MR

C ) AR=ATC

D ) AR>ATC

E ) AR<ATC

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Üretimin uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilmektedir?

A ) Tam rekabet

B ) Uzun dönemli rekabet

C ) Kısa dönemli rekabet

D ) Üretim etkinliği

E ) Tahsis etkinliği

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Bir birim emek girdisi başına düşen ürün miktarına ne denir?

A ) Toplam fiziksel ürün

B ) Marjinal fiziksel ürün

C ) Emeğin marjinal ürünü

D ) Emeğin ortalama fiziksel ürünü

E ) Üretim fonksiyonu

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi sikkelerin içerdiği değerli maden miktarının azaltılarak değerinin düşürülmesini ifade eder?

A ) Likidite

B ) Takas

C ) Tağsiş

D ) Mal para

E ) Fiat para

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Bir ekonomide, dolaşımdaki nakit, vadesiz mevduatlar ve vadeli mevduatların toplamı hangi para tanımını verir?

A ) M1

B ) M2

C ) M3

D ) Yaygın para

E ) Dar para

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdaki hangi durumda bankacılık sisteminin kaydi para yaratma olanağı artar?

A ) Zorunlu rezerv oranı azaldığında

B ) Kaydi para çarpanı azaldığında

C ) Bankacılık sistemindeki mevduatlar azaldığında

D ) Bankacılık sisteminden sızıntılar arttığında

E ) Bankaların kredi verme imkanları azaldığında

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların uzun dönemde elde ettiği kara ne denir?

A ) Pozitif kâr

B ) Negatif kâr

C ) Normal kâr

D ) Net kâr

E ) Bürüt kâr

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Bir endüstride firmaları o endüstride kalmak için tatmin edecek kadar yüksek, yeni firmaların endüstriye girişlerini teşvik edemeyecek kadar düşük olan kâra ne ad verilmektedir?

A ) Normal kar

B ) Normalüstü kar

C ) Aşırı kar

D ) Maliyet kar

E ) Bilanço kar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Emek
 2. Sermaye

III. Doğal kaynak

 1. Teknoloji

3 ) Yukarıda verilenlerden hangileri bir üretim fonksiyonunda yer alır?

A ) I – II

B ) I – II – III

C ) I – III – IV

D ) III – IV

E ) I – II – III – IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

 1. TPP maksimum iken MPP sıfırdır.
 2. APP maksimum iken azalan marjinal verimlilik söz konusudur.

III. TPP negatif iken negatif marjinal verimlilik söz konusudur.

4 ) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Herhangi bir piyasada P>MC olduğunda; aşağıdaki durumlardan hangisinin görülmesi beklenir?

A ) Birim başına en düşük maliyet ile üretim gerçekleşir

B ) Tüketici refahını azaltacaktır

C ) İlave çıktının üretiminden tüketici fayda elde edecektir

D ) Hem tüketici hem de üretici açısından eş zamanlı en iyi durum gerçekleşmiş olur

E ) Piyasa fiyatı arttıkça, firmanın arz ettiği çıktı miktarı artar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 

 

6 ) I. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının olması gerekir.

 1. Piyasadaki firmalar tarafından satılan ürünler heterojen olmalıdır.

III. Piyasadaki taraflar fiyat, kalite vb. konular hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır.

 1. Firmalar piyasaya çok kolay girebilmeli ve çıkabilmelidir.
 2. Piyasadaki firmalar tarafından satılan ürünler homojen olmalıdır.

Bir piyasanın tam rekabetçi olması için yukarıdaki koşullardan hangilerini bulundurması gerekmektedir?

A ) I, II, III

B ) I, II, IV

C ) I, III, IV

D ) I, II, III, IV

E ) I, III, IV, V

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi reel varlıklara bir örnek olarak verilebilir?

A ) Altın

B ) Hazine bonosu

C ) Hisse senedi

D ) Nakit

E ) Tahvil

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Para arzı ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi açıklayan paranın miktar teorisi aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A ) Fisher

B ) Keynes

C ) Mill

D ) Malthus

E ) Smıth

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Aynı zamanda zarf eğrisi olarakta adlandırılan maliyet eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Uzun dönem ortalama maliyet

B ) Kısa dönem ortalama maliyet

C ) Kısa dönem marjinal maliyet

D ) Kısa dönem sabit maliyet

E ) Uzun dönem marjinal maliyet

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Firmanın üretim miktarı arttıkça ürün başına düşen birim maliyetlerini nasıl değiştiğini analiz etmek istiyorsak, aşağıdaki maliyet kavramlarından hangisini incelemeliyiz?

A ) Ortalama Maliyet

B ) Toplam Maliyet

C ) Marjinal Maliyet

D ) Batık Maliyet

E ) Alternatif Maliyet

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu ise bu firmanın marjinal maliyet fonksiyonu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A )

B )

C )

D )

E )

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Üretim sürecinde kullanılan emek miktarı 8 birimden 9 birime arttırılırken, üretim miktarı 150 birimden 165 birime çıkıyor ise emeğin marjinal ürünü kaçtır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

E ) 25

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Tam rekabetçi bir firmanın marjinal geliri nasıldır?

A ) Ortalama hasılattan büyüktür

B ) Ortalama hasılattan küçüktür

C ) Ürettiği malın fiyatına eşittir

D ) Ürettiği malın fiyatından yüksektir

E ) Ürettiği malın fiyatından düşüktür

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) I. Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının olması gerekir.

 1. Piyasadaki firmalar tarafından satılan ürünler heterojen olmalıdır.

III. Piyasadaki taraflar fiyat, kalite vb. konular hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır.

 1. Firmalar piyasaya çok kolay girebilmeli ve çıkabilmelidir.
 2. Piyasadaki firmalar tarafından satılan ürünler homojen olmalıdır.

Bir piyasanın tam rekabetçi olması için yukarıdaki koşullardan hangilerini bulundurması gerekmektedir?

A ) I, II, III

B ) I, II, IV

C ) I, III, IV

D ) I, II, III, IV

E ) I, III, IV, V

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Üretimin uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilmektedir?

A ) Tam rekabet

B ) Uzun dönemli rekabet

C ) Kısa dönemli rekabet

D ) Üretim etkinliği

E ) Tahsis etkinliği

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Piyasa fiyatı hangi eğrinin altında gerçekleşecek olursa, firma kısa dönemde bile değişken maliyetlerini karşlayamayacaktır?

A ) LRAC

B ) ATC

C ) AVC

D ) MC

E ) AR

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Cüzdanımızdaki aynı değerde iki paradan daha eskimiş, belki kenarı biraz yırtık, buruşuk olan parayı alışverişlerimizde öncelikle kullanmak, elden çıkarmak istememiz aşağıdaki hangi yasa ile açıklanabilir?

A ) Say yasası

B ) Gresham yasası

C ) Değerli maden yasası

D ) William yasası

E ) Altın standardı yasası

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Yüksek maliyetlerle karşılaşan firmaların daha az üretim yaparak ürünleri için daha yüksek fiyat uygulaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A ) Stağflasyon

B ) Enflasyon

C ) Deflasyon

D ) Resesyon

E ) Kriz

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Hükümetlerin harcamalarını azaltmak veya vergileri arttırmak ya da her ikisini birlikte uygulamaya yönelik politikaları aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Genişletici maliye politikası

B ) Daraltıcı maliye politikası

C ) Genişletici para politikası

D ) Daraltıcı para politikası

E ) Arz yönlü politikalar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabet piyasasınında firmaların karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği nasıldır?

A ) Ed=0

B ) Ed=1

C ) Ed=∞

D ) Ed>1

E ) Ed<1

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Marjinal maliyetinin marjinal hasılata eşit olduğu çıktı düzeyinde yer alan bir firmanın ortalama geliri (AR) ortalama toplam maliyetinden (ATC) düşük fakat ortalama değişken maliyetinden büyük ise (AR>AVC) firma işin aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

 1. Firma kardadır.
 2. Firma zarardadır.

3.Piyasadan kalma kararı verebilir.

A ) Yanlız 1

B ) Yanlız 2

C ) 1 ve 2

D ) 2 ve 3

E ) 1,2,3

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 1. Emek
 2. Sermaye

III. Doğal kaynak

 1. Teknoloji

4 ) Yukarıda verilenlerden hangileri bir üretim fonksiyonunda yer alır?

A ) I – II

B ) I – II – III

C ) I – III – IV

D ) III – IV

E ) I – II – III – IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Tam rekabet piyasasındaki ürünün fiyatı nasıl belirler?

A ) Değişkendir

B ) Sürekli azalır

C ) Sürekli artar

D ) Sürekli sabittir

E ) Fiyat alıcıdır

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Tam rekabet piyasasında firmanın ürettiği mal ve hizmet miktarının piyasa fiyatı ile çarpılması ile aşağıda yer alan ifadelerden hangisi hesaplanmış olur?

A ) Toplam hasılat

B ) Esnek talep

C ) Marjinal hasılat

D ) Kâr maksimizasyonu

E ) Pazar payı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Farklılaştırılmış (mobilya, giysi, kitap gibi) ürün üreten nispi olarak çok, endüstri için yeterli sayıda firmayla karakterize edilmesine ne ad verilir?

A ) Tam rekabet

B ) Monopolcü rekabet

C ) Tam monopol

D ) Oligopol

E ) Tam oligopol

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Her bir zaman dilimi için üretilen ürün miktarındaki değişime karşın üretim sürecinde kullanılan miktarları değişen girdilere ne denir?

A ) Sabit girdiler

B ) Değişken girdiler

C ) Üretim fonksiyonu

D ) İmalat

E ) Ürün

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Tam rekabetçi firmanın karşılaşacağı talep eğrisi nasıldır?

A ) Birim esnek

B ) İnelastik

C ) Sıfır esneklik

D ) Tam esnek

E ) Esnek olmayan

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi para piyasası ile reel(mal) piyasası arasındaki ilişkiyi sağlayan faktörlerden birisidir?

A ) Tasarruf

B ) Yatırım

C ) Faiz

D ) Tüketim

E ) Gelir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

1 ) Piyasa yapıları sınıflandırılırken hangi kriter dikkate alınmaz?

A ) Piyasadaki firma sayısı

B ) Satılan ürünün niteliği

C ) Firmaların piyasaya giriş ve çıkış serbestlik düzeyleri

D ) Firmaların fiyat belirleme güçleri

E ) Kapasite kullanım oranı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabet piyasanda faaliyet gösteren bir firma hangi durumda firma kârını maksimum yapar?

A ) TR=TC

B ) MR=MC

C ) TR=AVC

D ) MR>MC

E ) TR>TC

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların uzun dönemde elde ettiği kara ne denir?

A ) Pozitif kâr

B ) Negatif kâr

C ) Normal kâr

D ) Net kâr

E ) Bürüt kâr

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Hem tüketici hem de üretici açısından eş zamanlı en iyi durum aşağıdakilerden hanginde doğru olarak verilmiştir?

A ) P=MR=AR

B ) AR>ATC

C ) P=MC

D ) P>MC

E ) P<MC

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Kısa dönemde tam rekabet firması kâr maksimizasyonunu hangi çıktı düzeyinde gerçekleştirir?

A ) MC>MR

B ) MC<MR

C ) AR=ATC

D ) AR>ATC

E ) AR<ATC

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Tahsis etkinliğinde fiyat aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A ) P=AVC

B ) P=MR

C ) P=AFC

D ) P=AR

E ) P=MC

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Her üreticinin çıktısının diğer üreticilerinkiyle tıpa tıp aynı olmasına ne ad verilir?

A ) Tam rekabet

B ) Monopolcü rekabet

C ) Tam monopol

D ) Oligopol

E ) Tam oligopol

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Tüm üretim faktörlerinin aynı oranda arttırıldığı durumda toplam ürün miktarının ne oranda değişeceğini gösteren ölçüte ne denir?

A ) Ortalama fiziksel ürün

B ) Ölçeğe göre artan getiri

C ) Ölçeğe göre azalan getiri

D ) Ölçeğe göre sabit getiri

E ) Ölçeğe göre getiri

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Değişim denkleminde paranın dolaşım hızı sabit kabul edildiğinde aşağıdaki hangi iki değişken arasındaki fark enflasyon oranını verecektir?

A ) Para talebindeki yüzde değişim ile faiz oranındaki yüzde değişim

B ) Para arzındaki yüzde değişim ile fiyatlardaki yüzde değişim

C ) Para talebindeki yüzde değişim ile para arzındaki yüzde değişim

D ) Para arzındaki yüzde değişim ile reel milli hasıladaki yüzde değişim

E ) Nominal milli hasıladaki yüzde değişim ile reel milli hasıladaki yüzde değişim

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Kullanılan tüm üretim faktörleri ile belirli bir zamanda üretilebilen toplam mal ve hizmet miktarını ifade eden iktisadi kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Toplam Ürün

B ) Ortalama Ürün

C ) Marjinal Ürün

D ) Marjinal Maliyet

E ) Toplam Fayda

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Tam rekabet piyasasınında firmaların karşılaştığı talep eğrisinin esnekliği nasıldır?

A ) Ed=0

B ) Ed=1

C ) Ed=∞

D ) Ed>1

E ) Ed<1

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabet piyasanda faaliyet gösteren bir firma hangi durumda firma kârını maksimum yapar?

A ) TR=TC

B ) MR=MC

C ) TR=AVC

D ) MR>MC

E ) TR>TC

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Azalan verimler kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Emek girdisinin toplam ürünü zaman içerisinde negatif olacaktır

B ) Emek girdisinin ortalama ürünü zaman içerisinde negatif olacaktır

C ) Emek girdisinin toplam ürünü zaman içerisinde sabitlenecektir

D ) Emek girdisinin marjinal ürünü zaman içerisinde azalacaktır

E ) Emek girdisinin ortalama ürünü sürekli azalan olacaktır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) I. Ekonomik kar, ATC eğrisinin minimum düzeyi piyasa denge fiyatının altında kaldığında elde edilir.

 1. Piyasaya yeni firmaların girişi normalüstü kâr ortadan kalkınca da devam edecektir.

III. Normalüstü (aşırı) kâr yeni firmaların piyasaya girmesini sağlayacak ve daha çok çıktı üretilecektir.

Tam rekabetçi piyasalarda, piyasaya girişler ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Bir firma üretim miktarını 5 birim arttırdığında toplam maliyetti 5000 TL'den 7500 TL'ye çıkıyorsa marjinal maliyet kaçtır?

A ) 250

B ) 500

C ) 1000

D ) 2500

E ) 5000

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) I. Üretim düzeyi arttıkça sabit maliyetler toplamı değişmez.

 1. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetten küçük iken ortalama toplam maliyet azalma eğilimindedir.

III. Marjinal maliyet ortalama değişken maliyetten büyük iken ortalama değişken maliyet artma eğilimindedir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Merkez bankasının piyasadan menkul kıymet alması veya elindeki menkul kıymetleri piyasada satması para arzını kontrol etmek için elindeki hangi aracı kullandığını gösterir?

A ) Zorunlu rezerv oranları

B ) Açık piyasa işlemleri

C ) Reeskont işlemleri

D ) Hisse senedi oyuncusu

E ) Banknot basımı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasını açıklayan etkilerden birisidir?

A ) Zamanlar arası gelir etkisi

B ) Zamanlar arası ikame etkisi

C ) Toplam fiyat etkisi

D ) Çapraz fiyat etkisi

E ) Satın alma gücü etkisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi durumunda toplumun finansal varlıklar satın alma gücündeki artış ile ortaya çıkan etki aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Reel ankes etkisi

B ) Zamanlar arası ikame etkisi

C ) Uluslar arası ikame etkisi

D ) Resesyon etkisi

E ) Enflasyon etkisi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Üretimde kullanılan girdiler %20 arttırıldığında, üretim %15 artıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A ) Ölçeğe göre artan getiri

B ) Ölçeğe göre azalan getiri

C ) Ölçeğe göre sabit getiri

D ) Artan fayda kanunu

E ) Artan verimler kanunu

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabet piyasanda faaliyet gösteren bir firma hangi durumda firma kârını maksimum yapar?

A ) TR=TC

B ) MR=MC

C ) TR=AVC

D ) MR>MC

E ) TR>TC

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Fiyat Düşer

Fiyat Yükselir

Fiyat Değişmez

Fiyat tahmin edilemez

Uzun dönemde endüstri küçülür

Azalan maliyetli endüstrilerde uzun dönemde fiyat hangi şekilde hareket eder?

A ) I

B ) II

C ) III

D ) IV

E ) V

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisi hangisidir?

A ) MC'nin ATC' üstüne kalan kısımı

B ) MC'nin AVC'nin üstünde kalan kısmı

C ) MR'nin AVC'nin üstünde kalan kısmı

D ) ATC'nin AVC'nin üstünde kalan kısmı

E ) MC'nin MR'nin altında kalan kısmı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Tam rekabetçi firma ............(1)olduğu için karşılaşacağı talep eğrisi tam esnektir.

A ) fiyat alıcı

B ) fiyat belirleyici

C ) malları homojen

D ) tam bilgiye sahip

E ) atomize

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Farklılaştırılmış (mobilya, giysi, kitap gibi) ürün üreten nispi olarak çok, endüstri için yeterli sayıda firmayla karakterize edilmesine ne ad verilir?

A ) Tam rekabet

B ) Monopolcü rekabet

C ) Tam monopol

D ) Oligopol

E ) Tam oligopol

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi reel varlıklara bir örnek olarak verilebilir?

A ) Altın

B ) Hazine bonosu

C ) Hisse senedi

D ) Nakit

E ) Tahvil

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi sikkelerin içerdiği değerli maden miktarının azaltılarak değerinin düşürülmesini ifade eder?

A ) Likidite

B ) Takas

C ) Tağsiş

D ) Mal para

E ) Fiat para

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Kısa vadeli hazine bonosunun, gayrimenkule göre daha kolaylıkla nakit paraya dönüştürülmesi onun hangi özelliğini tanımlar?

A ) Değerinin düşüklüğünü

B ) Pazarının büyüklüğünü

C ) İtibarının yüksekliğini

D ) Likiditesinin yüksekliğini

E ) Devletin güvenirliğini

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

1 ) 80 birimlik bir üretim düzeyinde AFC=12 TL, TVC=240 TL ise ATC kaçtır?

A ) 12

B ) 15

C ) 17

D ) 18

E ) 20

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabetçi firmanın MC’nin AVC eğrisi üzerinde kalan kısmı aynı zamanda firmanın nesidir?

A ) Kısa dönem kapanma noktası

B ) Kısa dönem başabaş noktası

C ) Firmanın başabaş fiyatıdır.

D ) Uzun dönem arz eğrisi

E ) Kısa dönem arz eğrisi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Üretim sürecinde kullanılan emek miktarı 8 birimden 9 birime arttırılırken, üretim miktarı 150 birimden 165 birime çıkıyor ise emeğin marjinal ürünü kaçtır?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

E ) 25

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Tam rekabetçi bir piyasada bir firmanın ortalama hasılatı 20 ise piyasa fiyatı nedir?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

E ) 40

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) I. Ekonomik kar, ATC eğrisinin minimum düzeyi piyasa denge fiyatının altında kaldığında elde edilir.

 1. Piyasaya yeni firmaların girişi normalüstü kâr ortadan kalkınca da devam edecektir.

III. Normalüstü (aşırı) kâr yeni firmaların piyasaya girmesini sağlayacak ve daha çok çıktı üretilecektir.

Tam rekabetçi piyasalarda, piyasaya girişler ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Üretimin uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilmektedir?

A ) Tam rekabet

B ) Uzun dönemli rekabet

C ) Kısa dönemli rekabet

D ) Üretim etkinliği

E ) Tahsis etkinliği

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Üretim sürecinde kullanılan değişken girdinin farklı miktarları için elde edilen farklı çıktı düzeyleri ne olarak tanımlanır?

A ) Azalan verimler kanunu

B ) Ortalama fiziksel ürün

C ) Toplam fiziksel ürün

D ) Marjinal fiziksel ürün

E ) Artan verimler kanunu

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Sabit maliyetli endüstride uzun dönem arz eğrisinin esnekliği nasıldır?

A ) Esneklik sıfırdır

B ) Esnek

C ) İnelastik

D ) Tam esnek

E ) Az esnek

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faaliyetine başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 1931

B ) 1930

C ) 1935

D ) 1932

E ) 1934

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Merkez bankasının piyasadan menkul kıymet alması veya elindeki menkul kıymetleri piyasada satması para arzını kontrol etmek için elindeki hangi aracı kullandığını gösterir?

A ) Zorunlu rezerv oranları

B ) Açık piyasa işlemleri

C ) Reeskont işlemleri

D ) Hisse senedi oyuncusu

E ) Banknot basımı

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Bir endüstride firmaları o endüstride kalmak için tatmin edecek kadar yüksek, yeni firmaların endüstriye girişlerini teşvik edemeyecek kadar düşük olan kâra ne ad verilmektedir?

A ) Normal kar

B ) Normalüstü kar

C ) Aşırı kar

D ) Maliyet kar

E ) Bilanço kar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Tam rekabetçi firmanın MC’nin AVC eğrisi üzerinde kalan kısmı aynı zamanda firmanın nesidir?

A ) Kısa dönem kapanma noktası

B ) Kısa dönem başabaş noktası

C ) Firmanın başabaş fiyatıdır.

D ) Uzun dönem arz eğrisi

E ) Kısa dönem arz eğrisi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Azalan verimler kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Emek girdisinin toplam ürünü zaman içerisinde negatif olacaktır

B ) Emek girdisinin ortalama ürünü zaman içerisinde negatif olacaktır

C ) Emek girdisinin toplam ürünü zaman içerisinde sabitlenecektir

D ) Emek girdisinin marjinal ürünü zaman içerisinde azalacaktır

E ) Emek girdisinin ortalama ürünü sürekli azalan olacaktır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Bir firmanın toplam hasılatı 1000 TL, toplam açık maliyeti 250 TL ve toplam örtük maliyeti 150 TL ise firmanın muhasebe ve ekonomik karları sırasıyla hangileridir?

A ) 400 TL – 600 TL

B ) 600 TL – 400 TL

C ) 750 TL – 400 TL

D ) 750 TL – 600 TL

E ) 750 TL – 750 TL

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Bir firmanın üretim miktarı 5 birimden 10 birime çıkarken, maliyeti 100 TL’den 150 TL’ye çıkıyorsa marjinal maliyet kaçtır?

A ) 0,5

B ) 1

C ) 5

D ) 10

E ) 50

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Tam rekabetçi bir piyasada bir firmanın ortalama hasılatı 20 ise piyasa fiyatı nedir?

A ) 5

B ) 10

C ) 15

D ) 20

E ) 40

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Uzun Dönem arz ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A ) Azalan maliyetli endüstrinin uzun dönem arz eğrisi pozitif eğimlidir.

B ) Sabit maliyetli endüstrinin uzun dönem arz eğrisi yatay eksene paralel olarak çizilebilmektedir.

C ) Sabit maliyetli endüstrilerin uzun dönem ATC eğrisi piyasa daralması ve genişlemesine uygun davranış sergiler.

D ) Artan maliyetli endüstrilerde piyasa genişledikçe uzun dönem ATC eğrisi aşağıya kayacaktır.

E ) Sabit maliyetli endüstrinin genişlemesi veya daralması faktör fiyatlarını sabit oranda etkiler.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Bir firma 12 işçi çalıştırmakta ve firmanın toplam fiziki ürünü 60 birim olmaktadır. Bu firmada emeğin ortalama fiziksel ürünü kaçtır?

A ) 3

B ) 5

C ) 12

D ) 20

E ) 60

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Rekabetin en fazla yaşandığı piyasa türü hangisidir?

A ) Monopol

B ) Tam rekabet piyasası

C ) Eksik rekabet

D ) Oligapol

E ) Duopol

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdaki girdilerden hangisi kısa dönemde sabit kabul edilir?

A ) Sermaye

B ) Emek

C ) Hammadde

D ) Toprak

E ) Doğa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Mevsimlik ve kon jonktürel işsizlik olarak iki türü olan ekonomik faaliyetlerin yılın belirli dönem lerinde yoğunluklarını kaybetmelerine bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü nedir?

A ) Yapısal İşsizlik

B ) Doğal İşsizlik

C ) Devresel İşsizlik

D ) Açık İşsizlik

E ) Friksiyon el İşsizlik

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘modern makroekonominin gelişmesinde’ en önemli rolü oynamıştır?

A ) Asya Ekonomik Krizi

B ) Amerikan İç Savaşı

C ) Büyük Buhran

D ) Fransız İhtilali

E ) Kara Pazartesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki fiyat endekslerinden hangisi ‘şehirlerde yaşayan hanehalklarının, sabit bir mal ve hizmetler sepetini satın alma maliyetindeki değişmeleri’ ölçer?

A ) Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE)

B ) Üretici fiyatları endeksi (ÜFE)

C ) İthalat ve ihracat fiyat endeksi

D ) Ücretliler geçinme endeksi

E ) GSYİH Deflatörü

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) I. Fiziksel çıktı birimden ziyade parasal birimle ölçülmektedir.

 1. Belli bir ekonomide üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

III. Üretici birimlerin üretimde ara malı olarak kullandığı mal ve hizmetler değerlendirmeye katılır.

 1. Nihai tüketicilerin tüketim, yatırım ve ihracat amaçlı kullanımlarına hazır mal ve hizmetler dikkate alınır.

Yukarıdakilerden hangileri GSYİH’nin (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) ölçülmesi ile ilgili doğru bilgi vermektedir?

A ) I ve III

B ) II ve IV

C ) I, II ve III

D ) I, II ve IV

E ) II, III ve IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini bulmaya yöneliktir?

A ) Reel GSYİH

B ) Büyüme oranı

C ) Nominal GSYİH

D ) Enflasyon oranı

E ) GSYİH deflasyörü

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi Reel GSYİH’nin ölçemediği unsurlardan biridir?

A ) Nüfustaki değişmeler

B ) Piyasalara yansımayan üretim

C ) Boş zaman

D ) Devletin nihai tüketim harcamaları

E ) Dışsallıklar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Makroekonomistler ekonomi konularını tek tek değil toplulaştırarak ele alırlar bu durum tüm piyasalar için de yapılır, aşağıdakilerden hangisi bu konulardan birisi değildir?

A ) Faiz oranları

B ) Döviz kurları

C ) Fiyatlar, işsizlik

D ) İşten çıkarılma olasılığı

E ) Farklı dönemlerde ve farklı ülkelerden gelirler

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Bir ekonomi durgunluk ile yüksek bir enflasyonu eş anlı olarak yaşıyorsa, bu ekonominin durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?

A ) Stagflasyon

B ) Resesyon

C ) Enflasyon

D ) Depresyon

E ) Deflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Bir ülkenin para biriminin, diğer bir ülke para birimi cinsinden ifade etmek için kullanılan iktisadi kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Döviz kuru

B ) Faiz oranı

C ) Hisse senedi

D ) Enflasyon

E ) Büyüme

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Sabit kur sistemi uygulayan bir ülkenin, resmi makamlarınca, ü lke parasının değ erinin yü kseltildiğini varsayınız. Bu ülkenin, iktisadi kavramlarla ulusal parasıyla ilgili nasıl bir işlem yaptığı söylenir?

A ) Revalüasyon

B ) Devalüasyon

C ) Resesyon

D ) Stagfalsyon

E ) Slumpflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Mevsimlik ve kon jonktürel işsizlik olarak iki türü olan ekonomik faaliyetlerin yılın belirli dönem lerinde yoğunluklarını kaybetmelerine bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik türü nedir?

A ) Yapısal İşsizlik

B ) Doğal İşsizlik

C ) Devresel İşsizlik

D ) Açık İşsizlik

E ) Friksiyon el İşsizlik

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomi bilimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?

A ) Ekonomik olayları tanımlar

B ) Ekonomik olayların niçin ortaya çıktığını açıklar

C ) Ekonomik olaylar arasındaki ilişkiyi açıklar

D ) Hangi koşullar altında yeniden ortaya çıkabileceğini tahmin eder

E ) Ne tür tedbirlerin alınması gerektiğine dair çözümler üretir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Potansiyel hasıla ile fiili olarak üretilen hasıla arasındaki fark nedir?

A ) İstihdam

B ) Emek

C ) İşsizlik

D ) Eksik istihdam

E ) Üretim açığı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi gelir sayılmayan ödeme türlerindendir?

A ) Rant

B ) Net faiz

C ) Amortismanlar

D ) İşgücü ödemeleri

E ) Karlar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Ekonomide açık işler olmasına karşın, herhangi bir işte çalışamayan daima bazı insanlar olacaktır. Çünkü onlar ya işlerini değiştiriyorlar ya da ilk kez iş için araştırma yapıyorlardır. Ekonomistler bunu, emek piyasasındaki ayarlamanın zaman gecikmesi ve de anlaşmazlık içerdiğini belirtirler.

Yukarıda verilen işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İradi işsizlik

B ) Doğal işsizlik

C ) Friksiyonel işsizlik

D ) Devresel işsizlik

E ) Yapısal işsizlik

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Revalüasyon nedir?

A ) Kontrollü dalgalı kur sisteminde belli değerler dışına çıkmış olan döviz kuruna arzu edilen dalgalanma bandına dönmesi için resmi makamlarca yapılan geçici müdahaledir.

B ) Esnek kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında müdahale ile düşürülmesidir.

C ) Sabit kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında düşürülmesidir.

D ) Esnek kur sisteminde, resmi makamlarca, ülke parasının değerinin müdahale ile yükseltilmesidir.

E ) Sabit kur sisteminde, resmi makamlarca, ülke parasının değerinin yükseltilmesidir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Makroekonomistler ekonomi konularını tek tek değil toplulaştırarak ele alırlar bu durum tüm piyasalar için de yapılır,

aşağıdakilerden hangisi bu konulardan birisi değildir?

A ) Faiz oranları

B ) Döviz kurları

C ) Fiyatlar, işsizlik

D ) İşten çıkarılma olasılığı

E ) Farklı dönemlerde ve farklı ülkelerden gelirler

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi, kişi başına reel geliri arttırmanın yoludur?

A ) Ekonominin mal ve hizmet üretim kapasitesi arttırılarak gerçekleştirilebilir.

B ) Uluslararası ekonomik büyümenin artması ve iç içe geçmesi yavaşlatılarak gerçekleştirilebilir.

C ) İthalatın bedeli ve yabancılara satışın bedeli gerçekçi bir biçimde hesaplanırsa gerçekleştirilebilir.

D ) Diğer ülkelere satılan malların miktarının daha azı borç ve alacak olarak ödenirse gerçekleştirilebilir.

E ) Makroekonomik sorunlar ve uzun vadeli olan mali ve borçlarla ilgili sorunlar geçici hale getirilerek gerçekleştirilebilir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Nominal değ erin aynı yılın endeks değ erine bö lü nerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A ) İndirgeme

B ) Farkını alma

C ) Arttırma

D ) Üstsel dönüşüm

E ) Logaritmik dönüşüm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Makroekonominin kapsam alanına giren beş merkezi sorun vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A ) Fiyat düzeyinin istikrarı

B ) Gider ve üretim dü zeyi

C ) Ekonomik büyüme

D ) Kamu açıkları

E ) Dış açıklar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen ni hai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir?

A ) Ekonomik Büyüme

B ) Gayri Safi Yurt Dışı Hâsıla

C ) Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla

D ) İstihdam

E ) Kamu Açıkları

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Fiili hasıla düzeyi potansiyel hasılanın altında olduğu durumda ne oluşur?

A ) Dış Açık

B ) Kamu Açığı

C ) İstihdam Açığı

D ) Bütçe Açığı

E ) Üretim Açığı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Ekonomik dalgalanmaların açıklanmasında hem Keynesyenler’in, hem Monetaristler’in hatalı olduklarını iddia eden yaklaşımda, şokların talepten ya da politikadan değil teknolojik değişmelerden kaynaklandığını ve ekonomide gözlenen dalgalanmaların  bunlarla açıklanabileceği biçiminde bir görüş ortaya atmışlardır.

 Bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A ) Monetaristler

B ) Yeni Keynesyenler

C ) Yeni Klasik Ekonomistler

D ) Neo Keynesyenler

E ) Reel Ekonomik Dalgalanmalar Teorisyenleri

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Çalışma yaşı nüfusundan işgücü nüfusuna dahil olmayanlar düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A ) Çalışabilir yaş nüfusu

B ) İstihdam edilmişler

C ) İşgücü nüfusu

D ) Tam istihdam

E ) İşsizler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe ne denir?

A ) Friksiyonel işsizlik

B ) Yapısal işsizlik

C ) Devresel işsizlik

D ) Mevsimsel işsizlik

E ) Konjonktürel işsizlik

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Günümüzde, insanların asgari düzeyde ihtiyaç duyduğu ekonomik bilgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ekonominin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

B ) İnsanın yaşamında belirleyici olan her önemli olayda mutlaka ekonomik bir yön vardır.

C ) Ekonomi bilimi ekonomik sorunların gelecekte hangi koşullarda yeniden ortaya çıkacağını tahmin eder ve alınacak tedbirlerle ilgili çözüm üretir.

D ) Makroekonomistler ekonominin nasıl işlediğini açıklayan ve sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştiren üretim ve gelire eşitlik geliştiren hasıla üreticileridir.

E ) Ekonomik sorunlara çözüm üretme amacı olan ekonomi bilimi işsizlik, enflasyon, durgunluk, büyüme sorunu, iç ve dış açık gibi ekonomik olayları tanımlar ve bu olayların niçin ortaya çıktığını açıklar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Bir ekonomideki çıktı ve istihdam düzeyi, ekonominin üretim yani gelir düzeyine bağlıdır ve buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İstihdam düzeyinin belirlenmesi gelir düzeyinin belirlenmesidir.

B ) İşsizlik oranı ne kadar yüksekse iş bulmak isteyen birisi için bunu başarmak o kadar zordur.

C ) Burada sorun gelir düzeyinin belirleyicilerinin ortaya konması yüksek oranlı ve kalıcı işsizliğin açıklanmasıdır.

D ) Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iyi bir işe girmesi yüksek işsizlik oranından korkma düzeyine bağlıdır.

E ) Ekonominin üretken kaynaklarını ne ölçüde değerlendirdiği yani üretim faktörlerinin ne düzeyde istihdam edildiği ekonominin üretim yani gelir düzeyine bağlıdır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Yüksek enflasyon oranı pek çok insanı etkiler, sabit gelirliler ve tasarruflarını ulusal para cinsinden tutanlar enflasyondan en büyük zararı görürler, bunun sonucunda ne olur?

A ) Gelir dağılımı bu kesimler aleyhine bozulur.

B ) Bütçe açıkları ve fazlaları sorun olarak ele alınır.

C ) Maliye politikaları gelirler politikaları ile yürütülür.

D ) Etkinliğin bütünüyle ortadan kaldırılması önlenmeye çalışılır.

E ) Piyasa mekanizmalarının etkinliği büyük ölçüde ortadan kaldırılır.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Ekonomide reel GSYİH’nin potansiyel GSYİH’ye eşit olduğu, daralma yada genişleme aşamalarının görülmediği, normal zamanlarda var olan işsizlik, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A ) Doğal işsizlik

B ) Açık işsizlik

C ) İradi işsizlik

D ) Gayriiradi işsizlik

E ) Mevsimsel işsizlik

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Fiili hasıla düzeyi potansiyel hasılanın altında olduğu durumda ne oluşur?

A ) Dış Açık

B ) Kamu Açığı

C ) İstihdam Açığı

D ) Bütçe Açığı

E ) Üretim Açığı

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Makroekonominin kapsamına giren aşağıdaki beş temel sorundan hangisi ‘bir ekonomide enflasyon ya da deflasyon yaşanması’ ile ilgilidir?

A ) Gelir ve istihdam düzeyi

B ) Fiyat düzeyinin istikrarı

C ) Bütçe/kamu açıkları

D ) Ekonomik büyüme

E ) Dış açıklar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘modern makroekonominin gelişmesinde’ en önemli rolü oynamıştır?

A ) Asya Ekonomik Krizi

B ) Amerikan İç Savaşı

C ) Büyük Buhran

D ) Fransız İhtilali

E ) Kara Pazartesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) I. Borç piyasaları

 1. Faktör piyasaları

III. Finansal piyasaları

 1. Mal ve hizmet piyasaları

Yukarıdakilerden hangileri ‘harcama ve gelir etkileşimlerinin gerçekleştiği’ temel piyasalardır?

A ) I ve II

B ) II ve III

C ) I, II ve III

D ) I, III ve IV

E ) II, III ve IV

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi monetarist akımının öncülerindendir?

A ) Robert Lucas

B ) Thomas Sargent

C ) Neil Wallace

D ) Robert Barro

E ) Milton Friedman

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe ne denir?

A ) Friksiyonel işsizlik

B ) Yapısal işsizlik

C ) Devresel işsizlik

D ) Mevsimsel işsizlik

E ) Konjonktürel işsizlik

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) TÜİK verilerinde yer alan ve işletme artığı adı altında gösterilen kalem aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A ) Net faiz

B ) Dolaylı vergiler

C ) Amortismanlar

D ) Emek faktörü gelirleri

E ) Kira gelirleri ya da rant

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi makroekonomiyi inceleme amaçlarından birisi değildir?

A ) Ekonomik olayları açıklamak

B ) Ekonomideki ilişkiler çerçevesinde teori oluşturmak

C ) Daha çok değişken geliştirmek ve onların davranışlarını izlemek

D ) Makroekonomik değişkenlerin davranışlarını ve hareketlerini analiz etmek

E ) Makroekonomik değişkenlerin aldıkları değerleri analiz ederek yorumlamak

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Bir ekonomideki çıktı ve istihdam düzeyi, ekonominin üretim yani gelir düzeyine bağlıdır ve buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İstihdam düzeyinin belirlenmesi gelir düzeyinin belirlenmesidir.

B ) İşsizlik oranı ne kadar yüksekse iş bulmak isteyen birisi için bunu başarmak o kadar zordur.

C ) Burada sorun gelir düzeyinin belirleyicilerinin ortaya konması yüksek oranlı ve kalıcı işsizliğin açıklanmasıdır.

D ) Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iyi bir işe girmesi yüksek işsizlik oranından korkma düzeyine bağlıdır.

E ) Ekonominin üretken kaynaklarını ne ölçüde değerlendirdiği yani üretim faktörlerinin ne düzeyde istihdam edildiği ekonominin üretim yani gelir düzeyine bağlıdır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Nominal değ erin aynı yılın endeks değ erine bö lü nerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A ) İndirgeme

B ) Farkını alma

C ) Arttırma

D ) Üstsel dönüşüm

E ) Logaritmik dönüşüm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Ekonominin bir bütün ola rak nasıl işlediğini açıklamaya çalışan sosyal bilim cilere ne ad verilir?

A ) Makroekonomistler

B ) Mikroekonomistler

C ) Muhasebeciler

D ) Bürokratlar

E ) Avukatlar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘modern makroekonominin gelişmesinde’ en önemli rolü oynamıştır?

A ) Asya Ekonomik Krizi

B ) Amerikan İç Savaşı

C ) Büyük Buhran

D ) Fransız İhtilali

E ) Kara Pazartesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) I. İşsizler

 1. Emekliler

III. İstihdam edilmişler

 1. Çalışamayacak kadar genç olanlar

Yukarıdakilerden hangi ikisi ‘işgücü nüfusunu’ oluşturur?

A ) I ve II

B ) I ve III

C ) II ve III

D ) II ve IV

E ) III ve IV

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) I. Fiziksel çıktı birimden ziyade parasal birimle ölçülmektedir.

 1. Belli bir ekonomide üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

III. Üretici birimlerin üretimde ara malı olarak kullandığı mal ve hizmetler değerlendirmeye katılır.

 1. Nihai tüketicilerin tüketim, yatırım ve ihracat amaçlı kullanımlarına hazır mal ve hizmetler dikkate alınır.

Yukarıdakilerden hangileri GSYİH’nin (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) ölçülmesi ile ilgili doğru bilgi vermektedir?

A ) I ve III

B ) II ve IV

C ) I, II ve III

D ) I, II ve IV

E ) II, III ve IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) I. Ekonomik dalgalanmaların tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olması.

 1. Ekonomi istatistikçilerinin makroekonomik araştırmaların bilimsel temelini oluşturan verileri toplamaya ve sistematikleştirmeye başlamaları.

III. Sanayi Devrimi

 1. Büyük Buhran
 2. Birinci Dünya Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri makroekonominin gelişmesinde önemli olarak

kabul edilen olaylardır?

A ) I, II, V

B ) I, II, IV

C ) III, IV, V

D ) II, III, IV, V

E ) I, II, III,IV, V

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi gelir sayılmayan ödeme türlerindendir?

A ) Rant

B ) Net faiz

C ) Amortismanlar

D ) İşgücü ödemeleri

E ) Karlar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Ekonomide açık işler olmasına karşın, herhangi bir işte çalışamayan daima bazı insanlar olacaktır. Çünkü onlar ya işlerini değiştiriyorlar ya da ilk kez iş için araştırma yapıyorlardır. Ekonomistler bunu, emek piyasasındaki ayarlamanın zaman gecikmesi ve de anlaşmazlık içerdiğini belirtirler.

Yukarıda verilen işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İradi işsizlik

B ) Doğal işsizlik

C ) Friksiyonel işsizlik

D ) Devresel işsizlik

E ) Yapısal işsizlik

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Günümüzde, insanların asgari düzeyde ihtiyaç duyduğu ekonomik bilgi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Ekonominin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir.

B ) İnsanın yaşamında belirleyici olan her önemli olayda mutlaka ekonomik bir yön vardır.

C ) Ekonomi bilimi ekonomik sorunların gelecekte hangi koşullarda yeniden ortaya çıkacağını tahmin eder ve alınacak tedbirlerle ilgili çözüm üretir.

D ) Makroekonomistler ekonominin nasıl işlediğini açıklayan ve sorunları tanımlayarak çözüm önerileri geliştiren üretim ve gelire eşitlik geliştiren hasıla üreticileridir.

E ) Ekonomik sorunlara çözüm üretme amacı olan ekonomi bilimi işsizlik, enflasyon, durgunluk, büyüme sorunu, iç ve dış açık gibi ekonomik olayları tanımlar ve bu olayların niçin ortaya çıktığını açıklar.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi, konuları tek tek değil toplulaştırılmış ve bir araya getirilmiş büyüklükler olarak ele alan makroekonomistlerin konularından birisi değildir?

A ) Yurt içi üretim

B ) İşsizlik araştırmaları

C ) Fiyatlar genel seviyesi

D ) İş oluşturma potansiyeli

E ) Ekonominin bütününde istihdam edilen emek miktarı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değeri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A ) Gayri safi yurtiçi hasıla

B ) Gayri safi gelir

C ) Gayri safi tüketim

D ) Gayri safi yatırım

E ) Gayri safi milli hasıla

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Düşük ve negatif oranlı bir büyüme hızıyla yüksek bir işsizlik oranı ile yüksek bir enflasyonun birlik te görüldüğü durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Enflasyon

B ) Develiyasyon

C ) Erezyon

D ) Stagflasyon

E ) Antipara politikası

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) I. Uzun vadeli borcu olanlar (devlet gibi)

 1. Sabit geliri olanlar (emekliler ya da işçiler gibi)

III. Uzun vadeli tahvil satın alarak tasarruf yapanlar

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ‘beklenmeyen (öngörülmeyen) enflasyon durumunda’ kazançlı çıkacaktır/çıkacaklardır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Barış bey 100.000 lirasını değerlendirmek için bir bankada mevduat hesabı açtırıyor ve yatırdığı para için bir yıl boyunca aylık % 10,5 faiz alıyor. Her vade döneminin sonunda faiz, anaparaya ekleniyor ve bir sonraki dönem için faiz bu tutar üzerinden yürütülüyor.

Aşağıdakilerden hangi faiz türü yukarıdaki durumda örneklendirilmiştir?

A ) Akdi faiz

B ) Basit faiz

C ) Bileşik faiz

D ) Gecikme faizi

E ) Temerrüt faizi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Düşük ve negatif oranlı bir büyüme hızıyla yüksek bir işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

A ) Stagflasyon

B ) Resesyon

C ) Tüfe

D ) Enflasyon

E ) Çekirdek enflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Şehirlerde yaşayan tüketicilerin, sabit bir mal ve hizmetler sepetini satın alma maliyetindeki değişmeleri ölçen endeks hangisidir?

A ) TÜFE

B ) ÜFE

C ) İhracat endeksi

D ) Üretici fiyatları endeksi

E ) GSYIH Deflatörü

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) İşsizliğin yüksek olduğu kötü zamanlarda suçların, ruhsal hastalıkların ve intiharların artması sonucunda ne olur?

A ) Yüksek oranlı belirleyiciler ortaya çıkar

B ) Ekonominin yeni iş oluşturma potansiyeli devreye girer.

C ) Pek çok insanın işsiz olması en büyük ve tek makroekonomik sorun olarak görülür.

D ) İşsizliğin bazı zamanlarda azalması ile, yeterli birikime sahip olmayanlar mutlu olurlar.

E ) İşsizliğin bazı zamanlarda artması ile devletin elinde bunu önleyecek politik araçlarının olmaması ortaya çıkar.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi, kişi başına reel geliri arttırmanın yoludur?

A ) Ekonominin mal ve hizmet üretim kapasitesi arttırılarak gerçekleştirilebilir.

B ) Uluslararası ekonomik büyümenin artması ve iç içe geçmesi yavaşlatılarak gerçekleştirilebilir.

C ) İthalatın bedeli ve yabancılara satışın bedeli gerçekçi bir biçimde hesaplanırsa gerçekleştirilebilir.

D ) Diğer ülkelere satılan malların miktarının daha azı borç ve alacak olarak ödenirse gerçekleştirilebilir.

E ) Makroekonomik sorunlar ve uzun vadeli olan mali ve borçlarla ilgili sorunlar geçici hale getirilerek gerçekleştirilebilir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Ülkemizde temel milli hesaplar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

A ) Türkiye İstatistik Kurumu

B ) Merkez Bankası

C ) Hazine Bakanlığı

D ) Maliye Bakanlığı

E ) Ekonomi Bakanlığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Nominal değ erin aynı yılın endeks değ erine bö lü nerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A ) İndirgeme

B ) Farkını alma

C ) Arttırma

D ) Üstsel dönüşüm

E ) Logaritmik dönüşüm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Sabit kur sistemi uygulayan bir ülkenin, resmi makamlarınca, ülke parasının değ erinin yü kseltildiğini varsayınız. Bu ülkenin, iktisadi kavramlarla ulusal parasıyla ilgili nasıl bir işlem yaptığı söylenir?

A ) Revalüasyon

B ) Devalüasyon

C ) Resesyon

D ) Stagfalsyon

E ) Slumpflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Barış bey 100.000 lirasını değerlendirmek için bir bankada mevduat hesabı açtırıyor ve yatırdığı para için bir yıl boyunca aylık % 10,5 faiz alıyor. Her vade döneminin sonunda faiz, anaparaya ekleniyor ve bir sonraki dönem için faiz bu tutar üzerinden yürütülüyor.

Aşağıdakilerden hangi faiz türü yukarıdaki durumda örneklendirilmiştir?

A ) Akdi faiz

B ) Basit faiz

C ) Bileşik faiz

D ) Gecikme faizi

E ) Temerrüt faizi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) I. Ekonomik dalgalanmaların tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmiş olması.

 1. Ekonomi istatistikçilerinin makroekonomik araştırmaların bilimsel temelini oluşturan verileri toplamaya ve sistematikleştirmeye başlamaları.

III. Sanayi Devrimi

 1. Büyük Buhran
 2. Birinci Dünya Savaşı

Yukarıdakilerden hangilei makroekonominin gelişmesinde önemli olarak kabul edilen olaylardır?

A ) I, II, V

B ) I, II, IV

C ) III, IV, V

D ) II, III, IV, V

E ) I, II, III,IV, V

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Çalışma yaşı nüfusundan işgücü nüfusuna dahil olmayanlar düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A ) Çalışabilir yaş nüfusu

B ) İstihdam edilmişler

C ) İşgücü nüfusu

D ) Tam istihdam

E ) İşsizler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Ağağıda verilen kişi - akım eşleşmelerinden hangisi doğru verilmiştir?

A ) J. Maynard Keynes - Monetarizm

B ) Milton Friedman - Keynesyen

C ) John F.Muth - Yeni Klasik Ekonomi

D ) Stanley Fischer - Monetarizm

E ) J.Anna Gray - Yeni Klasik Ekonomi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Ekonomide açık işler olmasına karşın, herhangi bir işte çalışamayan daima bazı insanlar olacaktır. Çünkü onlar ya işlerini değiştiriyorlar ya da ilk kez iş için araştırma yapıyorlardır. Ekonomistler bunu, emek piyasasındaki ayarlamanın zaman gecikmesi ve de anlaşmazlık içerdiğini belirtirler.

Yukarıda verilen işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İradi işsizlik

B ) Doğal işsizlik

C ) Friksiyonel işsizlik

D ) Devresel işsizlik

E ) Yapısal işsizlik

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi makroekonomiyi inceleme amaçlarından birisi değildir?

A ) Ekonomik olayları açıklamak

B ) Ekonomideki ilişkiler çerçevesinde teori oluşturmak

C ) Daha çok değişken geliştirmek ve onların davranışlarını izlemek

D ) Makroekonomik değişkenlerin davranışlarını ve hareketlerini analiz etmek

E ) Makroekonomik değişkenlerin aldıkları değerleri analiz ederek yorumlamak

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Bir ekonomideki çıktı ve istihdam düzeyi, ekonominin üretim yani gelir düzeyine bağlıdır ve buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) İstihdam düzeyinin belirlenmesi gelir düzeyinin belirlenmesidir.

B ) İşsizlik oranı ne kadar yüksekse iş bulmak isteyen birisi için bunu başarmak o kadar zordur.

C ) Burada sorun gelir düzeyinin belirleyicilerinin ortaya konması yüksek oranlı ve kalıcı işsizliğin açıklanmasıdır.

D ) Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iyi bir işe girmesi yüksek işsizlik oranından korkma düzeyine bağlıdır.

E ) Ekonominin üretken kaynaklarını ne ölçüde değerlendirdiği yani üretim faktörlerinin ne düzeyde istihdam edildiği ekonominin üretim yani gelir düzeyine bağlıdır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Ekonominin bir bü tü n olarak nasıl işlediğ ini açıklamaya çalışan sosyal bilimciler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Makroekonomistler

B ) Mikroekonomistler

C ) Ekonometrisyenler

D ) Matematikçiler

E ) İstatistikçiler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Ülkemizde temel milli hesaplar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

A ) Türkiye İstatistik Kurumu

B ) Merkez Bankası

C ) Hazine Bakanlığı

D ) Maliye Bakanlığı

E ) Ekonomi Bakanlığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Bir ekonomi durgunluk ile yüksek bir enflasyonu eş anlı olarak yaşıyorsa, bu ekonominin durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanır?

A ) Stagflasyon

B ) Resesyon

C ) Enflasyon

D ) Depresyon

E ) Deflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘bir ülke parasının yabancı paralar karşısında değerinin artırılmasıdır’?

A ) Devalüasyon

B ) Revalüasyon

C ) Enflasyon

D ) Deflasyon

E ) Resesyon

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Düşük ve negatif oranlı bir büyüme hızıyla yüksek bir işsizlik oranı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanabilir?

A ) Stagflasyon

B ) Resesyon

C ) Tüfe

D ) Enflasyon

E ) Çekirdek enflasyon

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomi bilimi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?

A ) Ekonomik olayları tanımlar

B ) Ekonomik olayların niçin ortaya çıktığını açıklar

C ) Ekonomik olaylar arasındaki ilişkiyi açıklar

D ) Hangi koşullar altında yeniden ortaya çıkabileceğini tahmin eder

E ) Ne tür tedbirlerin alınması gerektiğine dair çözümler üretir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Ağağıda verilen kişi - akım eşleşmelerinden hangisi doğru verilmiştir?

A ) J. Maynard Keynes - Monetarizm

B ) Milton Friedman - Keynesyen

C ) John F.Muth - Yeni Klasik Ekonomi

D ) Stanley Fischer - Monetarizm

E ) J.Anna Gray - Yeni Klasik Ekonomi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Dağıtılmayan kârlar

Sigorta primleri

Kurumlar vergisi

Transfer harcamaları

Yukarıda verilenler hangi gelir türüne aittir?

A ) GSYİH

B ) Safi milli hasıla

C ) Milli gelir

D ) Kişisel gelir

E ) Harcanabilir gelir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) TÜİK verilerinde yer alan ve işletme artığı adı altında gösterilen kalem aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A ) Net faiz

B ) Dolaylı vergiler

C ) Amortismanlar

D ) Emek faktörü gelirleri

E ) Kira gelirleri ya da rant

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi Reel GSYİH’nin ölçemediği unsurlardan biridir?

A ) Nüfustaki değişmeler

B ) Piyasalara yansımayan üretim

C ) Boş zaman

D ) Devletin nihai tüketim harcamaları

E ) Dışsallıklar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) İşsizliğin yüksek olduğu kötü zamanlarda suçların, ruhsal hastalıkların ve intiharların artması sonucunda ne olur?

A ) Yüksek oranlı belirleyiciler ortaya çıkar

B ) Ekonominin yeni iş oluşturma potansiyeli devreye girer.

C ) Pek çok insanın işsiz olması en büyük ve tek makroekonomik sorun olarak görülür.

D ) İşsizliğin bazı zamanlarda azalması ile, yeterli birikime sahip olmayanlar mutlu olurlar.

E ) İşsizliğin bazı zamanlarda artması ile devletin elinde bunu önleyecek politik araçlarının olmaması ortaya çıkar.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi, kişi başına reel geliri arttırmanın yoludur?

A ) Ekonominin mal ve hizmet üretim kapasitesi arttırılarak gerçekleştirilebilir.

B ) Uluslararası ekonomik büyümenin artması ve iç içe geçmesi yavaşlatılarak gerçekleştirilebilir.

C ) İthalatın bedeli ve yabancılara satışın bedeli gerçekçi bir biçimde hesaplanırsa gerçekleştirilebilir.

D ) Diğer ülkelere satılan malların miktarının daha azı borç ve alacak olarak ödenirse gerçekleştirilebilir.

E ) Makroekonomik sorunlar ve uzun vadeli olan mali ve borçlarla ilgili sorunlar geçici hale getirilerek gerçekleştirilebilir.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Ülkemizde temel milli hesaplar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

A ) Türkiye İstatistik Kurumu

B ) Merkez Bankası

C ) Hazine Bakanlığı

D ) Maliye Bakanlığı

E ) Ekonomi Bakanlığı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Makroekonominin kapsam alanına giren beş merkezi sorun vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A ) Fiyat düzeyinin istikrarı

B ) Gider ve üretim dü zeyi

C ) Ekonomik büyüme

D ) Kamu açıkları

E ) Dış açıklar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen ni hai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir?

A ) Ekonomik Büyüme

B ) Gayri Safi Yurt Dışı Hâsıla

C ) Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla

D ) İstihdam

E ) Kamu Açıkları

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Düşük ve negatif oranlı bir büyüme hızıyla yüksek bir işsizlik oranı ile yüksek bir enflasyonun birlik te görüldüğü durum aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Enflasyon

B ) Develiyasyon

C ) Erezyon

D ) Stagflasyon

E ) Antipara politikası

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdaki fiyat endekslerinden hangisi ‘şehirlerde yaşayan hanehalklarının, sabit bir mal ve hizmetler sepetini satın alma maliyetindeki değişmeleri’ ölçer?

A ) Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE)

B ) Üretici fiyatları endeksi (ÜFE)

C ) İthalat ve ihracat fiyat endeksi

D ) Ücretliler geçinme endeksi

E ) GSYİH Deflatörü

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) Ekonomik dalgalanmaların açıklanmasında hem Keynesyenler’in, hem Monetaristler’in hatalı olduklarını iddia eden yaklaşımda, şokların talepten ya da politikadan değil teknolojik değişmelerden kaynaklandığını ve ekonomide gözlenen dalgalanmaların bunlarla açıklanabileceği biçiminde bir görüş ortaya atmışlardır. Bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A ) Monetaristler

B ) Yeni Keynesyenler

C ) Yeni Klasik Ekonomistler

D ) Neo Keynesyenler

E ) Reel Ekonomik Dalgalanmalar Teorisyenleri

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe ne denir?

A ) Friksiyonel işsizlik

B ) Yapısal işsizlik

C ) Devresel işsizlik

D ) Mevsimsel işsizlik

E ) Konjonktürel işsizlik

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Makroekonominin kapsamına giren beş merkez sorun vardır bunlar gelir ve istihdam düzeyi, fiyat düzeyinin istikrarı, ekonomik büyüme, kamu açıklarıdır sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Dış açıklar

B ) Gelirin eşit olması

C ) Üretken kaynaklar

D ) Başarmanın zorluğu

E ) İşsizlik oranının yüksekliği

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Makroekonominin konularından birisi olan fiyat düzeyinin istikrarsızlığı hem fiyat düzeyinin düşmesi hem de yükselmesi şeklinde ortaya çıkar, bu düşme ve yükselmenin adı nedir?

A ) Ekonomik büyüme

B ) Deflasyon ve enflasyon

C ) Yeterli birikime sahip olma

D ) Hemen her ülkede enflasyon

E ) Piyasa mekanizmasının etkinliği

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Belli bir dö nemde ü retilen nihai mal ve hizmetlerin değ eri aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A ) Gayri safi yurtiçi hasıla

B ) Gayri safi gelir

C ) Gayri safi tüketim

D ) Gayri safi yatırım

E ) Gayri safi milli hasıla

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 )

Nominal değ erin aynı yılın endeks değ erine bö lü nerek yapılan işlem aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A ) İndirgeme

B ) Farkını alma

C ) Arttırma

D ) Üstsel dönüşüm

E ) Logaritmik dönüşüm

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen ni hai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir?

A ) Ekonomik Büyüme

B ) Gayri Safi Yurt Dışı Hâsıla

C ) Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla

D ) İstihdam

E ) Kamu Açıkları

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Ekonomik dalgalanmaların açıklanmasında hem Keynesyenler’in, hem Monetaristler’in hatalı olduklarını iddia eden yaklaşımda, şokların talepten ya da politikadan değil teknolojik değişmelerden kaynaklandığını ve ekonomide gözlenen dalgalanmaların bunlarla açıklanabileceği biçiminde bir görüş ortaya atmışlardır. Bu görüş aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A ) Monetaristler

B ) Yeni Keynesyenler

C ) Yeni Klasik Ekonomistler

D ) Neo Keynesyenler

E ) Reel Ekonomik Dalgalanmalar Teorisyenleri

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi gelir sayılmayan ödeme türlerindendir?

A ) Rant

B ) Net faiz

C ) Amortismanlar

D ) İşgücü ödemeleri

E ) Karlar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Dağıtılmayan kârlar

Sigorta primleri

Kurumlar vergisi

Transfer harcamaları

Yukarıda verilenler hangi gelir türüne aittir?

A ) GSYİH

B ) Safi milli hasıla

C ) Milli gelir

D ) Kişisel gelir

E ) Harcanabilir gelir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Uygulamada en sık kullanılan üç fiyat endeksi vardır, bunlar: TÜFE, ÜFE ve GSYİH Deflatörüdür. Bu endeksleri kullanarak, nominal değerini bildiğimiz bir değişkenin reel değerini hesaplarız. Nominal değerin aynı yılın endeks değerine bölünerek yapılan işleme ne isim verilir?

A ) indirgeme

B ) Enflasyon oranı

C ) Endeks katsayısı

D ) Realizasyon

E ) Öngörü maliyetleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 

 

6 ) TÜİK verilerinde yer alan ve işletme artığı adı altında gösterilen kalem aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A ) Net faiz

B ) Dolaylı vergiler

C ) Amortismanlar

D ) Emek faktörü gelirleri

E ) Kira gelirleri ya da rant

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Revalüasyon nedir?

A ) Kontrollü dalgalı kur sisteminde belli değerler dışına çıkmış olan döviz kuruna arzu edilen dalgalanma bandına dönmesi için resmi makamlarca yapılan geçici müdahaledir.

B ) Esnek kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında müdahale ile düşürülmesidir.

C ) Sabit kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında düşürülmesidir.

D ) Esnek kur sisteminde, resmi makamlarca, ülke parasının değerinin müdahale ile yükseltilmesidir.

E ) Sabit kur sisteminde, resmi makamlarca, ülke parasının değerinin yükseltilmesidir.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi makroekonomiyi inceleme amaçlarından birisi değildir?

A ) Ekonomik olayları açıklamak

B ) Ekonomideki ilişkiler çerçevesinde teori oluşturmak

C ) Daha çok değişken geliştirmek ve onların davranışlarını izlemek

D ) Makroekonomik değişkenlerin davranışlarını ve hareketlerini analiz etmek

E ) Makroekonomik değişkenlerin aldıkları değerleri analiz ederek yorumlamak

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Makroekonominin konularından birisi olan fiyat düzeyinin istikrarsızlığı hem fiyat düzeyinin düşmesi hem de yükselmesi şeklinde ortaya çıkar, bu düşme ve yükselmenin adı nedir?

A ) Ekonomik büyüme

B ) Deflasyon ve enflasyon

C ) Yeterli birikime sahip olma

D ) Hemen her ülkede enflasyon

E ) Piyasa mekanizmasının etkinliği

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Yüksek enflasyon oranı pek çok insanı etkiler, sabit gelirliler ve tasarruflarını ulusal para cinsinden tutanlar enflasyondan en büyük zararı görürler, bunun sonucunda ne olur?

A ) Gelir dağılımı bu kesimler aleyhine bozulur.

B ) Bütçe açıkları ve fazlaları sorun olarak ele alınır.

C ) Maliye politikaları gelirler politikaları ile yürütülür.

D ) Etkinliğin bütünüyle ortadan kaldırılması önlenmeye çalışılır.

E ) Piyasa mekanizmalarının etkinliği büyük ölçüde ortadan kaldırılır.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı bir ekonomide denge gelir düzeyini gösterir?

A ) Y=C+I

B ) Y=C+I+G

C ) Y=C+I+(X-M)

D ) Y=C+I+X

E ) Y=C+I+G+M

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Çarpan değerinin 4 olduğu devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarındaki 3000 birimlik bir artışın denge gelir düzeyinde yaratacağı değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Denge gelir düzeyi değişmemiştir

B ) 6000 birim artmıştır

C ) 6000 birim azalmıştır

D ) 12000 birim artmıştır

E ) 12000 birim azalmıştır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Devletin olduğu dışa açık bir ekonomide harcama fonksiyonunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) (1-c)-m

B ) c(t-1)-m

C ) c(1-t)

D ) c(1-m)-t

E ) c(1-t)-m

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Tüketim fonksiyonunu gösteren şekildeki tüketim harcamalarının 60 birimlik düzeyi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A ) Oluşmamış tüketimi

B ) Tüketimin üst sınırını

C ) Otonom tüketimi

D ) Uyarılmış tüketimi

E ) Kayıtlı tüketimi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Grafiğe göre Toplam harcama fonksiyonunun AE1’den AE2 haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Kamu harcamalarının artması

B ) Otonom harcamaların artması

C ) Transfer harcamalarındaki azalma

D ) Gelir vergisi oranının azalması

E ) Tüketim harcamalarının artması

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) I. Kâr beklentileri

 1. Faiz oranı

III. Sermaye miktarı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yatırım harcamalarını etkileyen faktörlerdendir?

A ) Yalnız I

B ) I,II,III

C ) Yalnız III

D ) I,II

E ) II,III

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) NX = X0 - M0 - mY neyi ifade eder?

A ) Net ihracat fonksiyonu

B ) Gelir fonksiyonu

C ) Tüketim eğilimi fonksiyonu

D ) İhracat artış fonksiyonu

E ) Kamu harcama fonksiyonu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) I- Döviz kuru

II- Diğer ülkelerin gelir düzeyleri

III- Yurt içi gelir düzeyi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ihracatı belirleyen faktörler arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyenler'e göre geliri belirleyen temel faktördür?

A ) Hammadde

B ) Toplam harcamalar

C ) İstihdam

D ) Sermaye

E ) Teknoloji

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşit olmalıdır?

A ) 0,5

B ) 1

C ) 1,5

D ) 2

E ) 2,5

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi ithalat fonksiyonu için doğru bir ifadedir?

A ) İthalat yurt dışı gelir düzeyinin bir fonksiyonudur

B ) İthalat yurt içi gelir düzeyinin bir fonksiyonudur

C ) İthalat gelir düzeyinden bağımsızdır

D ) İthalat gelir düzeyinin azalan bir fonksiyonudur

E ) İthalat veri olarak kabul edilir.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim fonksiyonu için doğru bir ifadedir?

A ) Tüketim harcamaları otonom ve uyarılmış tüketimden oluşur

B ) Gelir olmadığında otonom tüketimde olmaz

C ) Uyarılmış tüketim gelir düzeyini belirler

D ) Gelir arttıkça tüketim aynı oranda artar

E ) Gelir arttıkça otonom tüketim aynı oranda artar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Marjinal Tüketim Eğiliminin (MPC) 0.8 olduğu bir ekonomide yapılan 20 bin TL.lik otonom tüketim harcaması denge gelir düzeyini ne kadar artırır?

A ) 20 bin TL.

B ) 40 bin TL.

C ) 50 bin TL.

D ) 75 bin TL.

E ) 100 bin TL.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisinde devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide toplam harcama fonksiyonunda yer alan otonom harcamaları eksiksiz verilmektedir?

A ) Tüketim ve yatırım harcamaları

B ) Tüketim ve kamu harcamaları

C ) Tüketim, kamu ve yatırım harcamaları

D ) Tüketim, yatırım ve transfer harcamaları

E ) Tüketim, yatırım, kamu ve transfer harcamaları

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdaki ürünlerin hangisinin satın alınması diğerlerinden farklı bir tüketim türüne işaret eder?

A ) Pantolon

B ) Mandalina

C ) Otomobil

D ) Takım elbise

E ) Tavuk eti

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Marjinal tasarruf eğilimi(MPS) ile marjinal tüketim eğilimi(MPC) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A ) MPS+MPC=0

B ) MPS+MPC=1

C ) MPS/MPC=1

D ) MPS*MPC=1

E ) MPS-MPC=0

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki denklemlerden hangisi devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide toplam harcamalar fonksiyonunu göstermektedir?

A ) AE = C+I

B ) AE = C+S

C ) AE = C+I+X-M

D ) AE = C+I+G

E ) AE = C+I+G+X-M

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Harcanabilir gelirde ortaya çıkan artışın ne kadarının tasarruf edildiğini gösteren iktisadi kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Marjinal tasarruf eğilimi

B ) Ortalama tasarruf eğilimi

C ) Tasarruf eğilimi

D ) Tasarruf paradoksu

E ) Marjinal tüketim eğilimi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Otonom harcamalardaki bir birimlik değişimenin denge gelir düzeyi üzerinde ne kadarlık bir değişme yaratacağını gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çoğaltan

B ) Azaltan

C ) Tüketim eğilimi

D ) Tasarruf eğilimi

E ) Yatırım eğilimi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Harcanabilir gelir formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A ) YD=Y-TA+TR

B ) YD=Y+TA-TR

C ) YD=Y-TA-TR

D ) YD=TR-Y+TA

E ) YD=TA-TR-Y

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0,8 olduğu devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi (MPS) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 0,4

B ) 0,2

C ) 0,5

D ) 0,3

E ) 0,6

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tabloya göre 100, 200 ve 300 milyar TL’lik harcanabilir gelir düzeylerinde ortalama tüketim eğilimi değerleri sırasıyla kaçtır?

A ) -1, 0, 1

B ) 1.4, 1.1, 1

C ) 1.4, 2.2, 3

D ) 0.71, 0.90, 1

E ) 40, 20, 0

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 

 

3 ) Tabloya göre ekonomik denge hangi gelir düzeyinde sağlanmıştır?

A ) 100

B ) 200

C ) 300

D ) 400

E ) 500

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisinde devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide toplam harcama fonksiyonunda yer alan otonom harcamaları eksiksiz verilmektedir?

A ) Tüketim ve yatırım harcamaları

B ) Tüketim ve kamu harcamaları

C ) Tüketim, kamu ve yatırım harcamaları

D ) Tüketim, yatırım ve transfer harcamaları

E ) Tüketim, yatırım, kamu ve transfer harcamaları

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) Hanehalklarının elde ettiği ilave gelirin tüketim harcamasında ne kadar artış yarattığını gösteren orana ne denmektedir?

A ) Marjinal tüketim eğilimi

B ) Gelir artış eğrisi

C ) Optimal tüketime yöneliş

D ) Marjinal gelir tahsisi

E ) Minimal açık

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) "İhracat, diğer ülkelerin yurt içi mal ve hizmetlere olan talebini gösterir. Bu bakımdan ihracat, ............. ve ........... bir

bileşenidir."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) döviz kuru-toplam çıktı

B ) toplam çıktı-kamu bütçesi

C ) toplam çıktı-gelir

D ) toplam çıktı-yabancıların gelirleri

E ) döviz kuru-gelir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyenler'e göre geliri belirleyen temel faktördür?

A ) Hammadde

B ) Toplam harcamalar

C ) İstihdam

D ) Sermaye

E ) Teknoloji

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdaki denklemlerden hangisi devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide toplam harcamalar fonksiyonunu göstermektedir?

A ) AE = C+I

B ) AE = C+S

C ) AE = C+I+X-M

D ) AE = C+I+G

E ) AE = C+I+G+X-M

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen iktisadi faktörlerden biri değildir?

A ) Hava koşulları

B ) Harcanabilir gelir

C ) Servet

D ) Faiz oranı

E ) Beklentiler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Hane halklarının gelirlerinde bir değişim yokken, daha fazla tutumlu olmaya başlamalarıyla ortaya çıkan paradoks aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tasarruf Paradoksu

B ) Giffen paradoksu

C ) Değer paradoksu

D ) Harcama Paradoksu

E ) Gelir Paradoksu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı bir ekonomide denge gelir düzeyini gösterir?

A ) Y=C+I

B ) Y=C+I+G

C ) Y=C+I+(X-M)

D ) Y=C+I+X

E ) Y=C+I+G+M

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Çarpan değerinin 4 olduğu devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarındaki 3000 birimlik bir artışın denge gelir düzeyinde yaratacağı değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Denge gelir düzeyi değişmemiştir

B ) 6000 birim artmıştır

C ) 6000 birim azalmıştır

D ) 12000 birim artmıştır

E ) 12000 birim azalmıştır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim fonksiyonu için doğru bir ifadedir?

A ) Tüketim harcamaları otonom ve uyarılmış tüketimden oluşur

B ) Gelir olmadığında otonom tüketimde olmaz

C ) Uyarılmış tüketim gelir düzeyini belirler

D ) Gelir arttıkça tüketim aynı oranda artar

E ) Gelir arttıkça otonom tüketim aynı oranda artar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

5 ) I- Döviz kuru

II- Diğer ülkelerin gelir düzeyleri

III- Yurt içi gelir düzeyi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ihracatı belirleyen faktörler arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi Klasikler'e göre, geliri (veya üretimi) belirleyen temel faktördür?

A ) İstihdam

B ) Sermaye

C ) Toplam harcamalar

D ) Girişimcilik

E ) Hammadde

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki denklemlerden hangisi devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide harcamalar bakımından milli geliri ifade etmektedir?

A ) Y ≡ C+I+G

B ) Y ≡ C+S

C ) Y ≡ C+I

D ) Y ≡ C+S+G

E ) Y ≡ C+I+G+NX

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen faktörlerden bir değildir?

A ) Gelir

B ) Servet

C ) Faiz oranı

D ) Bekleyişler

E ) İstihdam

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Harcanabilir gelirin ne kadarının tüketim harcamalarına ayrıldığını gösteren iktisadi terim (kısaltması) aşağıdakilerden hangisidir?

A ) APC

B ) MPC

C ) MPS

D ) APS

E ) MC

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Hane halklarının gelirlerinde bir değişim yokken, daha fazla tutumlu olmaya başlamalarıyla ortaya çıkan paradoks aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tasarruf Paradoksu

B ) Giffen paradoksu

C ) Değer paradoksu

D ) Harcama Paradoksu

E ) Gelir Paradoksu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir firma tarafından satın alınmış bir dayanıklı tüketim malı olan laptop için yapılan harcama aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A ) Tüketim harcaması

B ) Yatırım harcaması

C ) Kamu harcaması

D ) Toplam harcama

E ) Transfer harcaması

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Tabloya göre 100, 200 ve 300 milyar TL’lik harcanabilir gelir düzeylerinde ortalama tüketim eğilimi değerleri sırasıyla kaçtır?

A ) -1, 0, 1

B ) 1.4, 1.1, 1

C ) 1.4, 2.2, 3

D ) 0.71, 0.90, 1

E ) 40, 20, 0

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Şekilde C1 tüketim fonksiyonunun C2 veya C3 durumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A ) Servetteki değişim

B ) Faiz oranının artması veya azalması

C ) Bekleyişlerdeki değişiklikler

D ) Gelecekte fiyatların değişeceği beklentileri

E ) Gelir düzeyindeki değişiklikler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Devletin olmadığı bir ekonomi için tüketim fonksiyonunu ne şekilde yazabiliriz?

A ) APC = C/Y

B ) C = C0+cY

C ) S = Y-C

D ) S = Y-(C0+cY)

E ) APS =S/Y

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Satın alınan otomobil veya laptop, bir firma tarafından üretimde kullanılmak için satın alınmışsa, bu harcama hangi harcama türü altında sınıflandırılabilir?

A ) Tüketim harcaması

B ) Bütçe harcaması

C ) Tasarruf harcaması

D ) Marjinal harcama

E ) Yatırım harcaması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Net ihracat azalırsa, toplam planlanan harcamalar ve gelir düzeyi hakkında sırasıyla hangileri söylenebilir?

A ) azalır-azalır

B ) azalır-artar

C ) azalır-sabit kalır

D ) artar-azalır

E ) artar-artar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi gelir düzeyinin 100 milyardan 200 milyara çıktığı bir ekonomide tüketim harcamalarının da 50 milyardan 125 milyara çıktığını gösteren marjinal tüketim eğilimi değeridir?

A ) 0,25

B ) 0,40

C ) 0,50

D ) 0,75

E ) 0,90

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşit olmalıdır?

A ) 0,5

B ) 1

C ) 1,5

D ) 2

E ) 2,5

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Harcanabilir gelir 100 milyar değiştiğinde tasarruf harcamaları 20 milyar değişiyorsa marjinal tasarruf eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 0,10

B ) 0,15

C ) 0,20

D ) 0,25

E ) 0,30

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Otonom harcamalardaki bir birimlik değişimenin denge gelir düzeyi üzerinde ne kadarlık bir değişme yaratacağını gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çoğaltan

B ) Azaltan

C ) Tüketim eğilimi

D ) Tasarruf eğilimi

E ) Yatırım eğilimi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Çarpan değerinin 4 olduğu devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarındaki 3000 birimlik bir artışın denge gelir düzeyinde yaratacağı değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Denge gelir düzeyi değişmemiştir

B ) 6000 birim artmıştır

C ) 6000 birim azalmıştır

D ) 12000 birim artmıştır

E ) 12000 birim azalmıştır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim fonksiyonunun doğru gösterilmiş halidir?

A ) C = C0+cYD

B ) C = C1+S

C ) C0=C+cYD

D ) C = cYD

E ) C = C0+ S +cYD

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Hanehalklarının elde ettiği ilave gelirin tüketim harcamasında ne kadar artış yarattığını gösteren orana ne denmektedir?

A ) Marjinal tüketim eğilimi

B ) Gelir artış eğrisi

C ) Optimal tüketime yöneliş

D ) Marjinal gelir tahsisi

E ) Minimal açık

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Hanehalklarının

 1. servetleri
 2. bekleyişleri

III. faiz oranları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tüketim harcamalarını etkileyen faktörlerdendir?

A ) Yalnız I

B ) I,II

C ) Yalnız III

D ) I,III

E ) I,II,III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) NX = X0 - M0 - mY neyi ifade eder?

A ) Net ihracat fonksiyonu

B ) Gelir fonksiyonu

C ) Tüketim eğilimi fonksiyonu

D ) İhracat artış fonksiyonu

E ) Kamu harcama fonksiyonu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) ".............., otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde ne kadarlık bir değişme

yaratacağını gösterir."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşluğu tamamlayacak uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Çoğaltan

B ) Marjinal tüketim eğilimi

C ) Marjinal tasarruf eğilimi

D ) Ortalama tüketim eğilimi

E ) Ortalama tasarruf eğilimi

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisinde toplam gelir(AE) doğru bir şekilde ifade edilmiştir?

A ) AE = C + I + G + (X-M)

B ) AE = C + I + G + (X+M)

C ) AE = C - I + G + (X-M)

D ) AE = C - I - G - (X-M)

E ) AE = C + I + G * (X-M)

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi Klasikler'e göre, geliri (veya üretimi) belirleyen temel faktördür?

A ) İstihdam

B ) Sermaye

C ) Toplam harcamalar

D ) Girişimcilik

E ) Hammadde

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen iktisadi faktörlerden biri değildir?

A ) Hava koşulları

B ) Harcanabilir gelir

C ) Servet

D ) Faiz oranı

E ) Beklentiler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Ortalama tasarruf eğilimini hesaplayabilmek için hangi iktisadi değişkenlere ilişkin verilere ihtiyacımız vardır?

A ) Tasarruf ve Harcanabilir Gelir

B ) Tasarruf ve Yatırım

C ) Tasarruf ve Tüketim

D ) Tasarruf ve Vergiler

E ) Tasarruf ve Faiz oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Çarpan değerinin 4 olduğu devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarındaki 3000 birimlik bir artışın denge gelir düzeyinde yaratacağı değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Denge gelir düzeyi değişmemiştir

B ) 6000 birim artmıştır

C ) 6000 birim azalmıştır

D ) 12000 birim artmıştır

E ) 12000 birim azalmıştır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim fonksiyonu için doğru bir ifadedir?

A ) Tüketim harcamaları otonom ve uyarılmış tüketimden oluşur

B ) Gelir olmadığında otonom tüketimde olmaz

C ) Uyarılmış tüketim gelir düzeyini belirler

D ) Gelir arttıkça tüketim aynı oranda artar

E ) Gelir arttıkça otonom tüketim aynı oranda artar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Hanehalklarının

 1. servetleri
 2. bekleyişleri

III. faiz oranları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tüketim harcamalarını etkileyen faktörlerdendir?

A ) Yalnız I

B ) I,II

C ) Yalnız III

D ) I,III

E ) I,II,III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Dışa açık bir ekonomide planlanan toplam harcamaları ne şekilde gösterebiliriz?

A ) AE = C+I+G+X+M

B ) AE = C+I+G-X-M

C ) AE = C+I+G+X-M

D ) AE = C+I+G+X

E ) AE = C-I-G+X+M

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) "İhracat, diğer ülkelerin yurt içi mal ve hizmetlere olan talebini gösterir. Bu bakımdan ihracat, ............. ve ........... bir

bileşenidir."

Yukarıdaki cümlede bırakılan boşlukları tamamlayacak uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A ) döviz kuru-toplam çıktı

B ) toplam çıktı-kamu bütçesi

C ) toplam çıktı-gelir

D ) toplam çıktı-yabancıların gelirleri

E ) döviz kuru-gelir

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Gelir vergisi oranı artarsa, harcama fonksiyonunun eğimi ve çoğaltan hakkında sırasıyla hangisi söylenebilir?

A ) azalır-artar

B ) azalır-azalır

C ) artar-azalır

D ) artar-artar

E ) artar-sabit kalır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Net ihracat azalırsa, toplam planlanan harcamalar ve gelir düzeyi hakkında sırasıyla hangileri söylenebilir?

A ) azalır-azalır

B ) azalır-artar

C ) azalır-sabit kalır

D ) artar-azalır

E ) artar-artar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Ortalama tasarruf eğilimini hesaplayabilmek için hangi iktisadi değişkenlere ilişkin verilere ihtiyacımız vardır?

A ) Tasarruf ve Harcanabilir Gelir

B ) Tasarruf ve Yatırım

C ) Tasarruf ve Tüketim

D ) Tasarruf ve Vergiler

E ) Tasarruf ve Faiz oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Hane halklarının gelirlerinde bir değişim yokken, daha fazla tutumlu olmaya başlamalarıyla ortaya çıkan paradoks

aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Tasarruf Paradoksu

B ) Giffen paradoksu

C ) Değer paradoksu

D ) Harcama Paradoksu

E ) Gelir Paradoksu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Devletin olduğu dışa açık bir ekonomide harcama fonksiyonunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) (1-c)-m

B ) c(t-1)-m

C ) c(1-t)

D ) c(1-m)-t

E ) c(1-t)-m

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisinde devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide toplam harcama fonksiyonunda yer alan otonom harcamaları eksiksiz verilmektedir?

A ) Tüketim ve yatırım harcamaları

B ) Tüketim ve kamu harcamaları

C ) Tüketim, kamu ve yatırım harcamaları

D ) Tüketim, yatırım ve transfer harcamaları

E ) Tüketim, yatırım, kamu ve transfer harcamaları

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Grafiğe göre Toplam harcama fonksiyonunun AE1’den AE2 haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A ) Kamu harcamalarının artması

B ) Otonom harcamaların artması

C ) Transfer harcamalarındaki azalma

D ) Gelir vergisi oranının azalması

E ) Tüketim harcamalarının artması

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelir özdeşliğini şu şekillerde yazabiliriz:

Y = C+I

Y = C+S

Buna göre S neyi ifade etmektedir?

A ) Milli Gelir

B ) Tüketim

C ) Yatırım

D ) Tasarruf

E ) Vergi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Dışa açık bir ekonomide planlanan toplam harcamaları ne şekilde gösterebiliriz?

A ) AE = C+I+G+X+M

B ) AE = C+I+G-X-M

C ) AE = C+I+G+X-M

D ) AE = C+I+G+X

E ) AE = C-I-G+X+M

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) NX = X0 - M0 - mY neyi ifade eder?

A ) Net ihracat fonksiyonu

B ) Gelir fonksiyonu

C ) Tüketim eğilimi fonksiyonu

D ) İhracat artış fonksiyonu

E ) Kamu harcama fonksiyonu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Tüketim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Tüketim harcamaları, harcanabilir gelirin (YD) bir fonksiyonudur.

B ) Harcanabilir gelir ile tüketim harcamaları arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

C ) Diğer koşullar sabitken, tüketim ile harcanabilir gelir arasındaki ilişki tüketim fonksiyonu tarafından belirlenir.

D ) Tüketim fonksiyonu, farklı harcanabilir gelir düzeylerinde hanehalklarının ne kadar harcama yapmak istediklerini gösterir.

E ) Tüketim harcamaları (C), otonom tüketim harcamalarından (C0 ) ve uyarılmış tüketim harcamalarından (cYD) oluşur.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) I- Döviz kuru

II- Diğer ülkelerin gelir düzeyleri

III- Yurt içi gelir düzeyi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ihracatı belirleyen faktörler arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı kaça eşit olmalıdır?

A ) 0,5

B ) 1

C ) 1,5

D ) 2

E ) 2,5

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Devletin olmadığı bir ekonomide harcanabilir gelir aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A ) Gayri Safi Milli Hasıla

B ) Hane halkı gelirine

C ) Kamu kesimi gelirine

D ) Faktör gelirlerine

E ) Yatırıma

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Çarpan değerinin 4 olduğu devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarındaki 3000 birimlik bir artışın denge gelir düzeyinde yaratacağı değişme aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Denge gelir düzeyi değişmemiştir

B ) 6000 birim artmıştır

C ) 6000 birim azalmıştır

D ) 12000 birim artmıştır

E ) 12000 birim azalmıştır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim fonksiyonunun doğru gösterilmiş halidir?

A ) C = C0+cYD

B ) C = C1+S

C ) C0=C+cYD

D ) C = cYD

E ) C = C0+ S +cYD

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Hanehalklarının elde ettiği ilave gelirin tüketim harcamasında ne kadar artış yarattığını gösteren orana ne denmektedir?

A ) Marjinal tüketim eğilimi

B ) Gelir artış eğrisi

C ) Optimal tüketime yöneliş

D ) Marjinal gelir tahsisi

E ) Minimal açık

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Hanehalklarının

 1. servetleri
 2. bekleyişleri

III. faiz oranları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tüketim harcamalarını etkileyen faktörlerdendir?

A ) Yalnız I

B ) I,II

C ) Yalnız III

D ) I,III

E ) I,II,III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

5 ) NX = X0 - M0 - mY neyi ifade eder?

A ) Net ihracat fonksiyonu

B ) Gelir fonksiyonu

C ) Tüketim eğilimi fonksiyonu

D ) İhracat artış fonksiyonu

E ) Kamu harcama fonksiyonu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisinde toplam gelir(AE) doğru bir şekilde ifade edilmiştir?

A ) AE = C + I + G + (X-M)

B ) AE = C + I + G + (X+M)

C ) AE = C - I + G + (X-M)

D ) AE = C - I - G - (X-M)

E ) AE = C + I + G * (X-M)

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi Klasikler'e göre, geliri (veya üretimi) belirleyen temel faktördür?

A ) İstihdam

B ) Sermaye

C ) Toplam harcamalar

D ) Girişimcilik

E ) Hammadde

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarını etkileyen iktisadi faktörlerden biri değildir?

A ) Hava koşulları

B ) Harcanabilir gelir

C ) Servet

D ) Faiz oranı

E ) Beklentiler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Ortalama tasarruf eğilimini hesaplayabilmek için hangi iktisadi değişkenlere ilişkin verilere ihtiyacımız vardır?

A ) Tasarruf ve Harcanabilir Gelir

B ) Tasarruf ve Yatırım

C ) Tasarruf ve Tüketim

D ) Tasarruf ve Vergiler

E ) Tasarruf ve Faiz oranı

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bir firma tarafından satın alınmış bir dayanıklı tüketim malı olan laptop için yapılan harcama aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

A ) Tüketim harcaması

B ) Yatırım harcaması

C ) Kamu harcaması

D ) Toplam harcama

E ) Transfer harcaması

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi İnsanların gelirleri olmasa bile yaşamlarını devam ettirebilmek için yapmış oldukları harcamaları ifade ede?

A ) Otonom Tasarruf Harcamaları

B ) Uyarılmış Tasarruf Harcamaları

C ) Otonom Tüketim Harcamaları

D ) Uyarılmış Tüketim Harcamaları

E ) Otonom Yatırım Harcamaları

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Marjinal Tüketim Eğiliminin 0,6 olduğu devletin olmadığı dışı kapalı bir ekonomide Çarpan değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 3

B ) 5

C ) 2

D ) 6

E ) 4

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Tabloya göre 100, 200 ve 300 milyar TL’lik harcanabilir gelir düzeylerinde ortalama tüketim eğilimi değerleri sırasıyla kaçtır?

A ) -1, 0, 1

B ) 1.4, 1.1, 1

C ) 1.4, 2.2, 3

D ) 0.71, 0.90, 1

E ) 40, 20, 0

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Şekilde C1 tüketim fonksiyonunun C2 veya C3 durumuna gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A ) Servetteki değişim

B ) Faiz oranının artması veya azalması

C ) Bekleyişlerdeki değişiklikler

D ) Gelecekte fiyatların değişeceği beklentileri

E ) Gelir düzeyindeki değişiklikler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Harcanabilir gelirin ne kadarının tüketim harcamalarına ayrıldığını gösteren iktisadi değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ortalama gelir

B ) Marjinal gelir

C ) Ortalama tasarruf eğilimi

D ) Ortalama tüketim eğilimi

E ) Marjinal tüketim eğilimi

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

I- Döviz kuru

II- Diğer ülkelerin gelir düzeyleri

III- Yurt içi gelir düzeyi

7 ) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ihracatı belirleyen faktörler arasında yer almaktadır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız III

C ) I ve II

D ) II ve III

E ) I, II ve III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Net ihracat azalırsa, toplam planlanan harcamalar ve gelir düzeyi hakkında sırasıyla hangileri söylenebilir?

A ) azalır-azalır

B ) azalır-artar

C ) azalır-sabit kalır

D ) artar-azalır

E ) artar-artar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Harcanabilir gelir 100 milyar değiştiğinde tasarruf harcamaları 20 milyar değişiyorsa marjinal tasarruf eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A ) 0,10

B ) 0,15

C ) 0,20

D ) 0,25

E ) 0,30

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdaki iktisadi kavramlardan hangisi gelirin tüketilmeyen kısmını ifade eder?

A ) Tasarruf

B ) Yatırım

C ) Kamu Yatırımı

D ) Tüketim

E ) Dayanıklı tüketim

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Değişim aracı olması
 2. Hesap birimi olması

III. Değer muhafaza aracı olması

Ahmet Bey, ilk olarak daha önceden vadeli mevduata yatırmış olduğu parasını bankadan çekiyor ve sonrasında bu nakit ile kendisine galeriden yeni bir araba satın alıyor.

1 ) Yukarıdaki ‘paranın temel işlevlerinden’ hangisi/hangileri Ahmet Bey’in bu durumunda örneklendirilmiştir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) Yalnız III

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdaki para türlerinden hangisi ‘daha ziyade yeterince gelişmemiş ve yaygın olmayan bir bankacılık sistemine sahip olan ülkelerde’ kullanılmaktadır?

A ) Çekler

B ) Mobil para

C ) Banka kartları

D ) Elektronik para

E ) Elektronik fon transferi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 1. Yabancı para cinsinden vadeli mevduat
 2. Türk lirası vadeli mevduat

III. Türk lirası vadesiz mevduat

 1. Yabancı para cinsinden vadesiz mevduat
 2. Dolaşımdaki nakit

3 ) Yukarıdakilerden hangileri TCMB'nin M1 para tanımı içinde yer alır?

A ) I, II ve III

B ) I, IV ve V

C ) II, III ve IV

D ) I, III ve V

E ) III, IV ve V

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

 

 

4 ) Aşağıda verilen varlıkların en likit olandan likit olmayana sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I.Vadesiz mevduat

II.Kağıt ve madeni para (nakit)

III.Kısa vadeli hazine bonosu

IV.Vadeli mevduat

V.Hazine tahvili

VI.Gayrimenkul

A ) I-II-III-IV-V-VI

B ) II-I-IV-III-V-VI

C ) III-I-II-V-VI-IV

D ) VI-V-IV-III-II-I

E ) V-VI-IV-III-I-II

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının menkul kıymet satın alması veya elindeki menkul kıymetlerin bir kısmını satmasına verilen addır?

A ) Açık piyasa işlemleri

B ) Reeskont kredileri

C ) Zorunlu rezervler

D ) Hazine bonosu

E ) Hazine tahvili

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisi olarak tanımlanan negatif ilişkinin taraflarıdır?

A ) Faiz oranı – reel hasıla

B ) Fiyat düzeyi – reel hasıla

C ) Toplam harcamalar – reel hasıla

D ) Fiyat – miktar

E ) Yatırım – tasarruf

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki değişimlerden hangisi toplam arz eğrisininin kaymasına sebep olmamaktadır?

A ) Ücretlerdeki değişmeler

B ) Fiyatlardaki değişmeler

C ) Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişmeler

D ) Teknolojideki değişmeler

E ) Emek verimliliğindeki değişmeler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ile mücadele ederken kullanılabilecek yöntemlerdendir?

A ) Kamu harcamalarının artırılması

B ) Vergilerin artırılması

C ) Transfer harcamalarının artırılması

D ) Genişletici para politikası

E ) Toplam talebin artırılmasına yönelik politikalar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Merkez bankasının para arzını kontrol etmesi hangi işlevini yerine getirmesine örnektir?

A ) Para politikalarını uygulamak

B ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

C ) Bankaların bankası olarak görev yapmak

D ) En son likidite kaynağı olmak

E ) Devletin bankası olarak görev yapmak

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Gresham Yasası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A ) kötü paranın iyi parayı kovacağını

B ) paranın nötrlüğünü

C ) paranın yansız oluşunu

D ) klasik dikotomiyi

E ) paranın tarafsız olmasını

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Vadeli mevduatlar
 2. Vadesiz mevduatlar

III. Dolaşımdaki nakit

1 ) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri M1 para tanımı içinde yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

 1. Zorunlu rezerv oranları
 2. Açık piyasa işlemleri

III. Reeskont oranları

 1. Banknot basımı

2 ) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ‘merkez bankalarının ekonomideki para arzını kontrol edebilmek için’ kullandığı araçlardır?

A ) II ve IV

B ) II ve III

C ) I, II ve III

D ) I, III ve IV

E ) II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘para talebi ve denge faiz oranı’ ile ilgili yanlış bilgi vermektedir?

A ) Ekonomideki denge faiz oranı, para arzının para talebine eşit olduğu noktada oluşur.

B ) Düşük faiz oranlarının yaşandığı ekonomilerde, spekülasyon amacıyla para talebi daha fazla olacaktır.

C ) Keynes’e göre, insanlar işlem amacıyla, ihtiyat amacıyla ve spekülasyon amacıyla para talep ederler.

D ) Denge faiz oranında, ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarı piyasadaki para miktarına eşittir.

E ) İhtiyat amacıyla para talebi gelirle ilişkilidir ve insanların gelirleri arttıkça, ihtiyat amacıyla para talepleri azalacaktır.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Kâğıt paralar tarihte ilk olarak hangi medeniyet tarafından kullanılmıştır?

A ) Lidya

B ) Çin

C ) Hitit

D ) Asur

E ) Mısır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Rezerv oranı %4 iken mevduatlardaki 1000₺ tutarında bir artış ne kadar kaydi para yaratılmasına neden olur?

A ) 2.500₺

B ) 4.000₺

C ) 10.000₺

D ) 25.000₺

E ) 40.000₺

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 1. M1 para tanımı ticari bankalar, katılım bankaları ve TCMB’deki vadesiz mevduatları içerir.
 2. M1, dolaşımdaki nakit para ve vadesiz mevduatların toplamından oluşur.

III. M1 para tanımı paranın değer muhafaza işlevini vurgulayan bir para tanımıdır.

6 ) M1 ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I-II

D ) II-III

E ) I-III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

I.Banknot basımını gerçekleştirmek

II.Bankaların bankası olarak görev yapmak

III.Devletin bankası olarak görev yapmak

IV.Devletin ekonomisini düzeltmek

7 ) Verilenlerden hangisi /hangileri merkez bankasının işlevlerindendir?

A ) I-II

B ) II-III

C ) I-III-IV

D ) I-II-III

E ) III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Toplam arz eğrisinin sağa kayması için aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmalıdır?

A ) Ücretlerdeki artışlar

B ) Emek verimliliğindeki azalışlar

C ) Genel fiyat düzeyinin artması

D ) Girdi olarak enerji fiyatlarının artması

E ) Sermaye stokunun artması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi %100 rezerv bankacılığı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A ) %100 rezerv bankacılığında bankaların para arzı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır

B ) Bütün mevduatın rezerv olarak kasada bulundurulduğu bir bankacılık sistemine %100 rezerv bankacılığı adı verilmektedir.

C ) %100 rezerv bankacılığında bankaya yatırılan miktar mevduatları artırırken, dolaşımdaki parayı aynı miktarda azaltacaktır.

D ) %100 rezerv bankacılığı sadece parayı mevzuata dönüştürür.

E ) %100 rezerv bankacılığında bankaların toplam rezervleri, yasal düzenlemeler nedeniyle tutulan rezervler ile bankanın kendi isteği ile tuttuğu rezervlerin toplamından oluşur.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisi en likittir?

A ) Kağıt ve madeni para

B ) Vadesiz mevduat

C ) Vadeli mevduat

D ) Hazine Tahvili

E ) Kısa vadeli hazine bonosu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Vadeli mevduatlar
 2. Vadesiz mevduatlar

III. Dolaşımdaki nakit

1 ) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri M1 para tanımı içinde yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Tasarrufların zaman içerisinde birikmesiyle oluşan değere ne ad verilir?

A ) Para

B ) Tahvil

C ) Servet

D ) Miras

E ) Döviz

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Altın ve gümüşten madeni para bastıklarına ilişkin bulgular olan en eski medeniyet hangisidir?

A ) Asurlar

B ) Sümerler

C ) Lidyalılar

D ) Hititler

E ) Mısırlılar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 1. Reeskont kredisi kullanan banka, rezervlerini azaltmış olmaktadır.
 2. Merkez bankası bu krediler için uyguladığı faiz oranını değiştirerek bankaların rezerv miktarlarını etkileyebilmektedir.

III.Reeskont oranı merkez bankası tarafından belirlenir.

6 ) Reeskont kredileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I-II

D ) I-III

E ) II-III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki değişimlerden hangisi toplam arz eğrisininin kaymasına sebep olmamaktadır?

A ) Ücretlerdeki değişmeler

B ) Fiyatlardaki değişmeler

C ) Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişmeler

D ) Teknolojideki değişmeler

E ) Emek verimliliğindeki değişmeler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?

A ) Kaydi para

B ) Fiat para

C ) Mal para

D ) Mevduat faizi

E ) Rezerv

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Merkez bankasının para arzını kontrol etmesi hangi işlevini yerine getirmesine örnektir?

A ) Para politikalarını uygulamak

B ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

C ) Bankaların bankası olarak görev yapmak

D ) En son likidite kaynağı olmak

E ) Devletin bankası olarak görev yapmak

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Tarihte merkez bankası olarak nitelendirilebilecek ilk kurum olan Riksbank aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A ) İsveç

B ) İsviçre

C ) Norveç

D ) Rusya

E ) Fransa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel işlevlerinden bir tanesi değildir?

A ) En son likidite kaynağı olmak

B ) Para politikalarını uygulamak

C ) Madeni para basımını gerçekleştirmek

D ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

E ) Devletin bankası olarak görev yapmak

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) 10 çeşit mal bulunan bir takas ekonomisinde kaç farklı fiyat söz konusu olur?=

A ) 100

B ) 90

C ) 45

D ) 10

E ) 9

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Altın ve gümüşten madeni para bastıklarına ilişkin bulgular olan en eski medeniyet hangisidir?

A ) Asurlar

B ) Sümerler

C ) Lidyalılar

D ) Hititler

E ) Mısırlılar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Kâğıt paralar tarihte ilk olarak hangi medeniyet tarafından kullanılmıştır?

A ) Lidya

B ) Çin

C ) Hitit

D ) Asur

E ) Mısır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem ücretlerin ve fiyatların esnekliği durumunda toplam arz eğrisinin konumudur?

A ) Düşey konum

B ) Yatay konum

C ) Dikey ve yatay kısmları bulunan konum

D ) Pozitif eğilimli konum

E ) Negatif eğilimli konum

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Toplam arz eğrisinin sağa kayması için aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmalıdır?

A ) Ücretlerdeki artışlar

B ) Emek verimliliğindeki azalışlar

C ) Genel fiyat düzeyinin artması

D ) Girdi olarak enerji fiyatlarının artması

E ) Sermaye stokunun artması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamaları ve vergiler yoluyla ekonominin performansını etkilemek için uygulanan politikalara verilen isimdir?

A ) Maliye politikası

B ) Para politikası

C ) Gelirler politikası

D ) Dış ticaret politikası

E ) İstikrar politikası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi eksik istihdam dengesine ilişkin söylenemez?

A ) Ekonomide üretim açığı vardır

B ) Toplam harcama düzeyi tam istihdam düzeyinin altındadır

C ) Denge hasıla düzeyi potansiyel hasıla düzeyinin altındadır

D ) Ekonomide enflasyonist açık vardır

E ) Ekonomide işsizlik vardır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Tarihte merkez bankası olarak nitelendirilebilecek ilk kurum olan Riksbank aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A ) İsveç

B ) İsviçre

C ) Norveç

D ) Rusya

E ) Fransa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel işlevlerinden bir tanesi değildir?

A ) En son likidite kaynağı olmak

B ) Para politikalarını uygulamak

C ) Madeni para basımını gerçekleştirmek

D ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

E ) Devletin bankası olarak görev yapmak

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisinin likiditesi daha yüksektir?

A ) Vadesiz mevduat

B ) Vadeli mevduat

C ) Kısa vadeli hazine bonosu

D ) Kısa vadeli hazine bonosu

E ) Gayrimenkul

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Yabancı para cinsinden vadeli mevduat
 2. Türk lirası vadeli mevduat

III. Türk lirası vadesiz mevduat

 1. Yabancı para cinsinden vadesiz mevduat
 2. Dolaşımdaki nakit

3 ) Yukarıdakilerden hangileri TCMB'nin M1 para tanımı içinde yer alır?

A ) I, II ve III

B ) I, IV ve V

C ) II, III ve IV

D ) I, III ve V

E ) III, IV ve V

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Altın ve gümüşten madeni para bastıklarına ilişkin bulgular olan en eski medeniyet hangisidir?

A ) Asurlar

B ) Sümerler

C ) Lidyalılar

D ) Hititler

E ) Mısırlılar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Rezerv oranı %4 iken mevduatlardaki 1000₺ tutarında bir artış ne kadar kaydi para yaratılmasına neden olur?

A ) 2.500₺

B ) 4.000₺

C ) 10.000₺

D ) 25.000₺

E ) 40.000₺

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

I.Banknot basımını gerçekleştirmek

II.Bankaların bankası olarak görev yapmak

III.Devletin bankası olarak görev yapmak

IV.Devletin ekonomisini düzeltmek

6 ) Verilenlerden hangisi /hangileri merkez bankasının işlevlerindendir?

A ) I-II

B ) II-III

C ) I-III-IV

D ) I-II-III

E ) III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının menkul kıymet satın alması veya elindeki menkul kıymetlerin bir kısmını satmasına verilen addır?

A ) Açık piyasa işlemleri

B ) Reeskont kredileri

C ) Zorunlu rezervler

D ) Hazine bonosu

E ) Hazine tahvili

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisi olarak tanımlanan negatif ilişkinin taraflarıdır?

A ) Faiz oranı – reel hasıla

B ) Fiyat düzeyi – reel hasıla

C ) Toplam harcamalar – reel hasıla

D ) Fiyat – miktar

E ) Yatırım – tasarruf

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisinde M1 para tanımının içeriği doğru olarak verilmişitir?

A ) Vadesiz mevduat + kısa vadeli hazine bonosu

B ) Dolaşımdaki nakit + vadeli mevduat

C ) Dolaşımdaki nakit + vadeli mevduat + vadesiz mevduat

D ) Dolaşımdaki nakit + vadesiz mevduat

E ) Vadeli mevduat + vadeli mevduat

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?

A ) Kaydi para

B ) Fiat para

C ) Mal para

D ) Mevduat faizi

E ) Rezerv

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdaki para türlerinden hangisi ‘daha ziyade yeterince gelişmemiş ve yaygın olmayan bir bankacılık sistemine sahip olan ülkelerde’ kullanılmaktadır?

A ) Çekler

B ) Mobil para

C ) Banka kartları

D ) Elektronik para

E ) Elektronik fon transferi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 1. Ekonomi daha likit hale gelmiştir.
 2. Ekonomideki unsurlar daha zengin hale gelmiştir.

III. Yaratılan para ile bir borç-alacak ilişkisi doğmuştur.

 1. Ödemeler için kullanılabilecek daha fazla para vardır.

2 ) Yukarıdakilerden hangileri ‘kaydi para yaratılmasının sonucu’ olarak ortaya çıkan durumlardır?

A ) I ve II

B ) II ve III

C ) III ve IV

D ) I, III ve IV

E ) II, III ve IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 1. Zorunlu rezerv oranları
 2. Açık piyasa işlemleri

III. Reeskont oranları

 1. Banknot basımı

3 ) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ‘merkez bankalarının ekonomideki para arzını kontrol edebilmek için’ kullandığı araçlardır?

A ) II ve IV

B ) II ve III

C ) I, II ve III

D ) I, III ve IV

E ) II, III ve IV

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 1. Yabancı para cinsinden vadeli mevduat
 2. Türk lirası vadeli mevduat

III. Türk lirası vadesiz mevduat

 1. Yabancı para cinsinden vadesiz mevduat
 2. Dolaşımdaki nakit

5 ) Yukarıdakilerden hangileri TCMB'nin M1 para tanımı içinde yer alır?

A ) I, II ve III

B ) I, IV ve V

C ) II, III ve IV

D ) I, III ve V

E ) III, IV ve V

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Paranın tarihsel gelişimine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi para olarak kullanılmadı?

A ) Mal para

B ) Sigara para

C ) Fiat para

D ) Çekler

E ) Tağşiş

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Toplam arz eğrisinin sağa kayması için aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmalıdır?

A ) Ücretlerdeki artışlar

B ) Emek verimliliğindeki azalışlar

C ) Genel fiyat düzeyinin artması

D ) Girdi olarak enerji fiyatlarının artması

E ) Sermaye stokunun artması

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarındaki artışın neden olduğu faiz oranındaki yükselmenin planlanan yatırım harcamalarını azaltması etkisi durumuna verilen isimdir?

A ) Pigou etkisi

B ) Yatırım etkisi

C ) İkame etkisi

D ) Gelir etkisi

E ) Dışlama etkisi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi dar tanımlı para arzını ifade etmektedir?

A ) M1

B ) M2

C ) M3

D ) M2Y

E ) M4

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Kâğıt paralar tarihte ilk olarak hangi ülkede kullanılmıştır ?

A ) Çin

B ) Almanya

C ) Fransa

D ) Rusya

E ) İtalya

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Aşağıdakilerden hangisi ‘para talebi ve denge faiz oranı’ ile ilgili yanlış bilgi vermektedir?

A ) Ekonomideki denge faiz oranı, para arzının para talebine eşit olduğu noktada oluşur.

B ) Düşük faiz oranlarının yaşandığı ekonomilerde, spekülasyon amacıyla para talebi daha fazla olacaktır.

C ) Keynes’e göre, insanlar işlem amacıyla, ihtiyat amacıyla ve spekülasyon amacıyla para talep ederler.

D ) Denge faiz oranında, ekonomik birimlerin ellerinde tutmak istedikleri para miktarı piyasadaki para miktarına eşittir.

E ) İhtiyat amacıyla para talebi gelirle ilişkilidir ve insanların gelirleri arttıkça, ihtiyat amacıyla para talepleri azalacaktır.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

2 ) Tasarrufların zaman içerisinde birikmesiyle oluşan değere ne ad verilir?

A ) Para

B ) Tahvil

C ) Servet

D ) Miras

E ) Döviz

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisinin likiditesi daha düşüktür?

A ) Kağıt para

B ) Vadeli mevduat

C ) Hazine bonosu

D ) Hazine tahvili

E ) Gayrimenkul

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

 1. M1 para tanımı ticari bankalar, katılım bankaları ve TCMB’deki vadesiz mevduatları içerir.
 2. M1, dolaşımdaki nakit para ve vadesiz mevduatların toplamından oluşur.

III. M1 para tanımı paranın değer muhafaza işlevini vurgulayan bir para tanımıdır.

4 ) M1 ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I-II

D ) II-III

E ) I-III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

I.Banknot basımını gerçekleştirmek

II.Bankaların bankası olarak görev yapmak

III.Devletin bankası olarak görev yapmak

IV.Devletin ekonomisini düzeltmek

5 ) Verilenlerden hangisi /hangileri merkez bankasının işlevlerindendir?

A ) I-II

B ) II-III

C ) I-III-IV

D ) I-II-III

E ) III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

 1. Reeskont kredisi kullanan banka, rezervlerini azaltmış olmaktadır.
 2. Merkez bankası bu krediler için uyguladığı faiz oranını değiştirerek bankaların rezerv miktarlarını etkileyebilmektedir.

III.Reeskont oranı merkez bankası tarafından belirlenir.

6 ) Reeskont kredileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I-II

D ) I-III

E ) II-III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki değişimlerden hangisi toplam arz eğrisininin kaymasına sebep olmamaktadır?

A ) Ücretlerdeki değişmeler

B ) Fiyatlardaki değişmeler

C ) Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişmeler

D ) Teknolojideki değişmeler

E ) Emek verimliliğindeki değişmeler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisini ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltan otomatik stabilizatörlerden biri olarak kabul edemeyiz?

A ) Transfer ödemeleri

B ) Gelir vergisi

C ) Kamu harcamaları

D ) Sosyal yardımlar

E ) İşsizlik ödemeleri

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

10 ) Tarihte merkez bankası olarak nitelendirilebilecek ilk kurum olan Riksbank aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A ) İsveç

B ) İsviçre

C ) Norveç

D ) Rusya

E ) Fransa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

 1. Vadeli mevduatlar
 2. Vadesiz mevduatlar

III. Dolaşımdaki nakit

1 ) Yukarıdakilerden hangisi/hangileri M1 para tanımı içinde yer alır?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve II

D ) I ve III

E ) II ve III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Tasarrufların zaman içerisinde birikmesiyle oluşan değere ne ad verilir?

A ) Para

B ) Tahvil

C ) Servet

D ) Miras

E ) Döviz

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Altın ve gümüşten madeni para bastıklarına ilişkin bulgular olan en eski medeniyet hangisidir?

A ) Asurlar

B ) Sümerler

C ) Lidyalılar

D ) Hititler

E ) Mısırlılar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 1. Reeskont kredisi kullanan banka, rezervlerini azaltmış olmaktadır.
 2. Merkez bankası bu krediler için uyguladığı faiz oranını değiştirerek bankaların rezerv miktarlarını etkileyebilmektedir.

III.Reeskont oranı merkez bankası tarafından belirlenir.

6 ) Reeskont kredileri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I-II

D ) I-III

E ) II-III

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdaki değişimlerden hangisi toplam arz eğrisininin kaymasına sebep olmamaktadır?

A ) Ücretlerdeki değişmeler

B ) Fiyatlardaki değişmeler

C ) Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişmeler

D ) Teknolojideki değişmeler

E ) Emek verimliliğindeki değişmeler

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?

A ) Kaydi para

B ) Fiat para

C ) Mal para

D ) Mevduat faizi

E ) Rezerv

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Merkez bankasının para arzını kontrol etmesi hangi işlevini yerine getirmesine örnektir?

A ) Para politikalarını uygulamak

B ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

C ) Bankaların bankası olarak görev yapmak

D ) En son likidite kaynağı olmak

E ) Devletin bankası olarak görev yapmak

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Tarihte merkez bankası olarak nitelendirilebilecek ilk kurum olan Riksbank aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A ) İsveç

B ) İsviçre

C ) Norveç

D ) Rusya

E ) Fransa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) 10 çeşit mal bulunan bir takas ekonomisinde kaç farklı fiyat söz konusu olur?=

A ) 100

B ) 90

C ) 45

D ) 10

E ) 9

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisinin likiditesi daha yüksektir?

A ) Vadesiz mevduat

B ) Vadeli mevduat

C ) Kısa vadeli hazine bonosu

D ) Kısa vadeli hazine bonosu

E ) Gayrimenkul

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

4 ) Kâğıt paralar tarihte ilk olarak hangi medeniyet tarafından kullanılmıştır?

A ) Lidya

B ) Çin

C ) Hitit

D ) Asur

E ) Mısır

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 1. M1 para tanımı ticari bankalar, katılım bankaları ve TCMB’deki vadesiz mevduatları içerir.
 2. M1, dolaşımdaki nakit para ve vadesiz mevduatların toplamından oluşur.

III. M1 para tanımı paranın değer muhafaza işlevini vurgulayan bir para tanımıdır.

5 ) M1 ile ilgili verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I-II

D ) II-III

E ) I-III

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisi olarak tanımlanan negatif ilişkinin taraflarıdır?

A ) Faiz oranı – reel hasıla

B ) Fiyat düzeyi – reel hasıla

C ) Toplam harcamalar – reel hasıla

D ) Fiyat – miktar

E ) Yatırım – tasarruf

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ile mücadele ederken kullanılabilecek yöntemlerdendir?

A ) Kamu harcamalarının artırılması

B ) Vergilerin artırılması

C ) Transfer harcamalarının artırılması

D ) Genişletici para politikası

E ) Toplam talebin artırılmasına yönelik politikalar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının işlevlerinden değildir?

A ) Para politikalarını uygulamak

B ) Devletin bankası olarak görev yapmak

C ) Finansal piyasaların istikrarını sağlamak

D ) En son likidite kaynağı olmak

E ) Bütçe planı hazırlamak

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

 

 

9 ) İngiltere merkez bankası ne zaman kurulmuştur?

A ) 1694

B ) 1695

C ) 1696

D ) 1697

E ) 1698

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Gresham Yasası aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A ) kötü paranın iyi parayı kovacağını

B ) paranın nötrlüğünü

C ) paranın yansız oluşunu

D ) klasik dikotomiyi

E ) paranın tarafsız olmasını

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Tasarrufların zaman içerisinde birikmesiyle oluşan değere ne ad verilir?

A ) Para

B ) Tahvil

C ) Servet

D ) Miras

E ) Döviz

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisinin likiditesi daha düşüktür?

A ) Kağıt para

B ) Vadeli mevduat

C ) Hazine bonosu

D ) Hazine tahvili

E ) Gayrimenkul

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Altın ve gümüşten madeni para bastıklarına ilişkin bulgular olan en eski medeniyet hangisidir?

A ) Asurlar

B ) Sümerler

C ) Lidyalılar

D ) Hititler

E ) Mısırlılar

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

 

 

I.Değişim aracı olması

II.Hesap birimi olması

III.Değer muhafaza aracı olması

IV.Bankacılık sisteminin gelişimi

5 ) Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri paranın işlevlerindendir?

A ) I-II

B ) I-II-III

C ) I-III-IV

D ) II-III

E ) III-IV

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

I.Banknot basımını gerçekleştirmek

II.Bankaların bankası olarak görev yapmak

III.Devletin bankası olarak görev yapmak

IV.Devletin ekonomisini düzeltmek

6 ) Verilenlerden hangisi /hangileri merkez bankasının işlevlerindendir?

A ) I-II

B ) II-III

C ) I-III-IV

D ) I-II-III

E ) III-IV

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdaki varlıklardan hangisi en likittir?

A ) Kağıt ve madeni para

B ) Vadesiz mevduat

C ) Vadeli mevduat

D ) Hazine Tahvili

E ) Kısa vadeli hazine bonosu

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) En yüksek likiditeye sahip para tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) M1

B ) M2

C ) M3

D ) M2Y

E ) M4

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Tarihte merkez bankası olarak nitelendirilebilecek ilk kurum olan Riksbank aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A ) İsveç

B ) İsviçre

C ) Norveç

D ) Rusya

E ) Fransa

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Grafiğe göre genel fiyat düzeyinin P0’dan P2’ye azalması sonucu toplam talep için ne söylenebilir?

A ) Y1’e düşmüştür

B ) Y2’ye yükselmiştir

C ) Y0-Y1 arasındadır

D ) Y0-Y2 arasındadır

E ) Değişmemiştir

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin yeni bir konuma kaymasına (topyekûn yer değiştirmesine) neden olmaz?

A ) Ücretlerdeki değişmeler

B ) Emek dışı girdi fiyatlarındaki değişmeler

C ) Teknoloji ve emek verimliliğindeki değişmeler

D ) Emek ve sermayenin ulaşılabilir arzı

E ) Fiyatlar genel düzeyindeki değişmeler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Grafiğe göre P3 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Talep edilen hasıla arz edilen hasılanın altındadır

B ) Piyasalarda mal fazlalığı vardır

C ) Stoklar artmıştır

D ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktarı aşmaktadır

E ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktara eşittir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaymasına neden olmaz?

A ) Kamu harcamalarının artırılması

B ) Transfer ödemelerin artırılması

C ) Vergi oranlarının artırılması

D ) Vergi oranlarının azaltılması

E ) Ülke parasının değer kaybetmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini kaydıran parametrelerden biri değildir?

A ) Ücretlerdeki değişmeler

B ) Girdi fiyatlarındaki değişmeler

C ) Teknolojik gelişmeler

D ) Emek verimliliğindeki değişmeler

E ) Toplam servetteki değişmeler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Bir ekonomide denge hasıla düzeyi, potansiyel GSYİH’nin altında olduğu durumda aşağıdaki bilgilerden hangi doğru değildir?

A ) İşsizlik vardır

B ) Durgunluk vardır

C ) İş bulmak zordur

D ) Enflasyonist açık vardır

E ) Ücretler azalmaktadır

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, Reel balans etkisi özelliklerinden biridir?

A ) Bu nedenle faiz oranı etkisi olarak da adlandırılır ve toplam talep eğrisinin negatif eğimli oluş nedenlerini açıklamada bir başka etken olarak kullanılır.

B ) Faiz oranının belirlenmesinde ise reel para miktarı önemli işleve sahiptir.

C ) Bu etkiye göre, fiyatlar genel düzeyi düştüğünde, toplumun finansal varlıklarının reel değeri ya da satın alma gücü artar.

D ) Yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışı mallarla ikamesi ya da tersi durum uluslararası ikame olarak tanımlanır.

E ) Fiyat düzeyi değiştikçe toplam harcama fonksiyo-nu da değişmekte ve farklı bir reel hasıla düzeyinde denge sağlanmaktadır.

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde ekonomistler arasındaki tartışmalardan biri değildir?

A ) Hemen hemen tüm iktisatçılar ekonominin bir dereceye kadar kendi kendini düzeltme mekanizması bulunduğunu kabul ederler.

B ) Uzun dönemde ekonomi potansiyel GSYİH düzeyine ya da tam istihdam düzeyine geri döner.

C ) İktisatçılar talep yönetimli politikalarının tam istihdama ayarlanmaları hızlandıracağı hususunda anlaşmazlar.

D ) Yeni Klasik ekonomi anlayışı çok fazla taraftar bulmasa bile makroekonomik düşünce-yi sarsıcı açılımlar yapmıştır.

E ) Hemen hemen tüm iktisatçılar toplam arzı teşvik edecek tedbirleri desteklemezler.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomik stabilizatörler arasında kabul edilir?

A ) FAiz oranı

B ) Kur oranı

C ) Altın fiyatlaarı

D ) Gelir vergisi

E ) Reeskont oranı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

2 ) Grafiğe göre P3 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Talep edilen hasıla arz edilen hasılanın altındadır

B ) Piyasalarda mal fazlalığı vardır

C ) Stoklar artmıştır

D ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktarı aşmaktadır

E ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktara eşittir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomide işsizlik varsa Keynesyen modelin önerdiği kamu harcamalarının artırılıp, vergilerin azaltılması yönündeki politikaya ne isim verilir?

A ) Daraltıcı maliye politikası

B ) Genişletici maliye politikası

C ) Yansız politika

D ) Genişletici para politikası

E ) Daraltıcı para politikası

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarındaki amaçlarından biri değildir?

A ) Fiyat istikrarı

B ) Yüksek istihdam

C ) Ekonomide büyüme

D ) Ücretleri artırmak

E ) Finansal piyasalarda ve kurumlarda istikrar

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne süren iktisadi ekol hangisidir?

A ) Keynesyenler

B ) Klasikler

C ) Monetaristler

D ) Yeni Keynesyenler

E ) Yeni Klasikler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Maliye Politikası Uygulamasında aşağıdakilerden hangisi dışlanma sorunu ile ilgilidir?

A ) İşsizlikle mücadelede genişletici maliye politikalarını gerekli görürken, enflasyonla mücadelede daraltıcı politikaları gerekli görmektedir.

B ) Politik açıdan bakıldığında, genişletici politikalar daraltıcı politikalara göre daha çekicidir.

C ) Politik alanın talep edicileri olan seçmenler de bir yandan yüksek vergi yükleri istemezken, diğer yandan da kendilerine fayda sağlayan hükümet hizmetlerin-den vazgeçmek istememektedirler.

D ) Bireyler bu politikanın etkilerini bekler ve hükümetin çabalarını nötr hale getiren davranışlarda bulunurlar.

E ) Gecikmelerin ikinci sebebi ihtiyaç tespit edildikten sonra, politikaların yürürlüğe girmesinde karşılaşılan gecikmedir.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde ekonomistler arasındaki tartışmalardan biri değildir?

A ) Hemen hemen tüm iktisatçılar ekonominin bir dereceye kadar kendi kendini düzeltme mekanizması bulunduğunu kabul ederler.

B ) Uzun dönemde ekonomi potansiyel GSYİH düzeyine ya da tam istihdam düzeyine geri döner.

C ) İktisatçılar talep yönetimli politikalarının tam istihdama ayarlanmaları hızlandıracağı hususunda anlaşmazlar.

D ) Yeni Klasik ekonomi anlayışı çok fazla taraftar bulmasa bile makroekonomik düşünce-yi sarsıcı açılımlar yapmıştır.

E ) Hemen hemen tüm iktisatçılar toplam arzı teşvik edecek tedbirleri desteklemezler.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomik stabilizatörler arasında kabul edilir?

A ) FAiz oranı

B ) Kur oranı

C ) Altın fiyatlaarı

D ) Gelir vergisi

E ) Reeskont oranı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden biri değildir?

A ) Fiyatlar genel düzeyinde artış

B ) Servet düzeyinin artması

C ) Hane halklarının geleceğe ilişkin olumlu beklentileri

D ) Kamu harcamalarında artış

E ) Transferlerde artış

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Gayrisafi yurt içi hasıla, potansiyel düzeyinin üzerinde olduğunda oluşan makroekonomik dengeye ne isim verilir?

A ) Eksik istihdam dengesi

B ) Deflasyonist denge

C ) Aşırı istihdam dengesi

D ) Tam istihdam dengesi

E ) Potansiyel denge

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

2 ) Yüksek maliyetlerle karşılaşan firmalar daha az üretim yapar ve ürünleri için daha yüksek fiyat uygulamaları hangi olguyu ortaya çıkarır?

A ) Deflasyon

B ) Enflasyon

C ) Stagflasyon

D ) Devalüasyon

E ) Revalüasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne süren iktisadi ekol hangisidir?

A ) Keynesyenler

B ) Klasikler

C ) Monetaristler

D ) Yeni Keynesyenler

E ) Yeni Klasikler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası ikame etkisinnin özelliklerinden biridir?

A ) Toplam talep eğrisi fiyat düzeyi ve reel GSYİH eksenleri içerisinde negatif eğimli olarak çizilir.

B ) Fiyatlar genel düzeyi düştü-ğünde, toplumun finansal varlıklarının reel değeri ya da satın alma gücü artar.

C ) Faiz oranının belirlenmesinde ise reel para miktarı önemli işleve sahiptir.

D ) Fiyat düzeyi değiştikçe toplam harcama fonksiyo-nu da değişmekte ve farklı bir reel hasıla düzeyinde denge sağlanmaktadır.

E ) Faiz oranı etkisi olarak da adlandırılır ve toplam talep eğrisinin negatif eğimli oluş nedenlerini açıklamada bir başka etken olarak kullanılır.

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlikle mücalede için maliye politikalarınını özellklerinden biridir?

A ) Eğer bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten daha fazlası toplum tarafından satın alınmak istenirse o ekonomide enflasyon oluşur.

B ) Yüksek enflasyonları durduramaz ve ekonomiyi derin bir durgunluk ortamından çıkaramaz.

C ) Ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltmasına rağmen, tam istihdam ve istikrarlı fiyatları garanti etmez.

D ) Gelir vergisi güçlü bir otomatik stabilizatördür.

E ) Ekonominin performansını yönlendirmek için kamu harcamaları, transferler ve vergi seviyelerinin yeniden ayarlanmasıdır.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini kaydıran parametreler arasında yer almaz?

A ) Rakip işletmelerdeki gelişmeler

B ) Ücretlerdeki değişmeler

C ) Emek dışı girdi fiyatlarındaki değişmeler

D ) Emek verimliliğindeki değişmeler

E ) Teknolojideki değişmeler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Eğer bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten daha fazlası toplum tarafından satın alınmak istenirse o ekonomide aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A ) Stagflasyon

B ) Devalüasyon

C ) Enflasyon

D ) İşsizlik

E ) Kıtlık

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomik stabilizatörler arasında kabul edilir?

A ) FAiz oranı

B ) Kur oranı

C ) Altın fiyatlaarı

D ) Gelir vergisi

E ) Reeskont oranı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi iki temel para politikası hedefinden birisidir?

A ) Para arzı

B ) Çıktı

C ) Döviz kuru

D ) Büyüme

E ) Finansal istikrar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Grafiğe göre genel fiyat düzeyinin P0’dan P2’ye azalması sonucu toplam talep için ne söylenebilir?

A ) Y1’e düşmüştür

B ) Y2’ye yükselmiştir

C ) Y0-Y1 arasındadır

D ) Y0-Y2 arasındadır

E ) Değişmemiştir

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesi ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olması şeklinde açıklanan zamanlararası ikame etkisi üzerindeki önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Servet

B ) Fiyat

C ) Gelir

D ) Faiz

E ) Pazarlık

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin kaymasına (topyekûn yer değiştirmesine) neden olmaz?

A ) Hükümet politikalarındaki değişmeler

B ) Hane halkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

C ) Uluslararası faktörler

D ) Toplam servetteki değişmeler

E ) Fiyatlar düzeyindeki değişmeler

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

4 ) Grafiğe göre P3 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Talep edilen hasıla arz edilen hasılanın altındadır

B ) Piyasalarda mal fazlalığı vardır

C ) Stoklar artmıştır

D ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktarı aşmaktadır

E ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktara eşittir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Gayrisafi yurt içi hasıla, potansiyel düzeyinin üzerinde olduğunda oluşan makroekonomik dengeye ne isim verilir?

A ) Eksik istihdam dengesi

B ) Deflasyonist denge

C ) Aşırı istihdam dengesi

D ) Tam istihdam dengesi

E ) Potansiyel denge

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

6 ) Ekonominin genişlediği, enflasyonist baskıların başladığı dönemlerde artan gelirlere bağlı olarak gelir vergisinin de artması ve bunun sonucu olarak harcamaların azalması, gelir vergisinin hangi işlevini açıklar?

A ) Otomatik stabilizatör

B ) Likidite azaltma

C ) Genişletici etki

D ) Çarpan etkisi

E ) Hedef oran

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Enflasyonla mücadele için maliye politikasının özellikleri aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

A ) Enflasyonist baskıyı azaltmak için kamu harcamaları azaltılmalı ya da vergiler arttırılmalıdır.

B ) Otomatik stabilizatörler, ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltmasına rağmen, tam istihdam ve istikrarlı fiyatları garanti etmez.

C ) Ekonomi daralmaya başladığında, işsizlik artmaya başladığında, hükümet tarafından yapılan işsizlik ödemeleri ve sosyal yardımların miktarı otomatik olarak artar.

D ) Yüksek enflasyonları durduramaz ve ekonomiyi derin bir durgunluk ortamından çıkaramaz.

E ) Bu ekonominin genişleme dönemindeki harcamaların hızlı büyümesini sınırladığı için enflasyonu önlemeye ya da yavaşlatmaya yardımcı olur.

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomik stabilizatörler arasında kabul edilir?

A ) FAiz oranı

B ) Kur oranı

C ) Altın fiyatlaarı

D ) Gelir vergisi

E ) Reeskont oranı

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

9 ) Bir ekonomide üretim düzeyi düşerken fiyatlar genel düzeyi artıyorsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

A ) Enflasyon

B ) Stagflasyon

C ) Devalüasyon

D ) Üretim açığı

E ) Dışlama etkisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi iki temel para politikası hedefinden birisidir?

A ) Para arzı

B ) Çıktı

C ) Döviz kuru

D ) Büyüme

E ) Finansal istikrar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Uzun dönem toplam arz eğrisinin (LRAS) düşey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Faiz oranlarının esnekliği

B ) Karlılığın maksimum olması

C ) Tüm fiyatların birlikte değişmesi

D ) Üretim olanaklarının artması

E ) Uluslararası ticaret imkanları

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Grafiğe göre P3 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Talep edilen hasıla arz edilen hasılanın altındadır

B ) Piyasalarda mal fazlalığı vardır

C ) Stoklar artmıştır

D ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktarı aşmaktadır

E ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktara eşittir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Ekonomide işsizlik varsa Keynesyen modelin önerdiği kamu harcamalarının artırılıp, vergilerin azaltılması yönündeki politikaya ne isim verilir?

A ) Daraltıcı maliye politikası

B ) Genişletici maliye politikası

C ) Yansız politika

D ) Genişletici para politikası

E ) Daraltıcı para politikası

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Ekonominin genişlediği, enflasyonist baskıların başladığı dönemlerde artan gelirlere bağlı olarak gelir vergisinin de artması ve bunun sonucu olarak harcamaların azalması, gelir vergisinin hangi işlevini açıklar?

A ) Otomatik stabilizatör

B ) Likidite azaltma

C ) Genişletici etki

D ) Çarpan etkisi

E ) Hedef oran

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Yüksek maliyetlerle karşılaşan firmalar daha az üretim yapar ve ürünleri için daha yüksek fiyat uygulamaları hangi olguyu ortaya çıkarır?

A ) Deflasyon

B ) Enflasyon

C ) Stagflasyon

D ) Devalüasyon

E ) Revalüasyon

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

7 ) Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne süren iktisadi ekol hangisidir?

A ) Keynesyenler

B ) Klasikler

C ) Monetaristler

D ) Yeni Keynesyenler

E ) Yeni Klasikler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdaki makroekonomik değişkenlerden hangisinin otomatik stabilizatör işlevi vardır?

A ) Gelir vergisi

B ) Tüketim

C ) Yatırım

D ) Döviz kuru

E ) Ürün fiyatları

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi iki temel para politikası hedefinden birisidir?

A ) Para arzı

B ) Çıktı

C ) Döviz kuru

D ) Büyüme

E ) Finansal istikrar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Ekonomide işsizlik varsa Keynesyen modelin önerdiği kamu harcamalarının artırılıp, vergilerin azaltılması yönündeki politikaya ne isim verilir?

A ) Daraltıcı maliye politikası

B ) Genişletici maliye politikası

C ) Yansız politika

D ) Genişletici para politikası

E ) Daraltıcı para politikası

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sağa kaymasına neden olmaz?

A ) Kamu harcamalarının artırılması

B ) Transfer ödemelerin artırılması

C ) Vergi oranlarının artırılması

D ) Vergi oranlarının azaltılması

E ) Ülke parasının değer kaybetmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

3 ) Aşağıdaki beklentilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa kaymasına neden olur?

A ) Enflasyon oranının düşeceği beklentisi

B ) Enflasyon oranının artacağı beklentisi

C ) Hanehalklarının gelecek hakkında kötümser olmaları

D ) Firmaların gelecek hakkında kötümser olmaları

E ) Hanehalklarının gelecekte gelirlerinin düşeceğini beklemesi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

5 ) Bir yıl vadesi olan 1000 TL’lik tahvili 900 TL’ye satın aldığınızda, bu tahvilin faiz oranı yaklaşık % kaçtır?

A ) %9(Yüzde dokuz)

B ) %11(Yüzde onbir)

C ) %13(Yüzde onüç)

D ) %15(Yüzde onbeş)

E ) %17(Yüzde onyedi)

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Toplam arz eğrisindeki değişmelerden aşağıdakilerden hangisi, ücretlerdeki değişmelerle ilgilidir?

A ) Ücretler ve diğer girdi fiyatları değişmese bile bu gelişme fir-ma maliyetlerini düşürür, kârlılığı artırır ve üretimi teşvik eder.

B ) Toplam arz eğrisinin konumunu ortaya koymada önemli belirleyicilerden biri nominal ücret oranıdır.

C ) Toplam arz eğrisinin konumunu belirleyen bir başka faktör de teknolojidir.

D ) Girdilerin AS üzerindeki etkisi açısından ba-kıldığında, diğer girdi fiyatlarındaki artışın, üc-retlerden farkı yoktur.

E ) Toplam arz eğrisinin konumunu belirlemede önemli bir faktör de; ulaşılabilir ya da var olan sermaye ve emek miktarıdır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Deflasyon, Enflasyon ve Stagflasyon ile ilgili özekllikler aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A ) Kısa dönemde ekonomi potansiyel düzeyin üstüne çıkmaya izin verir, bu durumda fiili GSYİH düzeyi potansiyel GSYİH düzeyinin üzerinde olur.

B ) Ekonomide deflasyonist açık var ise tüm üretim faktörleri için eksik kullanım ve işsizlik söz konusu olur.

C ) Potansiyel hasıla durumu doğal işsizlik oranındaki hasıla durumu olup, işsizlik hiçbir zaman sıfır değildir.

D ) Kısa dönemde tam istihdamdan daha yüksek düzeyde (aşırı istihdamda), tam istihdamdan daha düşük düzeyde (eksik istihdam) ya da tam istihdam düzeyinde denge sağlanabilir.

E ) Fiyat düzeyindeki artış, yani enflas-yon, enflasyonist açığı eritir ve ekonomiyi tam istihdam düzeyinde dengeye ulaştırır.

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlikle mücalede için maliye politikalarınını özellklerinden biridir?

A ) Eğer bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten daha fazlası toplum tarafından satın alınmak istenirse o ekonomide enflasyon oluşur.

B ) Yüksek enflasyonları durduramaz ve ekonomiyi derin bir durgunluk ortamından çıkaramaz.

C ) Ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltmasına rağmen, tam istihdam ve istikrarlı fiyatları garanti etmez.

D ) Gelir vergisi güçlü bir otomatik stabilizatördür.

E ) Ekonominin performansını yönlendirmek için kamu harcamaları, transferler ve vergi seviyelerinin yeniden ayarlanmasıdır.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

9 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörler arasında yer almaz?

A ) Hükümet politikalarındaki değişmeler

B ) Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

C ) Uluslararası faktörler

D ) İkame malların fiyatlarındaki değişmeler

E ) Toplam servetteki değişmeler

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarındaki amaçları arasında yer almaz?

A ) Fiyat istikrarı

B ) Düşük vergi oranları sağlama

C ) Ekonomide büyüme

D ) Yüksek istihdam ya da düşük işsizlik

E ) Finansal piyasalarda ve kurumlarda istikrar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

1 ) Grafiğe göre genel fiyat düzeyinin P0’dan P2’ye azalması sonucu toplam talep için ne söylenebilir?

A ) Y1’e düşmüştür

B ) Y2’ye yükselmiştir

C ) Y0-Y1 arasındadır

D ) Y0-Y2 arasındadır

E ) Değişmemiştir

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 1. Reel Balans
 2. Zamanlararası İkame

III. Uluslararası İkame

2 ) Yukarıdakilerden hangisi/hangilerine bağlı olarak negatif eğimli toplam talep eğrisi çizilmektedir?

A ) Yalnız I

B ) Yalnız II

C ) I ve III

D ) II ve III

E ) Hepsi

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne süren iktisadi ekol hangisidir?

A ) Keynesyenler

B ) Klasikler

C ) Monetaristler

D ) Yeni Keynesyenler

E ) Yeni Klasikler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

4 ) Aşağıdakilerden hangisi, toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden biri değildir?

A ) Uluslararası faktörler

B ) Hükümet politikalarındaki değişmeler

C ) Harcamalardaki değişmeler

D ) Toplam servetteki değişmeler

E ) Hanehalkı ve firmaların bekleyişindeki değişmeler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası faktörlerdeki değişmelerden biridir?

A ) Döviz kurundaki değişmeler

B ) Toplam harcama fonksiyonu

C ) Hükümetin vergi politikaları

D ) Kmu harcamaları

E ) Transfer Ödemeleri

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörler arasında yer almaz?

A ) Hükümet politikalarındaki değişmeler

B ) Hanehalkları ve firmaların bekleyişlerindeki değişmeler

C ) Uluslararası faktörler

D ) İkame malların fiyatlarındaki değişmeler

E ) Toplam servetteki değişmeler

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

7 ) Eğer bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten daha fazlası toplum tarafından satın alınmak istenirse o ekonomide aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A ) Stagflasyon

B ) Devalüasyon

C ) Enflasyon

D ) İşsizlik

E ) Kıtlık

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden biri değildir?

A ) Fiyatlar genel düzeyinde artış

B ) Servet düzeyinin artması

C ) Hane halklarının geleceğe ilişkin olumlu beklentileri

D ) Kamu harcamalarında artış

E ) Transferlerde artış

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

9 ) Ekonominin performansını yö nlendirmek için hü kü met harcamaları ve vergilerin ayarlanmasıyla uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Maliye politikası

B ) Para politikası

C ) Dış ticaret politikası

D ) Kur politikası

E ) Enflasyon hedeflemesi politikası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10) Milton Friedman adıyla anılan iktisadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Monetaristler

B ) Klasikler

C ) Keynesyenler

D ) Yeni Klasikler

E ) Yeni Keynesyenler

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

1 ) Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesi ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olması şeklinde açıklanan zamanlararası ikame etkisi üzerindeki önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Servet

B ) Fiyat

C ) Gelir

D ) Faiz

E ) Pazarlık

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

3 ) Grafiğe göre P3 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Talep edilen hasıla arz edilen hasılanın altındadır

B ) Piyasalarda mal fazlalığı vardır

C ) Stoklar artmıştır

D ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktarı aşmaktadır

E ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktara eşittir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

4 ) Ekonomide işsizlik varsa Keynesyen modelin önerdiği kamu harcamalarının artırılıp, vergilerin azaltılması yönündeki politikaya ne isim verilir?

A ) Daraltıcı maliye politikası

B ) Genişletici maliye politikası

C ) Yansız politika

D ) Genişletici para politikası

E ) Daraltıcı para politikası

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

 

 

5 ) Bir yıl vadesi olan 1000 TL’lik tahvili 900 TL’ye satın aldığınızda, bu tahvilin faiz oranı yaklaşık % kaçtır?

A ) %9(Yüzde dokuz)

B ) %11(Yüzde onbir)

C ) %13(Yüzde onüç)

D ) %15(Yüzde onbeş)

E ) %17(Yüzde onyedi)

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

6 ) Aşağıdakilerden hangisi, toplam talep eğrisini kaydıran faktörlerden biri değildir?

A ) Uluslararası faktörler

B ) Hükümet politikalarındaki değişmeler

C ) Harcamalardaki değişmeler

D ) Toplam servetteki değişmeler

E ) Hanehalkı ve firmaların bekleyişindeki değişmeler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası uygulamalarındaki amaçları arasında yer almaz?

A ) Fiyat istikrarı

B ) Düşük vergi oranları sağlama

C ) Ekonomide büyüme

D ) Yüksek istihdam ya da düşük işsizlik

E ) Finansal piyasalarda ve kurumlarda istikrar

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

9 ) Kamu harcamaları ve vergiler yoluyla ekonominin işleyişini etkilemek için uygulanan politikalara ne ad verilir?

A ) Maliye politikası

B ) Para politikası

C ) Kalkınma politikası

D ) Büyüme politikası

E ) İstikrar politikası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Ekonominin performansını yö nlendirmek için hü kü met harcamaları ve vergilerin ayarlanmasıyla uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Maliye politikası

B ) Para politikası

C ) Dış ticaret politikası

D ) Kur politikası

E ) Enflasyon hedeflemesi politikası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

2 ) Grafiğe göre P3 fiyat düzeyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A ) Talep edilen hasıla arz edilen hasılanın altındadır

B ) Piyasalarda mal fazlalığı vardır

C ) Stoklar artmıştır

D ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktarı aşmaktadır

E ) Talep edilen reel hasıla arz edilen miktara eşittir

Doğru cevap D şıkkıdır.

 

5 ) Bir yıl vadesi olan 1000 TL’lik tahvili 900 TL’ye satın aldığınızda, bu tahvilin faiz oranı yaklaşık % kaçtır?

A ) %9(Yüzde dokuz)

B ) %11(Yüzde onbir)

C ) %13(Yüzde onüç)

D ) %15(Yüzde onbeş)

E ) %17(Yüzde onyedi)

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

7 ) Eğer bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten daha fazlası toplum tarafından satın alınmak istenirse o ekonomide aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A ) Stagflasyon

B ) Devalüasyon

C ) Enflasyon

D ) İşsizlik

E ) Kıtlık

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Bir ekonomide üretim düzeyi düşerken fiyatlar genel düzeyi artıyorsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

A ) Enflasyon

B ) Stagflasyon

C ) Devalüasyon

D ) Üretim açığı

E ) Dışlama etkisi

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

10 ) Aşağıdakilerden hangisi iki temel para politikası hedefinden birisidir?

A ) Para arzı

B ) Çıktı

C ) Döviz kuru

D ) Büyüme

E ) Finansal istikrar

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

3 ) Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne süren iktisadi ekol hangisidir?

A ) Keynesyenler

B ) Klasikler

C ) Monetaristler

D ) Yeni Keynesyenler

E ) Yeni Klasikler

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

5 ) Aşağıdakilerden hangisi, işsizlikle mücalede için maliye politikalarınını özellklerinden biridir?

A ) Eğer bir ekonomide üretilen mal ve hizmetten daha fazlası toplum tarafından satın alınmak istenirse o ekonomide enflasyon oluşur.

B ) Yüksek enflasyonları durduramaz ve ekonomiyi derin bir durgunluk ortamından çıkaramaz.

C ) Ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltmasına rağmen, tam istihdam ve istikrarlı fiyatları garanti etmez.

D ) Gelir vergisi güçlü bir otomatik stabilizatördür.

E ) Ekonominin performansını yönlendirmek için kamu harcamaları, transferler ve vergi seviyelerinin yeniden ayarlanmasıdır.

Doğru cevap E şıkkıdır.

 

6 ) Bir yıl vadesi olan 1000YTL’lik tahvili 840YTL satın aldığınızda, bu tahvilin faiz oranı yaklaşık kaç olmaktadır?

A ) % 19

B ) % 16

C ) % 20

D ) % 18

E ) % 22

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

7 ) Aşağıdakilerden hangisi/hangileri maliye politikasının uygulamasında karşılaşılan sorunları ifade etmektedir?

 1. Politik eğilimin yansımaları sorunu
 2. Dışlama sorunu
 3. Gecikmeler sorunu
 4. Güven sorunu

A ) 1,2,3,4

B ) 1,2,3

C ) 2,3,4

D ) 1,3,4

E ) 1,2,4

Doğru cevap B şıkkıdır.

 

8 ) Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadelede uygulanabilecek maliye politikası araçlarından birisidir?

A ) Kamu harcamalarının azaltılması

B ) Transfer harcamalarının azaltılması

C ) Vergi oranlarının düşürülmesi

D ) Faiz oranlarının azaltılması

E ) Döviz oranlarının sabitlenmesi

Doğru cevap C şıkkıdır.

 

9 ) Kamu harcamaları ve vergiler yoluyla ekonominin işleyişini etkilemek için uygulanan politikalara ne ad verilir?

A ) Maliye politikası

B ) Para politikası

C ) Kalkınma politikası

D ) Büyüme politikası

E ) İstikrar politikası

Doğru cevap A şıkkıdır.

 

10 ) Bir ekonomide üretim düzeyi düşerken fiyatlar genel düzeyi artıyorsa, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmektedir?

A ) Enflasyon

B ) Stagflasyon

C ) Devalüasyon

D ) Üretim açığı

E ) Dışlama etkisi

Doğru cevap B şıkkıdır.